Svenska kraftnät

Nätavgifterna begränsas enligt förslag från Svenska kraftnät

Dela

Svenska kraftnäts styrelse ska den 30 september ta ställning till ett förslag om att begränsa uttaget av nätavgifterna med 11 miljarder kronor. "Även om det är regionnätsföretagen som betalar dessa nätavgifter innebär det en lättnad för slutanvändarna. Alltså hushållen och företagen", säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör, Svenska kraftnät.

Det förslag som myndighetens styrelse ska besluta om den 30 september består av flera delar som sammanlagt innebär att nätavgifternas uttag begränsas med cirka 11 miljarder kronor under 2023. Reduceringen innefattar både den fasta effektavgiften och den rörliga energiavgiften som finansierar nätförlusterna.

Nätförluster uppstår vid överföring av el och kan beskrivas som skillnaden mellan hur mycket el som matas in vid en punkt i nätet och hur mycket som tas ut vid en annan punkt. Något förenklat gäller att ju längre sträcka elen transporteras desto större förlust och kostnaden för dessa energiförluster får den som nyttjar nätet betala.

Sedan mitten av 2021 har kostnaderna för nätförlusterna ökat kraftigt på grund av stigande elpriser, vilket slår direkt på Svenska kraftnäts kunder, regionnätsföretagen och stora elproducenter.

Via kapacitetsavgifter

Begränsningen av nätavgifterna finansieras via de kapacitetsavgifter som uppstår vid prisskillnader mellan elområden.

Under innevarande år har Svenska kraftnät sänkt effektavgiften med 1,6 miljarder kronor. Utöver det har kapacitetsavgifter använts för att täcka 5,4 miljarder i kostnader som annars hade finansierats via nätavgiften

– Förhoppningsvis får dessa reduceringar av nätavgifterna i år och under 2023 en positiv påverkan på kostnaden för slutanvändarna. Men man ska vara medveten om att Svenska kraftnäts nätavgifter utgör i genomsnitt en tiondel av den totala elnätskostnaden i Sverige, säger Lotta Medelius-Bredhe.

Även i regionnäten och i de lokala näten uppstår nämligen energiförluster på samma sätt som för Svenska kraftnät. Så hur stor andel av hushållens eller företagens elnätskostnader som går att härleda till Svenska kraftnäts skiljer sig åt beroende på var i landet man bor och vilket lokalnät som man är ansluten till.

Fakta

Nätavgiften eller transmissionsnätstariffen som den formellt kallas består av två delar:

Effektavgiften. Den ska täcka drift, underhåll, avskrivningar och kapitalkostnader för transmissionsnätet. 

Energiavgiften. Den ska täcka kostnader för överföringsförlusterna på transmissionsnätet, som orsakas av inmatning och uttag i de enskilda anslutningspunkterna.

Kontakter

Presstelefon: 010-475 80 10
press@svk.se

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 900 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum