Pandemin drabbar civilsamhällets organisationer hårt – ny analys från MUCF

Dela
Foto Hannu Viitanen
Foto Hannu Viitanen

Pandemin har fått stora konsekvenser för civilsamhällets organisationer. Det visar en analys från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Nio av tio organisationers ekonomi har påverkats negativt av pandemin och för hälften av de som svarade har påverkan varit hög eller mycket hög.

- Flera organisationer varnar också för att pandemin leder till ökad psykisk ohälsa, minskad tillgång till stöd och ett minskat deltagande i civilsamhället bland deras medlemmar och målgrupper, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har nu lämnat lägesrapporten ”Coronakrisens konsekvenser för det civila samhället - lägesbild oktober 2020” till regeringen. I den ges en lägesbild över coronavirusets konsekvenser för det civila samhället.

Analysen bygger dels på en enkätundersökning, dels på djupintervjuer med civilsamhällesorganisationer. Enkäten genomfördes 25 september till 14 oktober. MUCF har även sammanställt statistik över hur många civilsamhällesorganisationer som har tagit del av olika stödpaket och myndigheten har fört en dialog med nätverk och enskilda aktörer i civilsamhället.

- Civilsamhällets organisationer gör ett viktigt arbete med att ställa om för att möta de särskilda behov som har uppstått i skuggan av pandemin. Vår analys visar att många har fått göra stora anpassningar för att hantera krisen och att det öppnat nya möjligheter. säger Lena Nyberg.

- Men vi kan också se att pandemin riskerar att påverka organisationernas negativt under flera år framåt, både vad gäller deras ekonomi och verksamhet.

Den försämrade ekonomin beror framförallt på minskade intäkter från försäljning av varor, tjänster, utbildningar och evenemang. Vissa organisationer bedömer att deras ekonomi försämras först under 2021 och 2022. För organisationer som har personer med funktionsnedsättning som målgrupp har ekonomin påverkats mer negativt än för genomsnittet.  

Digitalisering vanligast

9 av 10 organisationer uppger att de behövt ställa in någon del av sin verksamhet på grund av restriktionerna kring möten och allmänna sammankomster. De har anpassat sin verksamhet på många olika sätt, bland annat genom förändrade öppettider, mindre grupper, större lokaler och aktiviteter utomhus. Men, den klart vanligaste anpassningen är digitalisering av verksamheten.

- Digitaliseringen har inneburit ökade möjligheter men också utmaningar för civilsamhället. Digitala aktiviteter fungerar ofta väl för de som har digital kompetens. För de som inte har det eller saknar digitala verktyg blir det i stället svårare att delta i verksamheten. För att digitaliseringen ska bli en möjlighet för hela civilsamhället kommer det att behövas kompetensutveckling, verktyg och resurser, säger Lena Nyberg.

Svårare att påverka

MUCF:s analys visar att kultur- och intresseorganisationer har haft svårast för att ställa om verksamheten. Under pandemin har verksamhet för äldre ofta ställts in. MUCF:s analys pekar på att det beror på äldres ökade risk att bli allvarlig sjuka av covid-19.

Organisationer med idrottsverksamhet uppger däremot att de bara ställt in eller skjutit upp en mindre del av sin verksamhet.

Flera organisationer upplever att deras demokratiska arbete försvårats under pandemin, framförallt har det blivit svårare att bedriva påverkansarbete.

Ökad psykisk ohälsa, brist på stöd och minskat deltagande i verksamheten uppges vara de största negativa konsekvenserna för medlemmar och målgrupper. Flera organisationer väntar sig också att konsekvenserna av minskade eller otillräckliga stödinsatser kommer att leda till en ökad arbetslöshet, social och ekonomisk utsatthet.

FAKTA: Enkäten var den andra i sitt slag. Totalt svarade 317 organisationer på enkäten, varav 42 procent är lokala organisationer. 39 procent är riksorganisationer, 14 procent är regionala organisationer och 5 procent är paraplyorganisationer. Precis som under våren företrädde de flesta svarande en ideell förening. I våras svarade 216 organisationer.

KARTLÄGGNING AV KRISSTÖD TILL CIVILSAMHÄLLET

Korttidsarbete, sänkt arbetsgivaravgift och sjuklön är de vanligaste stödpaketen bland organisationerna som svarat på enkäten. Det visar statistik som samlats in under hösten över fördelningen av krisstöd från Tillväxtverket, Skatteverket, och Boverket samt MUCF.  100 av 313 organisationer uppger att de sökt minst ett av de olika stödpaketen från staten.

  • Korttidsarbete, Tillväxtverket. Totalt har 1 793 ideella föreningar och stiftelser ansökt om korttidsarbete, varav 1 690 har fått stödet beviljat. De som har fått avslag har i de flesta fall behövt göra justeringar i ansökan och väntar på att få besked.
  • Omställningsstöd, Skatteverket. Totalt 199 ideella föreningar och stiftelser eller fonder har fått omställningsstöd, om i genomsnitt 95 000 kronor. De flesta av organisationerna är huvudsakligt verksamma inom service, kultur eller social verksamhet. Ett antal organisationer har fått avslag på grund av att de inte uppfyllt kriterierna för stödet.
  • Hyresstöd, Boverket. 264 civilsamhällesorganisationer som är hyresvärdar har sökt hyresstöd och endast två har fått avslag. Organisationerna som tagit del av stödet finns i 60 olika kommuner över hela landet, varav flest i Stockholm stad. Stödet varierar mellan cirka tusen kronor till flera hundra tusen kronor.
  • Bidrag till insatser för särskilt utsatta, MUCF. Totalt sökte 231 organisationer bidraget för insatser för särskilt utsatta.17 organisationer beviljades bidrag om totalt 48 miljoner. Läs mer om bidraget till insatser för socialt särskilt utsatta på mucf.se

Länk till lägesrapporten ”Coronakrisens konsekvenser för det civila samhället - lägesbild oktober 2020”

Länk till pressmeddelande: Fem filmer om satsning på socialt särskilt utsatta under pandemin: ”Bidraget avgörande för att vi ska kunna hjälpa hemlösa”

Länk till pressmeddelande: "MUCF ska fördela bidrag till civilsamhället: ”Viktigt uppdrag för socialt utsatta under coronapandemin”

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto Hannu Viitanen
Foto Hannu Viitanen
Ladda ned bild
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Arbetslösheten bland unga ökar: ”Fler riskerar att hamna i långvarigt utanförskap”26.1.2021 07:30:00 CETPressmeddelande

Arbetslösheten bland unga (16-24 år) steg från 2019 till 2020, från 8,4 till 11,4 procent. Andelen unga som varit arbetslösa i mer än 90 dagar ökade från 5,1 till 6,3 procent under samma period. Det visar ny statistik från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. - Vi befinner oss i en lågkonjunktur och en pandemi som kommer att påverka vårt samhälle många år framöver. Coronakrisen kan leda till att fler unga hamnar i en situation med ett långvarigt utanförskap, säger generaldirektör Lena Nyberg. Myndigheten samlar statistik och information på ungidag.se för att kunna följa ungas levnadsvillkor i Sverige. Här finns statistik om arbete och boende, ekonomisk och social utsatthet, fysisk och psykisk hälsa, fritid, inflytande, representation och utbildning. Statistiken kommer bland annat från Statistiska centralbyrån, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Folkhälsomyndigheten. Nu presenterar MUCF färsk statistik om unga arbetslösa. Den visar bland annat att: Andelen ung

58 etniska och hbtq-organisationer får dela på drygt 30 miljoner i statsbidrag15.1.2021 13:23:00 CETPressmeddelande

Ny version av tidigare utskick (2021-01-15, kl 10.30) Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt drygt 30 miljoner kronor i bidrag till etniska organisationer och till hbtq-organisationer. Av 71 organisationer som sökt om bidrag för 2021 får 58 bifall. - Vi är glada över att ha fått ett ökat anslag med två miljoner kronor, totalt 11,3 miljoner kronor, att fördela till hbtq-organisationer, säger Marie Pettersson Hallberg, chef för avdelningen för statsbidrag på MUCF. Av drygt 30 miljoner kronor som nu fördelas går nästan 19 miljoner kronor till 48 etniska organisationer. I dessa har minst 51 procent av medlemmarna utländsk bakgrund och man arbetar med språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället. Bland de etniska organisationer som beviljats bidrag finns exempelvis Somaliland Riksförbund i Sverige, som fokuserar på att stärka demokratin och att främja ett aktivt medborgarskap i det svenska samhället för sina medlemmar, samt Ukrainska alliansen, s

109 barn- och ungdomsorganisationer får dela på 262 miljoner i statsbidrag15.1.2021 07:30:00 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt 262 miljoner kronor i bidrag till barn-och ungdomsorganisationer. I den summan ingår de 50 miljoner kronor som regeringen beslutat om, som en förstärkning av statsbidraget fram till 2022 på grund av pandemin. - Det är oerhört glädjande och betydelsefullt att regeringen gör den här extra satsningen på barn- och ungdomsorganisationer. Vi vet att flera organisationers ekonomi har påverkats negativt under 2020 och att de fått ställa om och ställa in verksamhet, säger generaldirektör Lena Nyberg. Syftet med statsbidraget är att stödja barn och ungdomars verksamhet. Bland de organisationer som nu får bidrag finns en stor bredd, allt från politiska ungdomsförbund till rena intresseföreningar. Av 123 sökande beviljas 109 barn- och ungdomsorganisationer bidrag, till exempel Fritidsförbundet, en organisation för personer med funktionsvariationer, och Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund med stödchatten ”Jourhavande Kompis

MUCF vill ha tydligare ungdomsperspektiv i ny migrationspolitik16.12.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, vill ha ett tydligare ungdomsperspektiv i förslaget till en långsiktigt hållbar migrationspolitik. - Migrationskommitténs förslag riskerar att slå oproportionerligt hårt mot unga, speciellt de unga som kommer till Sverige som barn men sedan fyller 18 år och betraktas som vuxna, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. MUCF har fått yttra sig över Migrationskommitténs förslag till ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik” (SOU 2020:54). Förslagen föreslås träda i kraft den 20 juli 2021. Kommittén föreslår bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd ska vara huvudregel för asylsökande och att det ska införas krav på egen försörjning för att beviljas permanent uppehållstillstånd. MUCF delar betänkandets utgångspunkt att migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv. Men, myndigheten anser att Migrationskommittén inte i tillräckligt stor utsträckning har analyserat eller beaktat förslagets konsekvenser för unga.

Fem filmer om satsning på socialt särskilt utsatta under pandemin: ”Bidraget avgörande för att vi ska kunna hjälpa hemlösa”10.12.2020 07:05:00 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF fördelade i somras totalt 48 miljoner kronor i statsbidrag till 17 organisationer för att hjälpa människor i socialt särskilt utsatta situationer under pandemin. - Bidraget var avgörande, det har verkligen gjort skillnad. Vi har lyckats hålla igång verksamheten fullt ut, trots att vi sedan mars 2020 fått en 40-procentig ökad tillströmning av hemlösa, säger Björn O. Anderberg, ordförande för föreningen Frihamnen som driver Hemlösas Hus i Helsingborg. I fem filmer kan MUCF nu visa exempel på hur statsbidraget användes och vilken nytta det gjorde. I maj presenterade kultur- och demokratiminister Amanda Lind och vice statsminister Isabella Lövin en satsning från regeringen på organisationer som arbetar med att nå och stödja människor i särskilt utsatta situationer under coronapandemin, exempelvis hemlösa. - I den här krisen är det avgörande att de som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät eller som redan lever i utsatthet, fo

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum