Bokslutskommuniké 2020, januari - december

Dela

Kvartalet

 • Fjärde kvartalets omsättning uppgick till 405 MSEK (346), motsvarande en ökning med 17%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 10 MSEK
 • Orderingången uppgick till 408 MSEK (337), motsvarande en ökning med 21%
 • Rörelseresultatet uppgick till 75 MSEK (55, justerat rörelseresultat föregående år var 33), motsvarande en rörelsemarginal på 18,5% (15,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 57 MSEK (67, justerat resultat efter skatt föregående år var 31)
 • Vinst per aktie till 1,21 SEK (1,46, justerad vinst per aktie föregående år var 0,68)
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten uppgick till 83 MSEK (61)
 • Förvärv har skett av 70% av aktierna i Procentec B.V.
 • Förvärv har skett av resterande 25,1% av aktierna i WEBfactory GmbH
 • Styrelsen har beslutat om nya finansiella mål för koncernen  

Helåret

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 1 467 MSEK (1 519), vilket motsvarar en minskning med 3%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 19 MSEK
 • Orderingången uppgick till 1 447 MSEK (1 470), motsvarande en minskning med 2%
 • Rörelseresultatet uppgick till 288 MSEK (243, justerat rörelseresultat föregående år var 246), motsvarande en rörelsemargi­nal på 19,6% (16,0)
 • Resultat efter skatt uppgick till 220 MSEK (205, justerat resultat efter skatt föregående år var 188)
 • Vinst per aktie till 4,79 SEK (4,43, justerad vinst per aktie föregående år var 4,06)
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten uppgick till 370 MSEK (254)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 2,00 kr (0)

VD kommentar

Tillbaka till tillväxt i det fjärde kvartalet
Efter några utmanande kvartal var det glädjande att konstatera ett trendbrott i fjärde kvartalet med en återhämtning på marknaden. Både orderingången som uppgick till 408 MSEK och försäljningen som uppgick till 405 MSEK förbättrades organiskt med 13% res­pektive 8% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Som kommunicerats i de två senaste kvartalsrapporterna fortsätter den successiva förbättringen i marknaden, men nu även med tillväxt jäm­fört med motsvarande kvartal förra året.

Vårt arbete med att förbättra bruttomarginalen fortsätter att utveck­las väl. Trots motvind av valutan uppvisar vi en bruttomarginal på 61,6% (61,2%) för kvartalet och för helåret på 62,0% (61,1%). Kvartalets rörelseresultat uppgår till 75 MSEK, en signifikant förbättring jämfört med föregående år. Det positiva resultatet är drivet av åter­hämtning i försäljning i kombination med goda bruttomarginaler och låga omkostnader. Vi uppskattar att vi har cirka 20 MSEK i ej återkommande besparingar, relaterade till pandemieffekter i försälj­ning och marknad i fjärde kvartalet. För helåret uppskattar vi att samma siffra uppgår till cirka 48 MSEK. För helåret uppnår vi en rörelsemarginal om 19,6% som är snubblande nära vårt långsiktiga mål om 20%.

Kassaflödet fortsätter vara starkt med 83 MSEK (61) i kvartalet och rekordhöga 370 MSEK (254) för helåret, vilket bidragit till att sänka vår skuldsättning till en låg nivå. När vi stänger året har vi en nettoskuld i förhållande till EBITDA om låga 0,49 (1,20).

Återhämtning på våra huvudmarknader
Efter ett antal utmanande kvartal i Centraleuropa ser vi en tvåsiffrig tillväxt i orderingången för kvartalet. Det är flera faktorer som ligger bakom återhämtningen, framförallt mer positiva tongångar från våra kunder. Vi ser också att elektronikindustrin generellt har en växande efterfrågan, vilket sätter press på komponentleverantörer - vilket i sin tur leder till ökade ledtider som delvis får våra kunder att öka lagernivåerna.

USA fortsätter att utvecklas stabilt med några procents tillväxt både i försäljning och orderingång, främst drivet av slutkunder inom konsument- och läkemedelsindustrin.

Asien uppvisar en stark tillväxt i försäljning som resultat av årets starka orderingång i Kina och Japan. Kinas stora investeringar i vindkraftsprojekt står för en stor del av tillväxten och spås komma att vara en fortsatt tillväxtdrivare för HMS i Kinas jakt på att bli koldioxidneutrala 2060.

Nya Design-Wins vittnar om fortsatt stort intresse för HMS produkter
Trots att många av våra kunder har haft ett utmanande år så har intresset för HMS lösningar fortsatt varit högt och vi har rekord i antal nya ”leads”, framförallt från digitala events och kampanjer. För de av våra produkter som säljs enligt vår Design-Win affärsmodell kan vi konstatera ett fortsatt stabilt inflöde av nya kunder under 2020. Totalt erhöll vi 165 (199) nya Design-Wins under året, och det totala antalet aktiva Design-Wins uppgår till 1 820 (1 797), en ök­ning med 1% jämfört med föregående år. Av dessa är 1 418 (1 399) i produktion medan 402 (398) förväntas komma i produktion under kommande år. Av årets totala omsättning är 46% (49) relaterat till Design-Win-affärsmodellen.

HMS 2025-strategi lanserad under november
Vi har under kvartalet presenterat bolagets nya långsiktiga strategi, HMS2025. HMS2025 omfattar nya finansiella mål, som innefattar ett tillväxtmål med en nettoomsättning som överstiger ”π” miljarder (3,14 miljarder) SEK samt ett rörelsemarginalmål på 20%. För att nå dessa ambitiösa mål, kommer vi ha ett ökat fokus på förvärv, vilket resulterar i en något justerad utdelningspolicy. Vidare innehål­ler HMS2025 nya ambitioner kring våra fokusmarknader, hållbarhet, medarbetar- och kundnöjdhet.

Förvärv under kvartalet
Den 1 oktober förvärvades 70% av nederländska Procentec B.V. Resterande 30% ägs av tre ledande befattningshavare i bolaget. Bolaget, som erbjuder hårdvara och mjukvara för övervakning och diagnostik av nätverkstrafik i industriella processer, kommer att ge HMS nya möjligheter till affärer med användare av automationsut­rustning. Vi ser stora möjligheter att utveckla denna affär från dagens diagnostikverktyg till att framöver kunna erbjuda tjänster som ger preventivt stöd att minska driftproblem i våra kunders kritiska industriella nätverk.

Vi har under kvartalet även förvärvat den återstående delen av tyska WEBfactory GmbH. Som 100%-ig ägare kan vi nu öka integratio­nen och användningen av WEBfactorys mjukvaruprodukter tillsammans med övriga produktsegment, och vi ser stora möjligheter till nya affärer som kombinerar hårdvara och mjukvara.

Ett ljusare 2021
Det fjärde kvartalet var ett steg i rätt riktning för HMS. Även om det fortfarande finns en stor osäkerhet i marknaden och risk för lokala nedstängningar, ser vi att världen anpassar sig allt bättre till situationen som följer med pandemin. Vi räknar med att 2021 kom­mer präglas av en fortsatt återhämtning och ser även att den positiva trenden har fortsatt i starten av 2021.

Vi arbetar vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balan­serad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi även fortsätt­ningsvis att marknaden för Industriell ICT (Information & Communication Technology) kommer att utgöra ett intressant område, både när det gäller organisk tillväxt och förvärv.

Halmstad 2021-02-03

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983

Bilaga


Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Kinnevik:Väsentlig höjning förväntas i Kinneviks värdering av Cedar-investeringen9.3.2021 06:00:00 CETPressmeddelande

Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att bolaget förväntar sig ett väsentligt lyft i det uppskattade verkliga värdet av sin investering i Cedar till följd av flera positiva utvecklingar i bolaget och dess marknadsutsikter, inklusive en nyligen överenskommen finansieringsrunda. I Kinneviks bokslutskommuniké för 2020 var Kinneviks andel i Cedar värderad till 572 Mkr. De senaste månaderna har Cedar fortsatt att prestera starkt, med väsentligt stärka nyckeltal och marknadsutsikter. Denna utveckling i kombination med bolagets senaste finansieringsrunda, som enbart har en mindre utspädningseffekt för Kinnevik, utgör referenspunkter för en värdering av Kinneviks investering i Cedar vilket skulle motsvara en uppvärdering på över 1,5 Mdkr eller 5,5 kronor per Kinnevik-aktie. Det omvärderade verkliga värdet av Kinneviks investering i Cedar kommer slutföras och rapporteras i Kinneviks delårsrapport för det första kvartalet som publiceras den 22 april 2021. Denna information är sådan inf

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) meddelar uppdaterad 5-års bolagsstrategi8.3.2021 23:55:00 CETPressmeddelande

Maha Energy AB har uppdaterat den tidigare meddelade 5-års bolagsstrategin på Bolagets hemsida. Uppdateringen har gjorts för att reflektera nyligen offentliggjord information, som t.ex. kapitalplanen för 2021 och Bolagets produktionsguidning, 2020-års reserver, 2020-års resultat och förvärvet av Block 70 i Oman. Övrigt Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2021, kl.23:55 CET. För mer information, kontakta: Jonas Lindvall (CEO) Tel: +46 8 611 05 11 jonas@mahaenergy.ca Victoria Berg (Investor Relations) Tel: +46 8 611 05 11 victoria@mahaenergy.ca Kort om Maha Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illino

Nexstim Abp offentliggör EU-tillväxtprospekt avseende en företrädesemission på 6,6 miljoner euro8.3.2021 14:15:00 CETPressmeddelande

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors den 8 mars 2021 kl. 15.15 (EET) Nexstim Abp offentliggör EU-tillväxtprospekt avseende en företrädesemission på 6,6 miljoner euro Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolag”) meddelar med hänvisning till bolagets företagsmeddelande utgiven tidigare i dag, om en företrädesemission av cirka 6,6 miljoner euro att bolaget har upprättat ett EU-tillväxtprospekt som Finansinspektionen godkände den 8 mars 2021. Bolagets styrelse beslutade att offentliggöra EU-tillväxt prospektet den 8 mars 2021 och det ska notifieras till Sverige. EU-tillväxtprospektet på finska läggs omkring den 8 mars 2021 ut på Nexstims webbplats på www.nexstim.com/investors/rights-issue-2021 och tillhandahålls också på bolagets registrerade adress på Elimäkigatan 9 B, 00510 Helsingfors. Dessutom görs EU-tillväxtprospektet på finska tillgängligt på receptionen på Nasdaq Helsinki på Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors. EU-tillväxtprospektet på engelska och en

Saniona får återkoppling från FDA gällande den regulatoriska vägen framåt för Tesomet mot hypotalamisk fetma8.3.2021 14:00:00 CETPressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 8 mars 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att det amerikanska läkemedelsverket FDA lämnat återkoppling som ytterligare klarlägger det regulatoriska spåret för Tesomet som behandling av hypotalamisk fetma (HO). Baserat på den erhållna återkopplingen går Saniona vidare med planerna att inleda en fas 2b-studie på HO under första halvåret innevarande år. ”I dagsläget finns inga godkända mediciner för hypotalamisk fetma, en sällsynt sjukdom sekundär till skador i hypotalamus. Sjukdomen kännetecknas av svårhanterlig viktuppgång och kompliceras av okontrollerbar hunger”, säger Rudolf Baumgartner, Sanionas Chief Medical Officer och Head of Clinical Development. ”Återkopplingen från FDA är uppmuntrande, och vi ser fram emot att fortsätta den konstruktiva dialogen med myndigheten medan vi förbereder starten av vår kliniska fas 2b-studie med Tesomet.” Som Saniona tidigare meddelat har FDA

Nexstim Abp:s företrädesemission av 6,6 miljoner euro8.3.2021 11:05:00 CETPressmeddelande

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors den 8 mars 2021 kl. 12.05 (EET) Nexstim Abp:s företrädesemission av 6,6 miljoner euro FÅR EJ PUBLICERAS ELLER SPRIDAS DIREKT ELLER INDIREKT I FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA , HONGKONG, JAPAN, CANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER NÅGON ANNAN STAT DÄR SPRIDNINGEN ELLER PUBLICERINGEN STRIDER MOT LAGEN Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolag”) meddelar att med bemyndigande av bolagets extra bolagsstämma den 1 mars 2021, har styrelsen idag fattat beslut om en företrädesemission av cirka 6,6 miljoner euro ("emissionen”). Kort om emissionen Nexstim:s nyemission av cirka 6,6 miljoner euro där rätten att teckna högst 219 811 378 aktier ("emissionaktierna") ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare.Varje aktieägare i Nexstim tilldelas en (1) företrädesrätt som kontoförda värdepapper ("teckningsrätt"), per varje aktie i respektive ägares innehav på avstämningsdagen för emissionen den 10 mars 2021 ("avstämni

Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner serie (2020:2) TO2 B i TerraNet Holding AB har fastställts till 0,80 SEK och teckningsperioden inleds idag den 8 mars 20218.3.2021 08:30:00 CETPressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. TerraNet Holding AB (”TerraNet” eller ”Bolaget”) slutförde under andra kvartalet 2020 en företrädesemission av s.k. units. En (1) unit bestod av två (2) nyemitterade B-aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1 B, en (1) teckningsoption av serie TO2 B och en (1) teckningsoption av serie TO3 B. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av serie TO2 B ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under mätperioden från och med den 22 februari 2021 till och med den 5 mars 2021, dock in

Överskott för staten i februari 20215.3.2021 09:30:00 CETPressmeddelande

Överskott för staten i februari 2021 Statens betalningar resulterade i ett överskott på 47,3 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 53,1 miljarder kronor. Att överskottet blev lägre än förväntat förklaras av försenade inbetalningar på grund av tekniska problem hos en ramavtalsbank. Det primära saldot blev 7,8 miljarder kronor lägre än prognosen. Skatteinkomsterna var cirka 1 miljard kronor lägre än i prognos. Men eftersom skatter för 21 miljarder kronor som skulle ha betalats till Riksgälden på månadens sista bankdag blev försenade på grund av tekniska problem hos en ramavtalsbank påverkar inte dessa budgetsaldot för februari utan för mars. Myndigheternas utgifter var cirka 14 miljarder kronor lägre, bland annat på grund av lägre utbetalningar från Socialstyrelsen, SIDA och Kammarkollegiet. Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 1,9 miljarder kronor lägre än prognos. Räntebetalningarna på statsskulden var i linje med prognosen. För tolvmånad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum