Delårsrapport april - juni 2021: Förbättrat resultat för första halvåret men lägre omsättning

Dela

April - juni

  • Nettoomsättningen minskade med -23,0 procent till 64,6 (83,9) mkr (-18 procent i lokala valutor)
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (12,1) mkr
  • Rörelsemarginalen uppgick till -2,9 (14,4) procent
  • Resultat efter skatt uppgick till -2,9 (10,4) mkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,16 (0,56) kr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,1 (-1,6) mkr
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 70,8 (64,8) mkr


VD's kommentar

Ökad vinst första halvåret men omsättningen under det andra kvartalet sjönk tillbaka något vilket beror på några sammanfallande faktorer.

Orsaken till omsättningsminskningen är till största del beroende på Nordamerika. Den större omorganisationen vi gjorde i USA i slutet av förra året börjar ge resultat och vi har stora förhoppningar framåt gällande den viktiga amerikanska marknaden. Vi gör rätt saker och vinner fler kunders förtroende, även om det inte är något som återspeglas i våra redovisade siffror ännu.

Vi fortsätter öka nyförsäljningen i en mängd viktiga länder och har en hög förnyelsegrad.
MSAB är ett globalt bolag som hjälper rättsvårdande myndigheter att bli effektivare. Samtidigt förändras förhållanden världen över ständigt. Våra produkter är väldigt kraftfulla, något som innebär att vi är selektiva kring vilka vi säljer till.

Vi har etisk policy som gör att vi kontinuerligt behöver utvärdera vilka länder samt organisationer vi levererar våra lösningar till. Som ett resultat levererar vi i år till färre regioner än tidigare. Detta påverkar vår omsättning kortsiktigt negativt.

Vi är samtidigt helt övertygade om att det är rätt beslut och kommer vara till bolagets fördel långsiktigt då detta är något vi vet att den uteslutande majoriteten av våra kunder, rättsvårdande myndigheter globalt, lägger allt större vikt vid detta. Precis som vi alltid gjort.Pandemin påverkar fortfarande bolaget.

Vår erfarenhet av att jobba under pandemiska förhållanden är både bra och dåliga. Den bra inverkan som pandemin haft på bolaget är att vi och våra kunder lärt oss jobba mycket effektivare digitalt och vi är duktiga på att jobba med webinarer, konferenser och möten med hjälp av Teams och andra verktyg.

Sämre erfarenheter från pandemin har vi när det gäller större systemlösningar. Våra kunder har inga problem med att köpa och förnya licenser, komplettera med nya system osv. Men när det kommer till nya större integrationslösningar så drar dessa beslut ut på tiden. Vi har fortfarande en mängd kunder som inte kan fullfölja sina planer att rulla ut framförallt kiosklösningar.

För ett par år sedan bestämde vi oss för att bli bättre och mer framgångsrika i Japan. Vi anställde en säljare som började bearbeta marknaden.

Japan är förmodligen en av de mest detaljorienterade kulturerna vi arbetat med hittills. Japaner har som rykte om sig att inte göra något förhastat och granskningen har varit noggrann. Polisen har gått igenom allt i minsta detalj. Det gör det extra glädjande att de nu lägger en lite större initial order, en order som gör att polisen runt om i Japan får tillgång till XRY.

Med XRY kommer de att kunna bli ännu effektivare, jobba smartare och framför allt få tillgång till våra unika egenskaper.

Japan är ett bra exempel på att vi vet att det vi gör är rätt och unikt på denna marknad. Vi vet att kunder som använder våra lösningar blir effektivare. Vi vet också att det kan ta tid för våra kunder att fatta beslut och komma till skott, men när beslutet väl är taget kommer de med stor sannolikhet vara kunder för en lång tid framöver. Vi har många kunder kvar som gjorde sina första investeringar i XRY för över 15 år sedan och är fortsatt lojala och trogna kunder.

En starkt motiverande faktor för hela bolaget är den fantastiska feedback vi får från våra kunder där de ser oss som en partner att lita på. Över tid levererar vi avgörande värden till våra kunder och mycket av det vi gör är vi bäst i världen på.

Jag övertygad om att MSAB och våra lösningar kommer fortsätta växa och vara en avgörande del för att göra våra kunder framgångsrika i deras arbete och göra samhället tryggare världen över.

Vi fortsätter jobba hårt och fokuserat framåt och vi vet att vi gör rätt saker – inte för att vi själva tror det - utan för att våra kunder talar om för oss att vi är bra och lätta att jobba med och att våra produkter relativt konkurrenterna blir allt bättre. Våra kunder, liksom vi, ser fram emot att denna pandemi snart är över så att de och vi kan accelerera i en högre hastighet med nya stora spännande projekt.

Jag är mycket stolt över det suveräna arbete MSAB gör till att bidra till en säkrare och tryggare värld och vi kommer alltid ha ambitionen att fortsätta vara världsledande inom vårt område.

Stockholm, juli 2021

Joel Bollö, Verkställande direktör

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2021 klockan 08:00 CEST.

Frågor ställs till:
Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Australien, Singapore, Japan, Indien och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.


Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Corline Biomedical AB: Ingår Term Sheet avseende ytterligare en medicinteknisk applikation i USA2.8.2021 11:40:41 CEST | Pressmeddelande

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har ingått Term Sheet med ytterligare en kund i USA avseende en medicinteknisk produkt där huvudsakliga villkor för framtida royalties, priser och volymer för kommande leveranser av Bolagets heparinyta, CHC™, specificeras. Efter genomförd utvecklings- och uppskalningsperiod förväntas applikationen kunna generera intäkter till Corline om över 50 MSEK årligen. Corlines kund i USA utvecklar ett medicintekniskt implantat för behandling av kronisk venös insufficiens, vilket är en sjukdom som innebär att venernas klaffar fungerar dåligt och som ofta leder till utveckling av venösa bensår eftersom blodet har svårt att flöda tillbaka till hjärtat och därför stannar kvar i benen. Detta är ett betydande medicinskt problem som drabbar mer än 4 miljoner människor per år enbart i USA och har idag ingen effektiv behandling. En utmaning med alla typer av implantat i kärlsystemet är risken för klottbildning då en artificiell yta mö

Minskat antal aktier och röster i Kinnevik30.7.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per 30 juli 2021 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 277.920.565, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 581.719.53. Minskningen följer av att Kinnevik har löst in 200.479 omvandlingsbara, efterställda aktier som bolaget haft i eget förvar och som innehafts av före detta deltagare i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram som antogs av bolagsstämman 2019 och 2020. Under juli har Kinnevik även omvandlat 42.034 incitamentsaktier av serie D 2018, 100.172 incitamentsaktier av serie E 2018 och 100.172 incitamentsaktier av serie F 2018 som innehafts av deltagare i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram som antogs av bolagsstämman 2018 till 242.378 stamaktier av serie B i enlighet med Kinneviks bolagsordning antagen för att implementera Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram 2018. Till följd av denna omvandling har antalet stamaktier av serie B i Kinnevik ökat under juli och uppgår till 242.153.584. Per den 30 ju

Sinch AB (publ): Försäljning av teckningsoptioner från incitamentsprogram i Sinch AB (publ)29.7.2021 18:15:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelar idag att vd och andra ledande befattningshavare har sålt teckningsoptioner i Sinch kopplat till incitamentsprogrammet LTI 2018. Incitamentsprogrammet LTI 2018 beslutades av bolagsstämman i Sinch den 18 maj 2018 och består av sex olika serier. Serie 1-3 består av teckningsoptioner som Sinch AB överlåtit till anställda mot kontant ersättning. Serie 4-6 består av personaloptioner som anställda erhåller över tid som löneförmån. Varje option ger rätt att teckna tio aktier. Optionerna löper över tre till fem år med förfall 2021, 2022 och 2023. I enlighet med den europeiska marknadsmissbruksförordningen (MAR) har transaktioner för vd Oscar Werner och övriga ledande befattningshavare registrerats i Finansinspektionens insynsregister. Dessa transaktioner gäller försäljning av teckningsoptioner i serie 1. För vd Oscar Werner ra

Kontrollförändring för ZetaDisplays obligationslån28.7.2021 17:30:00 CEST | Pressmeddelande

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) meddelar att Hanover Active Equity Fund II S.C.A. SICAV-RAIF genom Alpha Acquisition AB har genom flaggningsmeddelande kommunicerat att de äger mer än 50 procent av aktierna och rösterna i ZetaDisplay AB (publ). Det innebär att en kontrollförändring (change of control) har skett enligt villkoren för ZetaDisplays obligationslån som löper ut i mars 2023, vilket obligationsinnehavarna kommer att underrättas om. Villkoren finns tillgängliga på ZetaDisplays hemsida https://ir.zetadisplay.com/offers. Malmö, 28 juli 2021 För vidare information, vänligen kontakta: Per Mandorf, Koncernchef & VD Telefon +46 704-25 82 34 Emailper.mandorf@zetadisplay.com Jacob Stjernfält, CFO Telefon +46 768- 754177 E-mailjacob.stjernfalt@zetadisplay.com Daniel Oelker, CCO Telefon +46 708-45 80 54 E-maildaniel.oelker@zetadisplay.com Om ZetaDisplay ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra koncept och vår mjukvara påverkar människ

Saniona får särläkemedelsklassning av FDA för Tesomet mot hypotalamisk fetma26.7.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 26 juli 2021 Tesomet är det första och enda prövningsläkemedlet för behandling av hypotalamisk fetma som erhållit särläkemedelsklassning Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att det amerikanska läkemedelsverket FDA har beviljat särläkemedelsklassning av Tesomet för behandling av hypotalamisk fetma (HO). Tesomet är det första och enda prövningsläkemedlet för behandling av HO som erhållit särläkemedelsklassning. Saniona förbereder starten av två Fas 2b-studier med Tesomet under andra halvåret i år, en på HO och den andra på Prader Willis syndrom där särläkemedelsstatus redan erhållits. ”Det finns i nuläget inga FDA-godkända läkemedel för hypotalamisk fetma. Trots den förödande viktuppgång och hunger som den sällsynta sjukdomen kan orsaka har relativt lite läkemedelsutveckling specifikt inom HO-området. Saniona är stolta över att bryta ny mark för människor som lever med HO och vi är myck

Karolinska Developments portföljbolag Aprea Therapeutics rapporterar positiva fas 2-resultat för eprenetapopt22.7.2021 14:29:44 CEST | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 22 juli 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Aprea Therapeutics har rapporterat positiva resultat från en fas 2-studie av läkemedelskandidaten eprenetapopt i kombination med azacitidin som underhållsbehandling efter transplantation i patienter med TP53-muterat myelodysplastiskt syndrom (MDS) eller akut myeloisk leukemi (AML). Den återfallsfria överlevnaden ett år efter transplantation var 58% och den totala överlevnaden var 79% Hos de 33 patienter som inkluderades i studien var återfallsfri överlevnad (RFS) vid ett år efter transplantation 58% och median RFS 12,1 månader. Den totala överlevnaden (OS) vid ett år efter transplantationen var 79%, med en median OS på 19,3 månader. Behandlingen tolererades väl hos de patienter som ingick i den kliniska prövningen. Tidigare kliniska prövningar som har utvärderat resultat efter transplantation hos TP53-mutanta MDS- och AML-patienter har rapporterat en 1-årig RFS efter tr

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum