Örnsköldsviks Kommun

Information från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik

Dela

Det är inte acceptabelt för regionens och Sveriges utveckling att en så trafikstörande och känslig punkt som E4-passagen genom Örnsköldsvik finns kvar, säger kommunstyrelsen i ett yttrande till Infrastrukturdepartementet. Det var ett av ärendena vid det första kommunstyrelsesammanträdet för året.

Information från kommunstyrelsen den 7 januari 2021

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 7 januari 2021.  Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Örnsköldsviks kommun yttrar sig till Infrastrukturdepartementet

I ett yttrande över inriktningsunderlaget för transportinfrastrukturplaneringen understryker Örnsköldsviks kommun att tillståndet på landets vägar och järnvägar behöver förbättras och att en väl fungerande E4 förbi Örnsköldsvik är en fråga för hela Sverige. ”Att en så trafikstörande och känslig punkt som E4-passagen genom Örnsköldsvik finns kvar, är inte acceptabelt för regionens och Sveriges utveckling”, skriver kommunen i sitt yttrande till Infrastrukturdepartementet.

Förslag till medfinansiering i E4-avtal

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna det förslag till finansiering som har tagits fram i medfinansierings- och samverkansavtalet mellan kommunen och Trafikverket för E4 Örnsköldsvik. Avtalet syftar till att underlätta arbetet med att få till stånd en ny dragning av E4 genom Örnsköldsviks centrum. Trafiken genom centrum beräknas minska med 55 procent med en ny E4-dragning, trafiken får bättrad framkomlighet och stadskärnan säkrare och smidigare trafikmiljö för cyklister och gående.

Ytterligare steg för ombyggd E4-korsning

Trafikverket planerar att bygga om korsningen E4/väg 352 Björnavägen för att öka framkomlighet och trafiksäkerhet. Kommunstyrelsen ansöker därför nu om planbesked och förbereder för att teckna planavtal.

Nämndernas ekonomiska planer till fullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna de ekonomiska planerna som nämnderna har gjort efter att budgeten för 2021 fastställdes i oktober förra året.

Skärper miljökraven på anläggningsarbeten

Efter ett medborgarförslag föreslår kommunstyrelsen fullmäktige att kommunen ska skärpa miljökraven på upphandling av anläggningsarbeten så att krav ställs förutom på konstruktion av fordon även på hur de ska användas för att minimera störningar för kringboende och miljö.

Nej till att rusta upp privat fastighet

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om att rusta upp fastigheten på Storgatan 8. Fastigheten ägs av ett privat företag och är inte kommunens ansvar.

Ska redovisa tidplan för handläggning

Kommunstyrelsen föreslår efter ett medborgarförslag att fullmäktiges arbetsordning om hanteringen av medborgarförslag ska kompletteras med att en preliminär tidplan för handläggningen ska redovisas när kontakt tas med förslagsställaren.

Ny detaljplan säkerställer utveckling av Skyttisområdet

Örnsköldsviks kommun planerar för en ny detaljplan för att kunna möjliggöra utveckling av området vid Skyttis idrotts- och friluftsområde och för att säkerställa Skyttishallens utveckling. Kommunstyrelsen ansöker därför om planbesked för del av fastigheten Örnsköldsvik 6:1 och 7:1 där även behovet av nytt LSS-boende ingår.

Tecknar avtal för vandringsleder

Örnsköldsviks kommun tecknar nyttjanderättsavtal för vandringsleder på fastigheterna Sörvåge 2:2 och Sörvåge 4:19. Avtalen skrivs där kommunen inte är fastighetsägare för att säkerställa allmänhetens tillgång till vandringslederna och tydliggör vilka villkor som ska gälla för upplåtelsen.

Uppföljning av integrationsstrategin pekar på förbättringspotential

Örnsköldsviks kommun konstaterar i uppföljningen av integrationsstrategin att flera mått visar ett gott läge men att en kommun med Örnsköldsviks struktur borde ha fler självförsörjande inom målgruppen och att gruppen män och kvinnor som varken studerar eller arbetar bör minska både när det gäller svenskfödda och utrikes födda. Uppföljningen pekar på att det där det finns många hyresrätter finns en koncentration av utrikes födda utanför EU/Efta och att det är viktigt att arbetet för blandade bostadsområden fortsätter. Dessutom nämns eventuellt kommande konsekvenser utifrån Covid 19-pandemin samt vikten av digital kompetens i målgruppen.

Övriga ärenden:
Yttrande, vägplan E4/väg 352 Björnavägen

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Regler för rådgivande organ, planeringsgruppen

Utbetalning av partistöd 2021

Anmälan av fattade delegationsbeslut, utskott KS

Anmälan av fattade delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner KS

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum