Alecta

Turbulent år, med avkastning på +8,7 procent för Alecta Optimal Pension

Dela

Alectas finansiella rapport för helåret 2023. Siffror inom parentes avser nyckeltal per 31 december 2022.

Peder Hasslev, vd Alecta
Peder Hasslev, vd Alecta Foto: Evelina Carborn
  • Alecta Optimal Pensions avkastning var 8,7 procent för 2023 (-9,8).
  • Alecta Optimal Pensions avkastning var 9,3 procent i årstakt den senaste femårsperioden (6,7).

  • Kollektiv konsolideringsgrad för den förmånsbestämda försäkringen var 158 procent (172).
  • Solvensgraden för koncernen var 199 procent (218).

  • Förmånsbestämd pension under utbetalning höjdes med 6,48 procent per den 1 januari 2024 för 650 000 ITP-pensionärer. Samtidigt räknades värdet på intjänad pension som ännu inte börjat betalas ut upp lika mycket för 935 000 kunder. Över 34 miljarder kronor fördelas ut till totalt 1,6 miljoner kunder.
  • Pensionskostnaderna för Alectas företagskunder sänktes med 8,3 miljarder kronor för 2024 genom fortsatta premiereduktioner för förmånsbestämd ålders- och familjepension och för riskförsäkringar.

  • Förvaltningskostnadsprocenten var för koncernen 0,07 procent (0,06) och för den premiebestämda försäkringen 0,05 (0,04).

- 2023 var ett mycket turbulent år som skapade en betydande förtroendekris för Alecta. Vi har genomfört ett flertal åtgärder, men är fullt medvetna om att det kommer att ta tid och kräva hårt arbete att återfå kundernas förtroende, säger Peder Hasslev, vd Alecta.

De amerikanska bankerna och Heimstaden Bostad

2023 präglades för Alectas del av investeringarna i tre amerikanska banker och i Heimstaden Bostad, vilket också föranledde Finansinspektionen att inleda två separata undersökningar, samt Åklagarmyndigheten att inleda en förundersökning om misstänkt korruptionsbrott.

Alectas innehav, med ett sammanlagt värde på cirka 20 miljarder kronor, i de amerikanska bankerna Silicon Valley Bank, Signature Bank och First Republic Bank, blev under våren värdelösa när bankerna kollapsade i en så kallad bank run i USA som en följd av den snabba ränteuppgången.

Heimstaden Bostad, Alectas största enskilda innehav där cirka 50 miljarder kronor investerats, påverkades negativt av ränteuppgången. Det ledde till en betydande värdenedgång för Alectas aktieinnehav i bolaget.

Ledningsförändringar och åtgärder för minskad risk

Alectas nya vd Peder Hasslev tillträdde 1 september. Han har tidigare bland annat varit vd för det statliga riskkapitalbolaget Saminvest AB, kapitalförvaltningschef och vice vd på AMF och aktiechef på SEB Asset Management.

Pablo Bernengo tillträdde i december som chef för Alectas kapitalförvaltning. Magnus Tell, ny aktiechef med ansvar för aktieanalys och aktieförvaltning, tillträdde i november. Bägge kommer senast från motsvarande positioner på AP3.

- Under våren inleddes ledningsförändringar, samtidigt som en översyn initierades för att ta fram åtgärder för att minska riskerna i aktieportföljen. Sedan mitt tillträde som verkställande direktör den 1 september har jag fortsatt och intensifierat detta arbete. Vi stärker rutiner, rapportering och riskuppföljning inom kapitalförvaltningen, samt förstärker ledarskapet på alla nivåer. Vi har också sett över och sänkt risken i aktieportföljen, säger Peder Hasslev.

Den 22 februari 2024 valdes Carina Åkerström till ny styrelseordförande för Alecta.

Positiv avkastning

För den premiebestämda produkten Alecta Optimal Pension var avkastningen 8,7 procent* att jämföra med snittet i pensionsbranschen på 7,1 procent**. I den förmånsbestämda produkten var avkastningen 7,1 procent.

Avkastningen under 2023 har påverkats negativt av förlusterna i de amerikanska bankerna och en värdenedgång i Alectas aktieinnehav i Heimstaden Bostad.

Under fjärde kvartalet var värdenedgången 8,7 miljarder kronor i Heimstaden Bostad, vilket motsvarar 18,8 procent av innehavets värde. Av detta var 2,1 miljarder kronor hänförliga till ett minskat substansvärde i Heimstaden Bostad på 4,5 procent och 6,6 miljarder kronor till en rabatt på 15 procent på Alectas aktier baserat på en oberoende marknadsvärdering vid årsskiftet.

Sammantaget är värdenedgången i Heimstaden Bostad 12,7 miljarder kronor, 25 procent av innehavets värde, under 2023.

Avkastningen för den premiebestämda portföljen är till stor del hänförlig till att Alectas produkt har en hög andel aktier, samt till en god utveckling på aktiemarknaderna. Dessutom har räntetillgångarna utvecklats väl.

Stark finansiell ställning

Alectas finansiella ställning har utvecklats väl. Det beror på den positiva avkastning för såväl aktier som räntebärande tillgångar och på fortsatt stigande räntor under året som har minskat nuvärdet av framtida åtaganden. Såväl solvensen på koncernnivå som den kollektiva konsolideringsnivån inom den förmånsbestämda försäkringen ligger på en hög nivå. Sammantaget är Alecta fortsatt ett mycket finansiellt starkt och stabilt företag.

Ny avtalsperiod och en ännu bättre ITP-produkt

Alecta utsågs till förvalsbolag i Collectums ITP-upphandling för den kommande femåriga avtalsperioden. Den 1 oktober fick därmed alla våra 1,7 miljoner kunder med den premiebestämda ITP-produkten Alecta Optimal Pension tillgång till betydande förbättringar. Bland annat sänktes avgiften från 0,09 till 0,05 procent. Under ett helt arbetsliv förväntas förbättringarna ge långsiktigt höjda pensioner med 6 procent och minskad volatilitet i pensionsprognoser och pensionsutbetalningar med 60 procent.

Premiebestämd försäkring

Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 8,7 procent under 2023. Under femårsperioden fram till sista december 2023 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 9,3 procent i genomsnitt per år.

Informationen om Alecta Optimal Pension avser förvalsportföljen med 60 procent aktier. I premiebestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades inbetalda premier och avkastning.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgick till 265 miljarder kronor (225) vid periodens utgång.

Förmånsbestämd försäkring

Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 158 procent den 31 december 2023 (172).

Kollektiv konsolidering är en buffert för Alectas försäkringsåtaganden mot variationer i kapitalavkastning och försäkringsrisker. Konsolideringsnivån är Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena och styr fördelningen av återbäring till kunderna.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för förmånsbestämd försäkring uppgick till 980 miljarder kronor (928) vid periodens utgång.

Koncernen

Alectas solvensgrad var 199 procent den 31 december 2023 (218).

Totalt kapital som Alecta förvaltar var 1245 miljarder kronor (1153) vid periodens utgång.

Nyckeltal, procent

jan - dec 2023

jan - dec 2022

5 års genomsnitt

Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension, förvalsportföljen)

8,7

-9,8

9,3

Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, per 31 december

158

 172

Solvensgrad koncernen, per 31 december

199

218

Förvaltningskostnadsprocent koncernen***

0,07

0,06

-          Varav premiebestämd försäkring***

-          Varav förmånsbestämd försäkring***

  0,05

  0,07

  0,04

  0,07

Kapitalförvaltningskostnadsprocent koncernen*

0,028

0,023

*8,7 procent är totalavkastningen för Alecta Optimal Pension förvalsportföljen under 2023. Den skiljer sig från den fördelade avkastningen till kunderna under 2023, som redan publicerats på Alectas webb. Den fördelade avkastningen baseras för vissa tillgångsslag på värderingen från föregående månad.
** Med snittet i pensionsbranschen avses genomsnittlig totalavkastning 2023 på tillgångar som förvaltas av svenska livförsäkrings- och tjänstepensionsbolag, läs mer hos Svensk Försäkring. 
*** Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Peder Hasslev, vd Alecta
Peder Hasslev, vd Alecta
Ladda ned bild

Länkar

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar cirka 1250 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,8 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye