Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Allt fler unga ägnar fritiden åt kultur – men allt färre läser böcker

Dela
Foto: PIOTR PIATROUSKI
Foto: PIOTR PIATROUSKI

Allt fler unga i Sverige ägnar fritiden åt kulturaktiviteter, antingen som utövare eller som konsumenter av kultur. Ökningen är särskilt tydlig bland unga som är utrikes födda.
Samtidigt minskar andelen unga som läser. 
Mellan åren 2007 och 2018 har andelen unga som läser böcker varje vecka halverats från 60 till 30 procent.

Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Rapporten är en del av MUCF:s uppföljning av det ungdomspolitiska målet om att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Den baseras på statistik från den nationella ungdomsenkät som MUCF genomför vart tredje år bland unga i åldrarna 16–25 år.

Nio av tio unga tycker att det är viktigt att ha roligt på fritiden. Många unga vill också få möjlighet att lära sig nya saker på fritiden.

Viktigt att mäta över tid

MUCF har undersökt i vilken utsträckning som unga ägnar sig åt 13 olika fritidsaktiviteter och hur ofta de ägnar sig åt dessa: aldrig, någon gång varje vecka, varje månad eller varje år. När det gäller 11 av dessa fritidsaktiviteter går det att mäta utvecklingen över tid.

- Ungas fritid är viktig att följa eftersom den spelar en stor roll för ungas personliga och sociala utveckling. Den kan stärka ungas självkänsla och ge betydelsefulla relationer till vuxna utanför familjen. Fritiden kan också vara en viktig arena för unga att känna inflytande över sitt eget liv och att vilja delta i det demokratiska samhället, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

- Den här rapporten ger en mycket bra bild av ungas fritid och visar också på vilka åtgärder som krävs för att alla unga i Sverige ska kunna ha en meningsfull fritid.

Att kommunicera online och umgås med kompisar är de vanligaste fritidsaktiviteterna, enligt rapporten. Det är även en stor andel unga, sju av tio, som idrottar varje vecka.

Ökar bland utrikes födda

Andelen unga som utövar kultur på sin fritid minskade mellan 2007 och 2009, men har sedan dess ökat. En av tre unga i åldern 16–25 år uppger 2018 att de sjunger, spelar instrument, skapar musik, dansar, spelar teater eller gör bild i någon form varje vecka

  • Bland unga utrikes födda har andelen som utövar kultur fördubblats sedan 2007, från 20 till 39 procent. Nästan hälften av utrikes födda tjejer utövar kultur varje vecka. Bland utrikes födda killar är andelen 31 procent. Även bland inrikes födda unga är det en större andel tjejer än killar som utövar kultur på sin fritid, 37 jämfört med 29 procent.
  • Andelen unga som 2018 uppger att de konsumerar kultur varje månad är även den större bland unga utrikes födda än bland unga födda i Sverige, 23 procent jämfört med 14 procent.
  • Var tredje ung läser böcker på fritiden varje vecka men här syns en kraftig minskning över tid. Andelen unga som läser böcker har halverats mellan 2007 och 2018. Tidigare läste tjejer i större utsträckning än killar, men så är det inte längre.
  • 2018 läste nästan varannan ung utrikesfödd varje vecka, jämfört med knappt var tredje av unga inrikes födda. Allt fler utrikes födda och unga med utländsk bakgrund besöker också bibliotek. 2018 besökte varannan ung utrikes född ett bibliotek varje månad, jämfört med var femte ung inrikes född.

Andelen unga tjejer som skriver minskar. 2018 är det fortfarande en större andel tjejer än killar som skriver på fritiden, men skillnaden mellan könen minskar över tid. Samtidigt skriver unga utrikes födda i större utsträckning än unga födda i Sverige, var tredje ung tjej som är utrikes född skriver på fritiden.

Största skillnaderna mellan unga

Under 2018 var andelen killar som aldrig utövar kultur, konsumerar kultur, läser, skriver och besöker bibliotek större än andelen tjejer. Sju av tio killar skriver aldrig, fem av tio besöker aldrig bibliotek eller utövar kultur och tre av tio killar läser aldrig böcker.

- Det är bland kulturaktiviteter som vi ser de största skillnaderna mellan olika grupper av unga. Främst mellan unga tjejer och killar och mellan unga som är födda i Sverige eller i annat land, säger Lena Nyberg

- Vi kan även se att det är stora skillnader mellan ungas möjlighet att delta i olika fritidsaktiviteter. Tid, kostnader för aktiviteter och transporter är exempel på skäl som gör att inte alla unga kan delta. Alla unga behöver kunna ha en meningsfull fritid och förutsättningarna för det behöver bli bättre.

Rapporten visar att ungefär hälften av alla unga tycker att de har lagom med fritid. Unga som upplever att de har lagom med fritid har lägre risk att uppleva symptom på psykisk ohälsa än unga som tycker att de har för lite eller för mycket fritid. Ungas tillgång till fritid hänger också tydligt samman med deras upplevelse av att vara stressade. Tjejer som upplever att de har för lite fritid eller för mycket fritid är mer stressade än andra unga. Killar är generellt mindre stressade än tjejer.

MUCF pekar i rapporten ut ett antal områden där det finns behov av insatser för att stärka ungas möjligheter till en meningsfull fritid.

FOTNOT. MUCF:s ungdomsenkät skickas ut till 5 000 slumpmässigt utvalda var tredje år. 2018 var svarsfrekvensen 46 procent (drygt 2 300 personer).

Läs mer om hur ungas fritid påverkar psykisk ohälsa. Länk till pressmeddelande 2020-03-12

Länk till rapporten Unga har rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder (Ung idag 2020)

Länk till Ungidag.se

Nyckelord

Bilder

Foto: PIOTR PIATROUSKI
Foto: PIOTR PIATROUSKI
Ladda ned bild
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. Foto: Fenix Oppenheim. Fri publicering om fotograf anges.
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. Foto: Fenix Oppenheim. Fri publicering om fotograf anges.
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF:s satsning på unga som är nya i Sverige välkomnas av jämställdhetsministern: ”Alla unga har rätt att få den information de behöver för att leva ett bra liv i ett jämställt samhälle”.15.9.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Idag lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, webbutbildningen Rätt att veta! Utbildningen är för vuxna som i sin profession möter unga som är nya i Sverige. Rätt att veta! ger verktyg och kunskap i att samtala med unga om frågor som kan vara svåra att närma sig, till exempel sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet.

MUCF ska kartlägga om unga hbtq-personer i Sverige utsätts för omvändelseterapi30.7.2020 12:44:23 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får nu i uppdrag att kartlägga och sammanställa kunskap om så kallad omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer. - Internationell forskning visar att det är mycket skadligt att utsätta unga för den här slags påtryckningar och tvång. Vi är väldigt glada för det här uppdraget eftersom vi i dag saknar kunskap om vilka uttryck omvändelseterapi tar sig i Sverige och hur många unga som kan vara utsatta, säger generaldirektör Lena Nyberg. I uppdraget ingår även att i dialog med relevanta aktörer samla och redovisa en bild av unga hbtq-personers (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners) egna erfarenheter av företeelser som har uppfattats som omvändelseterapi. På grund av kopplingen till hedersrelaterat våld och förtryck ska myndigheten beakta den kunskap som finns bland de aktörer som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 mars 2022. Hittills har bland annat Tys

MUCF välkomnar nytt uppdrag: ”Viktigt få en helhetsbild av unga hbtq-personer livsvillkor”30.7.2020 11:44:08 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får nu i uppdrag av regeringen att kartlägga unga hbtq-personers hälsa och levnadsvillkor. Det är tio år sedan en sådan kartläggning gjordes i Sverige - Unga hbtq-personer känner större otrygghet, utsätts för mer våld, har sämre ekonomi, sämre sociala skyddsnät än andra unga och det finns en utbredd psykisk ohälsa. Vi har länge lyft behovet av att försöka få en helhetsbild av unga hbtq-personers situation och är väldigt glada över uppdraget, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Kartläggningen ska vara klar och redovisas till regeringen senast den 1 juni 2022. Senast det gjordes en större kartläggning av unga hbtq-personers situation i Sverige var 2010 då MUCF (dåvarande Ungdomsstyrelsen) publicerade rapporten ”Hon, hen, han”. Den visade att majoriteten av unga hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) mådde bra men att deras livsvillkor var sämre än för andra unga. Exempelvis sa en fjärdedel av de un

Satsningar för ”Demokratin 100 år”: Öka ungas inflytande och bidrag till civilsamhället28.7.2020 07:30:00 CESTPressmeddelande

Under 2020 och 2021 genomför regeringen en stor demokratisatsning som engagerar flera aktörer i samhället. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska dels ta fram och sprida kunskap om ungas inflytande, dels fördela totalt nästan åtta miljoner kronor till civilsamhället till projekt som stärker demokratin. - I dessa tider ifrågasätts demokratin av starka krafter, både i vårt och i andra länder. Att öka ungas kunskap om lokal demokrati och att till exempel få fler människor att rösta i områden med lågt valdeltagande är oerhört viktigt, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. I våras beslutade regeringen att anslå totalt 7,75 miljoner kronor till civilsamhället för att stärka demokratin. Bidraget kan gå til

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum