BioInnovation

Skoglig sektor tar krafttag kring standarder för biobaserade produkter

Dela

Hur ska man redovisa hållbarhet kopplat till skogsbruk? Med den frågan arbetar BioInnovations projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk. Projektet leds av SIS, Swedish Standards Institute och målet är att bygga vidare på befintliga standarder för hållbarhetskriterier och livscykelanalyser för biobaserade produkter och anpassa dem till svenskt skogsbruk.

- För att inköpare, upphandlare och konsumenter ska motiveras att satsa på biobaserat och kanske acceptera ett högre pris så behövs tydlig och tillförlitlig hållbarhetsinformation. Det inkluderar trovärdiga och transparenta data samt gemensamt accepterade verktyg. Projektet ska helt enkelt ge en solid bas att stå på när man kommunicerar kring hållbarhetsfrågor, säger Maria Gustafsson, projektledare SIS.

Den 7 mars möttes 25 aktörer från skogsnäringen, byggsektorn, forskarsamhället och myndigheter. Mötet var startskottet för arbetet som ska pågå under två år och bygger på en förstudie som satt ramen för projektet. Projektet väcker ett stort intresse inom skogssektorn och ett konsortium är bildat. Frågan är komplex och branschöverskridande samverkan är en förutsättning för att målen ska nås. 

Projektet arbetar med redovisning av skogsråvarans hållbarhet kopplat till de båda europeiska standarderna gällande hållbarhetskriterier och livscykelanalys (LCA) för biobaserade produkter. En handbok kommer utarbetas som täcker in alla tre aspekterna av hållbarhet; miljömässig, social och ekonomisk. Inom LCA-området kommer produktkategoriregler (PCR) och generiska dataset för LCA beräkningarna utvecklas.    

- Vi arbetar med framtagning av PCR i en öppen process där vem som helst kan delta, när det väl finns en PCR på marknaden så är den svår att rubba på. Därför är det bra att den här projektgruppen leder arbetet, säger Mikael Ekhagen, Gruppchef IVL. 

- Vi vill kommunicera det svenska skogsbrukets hållbarhet på ett övertygande sätt utan att för den skull skapa alltför tung administrativ börda för skogsnäringen. Målet är även att stödja BioInnovations övriga projekt när det gäller hållbarhetsfrågor så att även de har en gemensam bas att stå på och kan kommunicera på ett likartat och tillförlitligt sätt när det gäller dessa frågor, säger Maria Gustafsson. 

För ytterligare information eller bilder:
Swedish Standards Institute: 
Maria Gustafsson, projektledare, 072-280 19 40, maria.gustafsson@sis.se 

BioInnovation: Sara Ullmark, Kommunikatör, 070 386 7994, sara.ullmark@bioinnovation.se 

Projektet pågår 2017-12-11 till 2020-02-29 och leds av Maria Gustafsson från SIS, Swedish Standards Institute. Projektet finansieras av Vinnova genom BioInnovation, samt de deltagande projektparterna med en total budget på c:a 9 MSEK (varav c:a 4,5 MSEK offentliga medel). I projektet ingår Bergvik skog, BillerudKorsnäs, Domsjö, Energiföretagen, Essity, Holmen, IVL, LRF, Mondi, Region Örebro, Riksbyggen, RISE, SCA, Sekab, Setra, SIS, Skogforsk, Sveaskog, Södra skogsägarna och Upphandlingsmyndigheten.

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram grundat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. http://www.bioinnovation.se/ 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
LCA Standarder BioInnovation
LCA Standarder BioInnovation
Ladda ned bild
logolimpa-program-horisontell-rgb-170927a
logolimpa-program-horisontell-rgb-170927a
Ladda ned bild
logolimpa-grundare-horisontell-rgb
logolimpa-grundare-horisontell-rgb
Ladda ned bild

Dokument

Om

BioInnovation
BioInnovation
Storgatan 19, Box 55525
102 04 Stockholm

http://www.bioinnovation.se

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.

 

 

Följ BioInnovation

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från BioInnovation

Nyinvigd utrustning kan ge biobaserat bränsle från svensk skogsråvara15.5.2017 10:31Pressmeddelande

Den 11 maj invigdes Sveriges första slurry hydrokracker – en högteknlogisk utrustning, unik i sitt slag och som inom kort kan möjliggöra svenskproducerat biobränsle i pilotskala. Pilotanläggningen är öppen och neutral för akademi och näringsliv att testa och verifiera olika koncept för kommersialisering. BioInnovations innovationsprojekt BioLi2.0 är ett av startprojekten. Lignin är en huvudbeståndsdel i trä. Av lignin kan man tillverka bioolja genom hydrokrackning, så det bli en viktig metod för att öka tillgången på biodiesel och därmed minska miljöpåverkan från transportsektorns. – Sedan förra hösten har vi inom projektet BioLi2.0 bedrivit forskning för att framställa biodrivmedel ur lignin. Vi har nått långt i labbskala, men med den här anläggningen tar vi ett signifikant steg närmre målet genom att gå från gram till kilo. Det känns superroligt att nu kunna får nyttja denna högteknologiska pilot, och om vi lyckas hela vägen till industriell process, kommer vi vara en inspiration för

Nedbrytningsbar odlingsduk underlättar för odlaren och miljön23.2.2017 13:38Pressmeddelande

Idag används plastbaserade odlingsdukar på åtta miljoner hektar om året i världen. Det motsvarar två hela Danmark, och användningen ökar. I samverkan med flera parter utvecklas nu en odlingsduk av biobaserade råvaror från skog och åker som bryts ner naturligt och underlättar för både bönderna och miljön. Den kommer att testas i större skala under årets odlingssäsong. Hantering av odlingsduk av plast kan vara en smutsig historia. Likt haven håller också många av världens odlingsarealer sakta men säkert att fyllas med plast, och exakt vad det får för långsiktiga konsekvenser för mikroklimatet och grödorna är inte till fullo utrett. I Sverige måste odlaren enligt lag lyfta duken ur jorden i slutet av säsongen och kasta eller återvinna den. Fördelen med biobaserade odlingsdukar är att de inte behöver avlägsnas då de naturligt bryts ner succesivt utan att skada miljön. Odlingsdukar går också att impregnera med olika typer av tillskott för markförbättring eller insektsavvisande ämnen. En typ

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum