SBAB Bank

Inte självklart att Riksbanken bör höja styrräntan lika mycket som ECB

Dela

Svensk BNP minskar svagt nästa år. Trots det väntas arbetslösheten öka måttligt. Nedgången i BNP drivs i första hand av fallande investeringar i näringslivet men också av svag privat konsumtion. Styrräntan når 2,75 procent i februari och den rörliga bolåneräntan – mätt som bankernas snittränta – 4 procent redan nu i november. I motsats till en del andra prognoser är bedömningen att det inte är självklart att Riksbanken bör höja styrräntan lika mycket som ECB. Huspriserna spås falla med sammanlagt 22 procent och lägenhetspriserna med 19 procent från toppen till botten men stiga igen på årsbasis från och med 2024. I händelse av en mer negativ utveckling på arbetsmarknaden och varaktigt höga elpriser kan boprisfallen bli betydligt större. Bostadsbyggandet sjunker kraftigt nästa år. Trots det minskar bostadsbristen något då befolkningsökningen är svagare. Detta är några av slutsatserna i årets fjärde nummer av SBAB:s rapport Bomarknadsnytt.

Svensk BNP faller svagt nästa år
Svensk BNP väntas minska med 0,4 procent nästa år. Det är en betydligt mindre minskning än den bedömning många andra prognosmakare gör. De därpå två följande åren väntas BNP öka med 1,7 respektive 2,4 procent. Nedgången i BNP under nästa år drivs i första hand av fallande investeringar i näringslivet, inte minst bostadsinvesteringar, men också av en svag privat konsumtion. Investeringarna bedöms falla med 4 procent nästa år och den privata konsumtionen med 0,5 procent. Utan det - ur både ett svenskt historiskt och internationellt perspektiv - höga hushållssparandet hade troligen den privata konsumtionen fallit ännu mer. Nettoexporten väntas stå för det enskilt största positiva bidraget till BNP-tillväxten nästa år till följd av en svag krona.

Inte självklart att Riksbanken bör följa ECB:s höjningar av styrräntan rakt av
Inflationen har bitit sig fast på högre nivåer än vad både Riksbanken och många andra prognosmakare, inklusive SBAB bedömt. Även om inflationen väntas falla tillbaka markant under nästa år bedöms den fortsatt ligga långt över Riksbankens mål på 2 procent. Först under 2024 bedöms inflationen komma ner i närheten av målet. Styrräntan väntas 24 november höjas med 0,75 procentenheter till 2,5 procent för att sedan toppa på 2,75 procent i februari nästa år. Riskbilden bedöms ligga på uppåtsidan; sannolikheten för en ännu större höjning än i vår prognos bedöms vara betydligt större än för en mindre höjning.

- Vi tror att Riksbanken höjer styrräntan nästa vecka från 1,75 till 2,5 procent då det senaste inflationsutfallet visar att den underliggande inflationen fortsatte att stiga i oktober trots att KPIF föll tillbaka något. Vi tror att den sedan höjs till 2,75 procent i februari innan höjningscykeln är färdig, men vi utesluter inte större höjningar. Om inflationen, framför allt den underliggande, fortsätter att komma in högt och andra centralbanker, särskilt ECB, fortsätter att höja sina styrräntor är det troligt att Riksbanken ser sig tvungen att följa efter, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- Jag tror samtidigt att det vore ett misstag om Riksbanken rakt av följer ECB:s höjningar av styrräntan, även om en mindre höjning än ECB:s skulle kunna påverka kronkursen negativt och höja den importerade inflationen. Sveriges – relativt EMU-ländernas – sämre ekonomiska tillväxt, större räntekänslighet och boprisfall bör rimligen väga tungt i räntebeslutet. Historiska erfarenheter visar dessutom att man inte bör stirra sig blind på mycket osäkra valutakurseffekter, säger Robert Boije.

Den rörliga bolåneräntan uppe på över 4 procent redan denna månad
Till följd av Riksbankens styrräntehöjningar väntas den rörliga bolåneräntan – mätt som bankernas snittränta (det vill säga efter olika rabatter) – nå 4 procent redan nu i november och stiga till runt 4,5 procent under tidig vår. Det är en tydlig uppjustering sedan föregående prognos. Däremot ligger prognosen för räntan med 5 års bindningstid fast.

- Det är ofrånkomligt att den rörliga bolåneräntan stiger när Riksbanken höjer styrräntan. Vi ser dock på senare tid en viss nedgång i de lite längre räntorna vilket kan tyda på att marknadens osäkerhet om centralbankernas förmåga att hantera inflationen har minskat, säger Robert Boije.

Huspriserna faller med sammanlagt 22 procent – lägenhetspriserna med 19 procent
Bostadspriserna har fallit relativt mycket de senaste månaderna och i flera regioner för hus närmat sig SBAB:s tidigare prognos om ett sammanlagt prisfall på omkring 20 procent från toppen till botten. Upprevideringen av prognosen för den rörliga bolåneräntan har inte föranlett en uppjustering av prognosen för boprisfallet då prognosen bygger på de de längre bundna räntorna som ändrats marginellt. Elprisernas utveckling är dock en joker i leken. Huspriserna spås falla något mer (22 procent) än lägenhetspriserna (19 procent).

- Det går inte att utesluta ett större boprisfall än vad vår prognosmodell visar om bolåneräntorna går upp mer än vad vi nu bedömer. Elprisernas långsiktiga utveckling kan också komma att påverka särskilt priserna på hus men här är osäkerheten alltjämt mycket stor. Enligt den aktuella terminsprissättningen på Nord Pool ser just nu elprisuppgången för den kommande vintern inte lika dramatisk ut som nyligen. Samtidigt indikerar den en större prisuppgång nästa vinter, säger Robert Boije.

Trippelsmäll mot bostadsbyggandet
Byggsektorn är en av de sektorer som drabbats hårdast av det senaste årets prisuppgångar. Byggkostnadsindex har gått upp mycket mer än den allmänna inflationen till följd av stora prisuppgångar på flera viktiga material i byggandet och stigande drivmedelspriser. Dessa prisuppgångar har byggbolagen inte kunna kompensera för genom höjda priser eftersom priserna på konkurrerande bostäder på andrahandsmarknaden har fallit. Därtill har den höga inflationen, som urholkar hushållens köpkraft, i kombination med markant stigande bolåneräntor, minskat efterfrågan på bostäder generellt. Allt detta har sammantaget bidragit till en rejält minskad lönsamhet för att bygga nya bostäder. Många redan planerade projekt bedöms därför skjutas på framtiden.

Antalet påbörjade bostäder väntas nästa år uppgå till 40 000. Jämfört med toppåret 2021 är det en nedgång med drygt 40 procent eller 28 000 bostäder. Det lägre bostadsbyggandet till trots fortsätter bostadsbristen att sjunka då befolkningen väntas öka långsammare än byggandet. Bostadsbristen bedöms uppgå till omkring 50 000 bostäder i slutet av nästa år.

- Man kan nu prata om en trippelsmäll mot bostadsbyggandet. Det senaste årets dramatiska prisuppgång på flera viktiga insatsvaror i bostadsbyggandet går inte att kompensera genom att höja priserna på nya bostäder då priserna samtidigt faller kraftigt på andrahandsmarknaden. Antalet sålda nya bostäder har dessutom fallit kraftigt den senaste tiden. Allt detta har sammantaget gjort det betydligt mindre lönsamt att bygga nya bostäder. Flera projekt skjuts därför på framtiden. Samtidigt ser vi att de lägre byggvolymerna kan vara bättre anpassade till den kommande befolkningsförändringen med en väntad mindre invandring. Vi ser de närmaste åren inte framför oss en återgång till de höga byggvolymer som rått de senaste åren, säger Robert Boije.

Se prognostabell med siffror och diagram över styrräntan och bolåneräntorna i bifogad pdf.

Bomarknadsnytt finns att ladda ner här

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli, mäklarguiden Hittamäklare och boendeappen Boappa är en del av SBAB:s trygga och enkla tjänster för bolån och boendeekonomi utan krångel. Antal bolånekunder uppgår till 292 000 och 449 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 september 2022). Antal medarbetare (FTE) är 856. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, hittamaklare.se, boappa.com, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

 

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Bostadspriserna vände uppåt i januari2.2.2023 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Bostadspriserna ökade med i genomsnitt 1,8 procent i Sverige i januari. Priserna ökade på både villor och bostadsrätter i samtliga regioner, med undantag för i Storgöteborg där villapriserna sjönk svagt. Största uppgången visade villapriserna i Mellersta Sverige (5,6 procent) och bostadsrätterna i Stormalmö (4,6 procent). Den säsongsrensade trenden indikerar dock en fortsatt negativ prisutveckling. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för januari.

Dags för Riksbanken att vila på hanen19.1.2023 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Riksbanken väntas höja styrräntan med 0,5 procentenheter till 3 procent i februari. En höjning med 0,25 procentenheter skulle dock vara mer ändamålsenlig. SBAB:s beräkning indikerar att den underliggande trendmässiga inflationen redan har toppat. Revideringen av hushållens konsumtionskorg mot billigare alternativ bör också slå igenom i en lägre inflation från och med januari. Dessutom tar det tid för redan genomförda räntehöjningar att få full effekt. Prognosen för bolåneräntorna har reviderats ner sedan föregående prognosomgång till följd av lägre följsamhet mellan styrräntan och de rörliga bolåneräntorna. Dessutom väntas bolånemarginalen vara rejält nerpressad under en tid. 3-månaders och ett år framstår därtill som de mest förmånliga räntebindningstiderna för tillfället. Detta är några av slutsatserna i SBAB:s rapport Boräntenytt nr 1, 2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum