Stockholms stad

Stockholms stads beredskap när Region Stockholm ställer om – beslut fattade i krisledningsnämnden den 27 mars och 1 april

Dela

Med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har Stockholms stads krisledningsnämnd idag fattat ett antal beslut. Besluten stärker stadens skyndsamma arbete för att säkerställa den kapacitet som krävs inom stadens vård- och omsorgsverksamhet med anledning av regionens nya inriktning i sjukvården.

För att regionens akutsjukhus ska kunna ta hand om de svårast sjuka patienterna måste vård och omsorg även kunna ges utanför akutsjukhusen, i ett nära samarbete mellan regionen och staden. Staden behöver därför ha beredskap att kunna ta emot utskrivningsklara äldre från slutenvården med kortare varsel än vanligt och även under kvällar och helger. Det kan också bli aktuellt att ta emot personer som i normalfallet skulle kunna ha gått hem med hemtjänstinsatser och erbjuda dem korttidsplaceringar om hemtjänsten behöver avlastas.

Att staden kan få ett ökat ansvar för personer som skrivs ut från akutsjukhusen påverkar även:

  • Hemtjänsten. Både den som staden driver i egen regi och hemtjänst i regi av privata utövare. Kontrakten med de privata utförarna möjliggör att staden vid extraordinära händelser kan använda resurserna på annat sätt än vad som framgår av avtalet. Vidare kan förvaltningarna komma att behöva prioritera bland hemtjänstinsatser med anledning av regionens nya inriktning.
  • Personlig assistans. Det finns också ett behov av att se över handläggningen av ansökan om tillfällig utökning av personlig assistans då dessa bedöms öka med anledning av den rådande situationen.

I syfte att stärka stadens skyndsamma arbete för att säkerställa den kapacitet som kommer krävas inom stadens vård- och omsorgsverksamhet har krisledningsnämnden idag därför fattat nedan beslut:

Samverkan Region Stockholm.
Staden ska samarbeta med regionen för att bereda utskrivningsklara äldre vård och omsorg i enlighet med vad som beskrivs ovan.

Hantering av akuta korttidsplaceringar
Stockholms stad behöver ha beredskap för att kunna tillgodose ett större behov av korttidsplacering av utskrivningsklara äldre från slutenvården än i normalläget. Det kan också bli aktuellt att ta emot personer som i normalfallet skulle kunna ha gått hem med hemtjänstinsatser och erbjuda dem korttidsplaceringar om hemtjänsten behöver avlastas.

Krisledningsnämnden fattade den 1 april i äldrenämndens och stadsdelsnämndernas ställe följande beslut:

1. I första hand ska förvaltningarna följa gällande rutiner för korttidsplaceringar.

2. I det fall ovanstående platser inte räcker till verkställs detta i andra hand genom korttidsplacering på permanent vård-och omsorgsboende i egen regi i staden eller i privat vård-och omsorgsboende med tillstånd från IVO.

Hantering av akuta placeringar i vård- och omsorgsboenden
Vid eventuella tidsbegränsade beslut av akut anledning kan köreglerna frångås och ledig plats erbjudas till akut fall vid sidan av kön. Detta bör dock inte användas förrän alla andra möjligheter att hitta en akut plats inom LOV (lagen om valfrihetssystem) är uttömda.

Stadsdelsförvaltningarna har möjlighet att använda andra typer av lösningar än plats i ordinarie vård- och omsorgsboende om den enskilde inte har ett omfattande vårdbehov, till exempel placering i ledig seniorlägenhet, patienthotell med mera. Förvaltningarna kan också öppna tidigare avvecklade boenden.

Krisledningsnämnden fattar beslutet i äldrenämndens och stadsdelsnämndernas ställe.

Akuta hemtjänstinsatser
Vid behov ska akuta hemtjänstinsatser hanteras av alla utförare, både av stadens egen hemtjänst och av hemtjänst i privat regi. Det innebär att nuvarande skrivning om att inom tre dagar bekräfta och påbörja uppdrag inte kommer att gälla. Personer som omfattas av akuta insatser ska välja utförare när det är praktiskt genomförbart.

Förvaltningarna tillåts vid behov prioritera bland hemtjänstinsatser. Prioriterade insatser är omvårdnadsinsatser samt inköp av mat och mediciner. Enklare matlagning kan bytas mot matlådor/matleveranser. Icke prioriterade insatser är till exempel städning, andra inköp och promenader.

Krisledningsnämnden fattar beslutet i socialnämndens, äldrenämndens och stadsdelsnämndernas ställe.

Tillfällig utökning av personlig assistans enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387)

Vid ansökan om tillfällig utökning av personlig assistans enligt LSS på grund av smitta, karantän eller till följd av stängning av exempelvis skola eller annan ordinarie verksamhet får utgångspunkten för biståndsprövningen vara att behovet av utökningen föreligger. Handläggning ska ske så skyndsamt som möjligt, även om det kan finnas visst annat utredningsbehov av exempelvis om behovet tillgodoses på annat sätt.

Krisledningsnämnden fattar beslutet i stadsdelsnämndernas ställe.

Om krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden utgörs av borgarråden och dess huvuduppgifter är att fatta strategiska beslut vid extraordinära händelser. Krisledningsnämnden har möjlighet att ta över hela eller delar av andra nämnders ansvarsområden för att kunna omfördela resurser och effektivisera hanteringen.

Kontakter

För finansborgarrådet, Edward Tovi, 076-122 92 02
För äldreborgarrådet, Maria Tiger Bodlund, 076-122 99 14
För socialborgarrådet, Linn Friman, 076-122 98 75

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum