Svenska kraftnät

Tre områden för att lyckas med elförsörjning i Västra Götaland

Dela

Förstärkt stamnät, flexiblare elanvändning och ny lokal och regional produktion av el. De tre områdena pekar Västra Götalandsregionen (VGR), Länsstyrelsen Västra Götaland och Svenska kraftnät ut som viktiga i rapporten Framtidens elförsörjning i Västra Götaland, som publicerats i dag.

I Västra Götaland sker en omfattande elektrifiering, stora industrier ställer om till att bli fossilfria och många nya verksamheter etableras. Men ska de storskaliga planerna förverkligas måste vi säkra tillgången till el snabbt. Därför har Västra Götalandsregionen (VGR) Länsstyrelsen Västra Götaland och Svenska kraftnät som alla ingår i samverkansarenan ACCEL, tagit fram en rapport om vad som krävs för att lyckas.

-För att fortsatt vara en ledande industriregion i Europa som attraherar investeringar och företag måste vi få mer elproduktion och tillgänglig effekt i Västra Götaland. Det är en utmaning, men det finns lösningar. En avgörande del är mer havsbaserad vindkraft, men även snabba tillskott i energisystemet som exempelvis mer planerbar elproduktion i form av gasturbiner, säger regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S).

Stort underskott 
Prognoser pekar på att elanvändningen i regionen kommer fördubblas till 2030 och tredubblas till 2040. Samtidigt finns ett stort produktionsunderskott. Av den el som förbrukas i Västra Götaland produceras endast 30 procent regionalt. Resten överförs från andra delar av Sverige och utlandet.

-Det kommer krävas en kraftigt ökad elproduktion inom länet och en flexibel användning av elen. I synnerhet havsbaserad vindkraft får en betydande roll i energisystemet framgent. Det brådskar att genomföra de lösningar som ACCEL föreslår i sin rapport. Vikten av samarbete och gemensam syn kring hur utmaningarna ska mötas är avgörande för att nå framåt, säger landshövding Sten Tolgfors, Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Så ska elproduktionen öka
I rapporten Framtidens elförsörjning i Västra Götaland får vi en lägesbild om var Västra Götaland står i dag och vilka utmaningar vi står inför. Där beskrivs även vilka nätåtgärder som planeras och vilka alternativ som är aktuella för att öka den regionala produktionen – för att säkerställa att tillgången inte hindrar samhällsutvecklingen.

-Vi har redan flera projekt i gång för att förstärka stamnätet och som i takt med att de färdigställs kommer att ge en stegvis effektökning. Men det långsiktiga elbehovet är för stort för att möta med bara nya kraftledningar, rapporten visar att det även kommer att krävas ny lokal- och regional produktion samt en flexiblare elanvändning, säger Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe.


ACCEL-rapporten Framtidens elförsörjning i Västra Götaland, har identifierat följande åtgärder:

Elnätet behöver byggas ut snabbare.
I dag medger Svenska kraftnät ett uttagsabonnemang på 3 235 MW till regionnätsägaren Vattenfall Eldistribution. Vattenfall Eldistribution har ansökt om en höjning på totalt 2400 MW till början av 2030-talet. Svenska kraftnät har presenterat en nätåtgärdsplan som kommer tillgodose ungefär hälften i etapper.  Flera av de stamnätsprojekt som startats av Svenska kraftnät förutsätter också att region- och lokalnät byggs ut i motsvarande omfattning. I dag tar det runt tio år att få nya stam- och regionnätsledningar på plats. Det är inte förenligt med industrierna och samhällets förändringstakt. En viktig framgångsfaktor är därför att korta ledtiderna.Lokal och regional elproduktion behöver byggas ut
Knappt en tredjedel av elen som används i länet produceras regionalt. Eftersom elektrifiering pågår i hela landet kan Västra Götaland inte räkna med att ta del av ett produktionsöverskott från exempelvis norra Sverige. De planerade nätåtgärderna är inte tillräckliga för hela behovet och en förutsättning för elektrifieringen är att tillföra mer lokal och regional produktion. Målbilden är att elproduktionen ska öka med minst 15 TWh i Västra Götaland till 2030, vilket skulle ge en självförsörjningsgrad på runt 60 procent.

Kraftvärmeverk och gasturbiner behövs för att lösa effektsituationen i närtid
Väderberoende produktion som vind- och solkraft behöver kompletteras med planerbar elproduktion som till exempel gasturbiner och ökat användande av kraftvärmeverk. Det har konstaterats att installation av gasturbiner har stor potential att kunna öka effektuttaget. Gasturbiner kan täcka de effekttoppar som uppkommer under höglastperioder. Genom att anpassa produktionen vid Rya kraftvärmeverk samt installera en eller två nya produktionsanläggningar nära större förbrukningscentra skulle det kunna möjliggöra nya anslutningar i länet.

Elanvändningen måste effektiviseras och göras mer flexibel
Under årets allra flesta timmar är marginalerna i systemet goda, men den dimensionerande faktorn för ökade effektuttag är topplasttimmarna, när elförbrukningen är som högst. Genom att minska förbrukningstopparna finns möjligheter att öka effektuttaget. Det kan lösas genom flexibel elförbrukning och villkorade uttagsabonnemang. Finns det möjligheter för förbrukningsflexibilitet kan systemet utnyttjas effektivare och mer effekt kan tilldelas utan att nätet behöver förstärkas, eller temporärt tills nätet är utbyggt.

Tillsammans blir nyckelordet
Samspel mellan samhällets aktörer är avgörande för att möjliggöra elektrifieringen. Vi står nu inför en omställning i företag, kommuner och regioner. En omställning som kommer synas och höras, och som kräver mod och engagemang. Samtidigt är det tydligt att en ensam aktör inte har alla verktygen i sin verktygslåda. Samarbete och samsyn kring utmaningar och lösningar är avgörande om vi ska lyckas.

Om rapporten
Rapporten är framtagen av initiativtagarna till ACCEL – en samverkansarena för accelererad elnätsutveckling i Västra Götaland. Ellevio och Vattenfall eldistribution har bidragit. Rapporten är ett fortsatt steg framåt i samarbetet att hitta lösningar och röja hinder för Västra Götalands elförsörjning.

Läs rapporten: Framtidens elförsörjning i Västra Götaland En rapport från samverkansplattformen ACCEL (svk.se)

Se film från seminariet: VGRplayer - Accel-presentation-K01 (vgregion.se)

Kontakter:

Helén Eliasson, regionstyrelsens ordförande VGR helen.eliasson@vgregion.se eller 0761-410269

Sten Tolgfors, landshövding Länsstyrelsen Västra Götaland 010-224 4663 eller sten.tolgfors@lansstyrelsen.se

Svenska kraftnät presskontakt: 010-475 80 10 eller press@svk.se 

Jesper Blomqvist, samordnare ACCEL VGR, jesper.blomqvist@vgregion.se eller 0735-03 11 62)

Viktor Walter, regionutvecklare för energisystem och elnät, VGR kontakt 0737-175136

Annah Lintorp, energi- och klimatstrateg, Länsstyrelsen Västra Götaland (annah.lintorp@lansstyrelsen.se eller 010-221 43 44)  

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar cirka 16 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 1340 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

Svenska kraftnät söker tillstånd att förstärka elnätet i Sollefteå7.5.2024 09:11:05 CEST | Pressmeddelande

Svenska kraftnät genomför en historisk satsning för att förnya och bygga ut stamnätet för el i Sverige. I mars ansökte vi om tillstånd att bygga en ny luftledning mellan den befintliga stamnätsstationen i Betåsen och en planerad station i Nässe öster om Långsele. Den planeras vara klar 2028. – Kapacitetsökningen i elnätet blir motsvarande att bygga en trefilig motorväg i stället för en riksväg. Det betyder att vi kommer kunna överföra mer el i nätet, förklarar Rainer Hietalahti, projektledare på Svenska kraftnät.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye