Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ny rapport om unga i utanförskap: Nationell samordning och tidiga insatser avgörande

Dela
Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

I Sverige finns cirka 150 000 unga (16-29 år) som varken arbetar eller studerar. De kan behöva hjälp från exempelvis skola, hälso- och sjukvård, arbetsförmedling samt socialtjänst för att bryta utanförskapet.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tillsammans med flera nationella myndigheter samt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, utrett hur stöd och insatser kan samordnas.

- Andelen unga som varken arbetar eller studerar har, oavsett konjunktur, legat på samma höga nivå under lång tid. Det krävs ett långsiktigt och sammanhållet samarbete på nationell nivå för att vända utvecklingen. Förebyggande arbete i tidig ålder kan också göra stor skillnad för att en ung person ska få rätt förutsättningar att klara sig bra i livet, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF.

Enligt MUCF:s registerdata från 2018 befinner sig cirka 150 000 unga mellan 16-29 år i ett utanförskap. Personer med funktionsnedsättningar, utrikes födda och personer med psykisk ohälsa är överrepresenterade. Att inte ha en examen från gymnasiet eller att ha vuxit upp i ett område med socioekonomiska utmaningar ökar också risken för unga att hamna i långvarigt utanförskap.

I maj 2020 gav regeringen i uppdrag till MUCF att analysera och utveckla ett nationellt samordnat stöd för unga som varken arbetar eller studerar. Uppdraget genomfördes tillsammans med Arbetsförmedlingen, Delegationen mot segregation, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Skolverket och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Arbetet gjordes i dialog med länsstyrelserna, Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors riksförbund, Kriminellas revansch i samhället (KRIS), Riksförbundet Attention, Brottsförebyggande rådet, Kriminalvården, Polismyndigheten, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Riksidrottsförbundet, Folkbildningsrådet samt Delegationen för unga och nyanlända till arbete.

- Det här är en heterogen grupp unga, det finns inte en lösning som fungerar för alla individer. Styrkan i det här uppdraget är att olika aktörer samlats, både de som arbetar med tidiga förebyggande insatser och de som arbetar med insatser till individer som redan hamnat i ett utanförskap. Att en ung person får rätt förutsättningar att klara sig bra i livet och etablera sig på arbetsmarknaden är inte bara en vinst för individen utan även för samhället, säger Lena Nyberg.

Uppdraget utgår från ungas behov av stöd och arbetet inleddes med att undersöka vilka områden som behöver prioriteras, vilka problem som finns i dag och vad olika myndigheter kan bidra med. En annan viktig fråga var om det finns hinder för ökad samverkan.

- Vi har under uppdraget inte kunnat identifiera några juridiska hinder för att myndigheter ska kunna samverka om lösningar för den här gruppen unga. Men det här är komplexa frågor och det kräver en långsiktig samverkan för att hitta bra lösningar, säger Petter Berg, utvecklingsledare och ansvarig för regeringsuppdraget på MUCF.

Arbetet har utmynnat i sju konkreta förslag samt tio bedömningar som alla samverkande myndigheter och SKR gemensamt tagit fram.

MUCF vill få ett långsiktigt regeringsuppdrag som samordnande myndighet för ett nätverk av myndigheter som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar, bland andra Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen och Skolverket. MUCF föreslår att även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bjuds in att delta i arbetet.

Ökat regionalt ansvar

MUCF föreslår ett ökat regionalt ansvar för unga som varken arbetar eller studerar och att regeringen stimulerar samverkan mellan regioner och kommuner.

Övriga förslag är:

  • Utveckla en webbplats för kunskaps- och kompetensutveckling
  • Ökade insatser finansierade av samordningsförbunden till unga som varken arbetar eller studerar
  • Öka förekomsten av tvärsektoriella skolnärvaroteam
  • Gör det obligatoriskt att erbjuda samtal vid risk för skolavbrott
  • Utred en utökning av Samordnad individuell plan (SIP)

Skolnärvaron viktig

Enligt Skolverket och SKR lämnar mer än var fjärde elev gymnasieskolan utan avslutad examen (alla program medräknade), var femte elev som inlett studier på nationellt program klarar inte sin gymnasieutbildning inom tre år och många avslutar grundskolan utan fullständiga betyg. Ofta är orsaken hög skolfrånvaro. Avsaknaden av en fullständig gymnasieexamen är en av de största riskfaktorerna för att unga ska hamna utanför arbete och studier.

MUCF föreslår fler tvärsektoriella skolnärvaroteam som kan arbeta förebyggande och individbaserat med unga och deras vårdnadshavare. Obligatoriska vägledningssamtal för elever som funderar på att hoppa av gymnasiet lyfts som en viktig insats.

Andra insatser för att bryta ungas utanförskap kan vara riktade satsningar på sommarjobb, att utveckla statistiken över skolfrånvaro, öka uppföljningen av insatsers effekter, att stärka folkhögskolornas och vuxenutbildningens roll samt att utreda möjligheten att utöka kommunernas aktivitetsansvar för unga över 20 år.

Läs rapporten ”Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar”

FAKTA/Unga som varken arbetar eller studerar

  • I gruppen ingår unga 16-29 år som är folkbokförda i Sverige och under ett helt kalenderår: Inte haft inkomster över ett prisbasbelopp (47 600 kr år 2021), Inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar.
  • MUCF tar fram statistik över denna grupp unga utifrån kön, ålder och om personen är inrikes eller utrikes född. Den är baserad på registerdata från olika källor som sammanställs av Statistiska centralbyrån, SCB. Statistiken kan även brytas ner på län och kommun och den finns samlad på www.mucf.se men även på www.ungidag.se.
  • MUCF:s nya digitala satsning ”MUCF Idag” som har premiär den 20 maj. I fokus för första avsnittet är unga som varken arbetar eller studerar och bland annat så deltar Maria Kindahl, enhetschef Arbetsförmedlingen, Gunnar Anderzon, projektledare på SKR och Kjerstin Bergman, projektledare på Socialstyrelsen. Läs mer och anmäl dig senast 17 maj!

Läs mer om unga som varken arbetar eller studerar:

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos
Ladda ned bild
Rapporten ”Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar” finns att läsa på mucf.se
Rapporten ”Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar” finns att läsa på mucf.se
Ladda ned bild
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. Foto: Linnea Bengtsson
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. Foto: Linnea Bengtsson
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

40 miljoner kronor till 55 projekt om ungas organisering, mot rasism och för att stärka demokratin4.6.2021 15:46:33 CEST | Pressmeddelande

40 miljoner kronor till 55 projekt om ungas organisering, mot rasism och för att stärka demokratin Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu cirka 40 miljoner kronor i statsbidrag till 55 projekt. Projekten rör barn och ungdomars organisering, att motverka rasism och intolerans samt insatser som stärker demokratin. - Totalt har vi fått in 246 ansökningar för projekt inom de här tre stödformerna. Flera av dem refererar till pandemin på olika sätt och vi ser också att det är fler digitala aktiviteter i år jämfört med andra år, säger Marie Pettersson Hallberg avdelningschef på MUCF. Varje år fördelar MUCF bidrag till civilsamhället på uppdrag av regeringen, både till olika projekt och till organisationernas ordinarie verksamhet. Regeringen formulerar syftet med bidragen och dess användningsområde. MUCF fördelar bidragen efter att ha prövat om ansökningarna och projekten lever upp till de aktuella regelverken och syftet med stödformen. Totalt får 48 organisatione

Var tredje ung person med funktionsnedsättning avstår från fritidsaktiviteter – MUCF lanserar nytt stödmaterial till öppen fritidsverksamhet26.5.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Unga personer med funktionsnedsättning avstår ofta från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta. De har även färre sociala nätverk och är mindre aktiva på sin fritid än andra unga. Nu lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ett stödmaterial för att göra öppen fritidsverksamhet mer tillgänglig. - Alla unga har rätt till en meningsfull, trygg och utvecklande fritid. Vi vet att personal som möter unga med funktionsnedsättning i kommunernas öppna fritidsverksamheter vill ha mer kunskap om den här gruppen unga. Nu kan vi ge dem ett verkligt stöd i det arbetet, säger generaldirektör Lena Nyberg. Unga med funktionsnedsättning har generellt sämre tillgång till fritidsaktiviteter än andra unga. Många känner sig exkluderade under aktiviteter som sker på fritiden. Det är också vanligare bland unga med funktionsnedsättning att tvingas avstå från fritidsaktiviteter på grund av att aktiviteten varit otillgänglig Flera av MUCF:s rapporter visar at

Ny rapport: Pandemin drabbar ideella föreningar hårt – riskerar tappa medlemmar  24.5.2021 07:42:07 CEST | Pressmeddelande

Många ideella föreningar har drabbats hårt under pandemin med mindre intäkter, färre medlemmar och sämre möjligheter att bedriva påverkansarbete. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Samtidigt hoppas de flesta föreningar kunna fortsätta driva och utveckla sin verksamhet de närmaste åren. - Rapporten bekräftar i stort de signaler vi tidigare fått om stora utmaningar för civilsamhället under det senaste året. På lång sikt är det särskilt oroande att föreningar tappar medlemmar, säger generaldirektör Lena Nyberg. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har regeringens uppdrag att följa upp hur villkoren för det civila samhället utvecklas över tid. Rapporten ”Ett år av utmaningar” är en del av detta arbete. Rapporten bygger på en enkätundersökning som genomfördes bland ideella föreningar under våren 2021. Den skickades ut till 3 000 föreningar och av dessa valde 1 456 att svara på enkäten. Resultaten jämförs med insamlade data från

18 organisationer får dela på 58 miljoner kronor ”Stort behov av hjälp till socialt särskilt utsatta under coronapandemin”22.4.2021 08:57:32 CEST | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu 58 miljoner kronor i statsbidrag till 18 organisationer för att hjälpa människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Några av de organisationer som får bidrag är Röda Korset, trossamfundet Svenska kyrkan och Talita. - Vi vet att behovet är stort och att pengarna kommer att göra nytta. Bidraget ger organisationerna en möjlighet att fortsätta bedriva och utveckla sin viktiga verksamhet, det kan handla om en sovplats för natten eller ett mål mat, säger Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag. Statsbidraget ska användas för att stärka organisationernas verksamhet och för att möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under pandemin. Begreppet ”socialt särskilt utsatta” syftar på personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer än civilsamhällets organisationer, till exempel hemlösa, EU-migranter och personer som har sv

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum