Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Bredda normen på arbetsmarknaden

Dela

Unga hbtq-personer upplever diskriminering i både skolan och på jobbet. Unga som på olika sätt inte följer hetero- och cisnormer i samhället har sämre levnadsvillkor och mår generellt sett sämre än andra unga. Nya rapporter visar att utsatthet och ohälsa också kan bidra till svårigheter när unga hbtq-personer ska etablera sig i arbetslivet.

Bredda normen på arbetsmarknaden

Unga hbtq-personer upplever diskriminering i både skolan och på jobbet. Unga som på olika sätt inte följer hetero- och cisnormer i samhället har sämre levnadsvillkor och mår generellt sett sämre än andra unga. Nya rapporter visar att utsatthet och ohälsa också kan bidra till svårigheter när unga hbtq-personer ska etablera sig i arbetslivet.

Nu lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor rapporterna Bredda normen-unga personers röster om att varken arbeta eller studera och Bredda normen-En kunskapssammanställning om unga hbtq-personers etablering på arbetsmarknaden.

Unga hbtq-personer har intervjuats om sina upplevelser av att varken arbeta eller studera. De beskriver hur de mår, vilket bemötande och stöd de får av samhället och om hur de blir bemötta när de befunnit sig på en arbetsplats.

Kunskapssammanställningen visar att unga hbtq-personer riskerar att utsättas för trakasserier och diskriminering i både rekryteringsprocesser och på arbetsplatsen.

− Den som blir diskriminerad eller osynliggjord riskerar att drabbas av psykisk ohälsa och hamna utanför arbetsmarknaden, studier och föreningsliv. Men det går att förändra genom att bryta tystnaden kring hbtq och lyssna på de unga och vad de har för behov. De är ju experter på sin egen verklighet, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Många unga hbtq-personer har lågt förtroende för myndigheter. De vittnar om okunskap och dåligt bemötande från myndighetspersoner. Men många är också rädda för att inte bli bra bemötta. Det riskerar att leda till att unga låter bli att söka den hjälp och det stöd de har rätt till.

De unga hbtq-personerna i rapporten lyfter fram att det viktigaste för att komma in i arbetslivet är personliga och respektfulla myndighetskontakter, lyhördhet för individuella behov och att få vara delaktig i beslut om vilka insatser som ska göras. Det är också viktigt att chefer tar ansvar och förebygger kränkningar, förändrar begränsande normer och machokulturer på arbetsplatsen.

Grunden för hur unga hbtq-personer ska komma att må läggs under skolåren. En bra skolmiljö med rätt stöd spelar stor roll för ungas möjligheter att fullfölja sina studier, må bra och se positivt på framtiden.

Att på arbetet bli respekterad i sin könsidentitet, i sitt könsuttryck och för sin sexuella läggning är avgörande för att unga ska vilja välja ett visst yrke och en viss arbetsplats. För vissa är en trygg och respektfull miljö viktigare än själva yrkesvalet.

I Sverige saknas det forskning hur unga hbtq-personer upplever sina arbetsplatser. Rapporten Bredda normen-En kunskapssammanställning om unga hbtq-personers etablering på arbetsmarknaden tar upp internationell forskning om unga hbtq-personers yrkesval och deras etablering på arbetsmarknaden i ett antal länder i Europa, Nordamerika och Australien. Den tar också upp unga hbtq-personers upplevelser på arbetsplatsen. 

Ladda ned Bredda normen-rapporterna: https://www.mucf.se/tva-skrifter-om-unga-hbtq-personers-etablering

(Begreppet cisnorm är den förväntan på att alla människor ska definiera sig som det juridiska kön de tilldelades vid födseln. Det juridiska könet bestäms utifrån nyfödda barns biologiska kön.)

Nyckelord

Kontakter

Mediekontakt: Ulla Tillgren, kommunikatör

+46(0)070-588 0853 ulla.tillgren@mucf.se

Länkar

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

  • Medborgarplatsen 3 Box 17 801 • 118 94 Stockholm • tfn 08-566 219 00 • fax 08-566 219 98 • info@mucf.se • www.mucf.se

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ungas situation i Östersjöregionen undersökt – resultat presenteras på konferens i Kalmar10.5.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

Under tre år har forskare undersökt hur ungdomar i sex kommuner i Litauen, Polen, Ryssland och Sverige mår och vilka förutsättningar de har att påverka sitt liv. Resultatet presenteras i samband med Euroregion Baltics årliga forum i Kalmar i maj. - Generellt sett är ungdomars situation likartad i alla länder, till exempel hur de upplever skolan, självupplevd hälsa, förekomst av rasism och sexuella trakasserier samt olika fritidsaktiviteter. De flesta vill fortsätta studera efter gymnasiet och sedan flytta från sina hemkommuner. Men vi ser skillnader i frågor som rör trygghet, kränkningar och mobbning samt politiskt engagemang, säger Cecilia Ilhammar på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Projektet i Södra Östersjöområdet kallas CaSYPoT (Capacity building for Youth Policy and Strategic Transnational cooperation) och är delvis finansierat av EU:s Södra Östersjöprogram Interreg. Syftet är att ta fram ungdomsstrategier, förbättra ungdomars levnadsvillkor och skapa ökad

I dag inleds Skolval 2019 till Europaparlamentet – 377 skolor anmälda9.5.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

I dag, 9 maj, på Europadagen inleds Skolval 2019 till Europaparlamentet. 377 av landets skolor är anmälda, vilket är nästan 40 procent fler än vid 2014 års skolval till EU. - Vi är glada över det ökade intresset för skolval till Europaparlamentet. Skolval är en chans att stärka elevers kunskap och engagemang kring EU och demokratifrågor men också för unga att göra sina röster hörda, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Skolval är ett simulerat val som arrangeras av elever eller av elever och skolpersonal på skolorna. Det riktar sig till årskurs 7-9 och gymnasiet inklusive särskolan. Skolvalet arrangeras på samma sätt som vanliga val med valsedlar, valskärmar, röstlistor, valurnor och rösträknare. Syftet är att ge elever möjlighet att ta ställning för ett politiskt parti och samtidigt lära sig om demokratiska processer. Skolval 2018 och 2019 drivs av Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige och

Granskning av ungdomsförbundet SSU:s möjlighet till bidrag efter uppgifter om SSU Skåne8.5.2019 18:32:38 CESTPressmeddelande

Med anledning av den senaste tidens rapportering i media om SSU Skåne har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, beslutat att åter granska riksförbundet SSU. - Granskningen syftar till att ta ställning till om agerandet från SSU Skåne påverkar SSU:s redan erhållna statsbidrag. Enligt våra rutiner öppnar vi granskningar av detta slag när vi får till oss uppgifter som eventuellt kan påverka möjligheten att behålla ett beviljat bidrag, säger Lotta Persson, chefsjurist på MUCF. Granskningen syftar till att bedöma om de nya uppgifterna påverkar förbundets möjlighet till statsbidrag. Granskningen görs med anledning av uppgifterna om SSU Skåne. Myndigheten granskar riksförbundet SSU eftersom de fått bidrag av MUCF. MUCF har inte fördelat bidrag till SSU Skåne. MUCF har under de senaste åren arbetat med att stärka kontrollerna i bidragsgivningen och skärpa tillämpningen av det så kallade demokratikriteriet. En förutsättning för att beviljas statsbidrag är att verksamheten ske

Ny rapport från MUCF: Sjukvården viktigaste frågan för unga – ökad oro för klimatet, krig och brottslighet7.5.2019 07:28:47 CESTPressmeddelande

Sjukvården är den viktigaste samhällsfrågan för unga i dag, både bland killar och tjejer. Samtidigt ökar polariseringen i attityder som rör invandring och jämställdhet. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. - Vi ser att intresset för politik ökar bland Sveriges unga men att relativt få känner att de kan påverka politiker. Framförallt upplever allt fler tjejer att de inte själva kan föra fram åsikter till beslutsfattare. Det här är en oroande utveckling som alla aktörer i samhället måste ta på allvar, säger generaldirektör Lena Nyberg. Rapporten ”Unga med attityd 2019 – samhällsfrågor och demokrati” är den första av tre delrapporter om ungas attityder och värderingar som MUCF publicerar i år. Rapporten bygger på en enkät till 6 000 slumpvis utvalda unga i åldern 16–29 som genomfördes hösten 2018. Den är en del av uppföljningen av den statliga ungdomspolitiken och genomfördes första gången 1993 av dåvarande Barn- och ungdomsdelegationen och

Låg andel skolor anmälda till EU-valet – trots stort intresse bland unga26.4.2019 11:18:54 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ser ett ökat intresse för Europa och EU hos ungdomar. Men, majoriteten av landets 3 097 högstadie- och gymnasieskolor har ännu inte anmält sig till Skolval 2019. - Många delar av ungas vardag påverkas av beslut som tas i EU och hur det Europeiska samarbetet utvecklas. Skolval är en viktig del i skolans demokratiska uppdrag. Än finns möjlighet för skolor att anmäla sig, säger Mattias Lunn, utvecklingsledare för Skolval 2019 på MUCF. I 2014 års val till Europaparlamentet var 273 skolor i Sverige anmälda till skolval, i årets EU-val är hittills 333 skolor anmälda. Det är en ökning med nästan 17 procent sedan 2014. Men en majoritet av landets högstadie- och gymnasieskolor har inte anmält sig. Det låga deltagandet till Skolval 2019 och EU-valet beror inte på ointresse hos de unga. MUCF:s nationella ungdomsenkät visar att 60 procent av Sveriges unga är intresserade av samhällsfrågor. Ännu fler, 65 procent, är intresserade av vad som hä

Satsning på unga i hela EU: ”Stort intresse i Sverige för Europeiska ungdomsveckan”23.4.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

Nästa vecka, den 29 april till 5 maj, arrangeras European Youth Week runt om i Europa. Med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ordnar 22 svenska organisationer och kommuner ett 40-tal evenemang för och med unga. - Från Malmö i söder till Boden i norr arrangeras allt från fotoutställningar, konstworkshops och konserter till demokratilabb, föreläsningar och samtal mellan unga och politiker, säger Ellen Gosdoum, chef för avdelningen för internationellt samarbete på MUCF. European Youth Week, eller Europeiska ungdomsveckan, är ett initiativ från EU-kommissionen för att lyfta frågor som rör barn och unga i alla medlemsländer. Finansieringen sker via EU-programmet Erasmus+ som främjar internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och sport. I Sverige ansvarar MUCF för den del i programmet som rör unga och myndigheten fördelar stöd till olika lokala evenemang under ungdomsveckan. I år är temat för ungdomsveckan ”Demokratin och jag” och flera organisationer o

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum