Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF i ny rapport: Fler insatser behövs för att ge alla unga inflytande

Dela
Omslaget till MUCF:s Fokus-rapport 2019
Omslaget till MUCF:s Fokus-rapport 2019

Unga i Sverige är intresserade av samhällsfrågor och vill vara med och påverka lokalt. Men de upplever oftast att beslutsfattare varken lyssnar eller bryr sig om deras synpunkter. Unga deltar sällan i beslutsprocesserna.

Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

- Många kommuner bedriver ett impo­nerande arbete för att skapa delaktighet och inflytande för unga. Men vi ser stora skillnader, både sett till ambitionsnivå och till hur stor grupp unga som nås. Därför föreslår vi nu fler och fördjupade insatser för att öka ungas kunskaper om demokrati och delaktighet i lokala beslutsprocesser, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Rapporten är en del av myndighetens uppföljning av de nationella ung­domspolitiska målen. Den bygger på resultat från tre enkätunder­sökningar (Ungdomsenkäten, Attityd- och värderingsstudien 2019, MUCF:s och SKL:s enkät om ungas politiska deltagande) och 24 intervjuer med fokusgrupper, både unga och tjänstepersoner, i sex kommuner i olika delar av landet.

Enligt ungdomspolitiken ska unga ha makt och inflytande över samhällsutvecklingen. Ungas rätt till inflytande är också fastslagen i flera lagar, bland annat kommu­nallagen, skollagen och socialtjänstlagen. Ungas rättigheter finns beskrivet i EU:s olika fördrag och artiklar. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, som blir del av svenska lagstiftning 2020, ska barn upp till 18 år kunna göra sina röster hörda samt bli informerade om beslut som gäller dem.

Små möjligheter påverka

FOKUS-rapporten visar att unga generellt har begränsade möjligheter att få inflytande på lokal nivå. Unga som intervjuats säger att de oftast inte vart de ska vända sig för att påverka eller hur de ska göra för att påverka. Många saknar tillit till politiker och kommunala tjänstepersoner.

- Det här tyder på att ett av de viktigaste målen med den natio­nella ungdomspolitiken inte infrias. I ett bredare perspektiv är det också oroväckande eftersom de på sikt kan undergräva tilltron till demokrati och leda till en försvagning av det politiska systemet, säger Lena Nyberg.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, undersökt ungas inflytande lokalt. Enkäten skickades i våras ut till totalt 310 kommuner och regioner. En majoritet, 243 kommuner och 17 regioner, svarade.

Sammantaget visar resultaten att ungas möjligheter att göra sina röster hörda har ökat då de oftare får chansen att föra dialog med beslutsfattare. Men ungas åsikter och kunskaper tas oftast inte med när beslut fattas på lokal nivå. (Läs mer om enkätundersökningen)

- Kommuner behöver arbeta med att nå fler unga. Majoriteten av de unga vi mött och som har erfarenhet av att delta i till exempel ungdomsråd känner att de kunnat påverka, många lyfter också att det varit viktigt för deras personliga utveckling, säger Victoria Carlsson Wahlgren, senior utredare, på MUCF.

Intervjuerna med unga visar att de vill bli tillfrågade i ett tidigt skede om sådant som berör dem. Återkoppling är viktigt. Samtidigt upplever flera tjänstepersoner att det är svårt att nå ut med information och att få unga att utnyttja de möjligheter som finns.

Engagemang och långsiktighet

”Modiga” chefer och politiker i kommunen samt engagerade tjänstepersoner är ofta avgörande om arbetet med att ge unga inflytande ska lyckas. Det är också viktigt att arbeta långsiktigt, att ha flera olika former för ungdomsinflytande och att engagera flera olika förvaltningar.

- Engagerade politiker tillsammans med förvaltningschefer är mycket viktiga för att unga ska få inflytande. Tillsammans med undervisningen i skolan kan unga lära sig inflytande om de praktiskt får öva i den lokala politiken, säger Victoria Carlsson Wahlgren.

Rapporten visar att det finns flera olika sätt att erbjuda unga delaktighet och inflytande lokalt, något som MUCF välkomnar eftersom olika insatser attraherar olika grupper av unga. MUCF menar att varje kommun bör anta grundläggande riktlinjer för sitt arbete med ungas inflytande men att lokala behov och förutsättningar måste få styra hur verksamheterna ska utformas.

MUCF ser ett värde i att unga och äldre integreras i samma forum eftersom detta skapar möten över åldersgränser. Särskilda strukturer för unga riskerar också att reducera inflytande till att handla om frågor som särskilt anses beröra unga. Myndigheten vill också att alla kommuner inför en möjlighet för unga att lämna in medborgarförslag. MUCF hoppas också kunna fortsätta samarbetet med SKL för att kunna göra återkommande kartläggningar av kommuners och regioners inflytandearbete för unga.

Förslag till regeringen

MUCF lämnar i rapporten ett antal förslag till regeringen för att myndigheten ska kunna arbeta att stödja arbetet med ungas inflytande, bland annat ökade statsbidrag till kommuner och regioner för att stärka ungas inflytande på lokal nivå, en ökad satsning på demokratifrågor i skolorna, att alla kommuner gör det möjligt för unga att lämna in medborgarförslag och att sänkt rösträttsålder till 16 år införs på försök vid val till kommunfullmäktige i utvalda kommuner 2022 och 2026.

FAKTAPUNKTER:

  • Nationell ungdomspolitik. Målet för den svenska ungdomspolitiken är att unga ”ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen”. Unga ska kunna göra sina röster hörda i frågor som berör dem men även i frågor som har betydelse för samhället i stort. Alla statliga beslut och insatser som berör unga mellan 13 och 25 år ska ha ett ungdomsperspektiv.
  • Ungas intresse för politik. Senaste demokratiutredningen konstaterar att unga och äldre är lika intresserade av politik men unga röstar i mindre utsträckning och är mer sällan medlemmar eller aktiva i politiska par­tier eller föreningar. Unga är underrepresenterade i politiska församlingar. Samtidigt deltar en större andel unga jämfört med äldre i andra former av politiska aktiviteter, exempelvis demonstrationer.
  • Låg tilltro. MUCF:s enkätundersökningar visar att färre än hälften av de unga anser att vanliga människor kan föra fram åsikter till de som bestämmer. Sex av tio upplever att de som bestämmer varken lyssnar på eller bryr sig om människors förslag och åsikter.
  • Sänkt rösträtt i Norge och Tyskland. Försök med sänkt rösträttsålder har genomförts i flera andra länder, bland annat Norge och Tyskland. Utvärderingar har visat på ett större valdeltagande för förstagångsväljare i åldern 16–17 år. Erfarenheter från Norge pekar också mot att en sänkning av rösträttsåldern leder till att en större andel yngre politiker blir valda- Den senaste demokratiutredningen i Sverige föreslog att sänkt rösträttsålder (till 16 år) bör införas på försök i utvalda kommuner.

Nyckelord

Bilder

Omslaget till MUCF:s Fokus-rapport 2019
Omslaget till MUCF:s Fokus-rapport 2019
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

58 etniska och hbtq-organisationer får dela på 28 miljoner kronor i statsbidrag14.1.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt drygt 28 miljoner kronor i bidrag till etniska organisationer och till hbtq-organisationer. Av 78 organisationer som sökt om bidrag för 2020 får 58 bifall. - Det är ungefär lika många organisationer som får bidrag i år jämfört med tidigare år, säger Kenneth Condrup, chef för avdelningen för statsbidrag på MUCF. Bland organisationerna som nu får bidrag finns till exempel Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, Internationella Kvinnoförbundet, Nordic Bears och SFQ – Sveriges förenade HBTQIA+studenter. Av cirka 28 miljoner kronor fördelas totalt nästan 19 miljoner kronor till 47 etniska organisationer. I dessa har minst 51 procent av medlemmarna utländsk bakgrund och man arbetar med språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället. Totalt drygt nio miljoner kronor fördelas till elva hbtq-organisationer som arbetar med att stärka ställningen i samhället för homo- och bisexuella, transpersoner och personer me

Ny rapport: Unga hbtq-personer mer otrygga, mer ekonomiskt utsatta och har sämre socialt skyddsnät23.12.2019 08:00:00 CETPressmeddelande

Unga hbtq-personer känner större otrygghet, är mer ekonomiskt utsatta och har sämre sociala skyddsnät än andra unga. Det visar en ny rapport från Myndigheten från ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. - Vi ser ett tydligt mönster där förutsättningarna för goda levnadsvillkor skiljer sig mycket åt beroende på vilken sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck unga har. Det är inte acceptabelt. Alla som arbetar för och med unga behöver kraftsamla för att få till en faktisk förändring, säger generaldirektör Lena Nyberg. Enligt regeringens ungdomspolitiska mål ska alla unga ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. I strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck slår regeringen fast att unga hbtq-personer ska ha verklig tillgång till välfärd och inflytande. De ska ges möjligheter till självständighet och oberoende utan att begränsas av stereotypa könsroller, tvång eller förtryc

105 barn- och ungdomsorganisationer får dela på 212 miljoner kronor i statsbidrag20.12.2019 07:30:00 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt 212 miljoner kronor i bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Totalt rör det sig om 105 organisationer runt om i landet. - Syftet med bidraget är att stödja barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Bland de organisationer som nu får bidrag finns en stor bredd, allt från politiska ungdomsförbund till rena intresseföreningar och ungdomsförbund för en viss etnisk grupp, säger Kenneth Condrup, chef för avdelningen för statsbidrag på MUCF. 123 barn- och ungdomsorganisationer har ansökt om organisationsbidrag för 2020. Av dessa får alltså 105 bifall på ansökan. Bland organisationerna finns till exempel RFSL Ungdom, Romska ungdomsförbundet, Ung Teaterscen och Unga Hörselskadade Sveriges Frimärksungdom. För att barn- och ungdomsorganisationer ska beviljas organisationsbidrag krävs generellt: att medlemskapet är frivilligt, att organisationen har haft verksamhet i Sverige under mins

MUCF-konferens i Malmö: ”Viktigt prata med unga som är nya i Sverige om hälsa, sexualitet, relationer och jämställdhet”6.12.2019 07:00:00 CETPressmeddelande

Den 10 december arrangerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, en nationell konferens i Malmö. Sex- och samlevnadsexperter, jurister och kända föreläsare utbildar vuxna i hur de ska prata med unga som är nya i Sverige om viktiga frågor. - Alla unga har samma rättigheter till kunskap om de här frågorna. Vår förhoppning är att utbildningen ger vuxna mer kunskap och nya verktyg för att våga samtala med unga som är nya i Sverige om hälsa, sexualitet, relationer och jämställdhet, säger generaldirektör Lena Nyberg som inledningstalar på konferensen. MUCF har fått i uppdrag av regeringen att genomföra informationsinsatser i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO. 2017 lanserade UMO webbsidan youmo.se med information om sex, hälsa och relationer för 13–20-åringar på sex olika språk, lätt svenska, tigrinska, arabiska, dari, somaliska och engelska. MUCF har under åren 2017 och 2019 utbildat totalt cirka 3 000 personer i utbildningen ”Rätt att veta”.

Fyra miljoner kronor till forskning om civilsamhället - rekordmånga ansökningar2.12.2019 08:49:18 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågpr, MUCF, fördelar nu drygt fyra miljoner kronor som stöd till forskning om det civila samhället. Syftet med bidraget är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med resten av samhället. MUCF har fått in 35 ansökningar 2019, vilket nästan är en fördubbling jämfört med tidigare ansökningsomgångar. Tre forskningsprojekt har beviljats bidrag: Civilsamhällets (nya?) roller för att motverka hemlöshet? En uppföljande studie, Marie Nordfeldt, Karlstads Universitet (1 201 041 kronor) Unga och organiserad politik. En medlemsstudie av de svenska riksdagspartiernas ungdomsförbund, Niklas Bolin, Mittuniversitetet (1 622 064 kronor) Flickors deltagande i idrott och dess potential för inkludering och jämställdhet, Magnus Dahlstedt, Linköpings universitet (1 222 300 kronor) Anslaget ska fördelas till ett- eller två-åriga forskningsprojekt eller som stöd till att utveckla forskningsansökningar. MUCF bedömer att kvali

Ny rapport från SKR och MUCF om ungas inflytande lokalt och regionalt27.11.2019 08:02:08 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, undersökt ungas inflytande lokalt. Enkäten skickades i våras ut till totalt 310 kommuner och regioner. En majoritet, 243 kommuner och 17 regioner, svarade. Sammantaget visar resultaten att ungas möjligheter att göra sina röster hörda har ökat då de oftare får chansen att föra dialog med beslutsfattare. Men ungas åsikter och kunskaper tas oftast inte med när beslut fattas på lokal nivå. Enkätundersökningen har sin grund i den enkätstudie som genomfördes 2015 av SKL och 2014 års Demokratiutredning. Resultatet från årets enkät finns samlat i rapporten ”Ungas inflytande-Ungas inflytande i den lokala beslutsprocessen”. Rapporten syftar till att beskriva det arbete som Sveriges kommuner och regioner bedriver för att stärka ungas möjligheter till inflytande. - Att unga får inflytande i beslut på lokal nivå stärker deras kännedom om och tillit till det demokratiska systemet. Ungas

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum