Linköpings kommun

Kultur- och fritidsnämnden: Jämställdhet och inkludering i nytt idrottspolitiskt program

Dela

Linköpings kommuns nya idrottspolitiska program är ett av ärendena på eftermiddagens sammanträde med kultur- och fritidsnämnden. Andra exempel på ärenden gäller flytt av ungdomsverksamhet mellan nämnder, årets sommarlovsverksamhet, kultur- och fritidsnämndens budgetförslag, nytt bidragssystem och nytt kök i Linköping arena.

Ärende 6
Nytt idrottspolitiskt program

Linköpings kommuns nya idrottspolitiska program fokuserar på jämställdhet, inkludering och att människor ska kunna vara aktiva hela livet. På torsdagens sammanträde ska kultur- och fritidsnämnden besluta om att godkänna programmet.

”Aktiv hela livet” är namnet på Linköpings kommuns nya idrottspolitiska program. Det ska tydliggöra vilken viljeriktning och utveckling kommunen vill se för att tillsammans med föreningsliv och andra aktörer skapa möjligheter för alla Linköpingsbor att vara aktiva hela livet.

Linköpings kommun ska erbjuda likvärdiga möjligheter för alla att vara aktiva oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund.

Förslaget till idrottspolitiskt program har skickats ut på remiss till 42 remissinstanser. Av dessa har 17 kommit in med synpunkter. I det förslag som nämnden nu ska besluta om har remissinstansernas synpunkter arbetats in.

– Nu ska vi fastställa programmet och sedan ta fram en handlingsplan för att genomföra det. Programmet innebär en medveten satsning på jämställdhet och inkludering av personer som ofta diskrimineras. Det handlar om att skapa miljöer där alla kan slappna av och känna sig trygga, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Även kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fatta beslut om att fastställa programmet.

Ärende 11
Överflytt av ungdomsverksamheten

Fritidsverksamheten för unga i åldern 13-16 år föreslås att flytta över från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. På torsdagens sammanträde beslutar kultur- och fritidsnämnden om att ställa sig bakom förslaget.

För att framöver kunna erbjuda modern fritidsverksamhet för unga som
effektivt kan möta framtida behov, snabba samhällsförändringar och arbetet med en sammanhållen kommun ser kultur- och fritidskontoret och barn- och ungdomskontoret behov av en samlad politisk och operativ styrning av verksamheten. Kontoren föreslår därför att den politiska styrningen för fritidsverksamheten 13-16 år överförs från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämnden från och med 2019-01-01.

De förväntade effekterna är bland annat mer effektivt nyttjande av personal- och lokalresurser, ökad kompetens och kunskapsmångfald i personalgruppen, nystart för en modern fritidsverksamhet med möjlighet att bryta mönster, finna nya arbetssätt, skapa en aktivitetsbaserad verksamhet som kan anpassas efter morgondagen, samt öka möjligheterna att möta unga på fler arenor, med mera.

Även barn- och ungdomsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fatta beslut i ärendet.

Ärende 12
Sommarlovsverksamhet 2018

Planen för årets sommarlovsverksamhet innehåller en rad idrottsliga, kulturella och skapande aktiviteter i olika delar av kommunen. Dessutom ska VM-fotbollen visas på storbild.

På torsdagen ska kultur- och fritidsnämnden fatta beslut om att godkänna förslaget för sommarlovsverksamheten 2018.

– Vi jobbar hela tiden med att förbättra sommarverksamheten och med att fler ska hitta aktiviteter de gillar. Det kan vara allt från simning till spelutveckling, bakning eller fotboll. Ett syfte med aktiviteterna är också att skapa nya kontaktytor för barn och unga med olika social bakgrund, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Regeringen har beslutat om tilldelning av 200 miljoner kronor i sommarlovsmedel till landets kommuner. Linköpings kommun har fått drygt 4,2 miljoner kronor.

Syftet med det statliga bidraget är att stödja kommunerna att genomföra gratis aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under sommarlovet. Aktiviteterna ska också utöka kommunens egna satsningar, stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Aktiviteterna kan ses som ett komplement till kommunens fritidsaktiviteter inom fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

I planen ingår till exempel att bemanna aktivitetsområden i Berga, Ekholmen, Lambohov, Ryd och Skäggetorp. Förutom denna bemanning kommer det att finnas en mobil aktivitetsgrupp.

För att få reda på vad unga mellan 6-15 år önskar för aktiviteter har en digital enkät genomförts i grundskolorna. De aktiviteter som fick flest röster var fotboll, ridning, spelutveckling, matlagning och bakning, simning, musik, utflykter och natur.

Kultur- och fritidskontoret har haft ett möte inför sommarplaneringen där föreningar/organisationer, fritidsverksamheter samt skolområdeschefer varit inbjudna. Intressenterna har sedan kunnat söka medel för sommarverksamheter.

Utöver alla de idrottsliga, kulturella och skapande aktiviteter som är planerade kommer VM-fotbollen att visas ute på storbild i olika områden. Visningen kommer att arrangeras av lokala fotbollsföreningar som även gör aktiviteter i samband med visningarna.

Ärende 14
Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag 2019

I kultur- och fritidsnämndens budgetförslag för 2019 gör nämnden äskanden för satsningar på bland annat barnkultur, Berga by och Friluftsmuseet Gamla Linköping.

På torsdagens sammanträde ska nämnden besluta om att godkänna budgetförslaget och därefter överlämna det till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen fastställde i mars 2018 preliminära netto- och investeringsramar för budgeten 2019 med plan för 2020-2022. I kultur- och fritidskontorets förslag till budget är inga omprioriteringar inom ram gjorda.
Nämndens framställan utöver ram för 2019 uppgår till drygt 58, 8 miljoner kronor, varav drygt 31, 9 miljoner kronor utgörs av en ramjustering från barn- och ungdomsnämnden. Framställan utöver ram som gäller investeringar uppgår till 35, 6 miljoner kronor.

– Vi vill bland annat göra en större satsning på barnkultur, för att kunna ge alla barn i förskola och skola möjlighet till kultur med god kvalitet. Det handlar om att bygga en kulturell infrastruktur i Linköping, så att elever kommer i kontakt med kultur. Nästa steg blir att de själva vill engagera sig, till exempel på Skylten eller Agora, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Nämnden gör också äskande för att satsa på en mötesplats - Berga by.

– Det är en satsning som bygger på den medborgardialog vi har haft i Berga. Invånarna där vill till exempel ha ett bibliotek och kunna samlas. Vi tänker oss att ett bibliotek kan starta i slottet, och att det förutom böcker även skulle gå att låna till exempel idrottsutrustning, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth.

Verksamheterna inom Berga by ska till stor del inrymmas i lokaler där kommunen redan idag betalar hyra. Berga by utgår från fyra byggnader: Berga slott, idrottshall, Ung Puls lokal och den byggnad där Resursskolan Daggkåpan finns idag. Runt om byggnaderna finns ett större grönområde som behöver utvecklas.

Ett annat exempel på äskande gäller Friluftsmuseet Gamla Linköping.

– Vi vill att Friluftsmuseet Gamla Linköping ska utvecklas utifrån den utredning om museet som nyligen har gjorts. Friluftsmuseet ska fräschas upp och bli ett tydligare besöksmål för att möta det intresse som faktiskt finns för museet, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth.


Ärende 15
Införande av nytt bidragssystem

Kultur- och fritidsnämndens nya bidragssystem ska ha ett lättbegripligt upplägg som främst bygger på tre bidragsformer. På torsdagens sammanträde tar nämnden ställning till implementeringen och övergångsåret 2018.

Kultur- och fritidskontoret har genomfört en översyn av kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag. Nämnden har gett kontoret i uppdrag att under 2018 återkomma med förslag som stegvis ändrar bidragen enligt översynens inriktning och dess förslag på nytt bidragssystem.

Kontoret föreslår att dagens bidragssystem inom idrotts- och fritidsområdet ändras till ett system som innebär att Linköping tillämpar både normstyrda bidrag och kvalitativa målstyrda bidrag. Den grundläggande tanken är ett lättbegripligt upplägg med huvudsakligen tre bidragsformer: verksamhetsbidrag, anläggningsbidrag för mötesplatser samt utvecklingsbidrag.

– Vi minskar administrationen för föreningarna med enklare och tydligare bidragsformer. Ett antal bidrag upphör och de ekonomiska medlen överförs till det nya systemets bidrag, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

År 2018 bör fungera som ett övergångsår där vissa bidragsformer upphör och fasas ut, och nya bidragsformer fasas in. Från och med 2019 tillämpas det nya systemet fullt ut.

Utvecklingsbidraget är ett kvalitativt stöd som uppmuntrar till kvalitetshöjningar och utvecklingsarbete. Det vänder sig till föreningar som vill förändra och utveckla sin verksamhet och skapa ett mervärde utöver den grundläggande verksamheten. Satsningar som ligger i linje med det nya idrottspolitiska programmet och som riktar sig mot dess prioriterade grupper kommer att uppmuntras och premieras.

Det befintliga verksamhetsbidraget är normstyrt med ett fast regelverk och utgår till föreningarna med dels ett fast belopp per bidragsberättigad ledarledd sammankomst och dels ett rörligt belopp per bidragsberättigad deltagare. Kultur- och fritidskontoret planerar vissa förändringar av bidraget inför 2019. Förändringarna gäller framför allt höjd åldersgräns och införandet av ett differentierat bidragsbelopp. Den övre åldersgränsen höjs från nuvarande 20 år till 25 år.

I det nya bidraget anläggningsbidrag för mötesplatser slås de rådande lokalrelaterade bidragen samman. Genom verksamhetsbidraget visar kommunen sin positiva inställning till föreningarna och deras roll i civilsamhället. Därmed följer ansvaret att även bidra till att föreningarna har någonstans att vara och verka.

– Det handlar om bidrag till mötesplatser, inte bara till idrottshallar. Vi vill uppmuntra att människor träffas och gör saker tillsammans, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth.

Ärende 16
Nytt kök i Linköping arena

Idag ordnas skollunch i Arenaskolan genom catering, vilket inte är en långsiktigt hållbar lösning. Nu finns det en plan för byggnation av ett nytt kök. På torsdagen fattar kultur- och fritidsnämnden beslut om att ställa sig bakom den föreslagna åtgärden.

Den nya Arenaskolan invigdes i augusti 2016. Efter knappt två läsår är skolan en av kommunens populäraste högstadieskolor. I de skollokaler som byggts i Linköping arena finns de undervisningsytor som en modern högstadieskola behöver, förutom lokaler för idrott- och hälsa, skolkök och matsal.
Skollunch ordnas idag genom catering. Cateringlösningen är inte långsiktigt hållbar och skolan har idag inte möjlighet att uppfylla kommunens gällande miljökrav och kostpolicy.

Kultur- och fritidskontoret och utbildningskontoret har tillsammans med fastighetsägaren tagit fram en plan för byggnation av ett nytt kök i anslutning till VIP-lounge och loger. Planen innebär att skapa ett tillagningskök i direkt anslutning till arenans VIP-lounge och loger. Ett kök i Linköping arena skapar en hållbar och långsiktig lösning för Arenaskolans skollunch och ger kultur- och fritidsnämnden möjlighet att utveckla verksamheten i VIP-lounge och loger. 

Den yta som planeras att användas ingår idag i kommunstyrelsens hyresavtal för Linköping arena. Kommunstyrelsen föreslås teckna ett tilläggsavtal till hyresavtalet för Linköping arena som sträcker sig fram till och med 2031-06-30.

Tilläggsavtalet innebär en årskostnad motsvarande 450 000 kronor under avtalstiden. Tilläggsavtalet föreslås finansieras inom barn- och ungdomsnämndens budgetram.

Även barn- och ungdomsnämnden och kommunstyrelsen ska fatta beslut i ärendet.

Kontakter

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 158 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum