TLV lämnar förslag för att stärka krisberedskapen på hela apoteksmarknaden

Dela

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) lämnar förslag till regeringen för att stärka beredskapen som omfattar hela apoteksmarknaden.  Det innebär bland annat att en aktörsgemensam samverkan för apoteksmarknaden utvecklas vidare och att 300 apotek ska kunna utses till beredskapsapotek. Detta för att allmänheten ska få tillgång till apoteksservice inom ett rimligt avstånd vid kommande kriser.

Förslag till fördelning av de cirka 300 beredskapsapoteken per civilområde respektive per län. Fördelningen har skett genom att först placera ett beredskapsapotek i varje län ett, och sedan beräkna behovet av resterande apotek beroende på befolkningsstorlek i varje län.
Förslag till fördelning av de cirka 300 beredskapsapoteken per civilområde respektive per län. Fördelningen har skett genom att först placera ett beredskapsapotek i varje län ett, och sedan beräkna behovet av resterande apotek beroende på befolkningsstorlek i varje län. TLV

- Det vi nu föreslår är åtgärder för att relativt snabbt öka den grundläggande beredskapen. Vi har förhoppning om att apoteksbranschen ställer sig bakom förslagen och vill bidra i beredskapsarbetet, säger Gunilla Rönnholm, enhetschef på TLV.

Det är komplext att skapa ett långsiktigt, robust och genomförbart system med beredskapsapotek, samtidigt som ansvar och roller kring beredskap inom beredskapssektorn Hälsa, vård och omsorg och i samhället i stort ses över. Kraven på beredskapsapoteken och deras förutsättningar att verka, behöver också utredas vidare. TLV ser trots det behov av att omgående starta uppbyggnaden av beredskapen för apoteksmarknaden.

- Ett system som kan stärka beredskapen i närtid behöver utgå från dagens förhållanden för att inte påverka apoteksmarknaden negativt i ett normalläge. Samtidigt är de förslag vi har tagit fram gjorda för att kunna utvecklas successivt för att svara mot behov på längre sikt i takt med att övriga strukturen kring beredskapen i samhället i stort utvecklas, säger Gunilla Rönnholm.

TLV föreslår ett system för ökad beredskap på apoteksmarknaden i tre delar; stärka grundberedskapen genom att involvera alla apotek i beredskapsarbetet, säkerställa tillgång till apoteksservice i brist på resurser samt ge staten möjlighet att besluta om apotekens öppethållande i extraordinära situationer.

Aktörsgemensam samverkan ska öka grundberedskapen

TLV ställer sig bakom Läkemedelsverkets förslag att Läkemedelsverket får i uppdrag att utveckla den aktörsgemensamma samverkan för apoteksmarknaden. TLV ser med fördel att samverkan om totalförsvarets uppbyggnad ingår i den strukturen. Syftet är att stärka robustheten för samtliga apotek och därmed ge en bättre grundberedskap. Samverkan ger möjlighet att ta vara på kunskaper och erfarenheter samt förtydliga roller, ansvar och kommunikationsvägar. Samverkan grundar sig på frivillighet, men TLV förväntar sig att alla aktörer är med och bidrar.  

Det statligt ägda Apoteket AB föreslås få ett tydligt fokus på beredskap i sin verksamhet för att bidra till att stärka den grundläggande beredskapen inför samhällsstörningar av olika slag. TLV föreslår att inriktningen formaliseras i ägaranvisningen och att staten följer upp arbetet. Ingen särskild ersättning föreslås utgå.

300 beredskapsapotek utses

Staten behöver säkra att apoteksmarknaden har förmåga att verka i fredstida kriser och vid höjd beredskap. TLV bedömer att det behövs cirka 300 strategiskt lokaliserade beredskapsapotek som är förberedda för situationer då tillgången till läkemedel eller personal är knappa och behöver prioriteras. Beredskapsapotek ska ha i uppdrag att planera för att upprätthålla verksamhet i fredstida kriser, vid höjd beredskap och ytterst krig. Ersättning ska utgå till beredskapsapoteken för åtgärder som ökar robustheten.

En utgångpunkt i uppdraget har varit att beredskapssystemet ska vara ändamålsenligt och kostnadseffektivt. För att utse beredskapsapotek har TLV utrett olika modeller. TLV föreslår att beredskapsapoteken utses genom upphandling.

- Det finns fördelar och nackdelar med alla modeller. För oss har det varit viktigt att apoteken ska vara väl spridda över landet, att allmänheten ska ha apoteksservice inom rimligt avstånd och att vi ska kunna få systemet på plats så snart som möjligt. Vår utredning har visat att fördelarna med upphandling överväger, vilket gör att det är värt att gå vidare för att ta fram ett upphandlingsunderlag utifrån de krav som vi ser är aktuella på kort sikt, säger Gunilla Rönnholm.

I rapporten föreslår TLV att myndigheten får i uppdrag att förbereda en upphandling av beredskapsapotek. Uppdraget föreslås ske i samverkan med bland annat Läkemedelsverket,
E-hälsomyndigheten, länsstyrelserna och apoteksbranschen.

Staten ska kunna styra öppethållande i extrema situationer

TLV föreslår också att staten ges möjlighet att styra apotekens bestämmelse om öppethållande om det krävs för att säkerställa allmänhetens eller hälso- och sjukvårdens tillgång till läkemedel. Möjligheten ska användas i extremt svåra situationer och i dialog med aktören. Det kan bli möjligt genom en ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Ersättning kan utgå för det. 

- Förslagen innebär sammantaget att vi använder hela den kapacitet som finns på apoteksmarknaden. Det skapar förutsättningar för en mer robust beredskap i hela landet, säger Gunilla Rönnholm, enhetschef på TLV

Om uppdraget

TLV, Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten har i uppdrag att analysera och lämna förslag om utformningen av ett system med beredskapsapotek. Syftet är att tillgodose allmänhetens behov av läkemedel även under en fredstida krissituation, höjd beredskap och ytterst krig.

Uppdraget omfattar inte apotek som har maskinell dosverksamhet som huvudsaklig verksamhet. Det omfattar inte heller frågor om läkemedelsförsörjningen till apotek.

Myndigheterna ska bland annat utgå från de förslag och analyser som redovisas i utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09).

Delredovisning av uppdraget gjordes av TLV, Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten i mars 2023.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Gunilla Rönnholm, enhetschef
Gunilla Rönnholm, enhetschef
Ladda ned bild

Dokument

Följ Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye