Invandringen och de offentliga finanserna - 15 år senare

Dela
Sverigedemokraterna presenterar rapporten om invandringens kostnader.

I rapporten ingår följande studier

  • Jan Ekbergs studie ”Invandringen och de offentliga finanserna”, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (2009) vilken handlade om hela invandrarbefolkningens nettoskattekostnad 2006. Kommer fram till att nettoskattekostnaden var 1,5-2% av BNP 2006, vilket omräknat till kronor var 63-84 miljarder kronor (i 2021 års priser).
  • Joakim Ruists båda studier från 2015, ”The Fiscal Cost of Refugee Immigration: The Example of Sweden” och 2018 ”Tid för integration – en ESO-rapport om flyktingars bakgrund och arbetsmarknadsetablering” , vilka behandlar nettoskattekostnaden för flyktingar och flyktinganhöriga. Kostnaden räknas ut per person och uppgick till 70 000 kr per i Sverige boende flykting och flyktinganhörig 2007 samt 74 000 kr i genomsnitt över en flyktings liv i Sverige.
  • Lina Aldén och Mats Hammarstedts studie ”Hur påverkar flyktinginvandringen de offentliga finanserna” från 2016 om nettoskattekostnaden per flykting under de sju första åren efter folkbokföring i Sverige. Studien var en kohortberäkning där de följde varje årskull flyktingar över sju år och studerade hur nettoskattekostnaden utvecklades. De kom fram till att kostnaden var ca 190 000 kr/flykting första året och ca 95 000/flykting sjunde året i landet.

Begreppet nettoskattekostnad

Nettoskattekostnaden är nettot av direkta inbetalade skatter (t.ex. kommunal och statlig inkomstskatt) plus indirekta skatter (framför allt mervärdeskatt) minskat med transfereringar (socialbidrag, bostadsbidrag, barnbidrag m.m.). Sedan fördelas offentlig konsumtion (sjuk- och äldrevård, skola och barnomsorg, kriminalvård, arbetsmarknadspolitik m.m.) enligt vissa fördelningsnycklar som författarna själva har definierat. Till exempel får invandrargruppen lite högre kostnader för rättsväsende fördelat på sig på grund av deras överrepresentation i brott. Det är dessa beräkningar och antaganden som ligger till grund för rapporten.

Nettoskattekostnaden innebär alltså en omfördelning av skatter och transfereringar från den infödda befolkningen till den invandrade befolkningen eller kan beskrivas som det offentligfinansiella resultatet för den utpekade gruppen.

Kostnaden för hela invandrarbefolkningen (Ekberg)

Ekberg gjorde en prognos för kostnaden för hela invandrarbefolkningen (D.v.s. utrikes födda + inrikes födda barn med två utrikes födda föräldrar) från 2007-2050. Vi har följt upp utfallet av de prognosvariabler, varav de viktigaste är nettoinvandringens storlek och utrikes föddas sysselsättningsgrad, för de 15 första åren, dvs 2007-2021 och då räknat om Ekbergs resultat utifrån den betydligt större invandringen än vad han prognosticerade. Utfallet av sysselsättningsgraden ligger nära Ekbergs sämsta scenario, vilket innebär att invandrarbefolkningens sysselsättningsgrad inte har förbättrats nämnvärt mellan 2007-2021 (64,7% 2006 och 68,6% 2021). Sysselsättningsindex (relationen mellan inrikes och utrikes föddas sysselsättning) har knappt förändrats alls, 79,7% 2006 och 80,8% 2021, vilket är ett katastrofresultat för integrationen.

Resultatet blev en nettoskattekostnad för invandrarbefolkningen under perioden uppgående till 1 397 miljarder kronor eller i genomsnitt 93 miljarder kronor per år. Det motsvarar en genomsnittlig årlig nettoskattekostnad om 1,93% av BNP.

Kostnaden för flykting- och flyktinganhöriginvandringen (Ruist och Aldén och Hammarstedt)

Författarna har bara tittat på gruppen flyktingar (Ruist också flyktinganhöriga). Vi har använt rapportförfattarnas resultat, vilka till skillnad från Ekberg är i kronor per flykting, och räknat fram totalkostnaden utifrån Migrationsverkets statistik över beviljade uppehållstillstånd av flyktingskäl från 1980-2021 samt lagt till flyktinganhöriga utifrån antagandet om att flyktinginvandrare tar hit anhöriga i samma omfattning som andra invandrargrupper och har samma kostnad som flyktingarna själva.

Aldén och Hammarstedts kohortberäkning används för åren 1-7 och Ruists resultat används för att beräknas kostnaden för alla de som varit sju år eller mer i landet. Aldén och Hammarstedt tar inte med kostnaden för det initiala mottagandet, vilket i princip är UO 8 Migration. Vi har använt den kostnaden för att uppskatta kostnaden år 0, alltså ankomståret.

Nettoskattekostnaden för de som invandrat av flyktingskäl och som flyktinganhörig under perioden 2007-2021 uppskattas till 1 712 miljarder kronor eller i genomsnitt 114 miljarder kronor per år. Det motsvarar en årlig nettoskattekostnad om 2,38% av BNP. För perioden 2014-2021 är medelvärdet 131 miljarder per år och totalbeloppet 1 051 miljarder. Det motsvarar 2,58% av BNP i genomsnitt.

Generellt om beräkningarna

  • Alla antaganden är öppet redovisade.
  • Alla källor och allt datamaterial är redovisade.
  • Studien bör vara replikerbar för vem som helst som vill kontrollera resultaten.

Vad får man under ett år för 130 miljarder?

  • Man får 200 000 grundskolelärare.
  • Man får 5 500 intensivvårdsplatser.
  • Man kan höja pensionen med 5 000 kr månaden före skatt för den genomsnittlige pensionären.

Rapporten återfinns bifogat i detta pressutskick.

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Sverigedemokraterna
Sveriges Riksdag
100 12 Stockholm

https://sverigedemokraterna.se/

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Partiet är representerade på kommunal, regional och nationell nivå samt i Svenska kyrkans högst beslutande organ.

Partiledare sedan 2005 är Jimmie Åkesson.

Följ Sverigedemokraterna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna: Terrorklassa Wagnergruppen26.5.2023 13:30:00 CEST | Pressmeddelande

Sverigedemokraterna går nu fram med en begäran om att regeringen skyndsamt ska ta initiativ till att terrorklassa den ökända Wagnergruppen inom EU-kretsen. Wagnergruppen skändar, skövlar, mördar och torterar i flera delar av världen. I Ukraina, men även i Afrika och Mellanöstern. Sverigedemokraterna uppmanar nu regeringen att snarast redogöra för sin ståndpunkt och klargöra vilka trösklar och hinder som återstår för att terrorklassa gruppen och visa aktivt ledarskap under EU-ordförandeskapet. Sverigedemokraternas utrikespolitiska talesperson Aron Emilsson kommenterar: - Jag ser behov av att regeringen överlägger med utrikesutskottet och då klargör sin hållning. Då kan regering och riksdag gemensamt vässa Sveriges ståndpunkt och förankra en svensk linje och skapa handlingskraft och största möjliga tryck för att EU ska agera beslutsamt. - Arbetet med att trycka tillbaka och på alla vis försvåra Wagnergruppens verksamhet får inte fördröjas och försvåras av en daterad grund för terrorlistn

Linda Lindberg tillträder som ny gruppledare för Sverigedemokraterna25.4.2023 16:58:25 CEST | Pressmeddelande

I förra veckan kunde Sverigedemokraterna tillsammans med regeringen berätta att Henrik Vinge tillträder som ordförande för Trygghetsberedningen. I samband med detta meddelades även att han med anledning av detta lämnar rollen som gruppledare för Sverigedemokraterna tills vidare. Under eftermiddagens gruppmöte beslutades det att riksdagsledamot Linda Lindberg utnämns till ny gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen. Linda är även partiets socialpolitiska talesperson samt ordförande för partiets kvinnoförbund SD-Kvinnor. Kommentar från Linda Lindberg: - Jag är naturligtvis mycket hedrad över det uppdrag jag nu har fått förtroendet att axla. Det ska bli väldigt kul att fortsätta arbetet med att vara en drivande part i partiets arbete i riksdagen och fortsätta förvalta det förtroende vi fått av väljarna på bästa sätt. Som vice gruppledare tillträder Michael Rubbestad, som även är jämställdhetspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum