Första AP-fonden

På tröskeln till en ny tid

Dela

Globala ränte- och aktiemarknader återhämtade sig under 2023 från de kraftiga marknadsfallen föregående år. Under året växlade betydande uppgångar med kraftiga marknadsfall när investerare försökte tolka det svårbedömda läget och hantera den ökade volatiliteten. Med en noga övervägd portföljpositionering och ett fokuserat genomförande nådde Första AP-fondens avkastning 9,1 procent, vilket motsvarar ett resultat på 38,0 miljarder kronor.

Resultatet uppgick till 38,0 miljarder kronor eller 9,1 procent. Förvaltat kapital uppgick till 454,4 miljarder kronor per den 31 december 2023 och under 2023 överförde Första AP-fonden 4,8 miljarder kronor till inkomstpensionssystemet. Första AP-fonden överträffar åter målet om 3,0 procents real avkastning under rullande tioårsperioder då den genomsnittliga reala avkastningen de senaste 10 åren i snitt uppgår till 5,0 procent. Positiva resultatbidrag kom från noterade aktier och obligationer och vägde upp den negativa avkastningen på onoterade tillgångar som fastigheter, infrastruktur och riskkapitalfonder. Fonden bibehåller en låg förvaltningskostnadsandel på 0,06 procent, samtidigt som förvaltningen effektiviseras, fondens systemkapacitet och infrastruktur stärks.

”Positiva resultat för helåret är en följd av en noga övervägd portföljpositionering och ett fokuserat genomförande. Utifrån en noga genomarbetad analys av förväntad utveckling ökades gradvis aktievikten och durationen, dvs. räntekänsligheten, från den konservativa positionering som intogs förra året, via neutrala till något högre nivåer. Allokering mot högre aktievikt och längre duration lönade sig särskilt under årets sista månader, då också flertalet underliggande portföljer överträffade sina jämförelseindex. Under andra halvåret bedömde vi att den svenska kronan skulle kunna stärkas, och de positioner vi intog i form av utökad valutasäkring och optionsstrategier föll väl ut. Under året underviktades även vår allokering mot tillväxtmarknader utifrån vår bedömning om bättre avkastningsmöjligheter i utvecklade marknader”, kommenterade vd Kristin Magnusson Bernard.

Under 2023 har fonden fortsatt sitt viktiga arbeta med hållbarhetsfrågor. Exempelvis är ägarstyrning ett kärnområde i ESG-arbetet och fonden har inför och under 2023 arbetat i valberedningar, röstat på bolagsstämmor och drivit frågor som skäliga och marknadsmässiga ersättningar samt hållbara verksamheter. Genom AP-fondernas Etikråd för fonden dialoger med utländska portföljbolag för att som ansvarsfulla ägare påverka till en positiv förändring. Under 2023 har Etikrådet etablerat en ny styrmodell och organisation som ger bättre förutsättningar att på ett kostnadseffektivt sätt uppnå större påverkan. 2019 antog Första AP-fonden ett klimatmål om att halvera den noterade aktieportföljens koldioxidavtryck till 2030 och minska till netto-noll senast år 2050. Detta arbete har fortsatt under 2023 och sedan 2019 har den noterade aktieportföljens koldioxidavtryck minskat med 64% (31 december 2023).

”Vår omvärld kommer troligtvis även framåt kännetecknas av osäkerhet, kraftigare marknadsvolatilitet och högre kapitalkostnader, även om räntetoppen nu sannolikt är nådd för den här höjningscykeln. Innovativa lösningar och produktivitetsutveckling kommer vara mer avgörande faktorer för tillväxt och välstånd än den period vi kommer ifrån där marknadsutveckling drivits av kontinuerligt sjunkande räntor och andra stimulansåtgärder. Perioden framför oss kommer inte sakna utmaningar för vårt uppdrag att nå hög avkastning och hållbarhetsnytta med god riskhantering på det pensionskapital som anförtrotts oss. Jag är därför särskilt tacksam för den öppenhet och förmåga att tillsammans ta sig an och genomföra förändringar ur olika perspektiv jag ser från styrelse och medarbetare på fonden. Det är min övertygelse att vår kapacitet för strategiska förflyttningar och dagligt operativt arbete kommer ge oss goda förutsättningar för att ta oss an de möjligheter och utmaningar som ligger framför oss” avslutar Kristin Magnusson Bernard.

Nyckeltal

2023/12/31

2022/12/31

2021/12/31

Utgående fondkapital, mdkr

454,4

421,2

465,8

Periodens resultat, mdkr

38,0

-39,9

80,7

Nettoflöden pensionssystemet, mdkr

-4,8

-4,7

-7,5

Ingående fondkapital, mdkr

421,2

465,8

392,6

Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, %

0,06

0,05

0,05

Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, %

0,00

0,01

0,02

Total Förvaltningskostnadsandel, %

0,06

0,06

0,07

Avkastning efter kostnader, %

9,1

-8,6

20,8

Real avkastning efter kostnader, %

4,7

-20,9

16,9

Annualiserad avkastning efter kostnader 5 år, %

8,7

6,7

10,6

Annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, %

7,9

8,1

10,3

Real annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, %

5,0

5,6

9,0

Portföljviktad koldioxidintensitet (tCO2e/mSEK)1)

5,9

7,1

8,2

1. Måttet summerar noterade portföljbolagens respektive koldioxidintensitet, d v s ett bolags koldioxidutsläpp i förhållande till dess omsättning, viktat baserat på respektive bolags andel av portföljen

Ladda ned Första AP-fondens årsredovisning för 2023 här.

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Första AP-fonden
Regeringsgatan 67
111 56 Stockholm

08-566 202 00

https://www.ap1.se/

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet. Fonden förvaltar 454,4 miljarder kronor (31 december 2023) i en portfölj bestående av bland annat noterade och onoterade aktier, räntebärande värdepapper, valuta, fastigheter, riskkapitalfonder och infrastruktur. Investeringarna finns över hela världen. Första AP-fonden investerar långsiktigt och är en aktiv och engagerad ägare som ställer höga krav inom miljö, etik och bolagsstyrning. www.ap1.se

Följ Första AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Första AP-fonden

On the brink of a new era22.2.2024 08:50:00 CET | Press release

Global fixed-income and equity markets recovered in 2023, after the sharp market downturns of the previous year. The year alternated between substantial upturns and sharp market downturns as investors tried to assess interpret the situation, and deal with the increased volatility. With carefully considered portfolio positions and a steady focus on implementation, Första AP-fonden achieved a return of 9.1 per cent, which corresponds to net investment income of SEK 38.0 billion.

Looking ahead during a time of transition20.7.2023 09:00:00 CEST | Press release

In the first half of 2023, global-fixed income and equity markets recovered from the sharp market downturn of the previous year. It seemed as if the world’s investors struggled to interpret risk, and between prolonged periods of slow activity, the tentative upturns grew almost unnoticeably stronger. Despite an uncertain and volatile market, Första AP-fonden contributed positively to the stability of the income pension system with a return of 6.6 per cent and reported net investment income of SEK 27.8 billion. Assets under management totalled SEK 446.4 billion at mid-year.

Framåtblick i brytningstid20.7.2023 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Globala ränte- och aktiemarknader återhämtade sig under första halvåret 2023 från de kraftiga marknadsfallen föregående år. Riskbilden tycktes svårtolkad för världens investerare och mellan långa perioder av stiltje växte de trevande uppgångarna nästan obemärkt i styrka. Trots en osäker och volatil marknad bidrog Första AP-fonden (AP1) positivt till stabilitet i inkomstpensionssystemet med en avkastning på 6,6% och redovisade ett resultat på 27,8 miljarder kronor. Det förvaltade kapitalet uppgick vid halvårsskiftet till 446,4 miljarder kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye