Region Uppsala

Ökad ersättning till vårdcentralerna för jämlik vård i hela länet

Dela

Vid sitt möte beslutade vårdstyrelsen att ändra på ersättningsmodellen för Uppsala läns samtliga vårdcentraler. Bland annat ökar den fasta ersättningen för listade patienter från dagens 80 procent av den totala ersättningen till 90 procent. Beslutet är ett sätt att styra resurserna mot vårdbehov, samt stärka landsbygdens vårdcentraler. I det nya ersättningssystemet kommer ekonomiska resurser att tillföras.

Vivianne Macdisi (S), vårdstyrelsens ordförande.
Vivianne Macdisi (S), vårdstyrelsens ordförande. Region Uppsala Inga restriktioner

Ersättningsmodeller för länets vårdcentraler är något som är både tekniskt komplext och som kan uppfattas som mycket byråkratiskt. Men enkelt uttryckt innebär olika modeller att vårdcentralerna får incitament att agera lite olika, och det är därför ett styrmedel. Hittills har Region Uppsala använt sig av en modell där 80 procent av ersättningen till vårdcentralerna består av fast ersättning, så kallad kapitering, och 20 procent är för genomförda besök. Kapiteringen bygger på antalet listade patienter per vårdcentral, och viktas efter ålder och till en femtedel efter CNI – Care Need Index. Detta är ett index som tar hänsyn till socioekonomiska förhållanden, för att identifiera risk för ohälsa. Den fasta ersättningen har varit bland de lägsta i landet. Nu ökas kapiteringsersättningen från 80 till 90 procent. Tanken är att det ska ge vårdcentralerna större möjlighet att planera och anpassa vården efter patienternas vårdbehov.

Besöksersättningen sänks från 20 procent till 6 procent av den totala ersättningen – ett sätt att komma ifrån fokuseringen på korta ”pinnbesök”. Samtidigt införs en målrelaterad ersättning på 4 procent med fokus på kontinuitet, tillgänglighet och täckningsgrad. Det innebär exempelvis att det för första gången utgår ersättning för tillgänglighet på telefon, och kontinuitet i vården.

-Vården ska finns även på landsbygden, därför är den här satsningen mycket viktig. Jag är stolt över att vi gör vården mer jämlik i hela vårt län och tillför mer resurser till primärvården, säger Vivianne Macdisi (S), regionråd och vårdstyrelsens ordförande.

Idag finns det även för vissa vårdcentraler en strukturersättning på 15 procent utöver kapiteringsersättningen, per listad patient och år. Detta har gällt vårdcentraler i Heby, Älvkarleby, Tierps, Östhammars och Håbo kommuner. Nuvarande strukturersättning har dock inte tagit hänsyn till avstånd till närmaste sjukhus, eller till om vårdcentralen är belägen i områden med socioekonomiskt ogynnsamma förhållanden (och därmed förväntad högre vårdtyngd). Därför ändras nu strukturersättningen till att omfatta en större del av vården i landsbygden.

Den nya strukturersättningen innebär att vårdcentraler som är belägna 20 kilometer eller mer från sjukhus tilldelas 12 procent i ersättning på kapiteringen. En övergång från kommungräns till avstånd innebär att exempelvis Almunge nu erhåller ersättning för avstånd. Vårdcentraler som är belägna 15 – 19 kilometer från sjukhus tilldelas 4 procent i ersättning på kapiteringen. Därtill införs även en strukturersättning, som är som baserad på socioekonomiska faktorer.  De vårdcentraler som har störst behov tilldelas 6 procent i ersättning på kapiteringen.

I samband med förändringarna av ersättningssystemet tillförs 50 miljoner kronor. 

-Nu ger vi vårdcentralerna bättre möjligheter att planera vården och matcha patienternas behov, samt öka kontinuitet och tillgänglighet, säger Vivianne Macdisi (S).

(KD), (M), (L) och (SD) yrkade på att den extra besöksersättningen för psykologer skulle bibehålls, men justeras till att omfatta åldersgruppen 0 - 18 år. Detta vann inte vårdstyrelsens gillande, vilket de fyra partierna reserverade sig mot. 

Kontakter

Vivianne Macdisi (S), regionråd och vårdstyrelsens ordförande: 070 – 890 81 55
Johan K Nyström: Utredare, Region Uppsala: 072 – 206 23 08

Länkar

Om Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 24 juni25.6.2024 09:02:52 CEST | Pressmeddelande

Riktlinjer för reklam i kollektivtrafiken Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har fattat beslut om riktlinjer för reklam i kollektivtrafiken. Syftet med riktlinjerna är att klargöra vilken typ av reklam som är tillåten, och innebär att reklam kan förekomma utanpå fordonen, i väderskydden och ombord på bussarna. De fem kategorier av reklam som kan förekomma är samhällsinformation, event, reklam som uppmanar till ökat kollektivt resande, kommersiell reklam och politisk och annan idéburen annonsering. Reklamen ska vara i linje med Region Uppsalas värdegrund, och reklam för alkohol, droger, nikotinprodukter - förutom rökavvänjningsprodukter - eller spel om pengar är inte tillåtet. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. Få förändringar i trafikplanen för buss år 2025 På grund av det ekonomiska läget kommer Region Uppsala inte göra några större utökningar av busstrafiken under 2025. Beslut fattades om att förlänga linje 14 i Uppal

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 24 juni24.6.2024 16:50:29 CEST | Pressmeddelande

Årsprognos på minus 1 165 miljoner kronor för Akademiska Efter maj månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset på minus 1 165 miljoner kronor (nästan 1,2 miljarder kronor). Det är exakt samma prognos som föregående månad. Lasarettet i Enköping har en årsprognos på minus 30 miljoner kronor, även det är oförändrat sedan föregående månad. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet har en årsprognos på plus 24 miljoner kronor. Det ger en årsprognos på minus 1 171 miljoner kronor för sjukhusstyrelsens totala verksamhet. Programarbete för en ombyggnation av akuten ska startas Vid sitt möte tillstyrkte sjukhusstyrelsen en start av programarbetet för en Ombyggnation av akutmottagningen. Detta till en investeringsutgift om högst 5 410 000 kronor (cirka 5,4 miljoner). Akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset tar emot ungefär 55 000 besökare årligen, samtidigt som Region Uppsalas befolkning stadigt ökar. Lokalerna är dock föråldrade och lever inte upp till dagens krav på arbetsmiljö, samt en lugn

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 18-19 juni19.6.2024 16:10:42 CEST | Nyheter

Regionplan och budget 2025–2027 fastställdes Regionfullmäktige fastställde regionplan och budget för 2025–2027. Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som anger inriktningen för hela Region Uppsalas verksamhet, dels för det kommande budgetåret 2025, dels för den kommande treårsperioden. Utgångspunkten är Region Uppsalas styrmodell, som innehåller fyra strategiska mål: ”attraktiv arbetsplats”, ”hög tillgänglighet”, ”god kvalitet med ekonomi i balans” samt ”hållbar och konkurrenskraftig utveckling”. För att möta de stora utmaningarna inom hälso- och sjukvården genomförs en kraftsamling för sjukvården innehållande de två utvecklingsprojekten Helhetsgreppet och Fokus vårdskifte. För 2025 avsätts 100 miljoner kronor för kraftsamlingen. Helhetsgreppet är ett regionövergripande arbete som har påbörjats sedan tidigare för att stärka kompetensförsörjningen i regionen och medlen ska gå till satsningar på att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla egen personal. Målet med arbetet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye