Solna stad

Så ska Solna stads grönplan genomföras

Dela

Tekniska nämnden beslutade den 15 december 2021 om ett genomförandeprogram av Solna stads grönplan. Programmet beskriver varje stadsdels egna unika förutsättningar och ger förslag på åtgärder för mer grönska, biologisk mångfald och möjligheter till rekreation och vila för Solnabor och besökare.

Grönytor, parker och natur är viktiga för livskvalitet, rekreation och biologisk mångfald i en stad. Drygt hälften av Solnas yta består av grönytor – till exempel parker, naturområden och gröna gatumiljöer. Hur stadens gröna offentliga miljöer bör utvecklas beskrivs i grönplanen – ”Hela Solnas landskap – som antogs av kommunstyrelsen i samband med Solna stads översiktsplan.

– Att vi skyddar och utvecklar våra många grönområden är centralt för att Solna ska fortsätta växa hållbart. Grönplanen och genomförandeprogrammet är en tydlig plan för vårt arbete på stadens mark med såväl biologisk mångfald, som rekreation och naturupplevelser för Solnabor och besökare, säger Magnus Persson, tekniska nämndens ordförande, Solna stad.

Biologisk mångfald och rekreation

Tekniska nämnden beslutade den 15 december 2021 om ett genomförandeprogram för grönplanen, som beskriver stadens arbete med att implementera planens strategier. Programmet beskriver även åtgärder för varje stadsdel, för att skapa förutsättningar för mer grönska, ökad biologisk mångfald, platser för rekreation och vila samt för arbetet med stadens allmänna lekplatser.

Åtgärder för varje stadsdel i Solna

Genomförandeprogrammet bygger på grönplanens fem strategier för parker och natur i Solna, som används som underlag för till exempel fysisk planering i staden eller som inriktning för skötsel av stadens grönområden.

  1. Strategi för parker, natur och gröna stråk som en självklar del av den hållbara staden
  2. Strategi för optimering av grönstrukturens ekosystemtjänster
  3. Strategi för rörelse och vila
  4. Strategi för biologisk mångfald
  5. Strategi för skönhetsupplevelser

Därefter beskriver genomförandeprogrammet varje stadsdels unika förutsättningar utifrån de fem strategierna och ger förslag på åtgärder på såväl kort som lång sikt. Det kan till exempel handla om upprustning av lekparker, dagvattendammar, trädplanteringar, ny ängsmark, fler odlingsmöjligheter och fler platser för rekreation och vila runtom i Solna.

Genomförandeprogrammet berör flera förvaltningar

Tekniska nämnden fick i uppdrag i budget och verksamhetsplan för 2021 att tillsammans med berörda nämnder ta fram ett genomförandeprogram till Solna stads grönplan. Programmet berör flera förvaltningar inom staden, som arbetar med planering, anläggning och förvaltning av gröna ytor. Tekniska förvaltningen har huvudansvaret för att stadens naturmark, parker och gatuträd sköts och utvecklas på ett bra sätt. För att säkerställa att det tas hänsyn till gröna värden i stadsplaneringen involveras även miljö- och byggnadsförvaltningen och stadsledningsförvaltningen i arbetet. Samtidigt ansvarar förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid för olika aktiviteter i staden som berörs av stadens planering av grönytor.

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

Pressjour 08-746 12 00http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum