Örnsköldsviks Kommun

Information från kommunstyrelsen 4 september

Dela

Kommunstyrelsesammanträdet i Örnsköldsvik var fullmatat idag med många tillväxtorienterade ämnen. Beslut om medfinansiering av projekt för näringslivsutveckling, kompetensförsörjning och policy för bostadsförsörjning och inte minst översiktsplan för centralorten är några exempel.

Vy från Varvsberget över stadskärnan och hamnområdet
Vy från Varvsberget över stadskärnan och hamnområdet

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 4 september. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Medfinansierar EU-projekt för forskning och teknisk utveckling
Örnsköldsviks kommun kommer att medfinansiera projektet North Sweden Cleantech som ett led i tillväxtarbetet för att stärka forskning, tekniskt utveckling och innovation. North Sweden Cleantech ska under projektperioden stödja utveckling och positionering av kluster inom förnybar energi, smarta hållbara städer och bioekonomi. Projektet är EU-finansierat och består förutom av Örnsköldsviks kommun av Skellefteå Science City, Artic Business Incubator, Uminova Innovation samt RISE Processum. Projektägare är Kompetensspridning i Umeå AB. Örnsköldsviks kommun medfinansierar projektet med 1 miljon kronor i kontant finansering och 765 000 kronor i tid under åren 2019-2021. Totala budgeten är 37,7 miljoner kronor.

Gränsöverskridande utvecklingsprojekt inom cleantech
Örnsköldsviks kommun medfinansierar projektet Future Cleantech Solutions med 627 000 kronor under tre år. Projektet är ett internationellt projekt där cleantechföretag i Västerbotten, Österbotten och Örnsköldsviks kommun genom gränsöverskridande samarbete ska dra nytta av nya möjligheter till affärer, innovationer och samarbeten som följer av investeringar, etableringar och utvecklingssatsningar. Den primära målgruppen är små och medelstora cleantechföretag i Kvarkenregion, framförallt inom områdena energi, bioekonomi och kemi samt hållbara städer. Den totala projektbudgeten är 18,8 miljoner kronor.

Utvecklar inkubator för affärsrådgivning
Som en del i att fortsätta att utveckla inkubatorsystemet för affärsrådgivning för att stötta och hjälpa ännu fler idégivare och entreprenörer har Örnsköldsviks kommun för avsikt att tillsammans med övriga kommuner i länet medfinansiera regionfondsprojektet SPRINT (samverkansprojekt regional innovation och tillväxt) under perioden 2019-2021. Kommunen kommer också att verka för att en permanent organisation kring inkubatorsverksamhet ska bli verklighet efter projekttidens slut. Örnsköldsviks kommuns medfinansiering under treårsperioden blir 1 200 000 kronor. Dessutom beslutar kommunstyrelsen att medfinansiera en basverksamhet av den regionala företagsinkubatorn Biz-Makers med 800 000 under samma period.

Föreslår avslag på LOV-motion
Anna-Britta Åkerlind (C) har lämnat en motion till fullmäktige om att stärka kvinnors entreprenörskap med hjälp av Lagen om valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska avslå motionen.

Åtgärder för luftmiljön pågår
Kommunstyrelsen ser positivt på det medborgarförslag som handlar om bättre luftmiljö genom bland annat satsning på fossilfria fordon och laddningsmöjligheter för elbilar. Man föreslår fullmäktige att kommunen ska arbeta för fler elbilar och laddstolpar.

Örnsköldsvik fokus i marknadsföring
I ett medborgarförslag till fullmäktige beskriver en medborgare vikten av att marknadsföra Ö-vik och att inte ”gömma oss bakom Höga Kusten”. Eftersom grunden i marknadsföringen av Örnsköldsvik som ort att bo och verka i ligger i att marknadsföra just platsen Örnsköldsvik och eftersom en mängd aktiviteter pågår föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska anse att förslagsställarens intentioner är tillgodosedda och att inga ytterligare åtgärder krävs.

Vill att Örnsköldsvik ska gälla
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om att använda Ö-vik istället för Örnsköldsvik i information om och marknadsföring av staden och kommunen. Att använda Örnsköldsvik bedöms även fortsättningsvis vara det strategiskt mest önskvärda.

Dagvattenpolicy för långsiktig hållbarhet
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar den dagvattenpolicy och dagvattenstrategi som har tagits fram. Policyn och strategin ska skapa förutsättningar för att dagvattenhanteringen i Örnsköldsviks kommun ska kunna ske på ett långsiktigt hållbart sätt och förenkla kommunens handläggning av dagvattenfrågorna.

Projektsatsning på framtidens lärmiljöer
Örnsköldsviks kommun vill under två år från och med i år delta i och medfinansiera projektet Framtidens lärmiljöer i Västernorrland som en del i det strategiskt viktiga arbetet för kompetensförsörjning till näringsliv och offentlig sektor. Projektansökan skickas in till regional utveckling vid Region Västernorrland och handlar bland annat om att utveckla lärmiljöer och att stimulera till livslångt lärande. Mittuniversitet och Umeå universitet är de övriga parterna och den totala budgeten för projektet är 3 800 000 kronor. Örnsköldsviks kommuns del är 1 450 000 kronor.

Plan för centralorten ut på samråd
Den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort går nu efter beslut i kommunstyrelsen ut på samråd under två månader. Planen är ett vägledande dokument som anger långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi samt grunddragen i användningen av mark- och vattenområden i centralorten. Lämpliga områden för bostäder och näringslivsverksamheter pekas ut och inriktningar visas på hur kommunen ser på utvecklingen av centralorten. Planförslaget beskriver också vilken hänsyn som behöver tas till befintliga värden, risker och intressen. Samrådet innebär att den intresserade kan ta del av planförslaget i stadshuset Kronan och i Arkenbiblioteket och lämna synpunkter under tiden 7 september-7 november.

Policy för bostadsförsörjning
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar den policy för bostadsförsörjning som har tagits fram. Den behandlar kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå uppsatta mål och hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Arbetsordning för fiskevattengruppen
En arbetsordning för fiskevattengruppen som innehåller syfte, mål och vision, arbetsuppgifter, rådets sammansättning samt regler för sammanträden och arvoden har tagits fram och kommunstyrelsen föreslår nu att fullmäktige godkänner den. Därmed blir fiskevattengruppens arbete jämställt med andra samarbetsorgan som exempelvis natur- och friluftsrådet.

Hockeybussar även säsongen 2018/2019
Matarbussar till och från Modo Hockeys hemmamatcher kommer att gå även under säsongen 2018/2019. Kommunstyrelsen säger ja till klubbens ansökan om bidrag från kommunen och hänvisar till tillgängligheten för medborgarna och miljöaspekten i och med att besökare inte behöver ta egna bilar. Nytt för säsongen är att ungdomar åker kostnadsfritt precis som de gör med kommunens kollektivtrafik.

Övriga ärenden:
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1 2018
Yttrande över ”Grön infrastruktur i Västernorrland – analys av nuläget och plan för insatsområden”
Forum för företagande och innovation
Redovisning partistöd 2017
Revisionsberättelse för år 2018, Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (KF)
Sammanträdesplan 2019
Regler för ersättning till förtroendevalda 2019-2022
Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente (KF)
Återrapportering, utredning ”Nolltaxa i kollektivtrafiken”
Yttrande, förslag till havsplaner, Botniska Viken, Östersjön, Västerhavet
Tilläggsanvisningar för OPF-KL (omställningsstöd och pension för förtroendevalda och PBF (pension och avgångsersättning för förtroendevalda) (KF)
Månadsuppföljning augusti 2018 (KS)
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner
Kommunstyrelsens beslutslogg

Ytterligare information: Glenn Nordlund, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 53, 070-558 81 53
Helén Sahlin, kommunikationschef, 0660-887 53, 070-528 87 85
Webbplats: www.ornskoldsvik.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Vy från Varvsberget över stadskärnan och hamnområdet
Vy från Varvsberget över stadskärnan och hamnområdet
Ladda ned bild

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

Pressinbjudan – så ska partnerskap ge vetenskapligt lyft inom Örnsköldsviks kommunkoncern21.3.2019 08:02:00 CETPressinbjudan

I samband med signering av partnerskap mellan Örnsköldsviks kommun och Mittuniversitetet (26 mars) respektive Umeå universitet (8 april) är media välkomna att ta del av hur det samarbete som inleds ska bidra till vetenskapligt baserad verksamhetsutveckling inom Örnsköldsviks kommunkoncern. För universiteten innebär samarbetet konkreta utmaningar för akademisk forskning och en ökad närvaro i samhället.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum