Bokslutskommuniké 2020, januari - december

Dela

Kvartalet

 • Fjärde kvartalets omsättning uppgick till 405 MSEK (346), motsvarande en ökning med 17%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 10 MSEK
 • Orderingången uppgick till 408 MSEK (337), motsvarande en ökning med 21%
 • Rörelseresultatet uppgick till 75 MSEK (55, justerat rörelseresultat föregående år var 33), motsvarande en rörelsemarginal på 18,5% (15,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 57 MSEK (67, justerat resultat efter skatt föregående år var 31)
 • Vinst per aktie till 1,21 SEK (1,46, justerad vinst per aktie föregående år var 0,68)
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten uppgick till 83 MSEK (61)
 • Förvärv har skett av 70% av aktierna i Procentec B.V.
 • Förvärv har skett av resterande 25,1% av aktierna i WEBfactory GmbH
 • Styrelsen har beslutat om nya finansiella mål för koncernen  

Helåret

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 1 467 MSEK (1 519), vilket motsvarar en minskning med 3%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 19 MSEK
 • Orderingången uppgick till 1 447 MSEK (1 470), motsvarande en minskning med 2%
 • Rörelseresultatet uppgick till 288 MSEK (243, justerat rörelseresultat föregående år var 246), motsvarande en rörelsemargi­nal på 19,6% (16,0)
 • Resultat efter skatt uppgick till 220 MSEK (205, justerat resultat efter skatt föregående år var 188)
 • Vinst per aktie till 4,79 SEK (4,43, justerad vinst per aktie föregående år var 4,06)
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten uppgick till 370 MSEK (254)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 2,00 kr (0)

VD kommentar

Tillbaka till tillväxt i det fjärde kvartalet
Efter några utmanande kvartal var det glädjande att konstatera ett trendbrott i fjärde kvartalet med en återhämtning på marknaden. Både orderingången som uppgick till 408 MSEK och försäljningen som uppgick till 405 MSEK förbättrades organiskt med 13% res­pektive 8% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Som kommunicerats i de två senaste kvartalsrapporterna fortsätter den successiva förbättringen i marknaden, men nu även med tillväxt jäm­fört med motsvarande kvartal förra året.

Vårt arbete med att förbättra bruttomarginalen fortsätter att utveck­las väl. Trots motvind av valutan uppvisar vi en bruttomarginal på 61,6% (61,2%) för kvartalet och för helåret på 62,0% (61,1%). Kvartalets rörelseresultat uppgår till 75 MSEK, en signifikant förbättring jämfört med föregående år. Det positiva resultatet är drivet av åter­hämtning i försäljning i kombination med goda bruttomarginaler och låga omkostnader. Vi uppskattar att vi har cirka 20 MSEK i ej återkommande besparingar, relaterade till pandemieffekter i försälj­ning och marknad i fjärde kvartalet. För helåret uppskattar vi att samma siffra uppgår till cirka 48 MSEK. För helåret uppnår vi en rörelsemarginal om 19,6% som är snubblande nära vårt långsiktiga mål om 20%.

Kassaflödet fortsätter vara starkt med 83 MSEK (61) i kvartalet och rekordhöga 370 MSEK (254) för helåret, vilket bidragit till att sänka vår skuldsättning till en låg nivå. När vi stänger året har vi en nettoskuld i förhållande till EBITDA om låga 0,49 (1,20).

Återhämtning på våra huvudmarknader
Efter ett antal utmanande kvartal i Centraleuropa ser vi en tvåsiffrig tillväxt i orderingången för kvartalet. Det är flera faktorer som ligger bakom återhämtningen, framförallt mer positiva tongångar från våra kunder. Vi ser också att elektronikindustrin generellt har en växande efterfrågan, vilket sätter press på komponentleverantörer - vilket i sin tur leder till ökade ledtider som delvis får våra kunder att öka lagernivåerna.

USA fortsätter att utvecklas stabilt med några procents tillväxt både i försäljning och orderingång, främst drivet av slutkunder inom konsument- och läkemedelsindustrin.

Asien uppvisar en stark tillväxt i försäljning som resultat av årets starka orderingång i Kina och Japan. Kinas stora investeringar i vindkraftsprojekt står för en stor del av tillväxten och spås komma att vara en fortsatt tillväxtdrivare för HMS i Kinas jakt på att bli koldioxidneutrala 2060.

Nya Design-Wins vittnar om fortsatt stort intresse för HMS produkter
Trots att många av våra kunder har haft ett utmanande år så har intresset för HMS lösningar fortsatt varit högt och vi har rekord i antal nya ”leads”, framförallt från digitala events och kampanjer. För de av våra produkter som säljs enligt vår Design-Win affärsmodell kan vi konstatera ett fortsatt stabilt inflöde av nya kunder under 2020. Totalt erhöll vi 165 (199) nya Design-Wins under året, och det totala antalet aktiva Design-Wins uppgår till 1 820 (1 797), en ök­ning med 1% jämfört med föregående år. Av dessa är 1 418 (1 399) i produktion medan 402 (398) förväntas komma i produktion under kommande år. Av årets totala omsättning är 46% (49) relaterat till Design-Win-affärsmodellen.

HMS 2025-strategi lanserad under november
Vi har under kvartalet presenterat bolagets nya långsiktiga strategi, HMS2025. HMS2025 omfattar nya finansiella mål, som innefattar ett tillväxtmål med en nettoomsättning som överstiger ”π” miljarder (3,14 miljarder) SEK samt ett rörelsemarginalmål på 20%. För att nå dessa ambitiösa mål, kommer vi ha ett ökat fokus på förvärv, vilket resulterar i en något justerad utdelningspolicy. Vidare innehål­ler HMS2025 nya ambitioner kring våra fokusmarknader, hållbarhet, medarbetar- och kundnöjdhet.

Förvärv under kvartalet
Den 1 oktober förvärvades 70% av nederländska Procentec B.V. Resterande 30% ägs av tre ledande befattningshavare i bolaget. Bolaget, som erbjuder hårdvara och mjukvara för övervakning och diagnostik av nätverkstrafik i industriella processer, kommer att ge HMS nya möjligheter till affärer med användare av automationsut­rustning. Vi ser stora möjligheter att utveckla denna affär från dagens diagnostikverktyg till att framöver kunna erbjuda tjänster som ger preventivt stöd att minska driftproblem i våra kunders kritiska industriella nätverk.

Vi har under kvartalet även förvärvat den återstående delen av tyska WEBfactory GmbH. Som 100%-ig ägare kan vi nu öka integratio­nen och användningen av WEBfactorys mjukvaruprodukter tillsammans med övriga produktsegment, och vi ser stora möjligheter till nya affärer som kombinerar hårdvara och mjukvara.

Ett ljusare 2021
Det fjärde kvartalet var ett steg i rätt riktning för HMS. Även om det fortfarande finns en stor osäkerhet i marknaden och risk för lokala nedstängningar, ser vi att världen anpassar sig allt bättre till situationen som följer med pandemin. Vi räknar med att 2021 kom­mer präglas av en fortsatt återhämtning och ser även att den positiva trenden har fortsatt i starten av 2021.

Vi arbetar vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balan­serad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi även fortsätt­ningsvis att marknaden för Industriell ICT (Information & Communication Technology) kommer att utgöra ett intressant område, både när det gäller organisk tillväxt och förvärv.

Halmstad 2021-02-03

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Saniona får särläkemedelsklassning av FDA för Tesomet mot hypotalamisk fetma26.7.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 26 juli 2021 Tesomet är det första och enda prövningsläkemedlet för behandling av hypotalamisk fetma som erhållit särläkemedelsklassning Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att det amerikanska läkemedelsverket FDA har beviljat särläkemedelsklassning av Tesomet för behandling av hypotalamisk fetma (HO). Tesomet är det första och enda prövningsläkemedlet för behandling av HO som erhållit särläkemedelsklassning. Saniona förbereder starten av två Fas 2b-studier med Tesomet under andra halvåret i år, en på HO och den andra på Prader Willis syndrom där särläkemedelsstatus redan erhållits. ”Det finns i nuläget inga FDA-godkända läkemedel för hypotalamisk fetma. Trots den förödande viktuppgång och hunger som den sällsynta sjukdomen kan orsaka har relativt lite läkemedelsutveckling specifikt inom HO-området. Saniona är stolta över att bryta ny mark för människor som lever med HO och vi är myck

Karolinska Developments portföljbolag Aprea Therapeutics rapporterar positiva fas 2-resultat för eprenetapopt22.7.2021 14:29:44 CEST | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 22 juli 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Aprea Therapeutics har rapporterat positiva resultat från en fas 2-studie av läkemedelskandidaten eprenetapopt i kombination med azacitidin som underhållsbehandling efter transplantation i patienter med TP53-muterat myelodysplastiskt syndrom (MDS) eller akut myeloisk leukemi (AML). Den återfallsfria överlevnaden ett år efter transplantation var 58% och den totala överlevnaden var 79% Hos de 33 patienter som inkluderades i studien var återfallsfri överlevnad (RFS) vid ett år efter transplantation 58% och median RFS 12,1 månader. Den totala överlevnaden (OS) vid ett år efter transplantationen var 79%, med en median OS på 19,3 månader. Behandlingen tolererades väl hos de patienter som ingick i den kliniska prövningen. Tidigare kliniska prövningar som har utvärderat resultat efter transplantation hos TP53-mutanta MDS- och AML-patienter har rapporterat en 1-årig RFS efter tr

Aktias halvårsrapport för januari–juni publiceras torsdagen 5.8.2021 kl. 8.0022.7.2021 12:00:00 CEST | Pressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 22.7.2021 kl. 13.00 Aktias halvårsrapport för januari–juni publiceras torsdagen 5.8.2021 kl. 8.00 Aktias halvårsrapport för januari–juni 2021 publiceras torsdagen 5.8.2021 kl. 8.00. Halvårsrapporten finns tillgänglig på Aktias webbplats på adressen www.aktia.com efter publiceringen. Webcast-sändning från resultattillställningen En direkt webcast-sändning arrangeras från Aktias resultattillställning torsdagen 5.8.2021 kl. 10.30. Verkställande direktör Mikko Ayub och ekonomi- och finansdirektör Outi Henriksson presenterar resultatet. Tillställningen hålls på engelska och kan ses som en direkt webcast-sändning eller en inspelning efter tillställningen på adressen https://aktia.videosync.fi/2021-q2-results. Frågor kan ställas skriftligt under den direkta webcast-sändningen. Presentationsmaterialet på engelska finns tillgängligt på Aktias webbplats www.aktia.com före resultattillställningen. Aktia Bank Abp Mera information: Lotta Borgström, direktör för invest

Delårsrapport april - juni 2021: Förbättrat resultat för första halvåret men lägre omsättning22.7.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

April - juni Nettoomsättningen minskade med -23,0 procent till 64,6 (83,9) mkr (-18 procent i lokala valutor)Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (12,1) mkrRörelsemarginalen uppgick till -2,9 (14,4) procentResultat efter skatt uppgick till -2,9 (10,4) mkrResultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,16 (0,56) krKassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,1 (-1,6) mkrLikvida medel uppgick vid periodens utgång till 70,8 (64,8) mkr VD's kommentar Ökad vinst första halvåret men omsättningen under det andra kvartalet sjönk tillbaka något vilket beror på några sammanfallande faktorer. Orsaken till omsättningsminskningen är till största del beroende på Nordamerika. Den större omorganisationen vi gjorde i USA i slutet av förra året börjar ge resultat och vi har stora förhoppningar framåt gällande den viktiga amerikanska marknaden. Vi gör rätt saker och vinner fler kunders förtroende, även om det inte är något som återspeglas i våra redovisade siffror ännu. Vi fortsätter ö

Terranet introducerar nya framsteg med sin sensorteknik på Startup Autobahn21.7.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

VoxelFlow har en potential att upptäcka, positionera och klassificera objekt på ett fåtal millisekunder. Den patenterade teknologin kan redan nu detektera objekt på mindre än 20 millisekunder. Lund, Sverige, juli 21, 2021 - Terranet AB (Nasdaq: TERRNT-B.ST) utvecklar livsavgörande sensorteknologi för ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Idag presenterar Terranet sin teknologi live på Startup Autobahns fysiska event i Stuttgart. Detta har framförts i en gemensam demo tillsammans med Mercedes-Benz i deras exklusiva bilmodell Maybach S-Class Configurator. Efter framgångsrika funktionsprov på testbanan i Ljungbyhed tidigare i juli kan Terranet visa upp att VoxelFlow™ kan uppfatta objekt på under 20 millisekunder (att jämföras med en prestanda med idag tillgängliga system på runt 300 millisekunder). Den nuvarande detektionshastigheten är endast en milstolpe för utvecklingen av teknologin med potential att uppnå 100 gånger bättre prestanda än befintlig industristandard. Den revolutione

Systemair håller årsstämma den 26 augusti 202120.7.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande 20 juli 2021 Systemair AB (publ) (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR), med brutet räkenskapsår 1 maj – 30 april, håller årsstämma torsdagen den 26 augusti 2021 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg. Kallelsen till årsstämman, med förslag till dagordning och styrelsens förslag till beslut, bifogas i sin helhet till detta pressmeddelande och publiceras på bolagets webbplats group.systemair.com. På webbplatsen finns också fullmaktsformulär och möjlighet att anmäla sig för deltagande i årsstämman. Kallelsen publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri tisdagen den 20 juli 2021. Visning av Systemair Expo, för dem som så önskar, äger rum i anslutning till stämman med samling kl. 13.00 vid Systemairs Expo, i Skinnskatteberg. Rätt att delta samt anmälan Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 18 augusti

Riksgälden ställer ut en låneram till SAS16.7.2021 14:20:00 CEST | Pressmeddelande

Riksgälden ställer ut en låneram till SAS Riksgälden har på uppdrag av regeringen ställt ut en låneram på 1,5 miljarder kronor till SAS. Åtagandet är en gemensam åtgärd där den danska staten gör ett lika stort åtagande.Låneramen kan utnyttjas till och med den 31 december 2022. Återbetalning av lån ska ske senast 31 december 2026. Som en följd av coronapandemin har efterfrågan på flygresor legat på fortsatt mycket låga nivåer. Samtidigt är SAS viktigt för att tillgodose samhällets grundläggande behov av tillgänglighet med flyg inom Norden. Svenska staten som tillsammans med den danska staten är de största ägarna i SAS, vill med denna åtgärd stötta flygbolaget i den pågående krisen. Presskontakt: 08 613 46 01

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum