Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF i ny rapport: Fler insatser behövs för att ge alla unga inflytande

Dela
Omslaget till MUCF:s Fokus-rapport 2019
Omslaget till MUCF:s Fokus-rapport 2019

Unga i Sverige är intresserade av samhällsfrågor och vill vara med och påverka lokalt. Men de upplever oftast att beslutsfattare varken lyssnar eller bryr sig om deras synpunkter. Unga deltar sällan i beslutsprocesserna.

Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

- Många kommuner bedriver ett impo­nerande arbete för att skapa delaktighet och inflytande för unga. Men vi ser stora skillnader, både sett till ambitionsnivå och till hur stor grupp unga som nås. Därför föreslår vi nu fler och fördjupade insatser för att öka ungas kunskaper om demokrati och delaktighet i lokala beslutsprocesser, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Rapporten är en del av myndighetens uppföljning av de nationella ung­domspolitiska målen. Den bygger på resultat från tre enkätunder­sökningar (Ungdomsenkäten, Attityd- och värderingsstudien 2019, MUCF:s och SKL:s enkät om ungas politiska deltagande) och 24 intervjuer med fokusgrupper, både unga och tjänstepersoner, i sex kommuner i olika delar av landet.

Enligt ungdomspolitiken ska unga ha makt och inflytande över samhällsutvecklingen. Ungas rätt till inflytande är också fastslagen i flera lagar, bland annat kommu­nallagen, skollagen och socialtjänstlagen. Ungas rättigheter finns beskrivet i EU:s olika fördrag och artiklar. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, som blir del av svenska lagstiftning 2020, ska barn upp till 18 år kunna göra sina röster hörda samt bli informerade om beslut som gäller dem.

Små möjligheter påverka

FOKUS-rapporten visar att unga generellt har begränsade möjligheter att få inflytande på lokal nivå. Unga som intervjuats säger att de oftast inte vart de ska vända sig för att påverka eller hur de ska göra för att påverka. Många saknar tillit till politiker och kommunala tjänstepersoner.

- Det här tyder på att ett av de viktigaste målen med den natio­nella ungdomspolitiken inte infrias. I ett bredare perspektiv är det också oroväckande eftersom de på sikt kan undergräva tilltron till demokrati och leda till en försvagning av det politiska systemet, säger Lena Nyberg.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, undersökt ungas inflytande lokalt. Enkäten skickades i våras ut till totalt 310 kommuner och regioner. En majoritet, 243 kommuner och 17 regioner, svarade.

Sammantaget visar resultaten att ungas möjligheter att göra sina röster hörda har ökat då de oftare får chansen att föra dialog med beslutsfattare. Men ungas åsikter och kunskaper tas oftast inte med när beslut fattas på lokal nivå. (Läs mer om enkätundersökningen)

- Kommuner behöver arbeta med att nå fler unga. Majoriteten av de unga vi mött och som har erfarenhet av att delta i till exempel ungdomsråd känner att de kunnat påverka, många lyfter också att det varit viktigt för deras personliga utveckling, säger Victoria Carlsson Wahlgren, senior utredare, på MUCF.

Intervjuerna med unga visar att de vill bli tillfrågade i ett tidigt skede om sådant som berör dem. Återkoppling är viktigt. Samtidigt upplever flera tjänstepersoner att det är svårt att nå ut med information och att få unga att utnyttja de möjligheter som finns.

Engagemang och långsiktighet

”Modiga” chefer och politiker i kommunen samt engagerade tjänstepersoner är ofta avgörande om arbetet med att ge unga inflytande ska lyckas. Det är också viktigt att arbeta långsiktigt, att ha flera olika former för ungdomsinflytande och att engagera flera olika förvaltningar.

- Engagerade politiker tillsammans med förvaltningschefer är mycket viktiga för att unga ska få inflytande. Tillsammans med undervisningen i skolan kan unga lära sig inflytande om de praktiskt får öva i den lokala politiken, säger Victoria Carlsson Wahlgren.

Rapporten visar att det finns flera olika sätt att erbjuda unga delaktighet och inflytande lokalt, något som MUCF välkomnar eftersom olika insatser attraherar olika grupper av unga. MUCF menar att varje kommun bör anta grundläggande riktlinjer för sitt arbete med ungas inflytande men att lokala behov och förutsättningar måste få styra hur verksamheterna ska utformas.

MUCF ser ett värde i att unga och äldre integreras i samma forum eftersom detta skapar möten över åldersgränser. Särskilda strukturer för unga riskerar också att reducera inflytande till att handla om frågor som särskilt anses beröra unga. Myndigheten vill också att alla kommuner inför en möjlighet för unga att lämna in medborgarförslag. MUCF hoppas också kunna fortsätta samarbetet med SKL för att kunna göra återkommande kartläggningar av kommuners och regioners inflytandearbete för unga.

Förslag till regeringen

MUCF lämnar i rapporten ett antal förslag till regeringen för att myndigheten ska kunna arbeta att stödja arbetet med ungas inflytande, bland annat ökade statsbidrag till kommuner och regioner för att stärka ungas inflytande på lokal nivå, en ökad satsning på demokratifrågor i skolorna, att alla kommuner gör det möjligt för unga att lämna in medborgarförslag och att sänkt rösträttsålder till 16 år införs på försök vid val till kommunfullmäktige i utvalda kommuner 2022 och 2026.

FAKTAPUNKTER:

  • Nationell ungdomspolitik. Målet för den svenska ungdomspolitiken är att unga ”ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen”. Unga ska kunna göra sina röster hörda i frågor som berör dem men även i frågor som har betydelse för samhället i stort. Alla statliga beslut och insatser som berör unga mellan 13 och 25 år ska ha ett ungdomsperspektiv.
  • Ungas intresse för politik. Senaste demokratiutredningen konstaterar att unga och äldre är lika intresserade av politik men unga röstar i mindre utsträckning och är mer sällan medlemmar eller aktiva i politiska par­tier eller föreningar. Unga är underrepresenterade i politiska församlingar. Samtidigt deltar en större andel unga jämfört med äldre i andra former av politiska aktiviteter, exempelvis demonstrationer.
  • Låg tilltro. MUCF:s enkätundersökningar visar att färre än hälften av de unga anser att vanliga människor kan föra fram åsikter till de som bestämmer. Sex av tio upplever att de som bestämmer varken lyssnar på eller bryr sig om människors förslag och åsikter.
  • Sänkt rösträtt i Norge och Tyskland. Försök med sänkt rösträttsålder har genomförts i flera andra länder, bland annat Norge och Tyskland. Utvärderingar har visat på ett större valdeltagande för förstagångsväljare i åldern 16–17 år. Erfarenheter från Norge pekar också mot att en sänkning av rösträttsåldern leder till att en större andel yngre politiker blir valda- Den senaste demokratiutredningen i Sverige föreslog att sänkt rösträttsålder (till 16 år) bör införas på försök i utvalda kommuner.

Nyckelord

Bilder

Omslaget till MUCF:s Fokus-rapport 2019
Omslaget till MUCF:s Fokus-rapport 2019
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Mångmiljonsatsning på projekt för unga resulterade i jobb och studier31.3.2020 07:30:00 CESTPressmeddelande

Åren 2016–2018 fördelade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, nästan 52 miljoner kronor i bidrag till projekt för unga som varken arbetar eller studerar. I en ny rapport redovisas hur pengarna använts och vad projekten resulterat i. MUCF lyfter också framgångsfaktorer och pekar på de utmaningar som projekten haft. - Antalet unga som nåtts har varit begränsat men det är tydligt att bidraget har haft stora positiva effekter för de unga som deltagit. Alla unga som går från utanförskap till sysselsättning är en stor vinst för individen och samhället, både ekonomiskt och mänskligt, säger generaldirektör Lena Nyberg. 2016 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar (uvas).Beslutet grundade sig på utbildningsdepartementets strategi Vägar framåt – strategi för unga som varken arbetar eller studerar, från november 2015. Syftet med åtgärderna var att förbättra möjligheterna för dessa ungdo

Corona-krisen slår hårt mot flera organisationer: "Vi gör nu allt vi kan för att stödja civilsamhället"20.3.2020 13:17:01 CETPressmeddelande

Utbrottet av coronavirussjukdom (covid-19) slår hårt även mot civilsamhällets organisationer och projekt. Många planerade aktiviteter kan inte genomföras och flera organisationer är oroliga för sin ekonomi och överlevnad. - Civilsamhället är nu viktigare än någonsin. Vi gör allt vi kan för att stödja dess organisationer och hjälpa till att skapa goda förutsättningar för dem att hantera problem som kan uppstå på grund av pandemin, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Det stora flyktingmottagandet 2015 visade på civilsamhällets nyckelroll i samhället, då både etablerade organisationer och nya initiativ mobiliserade människors engagemang. Nu märks samma utveckling. Varje dag ser vi prov på hur civilsamhället ställer upp för att möta de behov som uppstår, till exempel initiativ i sociala medier för att hjälpa riskgrupper med vardagsärenden och ideella krafter som sprider information på olika språk och till grupper som inte är så del

Ny rapport från MUCF: Tydlig koppling mellan ungas fritid och psykisk ohälsa12.3.2020 08:33:36 CETPressmeddelande

De flesta unga i Sverige upplever att de har lagom med fritid och bra tillgång till meningsfulla och utvecklande aktiviteter. Unga som är nöjda med sin fritid har också mindre symtom på psykisk ohälsa. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. - Men det finns stora skillnader, både mellan olika grupper av unga och över tid. Utrikes födda och unga hbtq-personer har till exempel ofta inte råd med fritidsaktiviteter. Vi ser också att unga med funktionsnedsättning och unga hbtq-personer oftare avstår från att delta av rädsla för att bli dåligt bemötta, säger generaldirektör Lena Nyberg. Rapporten ”Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder (Ung idag 2020)” baseras på den nationella ungdomsenkät som MUCF genomför vart tredje år bland unga i åldrarna 16–25 år. MUCF undersöker i vilken utsträckning unga ägnar sig åt olika fritidsaktiviteter och hur ofta: aldrig, någon gång varje vecka, varje månad eller varje år. I rapport

MUCF:s kartläggning visar: Inga mötesplatser för unga hbtq-personer i landsbygdskommuner5.3.2020 08:42:00 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har kartlagt hur många mötesplatser det finns för unga hbtq-personer i Sverige. De flesta, 29 av 50, finns i storstadsområden medan landsbygdskommuner helt saknar mötesplatser. - Det här resultatet är oroande. Alla unga har rätt till en meningsfull och utvecklande fritid, en rättighet som är ännu tydligare i och med att barnkonventionen nu är lag. Även i kommuner som har mötesplatser för unga hbtq-personer kan det finnas hinder för att delta, till exempel stora avstånd som kan göra det dyrt och tidskrävande att ta sig till fritidsaktiviteter, säger generaldirektör Lena Nyberg. Under 2019 fick MUCF i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer. Bakgrunden är att flera undersökningar visar att det kan finnas särskilda hinder för denna grupp att delta i fritidsaktiviteter. Exempelvis visar MUCF:s tidigare rapporter att en fjärdedel av unga hbtq-personer avstått från att delta av r

Dags söka bidrag för projekt mot hot och hat i det offentliga samtalet3.2.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

I regeringens satsning mot hot och hat i det offentliga samtalet ingår bland annat bidrag till projekt som ökar kunskapen om konsekvenser eller som stödjer de som drabbas. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar i år totalt sex miljoner kronor till projekt mot hot och hat. - Projekten kan stärka opinionsbildare och andra som deltar i det offentliga samtalet och som utsätts för hot, våld och kränkningar efter att de yttrat sig i en samhällsfråga i till exempel massmedier, på internet och i sociala medier, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF. Statsbidraget kan sökas av ideella organisationer samt stiftelser utan vinstsyfte som inte är statliga eller kommunala. Den organisation som ansöker om bidraget ska stödja sig på demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering. Ansökan är öppen mellan den 1 januari och den 18 februari 2020. Även under 2019 och 2018 fördelade MUCF cirka sex miljoner kronor i statliga bidrag till

44 projekt för unga får dela på 19,9 miljoner kronor i EU-bidrag29.1.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

44 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 19,9 miljoner kronor (1 768 800 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa. I 2019 års tredje ansökningsrunda, som påbörjades den 8 oktober, fick MUCF in totalt 98 ansökningar till Erasmus+ Ung och Aktiv. Myndigheten beviljar nu bidrag till 33 projekt och fördelar cirka 13,5 miljoner kronor (1 201 712 euro) till organisationer i bland annat Stockholm, Göteborg och Kalmar. - Det har varit ett högt tryck på projektbidrag inom Erasmus+ under hela 2019. Under 2020 är den totala budgeten inom Erasmus+ fortsatt hög och vi bedömer att MUCF kan bevilja fler projekt än under 2019, i synnerhet i den delen av programmet som handlar om ungdomsutbyten, säger Ellen Gosdoum, chef för avdelningen internationellt samarbete på MUCF. MUCF fick 14 projektansökningar till Europeis

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum