Region Uppsala

Små skillnader i ny undersökning om akutmottagningar

Dela
Akutmottagningarna i Sverige får ett något lägre betyg år 2022 jämfört med år 2020. Det visar en ny enkätundersökning från Sveriges kommuner och regioner som presenteras idag. Region Uppsala placerar sig nära genomsnittet, men skillnaderna är små.

Sedan 2009 deltar samtliga regioner i Nationell patientenkät, som samordnas av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Genom återkommande undersökningar inhämtas kontinuerligt kunskap, och nu är det akutmottagningarna som har undersökts genom att patienter har svarat på frågor om hur de upplevt vården.

Regionernas akutmottagningar har jämförts i sju olika dimensioner. Varje dimension mäts med ett antal frågor, som viktas mot varandra och resulterar i ett system med så kallade dimensionspoäng. Region Uppsala ligger över rikets snitt inom några dimensioner och under inom andra. Genomgående är det dock inga stora skillnader.

När det gäller helhetsintrycket får Region Uppsala en så kallad dimensionspoäng på 80,7 av 100 möjliga, jämfört med 81,9 för riket som helhet. Detta är ett något sämre resultat jämfört med 2020 års undersökning, då Region Uppsalas poäng var 83,7 och rikets poäng 85,7.

Inom dimensionen tillgänglighet har Region Uppsalas akutmottagningar ett något bättre resultat än för landet som helhet (riket: 84,8 procent, Region Uppsala: 85,2 procent). Även för dimensionen emotionellt stöd har Region Uppsalas akutmottagningar ett något bättre resultat än för övriga regioner (riket: 75,8 procent, Region Uppsala: 76,4 procent). Inom kontinuitet och koordinering ligger Region Uppsala i stället något under (riket: 76,9 procent, Region Uppsala: 75,8 procent).

För dimensionerna delaktighet och involvering, respekt och bemötande och information och kunskap ligger Region Uppsalas resultat mycket nära resultatet för hela landet.

Fakta om patientenkäten
Nationell patientenkät är en av Sveriges största undersökningar. Svarsfrekvensen för år 2022 ligger på 37,4 procent för Region Uppsala (2383 enkäter skickades ut, 891 enkäter räknas som besvarade). För riket som helhet är svarsfrekvensen 37,2 procent (44 475 utskickade enkäter, varav 16 560 räknas som besvarade).

Urvalet är baserat på de personer som besökte en akutmottagning inom Uppsala län under oktober och november månad 2022. Deltagande akutmottagningar inom Uppsala län är fem mottagningar på Akademiska sjukhuset: akutmottagningen, öron-, näsa- halsmottagningen, akutmottagningen för gynekologi, akutmottagningen för barn och ungdom, akutmottagningen för infektionssjukdomar, samt akutmottagningen vid Lasarettet i Enköping och Närakuten Aleris.

Nyckelord

Kontakter

Johanna Woltjer, vårdkvalitetschef Region Uppsala, tel 018-617 48 74

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Prisnivåerna i UL:s nya biljettmodell beslutade8.6.2023 11:29:30 CEST | Pressmeddelande

Regionfullmäktige fattade på sitt möte den 7-8 juni beslut om nya priser för UL:s ordinarie enkel- och 30-dagarsbiljett. Från och med 22 januari 2024 kostar en ordinarie enkelbiljett 39 kronor och en 30-dagarsbiljett 1030 kronor. Priserna införs i samband med att länet bildar en zon för de som reser med enkelbiljett, stället för, som idag, fem zoner och innebär att man kan resa hur långt man vill inom länet under de 75 minuter som biljetten gäller.

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 30 maj 202330.5.2023 16:17:17 CEST | Pressmeddelande

Prognos om minus 378 miljoner kronor Region Uppsalas balanskravsresultat för helåret 2023 beräknas till minus 378 miljoner kronor vid april månads utgång. Detta är efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven på 707 miljoner kronor, annars skulle resultatet beräknas till minus 1 085 miljoner kronor. Prognosen är 528 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat, och 71 miljoner kronor sämre än föregående månad. Förklaringen till det negativa resultatet är den höga inflationen som både påverkar det allmänna kostnadsläget, samt kostnaden för pensioner. Prognosen har även ändrats utifrån ändrade förutsättningar för årets lönerevision, Region Uppsala kommer att få avsätta mer pengar till löneökningar. Fortsatt höga kostnader för inhyrd personal, och effektiviseringsåtgärder inom Akademiska sjukhuset som inte bedöms få full effekt, är andra orsaker till den negativa prognosen. (V), (S) och (MP) yrkade på att regiondirektören skulle få i uppdrag att återkomma med förslag på beslut för att

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 29 maj29.5.2023 16:16:15 CEST | Nyheter

Fortsatt arbete med att utveckla den palliativ vården Sjukhusstyrelsen behandlade vid dagens sammanträde ett ärende om det pågående arbetet med att se över och utveckla den palliativa vården. Styrelsen beslutade att förutsättningarna för den palliativa vården i hemmet för barn och unga ska förbättras genom att man etablerar en grupp inom kunskapsstyrningen som får i uppdrag att förtydliga det palliativa uppdraget och införa det nationella vårdprogrammet för barn och unga. En avrapportering ska göras till styrelsen i februari 2024. Sjukhusstyrelsen beslutade också att palliativt centrum ska utvecklas till ett kompetenscentrum för palliativ vård i Uppsala län genom att förtydliga uppdraget, utveckla en funktion för FoUU-ansvar och förstärka det palliativa konsultteamet. En avrapportering ska göras till styrelsen i februari 2024. Det ska också genomföras en utredning av förutsättningarna för en samlad organisation för den specialiserade palliativa vården i länet. Utredningen ska utgå från

Klyftan mellan pojkars och flickors mående fortsätter att öka15.5.2023 08:58:00 CEST | Pressmeddelande

År 2011 uppgav 90 procent av pojkarna och 81 procent av flickorna i Uppsala län att de mådde bra eller ganska bra. År 2023 är motsvarande siffror 80 procent av pojkarna, men bara 58 procent av flickorna. Klyftan mellan pojkars och flickors mående fortsätter att öka för varje gång undersökningen genomförs. Detta är ett av resultaten i 2023 års stora enkätundersökning Liv och Hälsa Ung.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum