Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

I fokus på MUCF:s rikskonferens: ”Ungas inflytande är en förutsättning för kloka beslut ”

Dela
Foto: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
Foto: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

Hur kan unga få inflytande och möjlighet att påverka demokratiska processer?

Den frågan är i fokus på den rikskonferens som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar den 27 och 28 november. Bland huvudtalarna finns kultur- och demokratiminister Amanda Lind, klimataktivisten Andreas Magnusson och Åsa Ekman som är expert på barnkonventionen.

- Det är viktigt att unga kan vara med och påverka. Ungas inflytande är en förutsättning för att vi ska kunna fatta kloka beslut, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Rikskonferensen har arrangerats sedan mitten av 1990-talet och startades av dåvarande Ungdomsstyrelsen. Syftet är att sprida kunskap om och inspirera till statliga, regionala och lokala initiativ för att förbättra ungas sociala inkludering och delaktighet i samhället. Den riktar sig till människor som jobbar med eller tar beslut som rör unga och civilsamhället, till exempel politiker, tjänstepersoner, lärare och fritidsledare. Konferensen samlar varje år cirka 800 personer och årets tema är ”Ungas inflytande”.

- I fjol hade vi inte möjlighet att arrangera rikskonferensen på grund av omlokaliseringen till Växjö. Därför är det extra roligt att vi nu återigen kan bjuda in till det som kanske är den viktigaste mötesplatsen för alla i Sverige som arbetar med och tar beslut om ungdoms- och civilsamhällesfrågor, säger Lena Nyberg. 

Under MUCF:s rikskonferens genomförs totalt 27 seminarier, både i egen regi och i samverkan med en rad olika aktörer; myndigheter, regionförbund, kommuner, civilsamhällesorganisationer och andra organisationer.

Ger verktyg och metoder

Huvudtalarna på konferensen är kultur- och demokratiminister Amanda Lind, MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg, Carl Heath, särskild utredare för det demokratiska samtalet, Andreas Magnussonsom är aktiv i den globala klimatrörelsen Fridays for Future, journalisten och folkbildaren Per Grankvistsamt Åsa Ekman, expert på barnkonventionen som blir svensk lag den 1 januari 2020.

- Tanken är att varje deltagare ska kunna välja sin egen inriktning under rikskonferensen och få med sig verktyg och metoder som de verkligen kan ha nytta av i sitt arbete.På rikskonferensen presenteras också flera exempel på lyckade lokala och regionala projekt för att öka ungas inflytande, säger Lena Nyberg.

Skolan har viktig roll

Flera av Sveriges forskare inom frågor som rör demokrati och ungas inflytande finns på plats och delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter, bland andra Lars Trädgårdh, professor vid Ersta-Sköndals högskola, Shade Amao från Institutet för demokrati och dialog, IDEDI, Linda Hiltunen, doktor i sociologi vid Linnéuniversitetet, Michele Micheletti, professor i statsvetenskap vid Stockholms Universitet och Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet.

Skolan har en viktig roll för att unga ska inkluderas i demokratiprocesser. Samtidigt visar utvärderingar av skolval till riksdagen och EU att skolans demokratiuppdrag får olika utfall beroende på klass, genus och etnicitet. Johan Lilly Gyberg från Skolverket, Charlotta Granath, förstelärare i SO-ämnen och författare till boken Demokratiuppdraget i skolan och Ebba Kock, ordförande i Sveriges elevkårer samtalar om hur skolan kan arbeta för att stoppa ett demokratiskt utanförskap.

Lokala exempel på inflytande

I mer än 15 år har svenska beslutsfattare använt sig av ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) för att få en bild av ungas syn på bland annat demokrati, arbete och framtidsvisioner.MUCF:s utvärdering visar att 7 av 10 kommuner menar att Lupp lett till förändringar av ungdomspolitiken. På årets rikskonferens berättar tjänstepersoner, unga och politiker från flera kommuner – bland annat Örnsköldsvik, Lund, Växjö och Region Gävleborg - om hur de lyckats föra in ungdomsperspektiv lokalt, vilka resultat de fått.

Under rikskonferensen presenterar MUCF också sin årliga FOKUS-rapport som är en del av myndighetens uppföljning av de ungdomspolitiska målen.

- Fokusrapporten bygger dels på en enkät som vi gjort tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL, dels på så kallade fokusgruppsintervjuer med unga i olika delar av landet, säger Lena Nyberg.

I ”FOKUS 19” ges en bild av hur många kommuner som aktivt arbetar med att öka ungas inflytande och hur det sker. I rapporten berättar unga också om sina erfarenheter och upplevelser av inflytande på lokal nivå.

Psykisk ohälsa och utsatta grupper

Andra frågor som lyfts särskilt på rikskonferensen är situationen för unga som varken arbetar eller studerar, för unga med olika funktionsvariationer, för unga hbtq-personer och den ökande andelen unga med upplevd psykisk ohälsa. Del tre i MUCF:s stora attityd- och värderingsstudie visar att allt fler unga har symtom på psykisk ohälsa och ökningen är större bland tjejer än bland killar. Trötthet, stress och sömnbesvär är några av de vanligaste symptomen.

- Vi kan inte säkert säga vad som orsakar att allt fler unga, framförallt tjejer, upplever symtom på psykisk ohälsa. Det finns säkert många orsaker och de varierar mellan olika grupper av unga, säger Lena Nyberg.

- Däremot vet vi att vissa grupper, till exempel unga hbtq-personer, är mer utsatta för mobbning och utfrysning i skolan än andra unga. 24 procent av unga hbtq-personer avstår från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta. Vi vet också att unga hbtq-personer löper större risk att utsättas för våld än andra unga.

MUCF:s rikskonferens arrangeras den 27-28 november 2019 i Folkets Hus i Stockholm. Konferensen startar den 27 november klockan 10:00 och avslutas den 28 november klockan 15:00.

Länk till film där generaldirektör Lena Nyberg berättar om varför rikskonferensen är så viktig

Länk till film Nedräkning till MUCF:s rikskonferens 2019

Länk till film där MUCF:s medarbetare berättar om ”Unga som varken arbetar eller studerar”

Länk till film där Linus Wellander, moderator på MUCF:s rikskonferens, hälsar välkommen

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
Foto: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Kurser ska öka ungas kunskap om EU: ”Viktigt skapa mer delaktighet”14.11.2019 07:30:00 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar i höst kurser i EU-kunskap tillsammans med Bromma folkhögskola. Kurserna hålls i Bromma, Jönköping, Malmö och Härnösand och riktar sig till personer som möter ungdomar mellan 13 och 25 år i sin yrkesroll eller som ideell ledare. - Utbildningen är en del av vårt regeringsuppdrag att öka kunskapen och stärka delaktigheten i frågor om Europeiska Unionen, säger Ellen Gosdoum, avdelningschef på MUCF. Syftet är att ge mer kunskap om och förståelse för hur EU fungerar, hur besluten där påverkar vardagen samt när och hur organisationer och personer kan påverka beslut. Deltagarna får också lära sig metoder för att skapa dialog och engagemang hos unga. Kursen genomförs under två halvdagar under november i Bromma,Jönköping, Malmö och Härnösand. Studier har visat att kunskapen om EU-systemet och vilka frågor som påverkas av EU-beslut generellt är låg i Sverige. En majoritet av svenskarna anser att de vet för lite för att kunna dis

MUCF:s generaldirektör: ”Ungas rätt till fritid på lika villkor en viktig samhällsfråga”4.11.2019 10:00:00 CETPressmeddelande

Fritiden är viktig för ungas personliga och sociala utveckling. Den kan stärka självkänsla och vara en viktig arena för unga att känna inflytande över sitt liv. Nästa år blir barnkonventionen, som slår fast barns rätt till fritid, del av svensk lagstiftning. - Ungas fritid är en viktig samhällsfråga, fritidsaktiviteter ger unga möjlighet att utvecklas och delta i samhällsdebatten. Vi ser behov av nationella initiativ för att förbättra villkoren för och bemötandet i fritidsaktiviteter för unga hbtq-personer, unga på landsbygd och glesbygd, nya i Sverige samt i utsatta områden, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. I en internationell jämförelse är unga i Sverige aktiva. De allra flesta unga deltar i olika aktiviteter på sin fritid men andelen är lägre i så kallat utsatta områden, på landsbygd och i glesbygd. Unga med begränsade ekonomiska resurser, utrikesfödda tjejer, unga hbtq-personer och unga med funktionsnedsättning är mindre

Kammarrätten ger MUCF rätt i prövning av bidrag till Sveriges Unga Muslimer31.10.2019 19:47:29 CETPressmeddelande

Organisationen Sveriges Unga Muslimer (SUM) har brustit i kravet att respektera demokratins idéer. Det slår Kammarrätten i Stockholm fast i en ny dom som innebär att organisationen ska återbetala tidigare utbetalt statsbidrag. - Det här är en principiellt viktig dom – en av de få domar som finns där det är prövat vad det innebär att verka i enlighet med demokratins idéer. Det innebär också att vi fått rätt i samtliga fall där demokratikriteriet är prövat, säger Lotta Persson, chefsjurist på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. MUCF beslutade i december 2016 att avslå en ansökan om statsbidrag för 2017 enligt förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer från Sveriges unga muslimer, SUM. Grunden för avslaget var att MUCF bedömde att SUM inte uppfyllde kravet i förordningen på att i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering (8 § p 3). SUM överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i S

MUCF utbildar skolpersonal i Stockholm i hbtq-frågor: ”Viktigt med trygg skolmiljö för alla unga”26.10.2019 10:00:00 CESTPressmeddelande

På måndag, den 28 september, arrangerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, utbildning i hbtq-frågor för skolorna Vittra Södermalm och Novia Engelska skolan i Stockholm. - Unga hbtq-personer är utsatta för våld, hot och kränkningar i skolan i högre grad än unga generellt. Det kan vi inte acceptera utan det måste motverkas. Vi måste ta ungas arbetsmiljö på allvar, alla unga har rätt att kunna vara sig själva och vara trygga i skolan, säger generaldirektör Lena Nyberg. Sedan 2014 har MUCF utbildat skolpersonal i hbtq-frågor. Under 2018 utbildades nästan 1600 lärare, rektorer och annan skolpersonal. Utbildningarna görs som en del av myndighetens uppdrag från regeringen att främja en tryggare skolmiljö för unga hbtq-personer och att motverka homo-, bi- och transfobi i skolan. Uppdraget inleddes 2014 och myndigheten erbjuder gratis föreläsningar och workshops för personal i grundskolans år 7-9 och gymnasieskolan. - MUCF har hittills besökt och utbildat personal i ett 60

FridaysForFuture: "Näthat från vuxna vanligt för unga som kämpar för en bättre miljö”24.10.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

Andreas Magnusson, 15 år, är tillsammans med Greta Thunberg, en av de unga som synts mest i klimatrörelsen FridaysForFuture i Sverige. Den 27 november talar han på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors rikskonferens i Stockholm om hur det är att vara ung och engagerad i en viktig samhällsfråga. - Unga som kämpar för miljön och klimatet kan drabbas av näthat, kränkningar och ibland även hot från vuxna. Hårdast drabbas de som syns och hörs mest i medier. Andra vuxna måste ta större ansvar för att stoppa näthatet mot barn och unga, kanske behövs mer rättsliga konsekvenser, säger Andreas Magnusson. Intresset för miljö- och klimatfrågor började i skolan, på mellanstadiet hemma i Mockfjärd i Dalarna. Efter att ha sett faktafilmer om klimatförändringar och miljöhot väcktes en oro och en vilja att förstå mer. Det tog honom vidare till Miljötinget som är Nordens största miljöevenemang för och av unga och som anordnas vartannat år i Gävleborg och i Dalarna. I augusti 2018 inledde Gr

”Rätt att veta!” i Nässjö – en utbildning i att prata med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet7.10.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

Hur kan vuxna bli bättre på att samtala om hälsa, sexualitet och jämställdhet med unga nyanlända? Det är temat för utbildningsdagen ”Rätt att veta” som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF arrangerar tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköping den 8 oktober. - Alla unga har samma rättigheter till kunskap om dessa frågor. Vi genomför därför en serie av utbildningsinsatser och utgår bland annat från sajten Youmo.se, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Många unga nyanlända och asylsökande barn och unga saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige. MUCF har därför fått i uppdrag att genomföra informationsinsatser i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO. 2017 lanserade UMO webbsidan youmo.se med information om sex, hälsa, relationer och rättigheter för 13–20-åringar på sex olika språk, lätt svenska, tigrinska, arabiska, d

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum