Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Bidrag till kommuner och samordningsförbund som hjälper unga till arbete

Dela

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har beslutat om vilka som får bidrag 2018 för insatser för unga som varken arbetar eller studerar.

MUCF beviljar bidrag till kommuner och samordningsförbund för att underlätta etablering i arbets- och samhällslivet för unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) eller som löper risk att hamna i en sådan situation. Verksamheten ska i huvudsak riktas till unga och unga nyanlända i åldern 15-25 år och ske i samverkan med olika samhällsaktörer, som till exempel landsting, myndigheter, näringsliv och organisationer inom det civila samhället. I de planerade eller befintliga verksamheterna ska uppsökande arbete ingå för att nå unga som varken arbetar eller studerar.

För 2018 har 20 ansökningar beviljats och 27 avslagits efter kvalitetsgranskning. Till exempel fick Nedansiljans samordningsförbund, Samordningsförbundet Insjöriket, Torsås kommun och Arbetsmarknadsenheten i Arboga Kommun sina ansökningar beviljade.

Projekten handlar om allt från ungdomscoacher som arbetar med uppsökande verksamhet för unga som varken arbetar eller studerar till att med individuellt fokus nå målgruppen genom fokus på hälsa, välmående och praktik.

-  Det är viktigt att skapa förutsättningar för alla unga att komma ut i arbete eller studier. Att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden är mycket betydelsefullt för ungas framtida möjligheter, säger Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF.

Av de 20 bifallna ansökningarna är 14 från kommuner och 6 från samordningsförbund. Den geografiska spridningen är bred och projekten är lokaliserade i 12 olika län. Totalt fördelas 17 150 000 kronor.

-  Överlag var kvaliteten på ansökningarna hög och vi ser att behovet av insatser är stort. Tyvärr har vi på grund av begränsade medel inte kunnat bevilja så många ansökningar som vi hade önskat, säger Kristoffer Odstam, ansvarig handläggare på MUCF.

Alla organisationer som har fått bidraget Insatser för unga som varken arbetar eller studerar 2018

Län, projekt, bidragssumma

Dalarnas län

 • Samordningsförbundet Finsam-Falun, KOLL PÅ 20-25 3.0, 570 000 kr
 • Nedansiljans samordningsförbund, Fokus 16–25 Leksand Rättvik Gagnef, 585 675 kr
 • Älvdalens Kommun, FRAMSTEG 2.0, 1 123 830 kr

Kalmar län

 • Nybro kommun, Ung nu! 2018, 793 830 kr
 • Torsås kommun, Ungt Insteg 2.0, 955 800 kr

Norrbottens län

 • Pajala kommun, Ökad sysselsättning för unga mellan 15-25 år III, 267 000 kr

Skåne län

 • Finsam MittSkåne, Freja, 918 900 kr
 • Landskrona stad, AKT, 1 202 400 kr
 • Svalövs Kommun IFO, UNGKRAFT, 1 009 441 kr

Stockholms län

 • Sundbybergs stad, I have a Dream, 1 193 400 kr
 • Österåkers Kommun, Unga i Centrum 3.0, 1 152 000 kr

Södermanlands län

 • Campus Nyköping, Nyköpings kommun, Vägar till arbetslivet del 2, 1 100 534 kr
 • Strängnäs kommun Jobbtorg, En väg ut, 1 041 827 kr

Värmlands län

 • Arbetsmarknads- och Integrationsenheten, Filipstads Kommun, Filipstad Framtid, 603 652 kr

Västerbottens län

 • Robertsfors kommun, Ung och framåt 3, 380 000 kr

Västmanlands län

 • Arbetsmarknadsenheten, Arboga Kommun, Navet, 644 575kr

Västra Götalands län

 • Samordningsförbundet Bengtsfors Åmål Dals-Ed Säffle Årjäng, På spåret, 1 323 886 kr
 • Samordningsförbundet Insjöriket, Premiär (fd. Premiär Primär), 967 500 kr

Örebro län

 • Samordningsförbundet Finsam, Degerfors Karlskoga, Studeramera, 570 000kr

Östergötlands län

 • Söderköpings Kommun, Framåt, 745 750 kr

För mer information kontakta:

Kristoffer Odstam: 08 566 219 28 kristoffer.odstam@mucf.se

Rebecka Herdevall: 08 566 219 94 rebecka.herdevall@mucf.se

Ny funktion för att stödja lokala verksamheter som stöttar unga som varken arbetar eller studerar

MUCF har fått i uppdrag av regeringen att stödja kommuner och andra aktörer som arbetar för att stötta unga som varken arbetar eller studerar. MUCF ska bland annat skapa förutsättningar för mer effektiva verksamheter som kan ge tidiga och samordnade insatser till unga. Uppdraget förbereds under 2018 och kommer att implementeras under våren 2019.

För mer information: www.mucf.se/uvas

Nyckelord

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Sex miljoner kronor i bidrag för att minska hot och hat i det offentliga samtalet18.6.2019 12:18:42 CESTPressmeddelande

Sex organisationer får totalt sex miljoner kronor i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Bidraget är del av regeringens satsning för att bland annat minska hot och hat i det offentliga samtalet. Pengarna kan till exempel användas för att stödja individer eller grupper som är opinionsbildare och som därför kan utsättas för hot, våld eller andra kränkningar. Regeringen beslutade den 13 juli 2017 om en handlingsplan till det fria ordets försvar. Syftet är att förebygga och hantera hot och hat mot journalister, politiskt förtroendevalda och konstnärer då dessa aktörer är särskilt utsatta i det demokratiska samtalet. Projektbidraget är en del av regeringens satsning. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, prövar ansökningar om bidrag enligt förordning (2018:32) om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet Med hot och hat i det offentliga samtalet avses i denna förordning hot, våld och andra kränkningar mot

MUCF gör analys inför ny ungdomspolitik: ”Ungas psykiska ohälsa en viktig fråga för samhället”18.6.2019 08:33:45 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått i uppdrag av regeringen att analysera unga personers levnadsvillkor. Analysen blir underlag för ett nytt handlingsprogram för ungdomspolitiken. - Ungdomars möjligheter och utmaningar har länge varit en alltför lågt prioriterad fråga. Genom att regeringen lägger en skrivelse till riksdagen kommer frågorna att diskuteras och få högre prioritet. Vi är glada att få bidra med vår kunskap och erfarenhet i detta arbete, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Den nationella ungdomspolitiken bestäms av regering och riksdag. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ansvarar för att följa upp och analysera ungas levnadsvillkor. Den 17 juni 2014 beslutade riksdagen om den nuvarande ungdomspolitiken. Målet för denna är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. - Myndigheten samlar kunskap och lyssnar till unga själva. Unga är en vikt

MUCF fördelar 1,9 miljoner kronor till tio projekt – för bättre hälsa för romer17.6.2019 08:15:00 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ger nu bidrag till tio projekt för att bedriva hälsofrämjande insatser riktade till romer. Totalt rör det sig om drygt tio projekt och pengarna går bland annat till organisationer som Roma Institutet, Trajosko Drom och Internationella klubben Vorta Drom. MUCF fördelar, på uppdrag av regeringen, bidrag till organisationer inom civilsamhället för att de ska bedriva hälsofrämjande insatser riktade till romer. Prioriterade projekt är bland annat de som riktar sig till romska kvinnor och flickor samt de som utförs i samverkan med kommun eller landsting. MUCF prioriterar även projekt som sökt högst 150 000 kronor i bidrag i syfte att bättre sprida fördelningen av medel över civilsamhället. Bidrag får lämnas för projekt som personer med romsk språk- och kulturkompetens deltar i. Organisationerna får inte ha ett vinstsyfte med verksamheten och måste stödja sig på demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot dis

Utbildning i hbtq-frågor för att göra skolmiljön tryggare: ”Viktigt att ha rätt kunskap”17.6.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

Sedan 2014 har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, gett utbildning i hbtq-frågor på skolor. Bara under 2018 utbildades nästan 1600 lärare, rektorer och annan skolpersonal. - Unga hbtq-personer är utsatta för våld, hot och kränkningar i skolan i högre grad än unga generellt. Det kan vi inte acceptera utan det måste motverkas. Vi måste ta ungas arbetsmiljö på allvar, alla unga har rätt att kunna vara sig själva och vara trygga i skolan, säger generaldirektör Lena Nyberg. Utbildningarna genomförs som en del av myndighetens uppdrag från regeringen att främja en tryggare skolmiljö för unga hbtq-personer och att motverka homo-, bi- och transfobi i skolan. Uppdraget inleddes 2014 och myndigheten erbjuder gratis föreläsningar och workshops för personal i grundskolans år 7-9 och gymnasieskolan. Nu startar årets utbildningsturné, först ut är skolor i Stockholm, Kulturama, och i Uppsala, Magleungsskolans grundskola och gymnasium. - MUCF har hittills besökt och utbildat person

Resultatet av Skolval 2019 till Europaparlamentet klart: ”Viktigt fortsätta prata politik i skolan”5.6.2019 08:00:00 CESTPressmeddelande

Det slutliga resultatet av Skolval 2019 till Europaparlamentet är nu klart. Totalt röstade 65 630 elever vilket är en ökning med 47 procent jämfört med Skolval 2014 till EU - Nu börjar det viktiga efterarbetet, att man fortsätter diskussionen i klassrummen även mellan valen. Det är viktigt för skolan att ta tillvara det ökande intresset för politik och demokratifrågor hos unga,säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Skolval 2019 drivs av Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige och Ung Media Sverige på uppdrag av MUCF. Skolverket och Valmyndigheten är samarbetsmyndigheter. Det är ett simulerat val som arrangeras av elever eller av elever och skolpersonal på skolorna. Det riktar sig till årskurs 7-9 och gymnasiet inklusive särskolan. Skolval 2019 till Europaparlamentet inleddes den 9 maj och avslutades fredagen den 24 maj. 377 av landets skolor var anmälda, vilket är nästan 40 procent fler än vid 2

Drygt 50 miljoner kronor till 50-tal projekt – ska främja ungas organisering, motverka rasism och värna om demokratin5.6.2019 07:15:00 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ger nu bidrag till ett 50-tal projekt för att främja ungas självständiga organisering, att minska rasism och intolerans samt för att värna demokratin och förebygga våldsbejakande extremism. Totalt rör det sig om drygt 50 miljoner kronor och pengarna går bland annat till Rädda Barnen, RFSL, Jordens vänner, Tjejer i förening och studieförbunden Vuxenskolan, ABF och Medborgarskolan. Varje år fördelar MUCF bidrag till unga och till civilsamhället på uppdrag av regeringen, både till olika projekt och till organisationernas ordinarie verksamhet. Bidragen kan gå till offentliga aktörer, till exempel kommuner, regioner och samordningsförbund. Organisationerna får inte ha ett vinstsyfte med verksamheten och måste stödja sig på demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering. - Bidragen fördelas på uppdrag av regeringen som också formulerar syftet och dess användningsområde. Vi fördelar bidragen efter

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum