Örnsköldsviks Kommun

Information från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik

Dela

Flera ärenden om bostadsutveckling och nybyggnation behandlades av kommunstyrelsen i Örnsköldsvik idag.

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 30 mars 2021. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Detaljplan för torget till fullmäktige

Ett förslag till ny detaljplan för Stora torget i Örnsköldsvik är nu på väg till kommunfullmäktige efter dagens beslut i kommunstyrelsen. I och med att en ny detaljplan finns kommer en ny byggnad att kunna uppföras på Stora torget och ner mot Örnparken. En målsättning är att torget tillsammans med Örnparken ska vara en inbjudande mötesplats för alla och bidra till ett aktivt stadsliv under större delen av dygnet. Detaljplanen beskriver en ny byggnad med stor genomsiktlighet som, förutom att bidra med liv och rörelse till det offentliga livet, ska användas för att stärka kopplingen och samspelet mellan parken och torget. Syftet med detaljplanen är att ange förutsättningar för framtida markanvändning, bekräfta delar av befintliga förhållanden och säkerställa stadsbilden, kulturvärden och Stora torget som allmän platsmark.

Reservationsavtal för Järvedsstrand

Örnsköldsviks kommun har upprättat ett reservationsavtal med Byggsigurd AB för att ge byggherren ensamrätt att utreda förutsättningarna för en ny detaljplan och förhandla om kommunens kvartersmark i området. Byggsigurd har tagit fram ett förslag för det nya bostadsområdet Järvedstrand som omfattar ett 50-tal småhus och två flerbostadshus i strandnära läge.

Bostadskvarter planeras i Järved

Örnsköldsviks kommun har kommit överens med Björkplantagen AB om ett markanvisningsavtal för fastigheten Järved 1:362 för att möjliggöra ett nytt bostadskvarter med sex flerbostadshus i Järved. Köpeskillingen beräknas till 4 500 000 kronor och anvisningstiden gäller under tiden 1 april 2021 – 1 oktober 2022.

Slamutredning genomförd

Örnsköldsviks kommun har utrett konsekvenserna av att behålla eller ta bort undantaget i kommunens renhållningsföreskrifter som innebär att kommunen inte hämtar slam från hushållen på öarna i skärgården. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska besluta om att ta bort undantaget vilket kommer att ge positiva effekter på miljö och hälsa.

Nyordning vid fullmäktigesammanträden

Budget eller bokslut ska komma först på fullmäktiges dagordning, föreslår kommunstyrelsen efter en motion från Annica Jonsson (M) med bakgrund i långa budget- och bokslutsdebatter som kräver nyordning. Förändringarna i fullmäktiges sammanträden innebär också att ingen information från nämnder och bolag ges vid de sammanträden som budget och bokslut behandlas.

Inga obligatoriska skyltar

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om att sätta upp informationsskyltar för alla pågående nybyggnadsbyggprojekt. Nackdelarna från uppskattade kostnader samt hantering bedöms överstiga den samhällsnytta det skulle ge.

Investeringsmedel till bredband

Kommunstyrelsen föreslår att totalt 25 miljoner kronor ska gå till investeringsbidrag inom bredbandsområdet under en femårsperiod. Dessa medel ska gå till samförläggning, utlysningar kopplade till Post- och telestyrelsen (PTS) och byanät samt för ortssammanbindande nät.

Ledningssamverkan mellan räddningstjänsten i länet

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anta förslaget till ledningssamverkan mellan räddningstjänstorganisationerna i länet. Förslaget är en del av de åtgärder som räddningstjänsten har föreslagit och utfört som ett resultat om ändringarna i lagen om skydd mot olyckor som riksdagen fattade beslut om i höstas. Bland annat innebär förslaget gemensam funktion för räddningschef i beredskap, larm- och ledningsbefäl samt regional insatsledare från den 1 juni 2021.

Övriga ärenden:
Månadsuppföljning mars 2021

Taxa för sotning och brandskyddskontroll

Yttrande, samråd inom vattenförvaltning i Bottenhavets vattendistrikt

Delegation från KS till KSAU, yttrande angående samråd för vatten med påverkan från vattenkraft (KS)

Yttrande, inriktningen av EU-programmet Interreg Sverige-Norge för programperioden 2021-2027

Driftsbidrag Örnsköldsviks Airport

Redovisning av motioner vilkas beredning inte är slutförd, mars 2021

Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning inte är slutförd, mars 2021

Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning inte är slutförd, mars 2021

Medlemskap ideella föreningen Bizmaker

Ombud och ersättare till Inera AB:s ägarråd 2021

Redovisning av fattade delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner KS

Revidering av regler för ersättningar till förtroendevalda 2019-2022

Nyckelord

Kontakter

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum