Diskrimineringsombudsmannen

Bristande utredningsåtgärder får kritik av DO

Dela

DO har nu avslutat ett av tre tillsynsärenden som har koppling till uppgifter om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet och/eller religion vid Karolinska universitetssjukhuset. I det aktuella beslutet konstaterar DO att Karolinska i flera avseenden har brustit i sin skyldighet att utreda påtalade trakasserier. Bristerna innebär att Karolinska inte har fullgjort sina skyldigheter enligt diskrimineringslagen.

Tillsynen inleddes efter att DO hade tagit del av uppgifter i media som gjorde gällande att läkare på Karolinska universitetssjukhuset under flera år hade utsatts för vad som beskrevs som antisemitiska trakasserier och att en av läkarna hade anmält saken till arbetsgivaren utan att sjukhuset hade vidtagit några relevanta åtgärder för att utreda trakasserierna.

I beslutet skriver DO att Karolinska har brustit i flera avseenden, främst genom att inte omgående när de fick kännedom om påståendena om trakasserier inleda en utredning, genom att inte utreda samtliga påståenden, samt därtill genom att inte utreda om en anställd som inte själv informerat arbetsgivaren om trakasserier hade upplevt sig vara utsatt.

DO:s tillsyn har varit begränsad till att granska om arbetsgivaren har fullgjort sina skyldigheter att utreda och vidta åtgärder vid påtalade trakasserier. DO:s tillsyn har alltså inte omfattat frågan om den anställde har utsatts för trakasserier eller någon annan form av diskriminering.

DO har ytterligare två tillsynsutredningar som har anknytning till det aktuella beslutet genom att de avser samma arbetstagare. De övriga två utredningarna, som berör om en läkare har utsatts för diskriminering av Sveriges läkarförbund och om Karolinska universitetssjukhuset har utsatt läkaren för repressalier efter att ha påtalat upplevda trakasserier och medverkat i DO:s utredning, är ännu pågående.

Ta del av tillsynsbeslutet på DO:s webbplats, www.do.se.

TIL 2018/506

Fakta

Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser sig i samband med arbetet ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av någon som utför arbete eller fullgör praktik hos arbetsgivaren, är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden. (2 kap. 3 § diskrimineringslagen)

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Råsundavägen 18
169 04 Solna

08-120 20 700http://www.do.se/

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Följ Diskrimineringsombudsmannen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Diskrimineringsombudsmannen

Kommunernas kunskap om diskrimineringslagen måste öka8.6.2020 09:11:00 CESTPressmeddelande

Kunskapen om diskrimineringslagen, DL, och hur den särskiljer sig från arbetsmiljölagen är bristfällig i landets kommuner. Särskilt stora är bristerna när det gäller kunskapen om förbudet mot repressalier. Det är några av slutsatserna i en analys av DO:s stora granskning av kommuners riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier som genomfördes 2017–2018.

Diskriminerande kollektivavtalskrav uppställs fortfarande av bemanningsföretag10.10.2019 09:00:00 CESTPressmeddelande

DO har beslutat att stämma ett bemanningsföretag för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Bakgrunden är ett krav i kollektivavtal att arbetssökande till tillfälligt extraarbete behöver ha annan huvudsaklig sysselsättning för att kunna få arbete. Följden är att personer med vissa funktionsnedsättningar som innebär nedsatt arbetsförmåga utesluts från arbete.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum