Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Allt fler unga ägnar fritiden åt kultur – men allt färre läser böcker

Dela
Foto: PIOTR PIATROUSKI
Foto: PIOTR PIATROUSKI

Allt fler unga i Sverige ägnar fritiden åt kulturaktiviteter, antingen som utövare eller som konsumenter av kultur. Ökningen är särskilt tydlig bland unga som är utrikes födda.
Samtidigt minskar andelen unga som läser. 
Mellan åren 2007 och 2018 har andelen unga som läser böcker varje vecka halverats från 60 till 30 procent.

Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Rapporten är en del av MUCF:s uppföljning av det ungdomspolitiska målet om att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Den baseras på statistik från den nationella ungdomsenkät som MUCF genomför vart tredje år bland unga i åldrarna 16–25 år.

Nio av tio unga tycker att det är viktigt att ha roligt på fritiden. Många unga vill också få möjlighet att lära sig nya saker på fritiden.

Viktigt att mäta över tid

MUCF har undersökt i vilken utsträckning som unga ägnar sig åt 13 olika fritidsaktiviteter och hur ofta de ägnar sig åt dessa: aldrig, någon gång varje vecka, varje månad eller varje år. När det gäller 11 av dessa fritidsaktiviteter går det att mäta utvecklingen över tid.

- Ungas fritid är viktig att följa eftersom den spelar en stor roll för ungas personliga och sociala utveckling. Den kan stärka ungas självkänsla och ge betydelsefulla relationer till vuxna utanför familjen. Fritiden kan också vara en viktig arena för unga att känna inflytande över sitt eget liv och att vilja delta i det demokratiska samhället, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

- Den här rapporten ger en mycket bra bild av ungas fritid och visar också på vilka åtgärder som krävs för att alla unga i Sverige ska kunna ha en meningsfull fritid.

Att kommunicera online och umgås med kompisar är de vanligaste fritidsaktiviteterna, enligt rapporten. Det är även en stor andel unga, sju av tio, som idrottar varje vecka.

Ökar bland utrikes födda

Andelen unga som utövar kultur på sin fritid minskade mellan 2007 och 2009, men har sedan dess ökat. En av tre unga i åldern 16–25 år uppger 2018 att de sjunger, spelar instrument, skapar musik, dansar, spelar teater eller gör bild i någon form varje vecka

  • Bland unga utrikes födda har andelen som utövar kultur fördubblats sedan 2007, från 20 till 39 procent. Nästan hälften av utrikes födda tjejer utövar kultur varje vecka. Bland utrikes födda killar är andelen 31 procent. Även bland inrikes födda unga är det en större andel tjejer än killar som utövar kultur på sin fritid, 37 jämfört med 29 procent.
  • Andelen unga som 2018 uppger att de konsumerar kultur varje månad är även den större bland unga utrikes födda än bland unga födda i Sverige, 23 procent jämfört med 14 procent.
  • Var tredje ung läser böcker på fritiden varje vecka men här syns en kraftig minskning över tid. Andelen unga som läser böcker har halverats mellan 2007 och 2018. Tidigare läste tjejer i större utsträckning än killar, men så är det inte längre.
  • 2018 läste nästan varannan ung utrikesfödd varje vecka, jämfört med knappt var tredje av unga inrikes födda. Allt fler utrikes födda och unga med utländsk bakgrund besöker också bibliotek. 2018 besökte varannan ung utrikes född ett bibliotek varje månad, jämfört med var femte ung inrikes född.

Andelen unga tjejer som skriver minskar. 2018 är det fortfarande en större andel tjejer än killar som skriver på fritiden, men skillnaden mellan könen minskar över tid. Samtidigt skriver unga utrikes födda i större utsträckning än unga födda i Sverige, var tredje ung tjej som är utrikes född skriver på fritiden.

Största skillnaderna mellan unga

Under 2018 var andelen killar som aldrig utövar kultur, konsumerar kultur, läser, skriver och besöker bibliotek större än andelen tjejer. Sju av tio killar skriver aldrig, fem av tio besöker aldrig bibliotek eller utövar kultur och tre av tio killar läser aldrig böcker.

- Det är bland kulturaktiviteter som vi ser de största skillnaderna mellan olika grupper av unga. Främst mellan unga tjejer och killar och mellan unga som är födda i Sverige eller i annat land, säger Lena Nyberg

- Vi kan även se att det är stora skillnader mellan ungas möjlighet att delta i olika fritidsaktiviteter. Tid, kostnader för aktiviteter och transporter är exempel på skäl som gör att inte alla unga kan delta. Alla unga behöver kunna ha en meningsfull fritid och förutsättningarna för det behöver bli bättre.

Rapporten visar att ungefär hälften av alla unga tycker att de har lagom med fritid. Unga som upplever att de har lagom med fritid har lägre risk att uppleva symptom på psykisk ohälsa än unga som tycker att de har för lite eller för mycket fritid. Ungas tillgång till fritid hänger också tydligt samman med deras upplevelse av att vara stressade. Tjejer som upplever att de har för lite fritid eller för mycket fritid är mer stressade än andra unga. Killar är generellt mindre stressade än tjejer.

MUCF pekar i rapporten ut ett antal områden där det finns behov av insatser för att stärka ungas möjligheter till en meningsfull fritid.

FOTNOT. MUCF:s ungdomsenkät skickas ut till 5 000 slumpmässigt utvalda var tredje år. 2018 var svarsfrekvensen 46 procent (drygt 2 300 personer).

Läs mer om hur ungas fritid påverkar psykisk ohälsa. Länk till pressmeddelande 2020-03-12

Länk till rapporten Unga har rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder (Ung idag 2020)

Länk till Ungidag.se

Nyckelord

Bilder

Foto: PIOTR PIATROUSKI
Foto: PIOTR PIATROUSKI
Ladda ned bild
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. Foto: Fenix Oppenheim. Fri publicering om fotograf anges.
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. Foto: Fenix Oppenheim. Fri publicering om fotograf anges.
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Coronakrisen slår hårt mot organisationer: ”Viktiga röster i samhällsdebatten drabbas”25.5.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Civilsamhället påverkas starkt av coronaviruset. Många organisationer kämpar med minskade intäkter från exempelvis försäljning, deltagar- och medlemsavgifter, gåvor och sponsring. Samtidigt ökar behovet av sociala insatser och stöd till utsatta grupper. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. - Coronakrisen påverkar inte bara organisationernas ekonomi negativt. Den ändrar även förutsättningarna att bedriva påverkansarbete vilket i sin tur kan få negativa konsekvenser för demokratin. Om civilsamhällets viktiga organisationer försvagas så riskerar vi att förlora viktiga röster i samhällsdebatten, säger generaldirektör Lena Nyberg. MUCF ska, på uppdrag av regeringen, årligen följa utvecklingen av det civila samhällets villkor. Årets rapport bygger på statistik från åren 2012 till 2018 (totalt data från 2 811 föreningar), samt intervjuer med ett tjugotal ideella föreningar under början av 2020. Mot bakgrund av coronapandemin utfördes även en mi

Analys från MUCF: Fler unga riskerar att hamna i långvarigt utanförskap efter coronakrisen7.5.2020 09:19:32 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har analyserat hur coronakrisen påverkar ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. I analysen utgår myndigheten från hur unga drabbades efter finanskrisen 2018-2010, och då särskilt unga som varken arbetar eller studerar. - Coronakrisen kan leda till att fler unga hamnar i en situation med ett långvarigt utanförskap. Det är viktigt att rikta insatser och vidta åtgärder för unga som varken arbetar eller studerar. Sådana insatser leder till besparingar för samhället på lång sikt och att det minskar de ungas personliga lidande och ekonomiska utsatthet, säger generaldirektör Lena Nyberg. En av fyra av de unga som lämnade uvas-gruppen för arbete eller sysselsättning mellan åren 2004-2007 hamnade under lågkonjunkturen 2008 åter utanför arbete och studier. Drygt hälften av 16-19-åringarna i 2004 års uvas-grupp var utan arbete och studier när de fyllde 29 år, för 20-24 åringarna var det drygt en av tre. MUCF har även intervj

Rekordmånga elever röstade - men få friskolor, särskolor och yrkesprogram deltog i skolvalen30.4.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Rekordmånga elever (totalt 450 000) röstade vid skolvalet till riksdagen 2018 och till EU-parlamentet 2019. Valdeltagandet ökade med 16 respektive 47 procent jämfört med skolvalen 2014, visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Men det finns stora skillnader i landet. Skolor med yrkesprogram och särskolor arrangerar sällan skolval. Friskolor arrangerar skolval i betydligt lägre grad än kommunala skolor. De första skolvalen till riksdagen anordnades i slutet av 1960-talet och 1998 började valresultaten att sammanställas nationellt. Sedan 2002 har MUCF, på uppdrag av regeringen, samordnat skolval till riksdagen på grund- och gymnasieskolor och sedan 2014 även till Europaparlamentet. Vid Skolval 2018 och 2019 samarbetade MUCF med Skolverket, Valmyndigheten, Sveriges Elevråd, Sveriges Elevkårer, Europeiska ungdomsparlamentet Sverige och Ung media Sverige. Flera andra organisationer genomförde olika projekt om demokratifrågor. Alla högstadie- och gymn

MUCF välkomnar nytt regeringsuppdrag: ”Viktigt att civilsamhället får stöd i dessa tider”  9.4.2020 16:19:54 CESTPressmeddelande

Med anledning av coronaviruset får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, nu i uppdrag av regeringen att skapa samverkan kring kommunikation med civilsamhällets organisationer. - Civilsamhället är alltid en viktig aktör i samhället och i tider av kris blir deras roll ännu tydligare. Organisationer och nätverk är ofta snabba att ställa om sin verksamhet för att möta nya behov. Vi kommer omgående att starta en dialog med civilsamhället för att säkra behovet av information så att de kan få del av till exempel stödinsatser, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Utbrottet av coronavirussjukdom (covid-19) slår hårt även mot civilsamhällets organisationer och projekt. Många planerade aktiviteter kan inte genomföras och flera organisationer är oroliga för sin ekonomi och överlevnad. Det finns stor osäkerhet för bristande resurser och hur man ska kunna fortsätta sitt arbete. Regeringen vill nu försäkra sig om att civilsamhällets organisationer får den information som de be

Mångmiljonsatsning på projekt för unga resulterade i jobb och studier31.3.2020 07:30:00 CESTPressmeddelande

Åren 2016–2018 fördelade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, nästan 52 miljoner kronor i bidrag till projekt för unga som varken arbetar eller studerar. I en ny rapport redovisas hur pengarna använts och vad projekten resulterat i. MUCF lyfter också framgångsfaktorer och pekar på de utmaningar som projekten haft. - Antalet unga som nåtts har varit begränsat men det är tydligt att bidraget har haft stora positiva effekter för de unga som deltagit. Alla unga som går från utanförskap till sysselsättning är en stor vinst för individen och samhället, både ekonomiskt och mänskligt, säger generaldirektör Lena Nyberg. 2016 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar (uvas).Beslutet grundade sig på utbildningsdepartementets strategi Vägar framåt – strategi för unga som varken arbetar eller studerar, från november 2015. Syftet med åtgärderna var att förbättra möjligheterna för dessa ungdo

Corona-krisen slår hårt mot flera organisationer: "Vi gör nu allt vi kan för att stödja civilsamhället"20.3.2020 13:17:01 CETPressmeddelande

Utbrottet av coronavirussjukdom (covid-19) slår hårt även mot civilsamhällets organisationer och projekt. Många planerade aktiviteter kan inte genomföras och flera organisationer är oroliga för sin ekonomi och överlevnad. - Civilsamhället är nu viktigare än någonsin. Vi gör allt vi kan för att stödja dess organisationer och hjälpa till att skapa goda förutsättningar för dem att hantera problem som kan uppstå på grund av pandemin, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Det stora flyktingmottagandet 2015 visade på civilsamhällets nyckelroll i samhället, då både etablerade organisationer och nya initiativ mobiliserade människors engagemang. Nu märks samma utveckling. Varje dag ser vi prov på hur civilsamhället ställer upp för att möta de behov som uppstår, till exempel initiativ i sociala medier för att hjälpa riskgrupper med vardagsärenden och ideella krafter som sprider information på olika språk och till grupper som inte är så del

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum