Fjärde AP-fonden

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondens rekordresultat för 2021 uppgick till 316 miljarder kronor

Dela

AP-fonderna skapar tillsammans det bästa resultatet någonsin på 316 miljarder kronor. Detta bidrar starkt till inkomstpensionssystemets stabilitet och uppdraget att vara till största möjliga nytta för dagens och morgondagens pensionärer.

  • Den genomsnittliga avkastningen för året uppgick till 19,3 procent efter kostnader.

  • AP-fondernas genomsnittliga avkastning under den senaste fem- och tioårsperioden uppgår till 10,5 respektive 10,7 procent per år, att jämföra med inkomstindexets utveckling om 2,8 respektive 2,7 procent per år över motsvarande tidsperioder. Inkomstindexet används för att räkna upp pensioner och pensionsrätter i inkomstpensionssystemet. När AP-fondernas avkastning överträffar inkomstindexets utveckling bidrar AP-fonderna till pensionssystemets styrka.

  • Vid utgången av 2021 uppgick AP-fondernas totala fondkapital till 1 937 mdkr, vilket är en ökning med 285 mdkr jämfört med utgången av 2020.

  • AP-fonderna betalade under 2021 ut 30 mdkr för att täcka underskott i pensions- systemet. Sedan starten 2001 har AP-fondernas nettobidrag till pensions- systemet varit 233 mdkr. Fondernas avkastning har samtidigt bidragit till pensionssystemets finansiella styrka och AP-fondernas andel av pensions- systemet utgör numera närmare 18 procent av pensionstillgångarna att jämföra med 10 procent 2001.

  • I enlighet med Parisavtalet har AP-fonderna under året fortsatt arbetet med att klimatanpassa sina portföljer. Under 2021 minskades koldioxidutsläppen i portföljerna med ytterligare 14 procent. Av årets minskning av utsläppen beror 5 procentenheter på att portföljbolagen minskat sina utsläpp och 8 procentenheter på AP-fondernas portföljförändringar.

  • Etikrådet har under året fortsatt sitt viktiga påverkansarbete i ett 90-tal bolagsdialoger med fokus på bland annat mänskliga rättigheter, bolagsstyrning och miljö. I takt med att hållbarhet integreras alltmer i fondernas förvaltningsstrategier och målsättningar, beslutades i slutet av 2021 att se över Etikrådets uppdrag och strategi.

Kristin Magnusson Bernard vd AP1, Eva Halvarsson vd AP2, Kerstin Hessius vd AP3 och Niklas Ekvall vd AP4 uttalar sig gemensamt:

"Vårt gemensamma resultat för 2021 är det bästa någonsin och uppgår till hela 316 miljarder kronor. Vi startade 2001 med ett förvaltat kapital på 536 miljarder kronor som nu 2021 vuxit till 1 937 miljarder kronor. AP-fonderna levererar en långsiktig avkastning som över tid väsentligt överstiger inkomstindexets utveckling, vilket innebär att AP-fonderna starkt bidragit till pensionsystemets stabilitet. Sett i ett 10-årsperspektiv har avkastningen varit mycket hög, i genomsnitt 10,7 procent per år. Vi anses internationellt vara en förebild inom hållbarhet och har fortsatt att utveckla detta viktiga arbete både genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.”

Läs mer i fondernas årsredovisningar och hållbarhetsrapporter på:
www.ap1.se, www.ap2.se, www.ap3.se samt www.ap4.se

För mer information kontakta:
Sara Christensen, Kommunikationschef, AP1, sara.christensen@ap1.se
Ulrika Danielson, Kommunikationschef, AP2, ulrika.danielson@ap2.se
Lil Larås Lindgren, Kommunikationschef, AP3, lil.lindgren@ap3.se
Karoline Hammar, Kommunikationschef, AP4, karoline.hammar@ap4.se

AP-fonderna (AP1-AP4)
AP-fonderna förvaltar buffertkapitalet i det allmänna pensionssystemet på uppdrag av Sveriges riksdag och svenska folket till förmån för dagens och morgondagens pensionärer. AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Särskild vikt ska fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas, utan att göra avkall på det övergripande målet att vara till största möjliga nytta för pensionssystemet. AP-fonderna har samma uppdrag, men skilda förvaltningsstrategier och styrs av lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

Om

Fjärde AP-fonden
Fjärde AP-fonden
Jakobsbergsgatan 16
111 44 Stockholm

+46 8 787 75 00https://www.ap4.se/

AP4:s uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffert. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner.

Följ Fjärde AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fjärde AP-fonden

A turbulent and challenging first half of 202212.7.2022 16:30:00 CEST | Press release

The Fourth Swedish National Pension Fund’s (AP4’s) return for the first half of 2022 was -12.6% after costs. AP4’s fund capital as per 30 June 2022 amounted to SEK 459.1 billion, compared with SEK 527.6 billion at the start of the year. The result for the first half of the year was SEK -66.6 billion. During the same period, a net total of SEK 2.0 billion was paid by AP4 to the pension system. The portfolio’s active return during the first half of the year was -2.3 percent.

Ett turbulent och utmanande första halvår 202212.7.2022 16:30:00 CEST | Pressmeddelande

Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för första halvåret 2022 uppgick till -12,6 procent efter kostnader. AP4:s fondkapital uppgick per sista juni 2022 till 459,1 miljarder kronor, att jämföra med 527,6 miljarder kronor vid årets början. Resultatet för första halvåret blev -66,6 miljarder kronor. Under samma period betalades netto 2,0 miljarder kronor från AP4 till pensionssystemet. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret var -2,3 procent.

Very good return for AP4 against the background of strong economic recovery23.2.2022 07:00:00 CET | Press release

The Fourth Swedish National Pension Fund’s (AP4’s) return for the full year 2021 was 19.2% after costs, and the net result for the year was SEK 85.7 billion. This is the highest result ever achieved since AP4 began operating in 1974. Active management continued to be successful and contributed 3.5 percentage points to the return, corresponding to SEK 15.2 billion in 2021. After net transfers of SEK 7.5 billion to the pension system during the year, fund capital increased to SEK 527.6 billion at year-end 2021. AP4’s carbon emissions for the listed equity portfolio decreased by an additional 23% during the year.

Mycket god avkastning för Fjärde AP-fonden i ljuset av stark ekonomisk återhämtning23.2.2022 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för helåret 2021 uppgick till 19,2 procent efter kostnader och resultatet för året blev 85,7 miljarder kronor. Det är det högsta resultatet sedan AP4:s verksamhet startade år 1974. Den aktiva förvaltningen var fortsatt framgångsrik och bidrog till avkastningen med 3,5 procentenheter, motsvarande 15,2 miljarder kronor för 2021. Efter nettoöverföring om 7,5 miljarder kronor till pensionssystemet under året ökade fondkapitalet till 527,6 miljarder kronor vid utgången av 2021. AP4:s koldioxidutsläpp för den noterade aktieportföljen minskade med ytterligare 23 procent under året.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum