Norrköpings kommun

Information inför samhällsplaneringsnämnd den 19 oktober

Dela

Nedan följer en sammanställning av ett par ärenden som kommer att tas upp under samhällsplaneringsnämndens sammanträde 19 oktober.

Portlåset 2.
Portlåset 2.

Detaljplan för fastigheterna Portlåset 2 och del av Hageby 4:2 inom Hageby
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus. Det är viktigt att nya byggnader får hög arkitektonisk kvalitet och att platsen gestaltas väl. Vidare är syftet att möjliggöra för en vändplan och att säkerställa åtkomst till kvarteret Terrassen.

Detaljplanen möjliggör cirka 130 lägenheter i fyra till sex våningar.

Planområdet är ett framtida bostadsområde med god tillgång på service. I närheten finns vårdcentral och folktandvård. Förskola och skola finns inom gångavstånd. Hållplats för spårväg finns strax söder om planområdet. Ungefär 500 meter söder om planområdet ligger Mirum-galleria med ett stort utbud av butiker, restauranger, bibliotek, apotek och systembolag.

Detaljplanen innebär ett slutet kvarter mot Söderleden och Hagebygatan för att bland annat undvika behov av andra bullerskärmar. Kvarteret luckras upp mot Takläggaregatan och parkstråket för att skapa kopplingar, genvägar och trivsamma siktlinjer.

Kvarteret föreslås få varierande takutformning. För att bidra till gatulivet och för att skapa en mer stadsmässig karaktär regleras bland annat att entréer ska förläggas mot Hagebygatan.

Beslut om planuppdrag fattades den 10 december 2019.

Planområdet är en del av ett större förtätningsprojekt i stadsdelen Hageby som bland annat omfattar kvarteren Portlåset, Balkongen och Terrassen. Kvarteret Balkongen håller på att byggas nu. Utbyggnadsprojektet kallas Söderport och har fått sitt namn då området utgör entré till Hageby om du kommer från innerstaden. Projektet omfattar även allmänna ytor i form av ett nytt torg söder om kvarteret Terrassen samt ett parkstråk söder om kvarteren Portlåset och Balkongen.

Beslut om uppdrag att ta fram ny detaljplan för Bukten 1 (Lindöskolan)
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av befintlig skola. Lindöskolan är byggd 1931. I dagsläget går det ca 166 elever på skolan. Bedömningen är att det i Lindö även fortsättningsvis behövs kapacitet för 10 klasser. Ingen ökning av antalet elever förväntas utan önskan är att få bättre fungerande lokaler samt då undervisning till viss del bedrivs i inhyrda paviljonger, ersätta dessa med en permanent byggnad. Det behövs även en översyn av ytor för matsal och idrott.

Planområdet är beläget i västra utkanten av Lindö, vid Kanalgatan och Händelövägen. I närområdet dominerar bebyggelse från miljonprogramsåren, främst kedjehus och friliggande villor.

Ett mindre skogsparti finns mellan skolområdet och Kanalgatan. Området används i dagsläget av skolan, bland annat finns en parkering i det sydvästra hörnet med infart från Händelövägen. Möjlighet om skogspartiet skulle kunna utnyttjas och ingå i skolfastigheten ses över. Angöring, varutransporter, parkering samt ytor för hämtning och lämning vid skolan utredes i planarbetet.

I samband med planläggning så ska buller ses över och hur placering av byggnad kan påverka. Även eventuell påverkan av den industri som finns väster om planområdet ses över. En del av område är markerat med en fornlämningsliknande lämning, detta måste undersökas vidare.

Detaljplanen är förenlig med Översiktsplan för staden från 2017 som anger blandad stadsbebyggelse. Området omfattas av detaljplan från 1966 med planbestämmelsen allmänt ändamål, delar av området är prickat och får därmed inte bebyggas.

Beslut om att kunna anta detaljplanen bör kunna ske år 2022.

Kontakt:
Reidar Svedahl (L)
Titel: ordförande samhällsplaneringsnämnden
Telefon: 070-643 83 33

Matilda Hallgren (Portlåset 2)
Titel: planarkitekt
Telefon: 011-15 53 97

Ida Hansson (Bukten 1)
Titel: Planarkitekt
Telefon: 011 -15 12 99

____________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Bilder

Portlåset 2.
Portlåset 2.
Ladda ned bild
Portlåset 2.
Portlåset 2.
Ladda ned bild
Bukten 1.
Bukten 1.
Ladda ned bild
Bukten 1.
Bukten 1.
Ladda ned bild
Bukten 1.
Bukten 1.
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering, medieteknik samt besöksnäring. Dessutom finns många företag inom de gröna näringarna. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Norrköpings kommun välkomnar JO:s granskning25.11.2022 14:00:06 CET | Pressmeddelande

Norrköpings kommun välkomnar JO:s granskning av kommunens arbetssätt med en säkerhetsutredare för att bland annat förhindra felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd, och arbetar för att på ett öppet och transparent sätt bidra till denna. I samband med granskningen har två av kommunens nämnder ombetts att lämna in yttranden med svar på frågor. Idag blir förslaget till det första yttrandet som JO har begärt in offentligt.

Emelie Schepps bästsäljande bok om Jana Berzelius spelas in i Norrköping22.11.2022 09:03:29 CET | Pressmeddelande

Viaplays nästa stora satsning spelas in i Norrköping. Thrillerserien Jana - Märkta för livet som är skapad, och regisserad av film- och serieveteranerna Felix Herngren och Henrik Björn baseras på den första boken i författaren Emelie Schepps bästsäljande serie om åklagaren, och före detta barnsoldaten Jana Berzelius som bor i Norrköping. Inspelningarna i Norrköping påbörjas nästa vecka.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum