Region Uppsala

Region Uppsala öppnar ny digital ingång till vården

Dela
Den 7 mars öppnar Region Uppsala en ny digital ingång till hälso- och sjukvården, 1177 direkt. I den nya tjänsten kan invånarna chatta med vårdpersonal på 1177 och vissa vårdcentraler. Patienterna prioriteras automatiskt, så att den som har störst behov får vård först.

– Det är glädjande att vi nu tar ytterligare ett steg i att modernisera vården i Region Uppsala. Digitalisering ska vara en självklar del i verksamhetsutveckling för att öka tillgängligheten till patienterna och förbättra arbetsmiljön för medarbetarna, säger Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen.

Tjänsten 1177 direkt nås via webbplatsen 1177, när man ringer 1177 och genom de vårdcentraler som är anslutna till tjänsten. Den som behöver hjälp loggar först in med e-legitimation och svarar på frågor om symtomen. Tjänsten gör en automatisk bedömning och prioritering. För vissa kan det räcka med råd om vad man kan göra själv. Andra kan behöva en personlig kontakt, och slussas vidare till en chatt som bemannas av sjukvårdsutbildad personal. Vid behov kan de också erbjudas videosamtal eller bokas in till ett fysiskt besök.

– Det här ett viktigt steg i utvecklingen. Med ny teknik kan invånarna snabbare och enklare få en första bedömning och komma vidare till rätt vårdnivå. Vården blir mer tillgänglig, säger Björn-Owe Björk (KD), ordförande för vårdstyrelsen.

I Region Uppsala bemannas 1177 direkt av en central enhet, bemannad av sjuksköterskor. Chattfunktionen håller öppet alla dagar i veckan, 8-21. Vissa tider är chatten även bemannad med läkare.

Den nya tjänsten kommer också att införas på vårdcentralerna, som en digital ingång för deras egna listade patienter. Till att börja med införs 1177 direkt på fyra vårdcentraler i länet, Fålhagens vårdcentral, Familjeläkarna Bålsta, Kåbohälsan och Ultuna vårdcentral, som kommer att ha chattfunktionen öppen på vardagar 8-16. Tjänsten kommer därefter att byggas ut med fler vårdcentraler, Närmast i tur står Aros hälsocenter, Örsundsbro vårdcentral, Eriksbergs vårdcentral, Gimo vårdcentral med filialer och Östervåla vårdcentral. Breddinförandet på vårdcentralerna påbörjas i höst och tanken är att tjänsten så småningom ska ingå i basutbudet för vårdcentraler.

– Det finns stora fördelar med 1177 direkt. Till exempel är det möjligt för vårdpersonalen att skicka vidare ett ärende till en annan vårdcentral. Det blir ett sömlöst flöde och invånaren behöver inte kontakta vården flera gånger. Det sparar tid och gör det enklare för patienterna, säger Louise Hamark, förvaltningsdirektör för Nära vård och hälsa.

Tjänsten 1177 direkt är upphandlad i ett nationellt samarbete mellan tio regioner och Inera.

Nyckelord

Kontakter

Björn-Owe Björk (KD), ordförande vårdstyrelsen, tel 072-217 32 78
Louise Hamark, förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa, tel 072-247 03 29
Louise Arodén, objektägare invånartjänster e-hälsa, tel 070-699 16 26

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 30 maj 202330.5.2023 16:17:17 CEST | Pressmeddelande

Prognos om minus 378 miljoner kronor Region Uppsalas balanskravsresultat för helåret 2023 beräknas till minus 378 miljoner kronor vid april månads utgång. Detta är efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven på 707 miljoner kronor, annars skulle resultatet beräknas till minus 1 085 miljoner kronor. Prognosen är 528 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat, och 71 miljoner kronor sämre än föregående månad. Förklaringen till det negativa resultatet är den höga inflationen som både påverkar det allmänna kostnadsläget, samt kostnaden för pensioner. Prognosen har även ändrats utifrån ändrade förutsättningar för årets lönerevision, Region Uppsala kommer att få avsätta mer pengar till löneökningar. Fortsatt höga kostnader för inhyrd personal, och effektiviseringsåtgärder inom Akademiska sjukhuset som inte bedöms få full effekt, är andra orsaker till den negativa prognosen. (V), (S) och (MP) yrkade på att regiondirektören skulle få i uppdrag att återkomma med förslag på beslut för att

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 29 maj29.5.2023 16:16:15 CEST | Nyheter

Fortsatt arbete med att utveckla den palliativ vården Sjukhusstyrelsen behandlade vid dagens sammanträde ett ärende om det pågående arbetet med att se över och utveckla den palliativa vården. Styrelsen beslutade att förutsättningarna för den palliativa vården i hemmet för barn och unga ska förbättras genom att man etablerar en grupp inom kunskapsstyrningen som får i uppdrag att förtydliga det palliativa uppdraget och införa det nationella vårdprogrammet för barn och unga. En avrapportering ska göras till styrelsen i februari 2024. Sjukhusstyrelsen beslutade också att palliativt centrum ska utvecklas till ett kompetenscentrum för palliativ vård i Uppsala län genom att förtydliga uppdraget, utveckla en funktion för FoUU-ansvar och förstärka det palliativa konsultteamet. En avrapportering ska göras till styrelsen i februari 2024. Det ska också genomföras en utredning av förutsättningarna för en samlad organisation för den specialiserade palliativa vården i länet. Utredningen ska utgå från

Klyftan mellan pojkars och flickors mående fortsätter att öka15.5.2023 08:58:00 CEST | Pressmeddelande

År 2011 uppgav 90 procent av pojkarna och 81 procent av flickorna i Uppsala län att de mådde bra eller ganska bra. År 2023 är motsvarande siffror 80 procent av pojkarna, men bara 58 procent av flickorna. Klyftan mellan pojkars och flickors mående fortsätter att öka för varje gång undersökningen genomförs. Detta är ett av resultaten i 2023 års stora enkätundersökning Liv och Hälsa Ung.

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 27 april27.4.2023 16:41:56 CEST | Pressmeddelande

Brister hittade i fördjupad uppföljning av läkare Region Uppsala har gjort en fördjupad uppföljning av fem psykiatriker och en ortoped. Samtliga är verksamma inom Lag om läkarvårdsersättning, den så kallade nationella taxan. Av rapporten till sjukhusstyrelsen framgår att det framkommit allvarliga brister hos flera av vårdgivarna. Bristerna handlar bland annat om att man inte följer nationella behandlingsrekommendationer. Det saknas också strukturerad uppföljning av behandlingsresultatet och i många fall har besöksfrekvensen varit mycket hög. För tre av vårdgivarna rekommenderas Region Uppsala att upprätta en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. I två fall har det funnits allvarliga vårdskador som bör leda till Lex Maria-anmälan från läkarna. Sjukhusstyrelsen beslutade att en handlingsplan ska upprättas utifrån rapporten. En återrapportering ska lämnas till sjukhusstyrelsen i oktober. Oförändrad ekonomisk prognos efter mars Akademiska sjukhuset prognosticerar ett resultat på m

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum