Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Dela

Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma fredagen den 14 maj 2021 kl. 10:00.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen med stöd av tillfälliga lagregler beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Den som önskar att genom poströstning delta i årsstämman ska dels vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken per onsdagen den 5 maj 2021, dels ha anmält sitt deltagande genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning under rubriken POSTRÖSTNING nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast onsdagen den 12 maj 2021.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 5 maj 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 7 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Aktieägare utövar sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Vid poströstning ska det formulär användas som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.stockwik.se/bolagsstamma. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret.

Det ifyllda poströstningsformuläret ska skickas till bolaget per brev till Stockwik Förvaltning AB (publ), Att: ”Bolagsstämma”, Södra Catalinagränd 5A, 183 68 Täby eller per e-post till info@stockwik.se och måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 12 maj 2021.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär återfinns på bolagets webbplats, www.stockwik.se/bolagsstamma. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

AKTIEÄGARES RÄTT TILL UPPLYSNINGAR

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio (10) dagar före årsstämman, d.v.s. senast tisdagen den 4 maj 2021, till per brev till Stockwik Förvaltning AB (publ), Att: ”Bolagsstämma”, Södra Catalinagränd 5A, 183 68 Täby eller per e-post till info@stockwik.se. Upplysningarna hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.stockwik.se/bolagsstamma och hos bolaget på ovan angiven adress senast den 9 maj 2021. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begär det och som uppgivit sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 12. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorn
 13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 14. Val av revisor
 15. Godkännande av ersättningsrapport för 2020
 16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2021/2024 (LTI 2021/2024), emission och överlåtelse av teckningsoptioner
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
 20. Beslut om ändring av bolagsordningen
 21. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman, eller vid dennes förhinder, person som valberedningen anvisar.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, kontrollerad av justeringsmannen.

Punkt 4 - Val av en eller två justeringsmän
Styrelsen föreslår aktieägaren Andreas Nordgren, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen anvisar, till justeringsman. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 9 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att bolagets vinst om 4.491.821 kronor ska balanseras i ny räkning och att således ingen vinstutdelning ska ske.

Punkt 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 12 - Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorn
Valberedningen föreslår att;

 • arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 250.000 kronor för kommande mandatperiod,
 • arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 125.000 kronor vardera för kommande mandatperiod,
 • inget ytterligare arvode ska utgå till styrelseledamöterna för utskottsarbete, samt
 • revisionsbolaget erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår att;

 • Rune Rinnan, Oskar Lindström, Olof Nordberg och Mathias Wiesel omväljs till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma avhållits, samt
 • Rune Rinnan omväljs till styrelseordförande för tiden intill dess nästa årsstämma avhållits.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida www.stockwik.se/bolagsstyrning samt kommer att finnas i årsredovisningen, vilken är planerad att publiceras under vecka 16 2021.

Punkt 14 - Val av revisor
Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisionsbolag för tiden intill dess nästa årsstämma avhållits. Det antecknas att PricewaterhouseCoopers AB föreslagit att Tobias Stråhle fortsättningsvis ska vara huvudansvarig revisor.

Det noteras att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utsågs till revisionsbolag första gången vid årsstämman 2008 samt att revisionsbolaget meddelade att ny huvudansvarig revisor utsågs i samband med årsstämman den 27 april 2018.

Punkt 15 - Godkännande av ersättningsrapport för 2020
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 16 - Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2021/2024 (LTI 2021/2024), emission och överlåtelse av teckningsoptioner
Bolaget har tidigare emitterat teckningsoptioner till ledande befattningshavare verksamma i bolagets koncern enligt nedan.

 • Vid årsstämman den 3 maj 2019 emitterades sammanlagt 160.000 teckningsoptioner vilka förvärvades av två (2) ledande befattningshavare - verkställande direktör och ekonomichefen - och sju (7) nyckelpersoner. Perioden för teckning av aktier löper från och med den 6 maj 2022 till och med den 6 november 2022. Efter sedvanlig omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna ger dessa teckningsoptioner rätt att teckna 165.382 aktier till en teckningskurs om 22,70 kronor.
 • Vid årsstämman den 8 maj 2020 emitterades sammanlagt 90.000 teckningsoptioner vilka förvärvades av två (2) ledande befattningshavare - verkställande direktör och ekonomichefen - och tre (3) nyckelpersoner. Perioden för teckning av aktier löper från och med den 10 maj 2023 till och med den 10 november 2023. Efter sedvanlig omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna ger dessa teckningsoptioner rätt att teckna 93.027 aktier till en teckningskurs om 54,70 kronor.

Utöver ovan har bolaget inte emitterat några teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner där tiden för teckning inte löpt ut.

Styrelsen bedömer att långsiktigt incitamentsprogram är av betydelse för att bl.a. bibehålla och rekrytera kompetenta ledande befattningshavare samt nyckelpersoner till Stockwikkoncernen, erbjuda en konkurrenskraftig ersättning till sådana personer samt förena sådana personers intressen med aktieägarnas. Mot denna bakgrund har styrelsen uppdragit åt ersättningsutskottet att bereda ett förslag till incitamentsprogram anpassat för att tjäna koncernens långsiktiga tillväxtstrategi på ett för koncernen kostnadseffektivt sätt.

Syftet med förslaget till långsiktigt incitamentsprogram, vilket också är skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att;

 • skapa förutsättningar för att bibehålla och rekrytera kompetenta ledande befattningshavare och nyckelpersoner till Stockwikkoncernen,
 • tillhandahålla ledande befattningshavare och nyckelpersoner konkurrenskraftig ersättning,
 • skapa långsiktig intressegemenskap mellan ledande befattningshavare/ nyckelpersoner och bolagets aktieägare,
 • ledande befattningshavare och nyckelpersoner ska kunna ta del av och verka för en långsiktig värdeutveckling, samt
 • möjliggöra för ledande befattningshavare och nyckelpersoner att genom egen investering öka sitt aktieägande i bolaget.

Bolaget kommer inte att kompensera de teckningsberättigade för den investering som erläggande av premie, vid förvärv av teckningsoptionerna, innebär.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner på följande villkor.

 1. Högst 100.000 teckningsoptioner ska ges ut
 2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma det helägda dotterbolaget Stockwik Fastighetsservice AB, org. nr 556974-0318, varefter Stockwik Fastighetsservice AB äger rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till upp till som mest nio (9) ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Överteckning kan således inte ske
 3. Teckning av emitterade teckningsoptioner ska ske senast den 31 maj 2021
 4. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag
 5. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget
 6. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital ökas med högst 50.000 kronor
 7. Den teckningskurs, till vilken teckning av aktie kan ske, ska uppgå till 120 procent av den underliggande aktiens noterade volymvägda genomsnittskurs hos Nasdaq Stockholm, under en period om 20 handelsdagar före årsstämman den 14 maj 2021. I det fallet sådan kurs inte kan fastställas ska istället teckning av aktie ske till 120 procent av 149 kronor. Teckningskursen ska lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde vid utnyttjandetillfället
 8. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden
 9. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktie från och med den 20 maj 2024 till och med den 8 november 2024. Löptiden är således längre än tre (3) år från emissionstillfället
 10. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden
 11. Den föreslagna emissionen av teckningsoptioner kräver inte att bestämmelserna i bolagets bolagsordning ändras
 12. Årsstämman godkänner vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i enlighet med de riktlinjer som anges nedan.

Deltagarnas rätt till förvärv av emitterade teckningsoptioner ska differentieras med hänsyn till ställning, ansvar och arbetsprestation i koncernen. Deltagarna kommer på grund härav att delas in i fyra (4) olika kategorier:

 • Kategori 1; Den verkställande direktören,
 • Kategori 2; Ekonomichefen,
 • Kategori 3; Portföljbolagschefer och koncerncontroller under rekrytering,
 • Kategori 4; Nyckelpersoner.

Endast de personer som ingår i nämnda kategorier ska erbjudas rätt att förvärva teckningsoptioner.

Principen för tilldelning av teckningsoptioner till deltagarna ska vara enligt nedan.

 • Kategori 1 ska tilldelas 30 procent av antalet teckningsoptioner
 • Kategori 2 ska tilldelas 20 procent av antalet teckningsoptioner
 • Kategori 3 ska tilldelas 30 procent av antalet teckningsoptioner
 • Kategori 4 ska tilldelas 20 procent av antalet teckningsoptioner

De angivna relationerna mellan olika kategoriers tilldelning är inte exakta utan beskriver endast principerna för tilldelning. Vid eventuell utjämning ska deltagarna i respektive kategori ha rätt till förvärv av samma antal teckningsoptioner.

För det fallet att inte samtliga deltagare utnyttjar sin rätt att förvärva erbjudna teckningsoptioner ska övriga deltagare, som anmält sitt intresse av att förvärva ytterligare teckningsoptioner med subsidiär förvärvsrätt, erbjudas att förvärva återstående teckningsoptioner. Om det högsta antalet teckningsoptioner, som emitterats enligt detta förslag, inte medger att samtliga deltagare, som anmält sitt intresse av att förvärva ytterligare teckningsoptioner med subsidiär förvärvsrätt, kan förvärva så många teckningsoptioner som deras anmälan omfattar ska teckningsoptionerna fördelas pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner sådana deltagare primärt erbjudits att förvärva och, i den mån så inte kan ske, genom lottning.

 1. Deltagarna ska förvärva teckningsoptionerna till, vid punkten för förvärv, marknadsvärde beräknat enligt en oberoende extern värdering med tillämpning av Black&Scholes optionsvärderingsmodell. För de teckningsoptioner som Stockwik Fastighetsservice AB överlåter till deltagarna ska deltagarna således betala en premie per teckningsoption, vilken motsvarar marknadsvärdet för teckningsoption per förvärvsdatum enligt Black&Scholes optionsvärderingsmodell
 2. Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av ”Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2021/2024 i Stockwik Förvaltning AB (publ)”
 3. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar i beslutet som eventuellt blir erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket

Fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som föreslås emitteras enligt förevarande förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) innebär en utspädning om högst 1,91 procent av det totala antalet utestående aktier och röster. Denna utspädning har beräknats som antal aktier och röster som maximalt kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter aktuell emission. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som emitterades vid årsstämmorna 2019 och 2020 blir utspädningen istället högst 1,82 procent.

Incitamentsprogrammet beräknas inte medföra några kostnader av betydelse för bolaget.

Utnyttjande av teckningsoptioner tillför bolagets kassa likvida medel motsvarande den totala emissionslikviden för tecknade aktier samt att bolagets aktiekapital och fria egna kapital ökar, vilket får en positiv effektiv på bolagets soliditet.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor.

 • Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs
 • Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma
 • Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt får överskrida tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget
 • Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant
 • Syftet med bemyndigandet är dels att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare, dels att skapa flexibilitet för styrelsen genom att bolaget ska kunna använda sig av egna aktier som betalningsmedel vid förvärv
 • Styrelsen äger rätt att fastställa övriga villkor för förvärv av egna aktier

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Punkt 18 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor.

 • Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma
 • Överlåtelse får ske av samtliga bolagets egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut
 • Överlåtelse av bolagets egna aktier får, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier ska därvid svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna erläggas kontant, i form av apportegendom eller genom kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor
 • Överlåtelse av aktier får även ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs
 • Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av bolagets egna aktier är att kunna finansiera eventuella förvärv av företag eller verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. Syftet med den föreslagna möjligheten till överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Överlåtelse på Nasdaq Stockholm kan ske med större snabbhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet än överlåtelse till samtliga aktieägare
 • Styrelsen äger rätt att fastställa övriga villkor för överlåtelse av egna aktier        

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Punkt 19 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen ska vid emission av aktier och/eller konvertibler ha rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och besluta att betalning ska kunna ske genom apport eller kvittning eller med andra villkor.

Bemyndigandet ska vara begränsat till att avse sådant antal aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst ett antal aktier som motsvarar tio (10) procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Syftet med bemyndigandet är att kunna erlägga betalning med egna aktier och/eller konvertibler i samband med förvärv av företag eller verksamheter, inklusive att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar, samt att anskaffa kapital på ett effektivt och flexibelt sätt.

Utgångspunkten för emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Punkt 20 - Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av en ny § 14 enligt följande.

§ 14 INSAMLING AV FULLMAKTER OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.”

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

ÖVRIGT
Fullständiga förslag till beslut, årsredovisning jämte revisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport, revisorns yttrande över tillämpning av riktlinjer för ersättning m.m. till ledande befattningshavare, motiverat yttrande enligt kap. 19 § 22 aktiebolagslagen och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget under tre (3) veckor före årsstämman, d.v.s. senast från och med den 23 april 2021. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.stockwik.se/bolagsstamma under samma period. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, översändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen fanns det totalt 5.130.279 aktier med lika många röster. Vid samma tidpunkt äger bolaget inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammorsvenska.pdf.

* * * * * *

Täby, april 2021
STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)
Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Stockwik Förvaltning AB (publ) ska offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2021 kl. 16:00 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD och koncernchef
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Antal aktier i Nexstim Abp efter första momentet i processen för att minska antalet aktier14.5.2021 20:00:00 CEST | Pressmeddelande

Företagsmeddelande,Helsingfors, 14.5.2021 kl. 21.00 (EEST) Antal aktier i Nexstim Abp efter första momentet i processen för att minska antalet aktier Bolagsstämman av Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) fattade 11 maj 2021 beslut om att minska antalet aktier i bolaget utan att minska aktiekapitalet genom att vederlagsfritt ge ut nya aktier till aktieägarna, och genom att vederlagsfritt lösa in bolagets egna aktier så att hundra (100) nuvarande aktier i bolaget ska motsvara en (1) aktie efter att arrangemangen för att minska antalet aktier i bolaget har genomförts. Som en del av arrangemangen med avseende på de aktieägare som på transaktionsdagen (enligt definitionen nedan) är registrerade i Nexstims aktieägarförteckning hos Euroclear Finland Ab fattade bolagsstämman beslut om att bolaget ska 14 maj 2021 (”transaktionsdagen”) vederlagsfritt emittera högst 1 000 000 nya aktier så att antalet aktier per värdeandelskonto som ägs av dessa aktieägare är delbart med

Kommuniké från Stockwiks årsstämma 202114.5.2021 11:00:00 CEST | Pressmeddelande

Stockwik Förvaltning AB (publ) har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen och beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör Årsstämman beslutade att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning ska ske Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Rune Rinnan, Oskar Lindström, Olof Nordberg och Mathias Wiesel samt omval av Rune Rinnan till styrelseordförande Årsstämman beslutade att fastställa arvoden åt styrelsen i enlighet med valberedningens förslag Årsstämman beslutade om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har låtit meddela att Tobias Stråhle fortsatt ska vara huvudansvarig revisor Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport Årsstämman godkände styrelsens förslag till långsiktigt

Stockwik publicerar delårsrapport 1 januari - 31 mars 202114.5.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

TRE MÅNADER - TRE FÖRVÄRV Starten på år 2021 har minst sagt varit händelserik! Stockwik har genomfört tre förvärv under årets tre första månader; Kolarviks Sten & Trädgård, SOCAB Swedish Office Consulting och Swärds Däckservice. Utöver detta har vi genomfört en utökning av obligationen. Emissionen togs emot väl av marknaden och blev kraftigt övertecknad. Detta möjliggjorde att de nya obligationerna kunde emitteras till en överkurs; 101,5 procent av det nominella värdet. Efter periodens utgång har vi genomfört en riktad nyemission av aktier vilket lett till att vi stärkt upp både förvärvskassan, ägarbilden och nyckeltal som t ex soliditeten som efter emissionen överstiger 30 procent. Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Handelsbanken Fonder och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, deltog i den riktade nyemissionen som var kraftigt övertecknad. Totalt tillfördes Stockwik 143 MSEK före emissionskostnader. Även tyska Universal har efter emi

Immunicum håller presentationer vid European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Congress12.5.2021 16:02:34 CEST | Pressmeddelande

Pressrelease 12 maj 2021 Immunicum håller presentationer vid European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Congress Immunicum AB (publ; IMMU.ST) tillkännagav idag att bolaget kommer att hålla två posterpresentationer gällande sitt lagringsbara återfallsvaccin DCP-001 vid EHA 2021 Virtual Congress, som hålls den 9–17 juni 2021. Sammanfattningarna publiceras på konferensens webbplats och är även tillgängliga via www.ehaweb.org. Presentationerna innehåller interimsresultat från fas II ADVANCE II-studien, som visar DCP-001: s förmåga att inducera immunsvar mot ett brett spektrum av tumörassocierade antigener hos patienter med akut myeloisk leukemi (AML), samt prekliniska resultat av förbättrad effekt vid kombinationen DCP-001 och etablerade AML-behandlingar. "De kliniska interimsresultat som publiceras i sammanfattningen idag gläder oss i och med att vi ser att DCP-001 inducerar en rad detekterbara immunsvar hos AML-patienter som deltar i den pågående ADVANCE II-studien", säger Jeroen

Saniona anordnar Forsknings- och Utvecklingsdag om hur expertis inom jonkanaler kan utnyttjas för att behandla sällsynta sjukdomar12.5.2021 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 12 maj 2021 Det digitala evenemanget äger rum torsdagen 20 maj 2021, kl. 11.00 EDT / 17.00 CEST Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att man kommer anordna en digital FoU-dag på torsdagen den 20 maj 2021, kl. 11.00 EDT / 17.00 CEST. Evenemanget kommer att kretsa kring bolagets plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler och pipeline i tidig fas. Bland talarna finns medlemmar i Sanionas forskningsteam och verkställande ledning samt den ledande opinionsbildaren (Key Opinion Leader, KOL) inom jonkanaler Heike Wulff, Ph.D., professor i farmakologi vid University of California (UC) Davis School of Medicine. Presentationerna kommer att avhandla följande ämnen: Den outnyttjade potentialen hos jonkanalerSanionas plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanalerSAN903 (preklinisk) för behandling av sällsynta inflammatoriska/fibrotiska sjukdomarSAN711 (preklinisk, planerad Fas 1) för behandl

Karolinska Developments portföljbolag OssDsign tillförs SEK 270 miljoner genom en övertecknad företrädesemission med utnyttjat övertilldelningsoptionsprogram12.5.2021 13:28:43 CEST | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 12 maj 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att bolagets portföljbolag OssDsign AB genomfört en framgångsrik nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare om SEK 240 miljoner. Teckningsgraden uppgick till 185% varför OssDsigns styrelse beslutade att genomföra en riktad nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga ägare genom en övertilldelningsoption som tillför bolaget ytterligare SEK 30 miljoner. Med anledning av att företrädesemissionen övertecknades behövde inga garantiåtaganden utnyttjas. Totalt tillförs SEK 270 miljoner före transaktionskostnader. I samband med emissionsbeslutet i början av mars i år presenterade OssDsign en ny bolagsstrategi vars syfte är att realisera dess potential och acclerera utvecklingen mot ett positivt kassaflöde senast 2025. Den nya strategin, ASCENT25, avser att accelerera företagets tillväxt, värdeskapande och innovation fram till 2025. Satsningen breddar O

Terranet Holding AB - Delårsrapport 1 januari - 31 mars 202112.5.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2021 • Intäkterna uppgick till 409 (481) TSEK. • Rörelseresultatet uppgick till -9 906 (-9 440) TSEK. • Periodens nettoresultat uppgick till -9 996 (-10 195) TSEK. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 314 (-10 029) TSEK. • Koncernens likvida medel uppgick till 60 311 (44 495) TSEK. • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (-0,20) kr. • Teckningsoptioner av serie TO2 B utnyttjades för teckning av aktier till ca 95% och tillförde bolaget 36,4 MSEK efter emissionsutgifter. VD-ord Bäste aktieägare! Det är ett högre tempo än någonsin i ett växande utvecklingsteam på Terranet med VoxelFlow som den gemensamma nämnaren och fokusområde. Med en snabbhet och högre precision som inte finns tillgänglig idag på marknaden bland befintlig sensorteknologi kan VoxelFlow blixtsnabbt identifiera ett objekt, fastställa dess läge och riktning i ett område runt bilen. Det primära tillämpningsområdet för VoxelFlow är avancer

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum