Svenska kraftnät

Svenska kraftnät söker tillstånd att förstärka elnätet i Sollefteå

Dela

Svenska kraftnät genomför en historisk satsning för att förnya och bygga ut stamnätet för el i Sverige. I mars ansökte vi om tillstånd att bygga en ny luftledning mellan den befintliga stamnätsstationen i Betåsen och en planerad station i Nässe öster om Långsele. Den planeras vara klar 2028.
– Kapacitetsökningen i elnätet blir motsvarande att bygga en trefilig motorväg i stället för en riksväg. Det betyder att vi kommer kunna överföra mer el i nätet, förklarar Rainer Hietalahti, projektledare på Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät är mitt uppe i en historisk utbyggnad och modernisering av det svenska stamnätet för el och i Sollefteå kommun pågår nu flera satsningar på elnätet. Mellan de befintliga stamnätsstationerna Betåsen och Hjälta, och sedan vidare till en ny station som får namnet Nässe, planerar Svenska kraftnät att bygga en ny ledning på 400 kilovolt. I mars skickades ansökan om tillstånd att bygga ledningen in till Energimarknadsinspektionen som nu kommer att granska ansökan och skicka den på remiss till sakägare och andra intressenter.

Under våren 2022 genomfördes samråd med fastighetsägare och närboende. Efter detta hölls även ett kompletterande samråd gällande Häxmo. Myndighetsdialog med bland andra kommunen, regionen och länsstyrelsen genomfördes sommaren 2021.

Många olika utredningar har gjorts för att hitta den mest lämpade sträckan för ledningens placering. Utöver teknik, byggbarhet och driftsäkerhet tar Svenska kraftnät hänsyn till olika intressen, som exempelvis boende-, natur- och kulturmiljö, landskapsbild, rennäring och kommunal planering. Sammantaget ska placeringen ha en så liten påverkan som möjligt på omgivningen.

De planerade ledningarna i Sollefteå är del av Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin som omfattar 75 miljarder kronor i mellersta Sverige under de kommande tjugo åren. Inom paketet ska 200 mil ledning byggas och 250 mil gamla ledningar rivas, samtidigt som omkring 35 stamnätsstationer byggs eller förnyas.

Om energiomställningen
Energiomställningen innebär stora utmaningar för hela Sveriges kraftsystem och kräver omfattande investeringar de kommande åren. Stora industrier ställer om och blir eldrivna, elanvändningen ökar i storstäder, nya industrier vill etablera sig i landet och en omfattande anslutning av ny elproduktion förväntas under de närmaste åren. Detta sker samtidigt som Sverige har ett av världens äldsta stamnät för el som både måste förnyas och byggas ut.

Om Svenska kraftnät
Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet, med uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem. Det omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät utvecklar transmissionsnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, hållbar och ekonomisk elförsörjning. Därmed har Svenska kraftnät också en viktig roll i klimatpolitiken.

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar cirka 16 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 1340 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye