Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ny rapport: Stora delar av Sverige saknar mötesplatser för unga hbtq-personer

Dela

Stora delar av Sverige saknar mötesplatser för unga hbtq-personer. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Ingen av de totalt 66 mötesplatserna finns i en kommun på landsbygden. Coronapandemin har också skapat nya utmaningar och svårigheter för unga hbtq-personer. 

Vi vet att unga hbtq-personer generellt möter fler hinder under sin fritid än andra unga och att det finns ett stort behov av trygga platser att kunna träffas på. Därför är de här resultaten mycket oroväckande, säger generaldirektör Lena Nyberg.

2019 fick MUCF i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer. Kartläggningen av mötesplatser ingår i den delrapport som nu lämnats till regeringen. Delrapporten innehåller även intervjuer med unga hbtq-personer, med personer som driver mötesplatser och med kommuner som helt saknar mötesplatser.

- Vi vet att var fjärde ung hbtq-person har avstått från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemött. Unga hbtq-personer känner större otrygghet, är mer ekonomiskt utsatta och har sämre sociala skyddsnät än andra unga. Upplevd psykisk ohälsa är också vanligare bland unga hbtq-personer, säger Lena Nyberg.

Enligt MUCF:s kartläggning finns det totalt 66 mötesplatser för unga hbtq-personer i 43 av Sveriges 290 kommuner. Det är 16 fler mötesplatser jämfört med den kartläggning som MUCF, gjorde hösten 2019. Men fortfarande har myndigheten inte hittat någon mötesplats för unga hbtq-personer i en landsbygdskommun. 30 av de 66 mötesplatserna finns i en kommun som räknas som storstad eller storstadsnära. 

Flest i Västra Götaland

Flest mötesplatser för unga hbtq-personer finns i Västra Götalands län (18 stycken), därefter kommer Stockholms län (16 stycken) och Skåne län (6 stycken). Elva av de 16 nya mötesplatser som MUCF nu kunnat identifiera finns i storstadsregionerna.

- De personer som vi varit i kontakt med i kommuner som helt saknar mötesplatser för unga hbtq-personer menar att det behövs ett tydligt mandat och riktlinjer för att kunna starta sådan verksamhet. De lyfter också behovet av kompetensutveckling i hbtqi-frågor utifrån kommunens lokala behov, säger Zarah Melander, utvecklingsledare på MUCF.

Mötesplatserna drivs vanligtvis av en kommun eller en lokal hbtq-organisation. Ofta finns det knappa ekonomiska resurser för verksamheten och mycket bygger på ett starkt engagemang hos de som driver mötesplatsen.

Pandemin försvårar

Pandemin har tvingat flera mötesplatser att pausa eller ställa om sin verksamhet under 2020. Det har också blivit svårare att starta eller etablera nya mötesplatser för unga hbtq-personer. Samtidigt har flera av de mötesplatser som valt att hålla öppet haft fler besökare under pandemin.

- Vi vet att kriser kan leda till ett ökat utanförskap och psykisk ohälsa bland unga och att de som redan befinner sig i utsatta positioner riskerar att drabbas särskilt hårt. Därför är det viktigt att fortsätta följa eventuella konsekvenser av pandemin på sikt – både för gruppen unga hbtqi-personer och för dessa mötesplatser, säger Lena Nyberg. 

MUCF:s intervjuer med unga hbtq-personer visar på ett behov av trygga och inkluderande sociala miljöer under fritiden. Flera unga vill träffa äldre personer som kan visa att det är möjligt att leva långa och meningsfulla liv som hbtq-personer. De lyfter också att digitala mötesplatser och plattformar kan skapa en trygg och meningsfull fritid.

- Coronapandemin har bidragit till att verksamheter behövt utveckla sitt digitala ungdomsarbete på olika sätt. Olika digitala lösningar har varit ett sätt att nå ut till unga och fortsätta att mötas, säger Zarah Melander.

Föreslår nytt statsbidrag

Samtidigt pekar aktörer som arbetar med unga hbtq-personers fritid på att det finns ett stort behov att träffas fysiskt. Inte minst kan det vara aktuellt bland de som inte har stöd eller är öppna med sin identitet i sitt hem. För dem kan det finnas särskilda utmaningar att delta i digitala mötesplatser hemifrån. 

I delrapporten presenterar MUCF bedömningar och förslag på insatser för att kunna skapa nya mötesplatser och ge bättre förutsättningar för de som redan finns. Myndigheten vill bland annat kunna fördela ett statsbidrag för att kunna starta nya och stärka befintliga mötesplatser för unga hbtqi-personer. Myndigheten vill också höja kunskapen om hbtqi-frågor, psykisk hälsa och hälsofrämjande arbete.

Fotnot. Sedan 21 januari i år omfattar regeringens handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck även intersexpersoner. Delrapporten och den kunskap som MUCF hittills tagit fram omfattar endast unga homo-, bi- och transpersoner samt queera personer. Myndighetens fortsatta arbete omfattar även unga intersexpersoner och därför används både begreppet hbtq- och hbtqi-personer i pressmeddelandet.

Läs delrapporten ”Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer (2019/01404/MRB)”.

FAKTA/Mötesplatser för unga hbtq-personer i Sverige:

  • definieras i rapporten som att det är en frivillig och öppen verksamhet som erbjuder olika aktiviteter och är till för personer under 30 år.
  • de finns i 16 av Sveriges 21 län: Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Gävleborgs, Gotlands, Uppsala, Örebro, Stockholms, Södermanlands, Östergötlands, Västra Götalands, Kronobergs, Skåne, Dalarnas, Hallands, Jönköpings län.
  • drivs av offentliga aktörer (vanligtvis en kommun) eller av civilsamhällesaktörer (vanligtvis den lokala hbtqi-organisationen). Endast åtta mötesplatser drivs i samverkan mellan det offentliga och civilsamhället. Generellt så finansieras verksamheten i ett år åt gången. MUCF har inte hittat någon privat aktör.
  • 53 procent riktare sig enbart till unga som identifierar sig som hbtq-personer eller tror sig tillhöra gruppen.
  • åldersgränsen varierar, mellan 0 år och 30 år. De flesta mötesplatser riktar sig till unga mellan 13 och 19 år.

Bakgrund/MUCF:s uppdrag

2018 fick MUCF i uppdrag att fördela medel till kommuner för att öka tillgängligheten och kvaliteten i öppen fritidsverksamhet, totalt 50 miljoner kronor. Satsningen ledde bland annat till kompetensutveckling av personal och hbtq-certifiering av verksamheter.

2019 släppte MUCF stödmaterialet ”Öppna fritidsverksamheten – om hbtq, normer och inkludering. Stödmaterialet vänder sig till fritidsledare och chefer för öppen fritidsverksamhet.

I december 2019 kom MUCF-rapporten ”Olika verkligheter! - Unga hbtq-personer om sina levnadsvillkor” som bygger på myndighetens nationella ungdomsenkät.

I augusti 2019 fick MUCF i uppdrag att stärka förutsättningarna för att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer (A2019/01404/MRB). Första delrapporten lämnades in 1 mars 2020, andra delrapport lämnas in i dag, 1 mars 2021 och slutrapporten ska lämnas in 1 mars 2022.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. Foto: Linnea Bengtsson
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. Foto: Linnea Bengtsson
Ladda ned bild

Dokument

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

143 organisationer har sökt bidrag till insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin8.4.2021 11:28:18 CEST | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått in totalt 143 ansökningar om statsbidrag för insatser för socialt särskilt utsatta människor under coronapandemin från civilsamhällets organisationer. - Totalt har organisationerna sökt för drygt 200 miljoner kronor. Vi har 58 miljoner kronor att fördela, så behovet är stort, säger Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag. Det var i december 2020 som regeringen presenterade en satsning på 60 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer. Satsningen riktar sig till organisationer som bedriver verksamhet för människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer under pandemin. Det kan exempelvis vara hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och är en utökning av satsningen på 50 miljoner kronor som gjordes under våren 2020. Förordningen trädde i k

MUCF välkomnar nytt uppdrag: ”Det behövs fler mötesplatser för unga hbtqi-personer”24.3.2021 15:33:15 CET | Pressmeddelande

Regeringen har beslutat att ge myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ett nytt uppdrag att fördela projektbidrag till ideella organisationer som gör insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer. Bidraget som ska delas ut under 2021 är på 2,4 miljoner kronor. MUCF välkomnar regeringens beslut om nytt bidrag till mötesplatser för unga hbtqi-personer. - Det behövs fler mötesplatser för den här gruppen av unga, och vi är glada över uppdraget. Vi vet att unga hbtqi-personer upplever olika hinder under sin fritid, känner större otrygghet, utsätts för mer våld, har sämre sociala skyddsnät än andra unga och att det finns en utbredd psykisk ohälsa. Vi har länge lyft frågan om behovet av fler mötesplatser för just denna grupp av unga. Satsningen är också ett led i att uppnå målet goda levnadsvillkor för alla unga, säger generaldirektör Lena Nyberg. Behov av fler mötesplatser MUCF har sedan 2019 i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna att skapa mötespla

Nytt bidrag för att hjälpa socialt särskilt utsatta under pandemin - MUCF ska fördela 58 miljoner16.3.2021 07:20:00 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har på nytt fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till civilsamhället under coronapandemin. Totalt rör det sig om 58 miljoner kronor. - Vi är stolta över att återigen få uppdraget och vi vet att det här är pengar som kan göra verklig nytta. Vi kommer att fördela bidraget så snabbt som möjligt till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer under Coronapandemin, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och är en utökning av satsningen om 50 miljoner kronor som gjordes under våren 2020. Statsbidraget kan sökas av ideella föreningar och vissa trossamfund som bedriver verksamhet som riktar sig till människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer. Syftet är att kunna förstärka organisationernas befintliga verksamhet samt möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under coro

Ny rapport: Många hinder för unga utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden14.3.2021 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Unga utrikes födda kvinnor, framförallt de från länder utanför Europa, har en svagare position på den svenska arbetsmarknaden än andra jämnåriga. De upplever diskriminering och bemöts fördomsfullt av arbetsgivare. Kvinnor som bär slöja är särskilt utsatta. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. I dag yrkesarbetar 52 procent av unga utrikes födda kvinnor i åldern 20–29 år, för jämnåriga utrikes födda män gäller 67 procent. Motsvarande siffor för inrikes födda kvinnor är 73 procent och 79 procent för män. Rapporten visar att unga utrikes födda kvinnor (175 000 i åldern 16 ̶ 29) möter en rad olika hinder och svårigheter i arbetslivet. De har svårt att matcha krav på goda språkkunskaper, arbetslivserfarenhet, referenser och utbildning. - Coronapandemin har inneburit svårigheter för alla unga att få ett första jobb eller praktikplats. Nuvarande arbetsmarknadsläge riskerar att särskilt drabba unga utrikes födda kvinnor, säger MUCF:s generaldirek

Ny rapport visar: Goda levnadsvillkor för många unga – men inte för alla10.3.2021 07:30:00 CET | Pressmeddelande

Många unga har goda levnadsvillkor. Men det finns skillnader mellan olika grupper av unga, och det finns områden av ungas liv där levnadsvillkoren behöver förbättras. • Arbetslösheten bland unga ökar som en konsekvens av pandemin. • En stor andel unga, framförallt tjejer, upplever symptom på psykisk ohälsa. • Unga upplever en ökad otrygghet i skolan. • Unga är underrepresenterade bland förtroendevalda på alla nivåer. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pandemin och dess restriktioner har påverkat ungas liv i stor utsträckning, till exempel genom en ökad arbetslöshet, förändrade förutsättningar för studier och svårigheter att utöva fritidsaktiviteter. Flera undersökningar visar också att vissa grupper haft svårare att ta till sig undervisningen på distans. Det gäller exempelvis nyanlända unga, unga som studerar på gymnasiesärskola, unga med funktionsvariationer och de som tillhör socioekonomiskt svaga grupper. MUCF har i uppdrag av reger

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum