Region Uppsala

Trafikverket beviljar två miljarder till spårväg

Dela
Nu är det klart att Uppsala kommun och Region Uppsala får de två miljarder till spårväg som man ansökt om från Trafikverket, inom ramen för stadsmiljöavtal. Det innebär att byggandet kan påbörjas under 2025 och ska vara färdigt 2029.
Spårväg - snart verklighet på Uppsalas gator. Visionsbild: White
Spårväg - snart verklighet på Uppsalas gator. Visionsbild: White


– Det här är väldigt glädjande och bekräftar att det finns ett stort behov av kapacitetsstark kollektivtrafik i form av spårväg. För Uppsalaborna skapar spårvägen snabba och säkra förbindelser mellan viktiga målpunkter och vi ger mer plats för människorna i gatumiljön. Arbetet med detaljplan, tillstånd och andra förberedelser för genomförande fortsätter nu och nödvändiga beslut kommer att hanteras av kommunstyrelsen, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Att bygga spårväg som en bärande del av Uppsalas kollektivtrafik är en gemensam satsning mellan Region Uppsala och Uppsala kommun. Huvudsyftet till att valet föll på spårväg är dess höga kapacitet. År 2050 förväntas 80 000 människor resa längs spårvägssträckan varje dag, en mängd som bussar har svårt att klara av. En spårvagn som är 30 meter lång kan ta ungefär samma mängd resenärer som tre stadsbussar. Dessutom har spårvägen stora miljö- och klimatmässiga fördelar.

– I Uppsala län ansvarar regionen för driften av kollektivtrafik och depålösning medan kommunerna ansvarar för systemval och fasta investeringar. Uppsala kommun har meddelat att de kommer att gå vidare med arbetet att investera i spårvagn. Från regionens sida kommer vi att leva upp till den ansvarsfördelning som finns emellan oss och ansvara för driften av den nya kollektivtrafiken i Uppsala kommun, säger Emilie Orring (M) regionstyrelsens ordförande.

Spårvägen ska binda samman den planerade järnvägsstationen i Bergsbrunna med Ultuna, Gottsunda och Uppsala centralstation. Skälet till att valet fallit på spårväg är att den är miljövänlig och kapacitetsstark i ett långsiktigt perspektiv. Förutsägbarheten i kollektivtrafikens dragning innebär också fördelar för planeringen av bostäder och företagsinvesteringar. Ett krav från Trafikverket är att medlen från stadsmiljöavtalet ska vara upparbetade senast 2029.

– Det är positivt att Trafikverket kan stötta en hållbar stadsutveckling genom stadsmiljöavtalen. Uppsala kommun med Region Uppsala som beviljats ett stadsmiljöavtal på över två miljarder kronor under perioden 2022–2029 för ny spårtrafik är den hittills största paketsatsningen, och bör ge god effekt i form av ökat resande med kollektivtrafik och även fler cykelresor. Motprestationer och effektbedömningar ingår i avtalet, säger Lennart Kalander, chef nationell planering, Trafikverket.

Spårvägen är beräknad att kosta kommunen totalt 6,1 miljarder. Staten har tidigare beviljat drygt 0,9 miljarder kronor för Ultunalänken. Tillsammans med de dryga 2 miljarder som Trafikverket nu bidrar med för Kunskapsspåret utgör statens bidrag 50 procent av den totala kostnaden. Därmed uppfylls villkoret för byggande av spårväg. Vilket kommunfullmäktige tog beslut om i december 2021.

Ytterligare stadsmiljöavtal kommer att sökas för ändhållplatserna vid Uppsala C, Uppsala S och den nya järnvägsstationen vid Bergsbrunna.

Nyckelord

Kontakter

Emilie Orring (M), Regionstyrelsens ordförande
Tel: 076- 785 41 72


Erik Pelling (S), Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 018-727 13 18


Karin Svingby, trafikdirektör, Region Uppsala
Tel: 018-617 48 83


Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör, Uppsala kommun
Tel: 018-727 45 08


Maria Hasselgren, presschef Trafik och samhälle, Region Uppsala
Tel: 072-202 48 64

Lars Nylander, presskommunikatör, Uppsala kommun
Tel: 076-6951289

Bilder

Spårväg - snart verklighet på Uppsalas gator. Visionsbild: White
Spårväg - snart verklighet på Uppsalas gator. Visionsbild: White
Ladda ned bild

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 30 maj 202330.5.2023 16:17:17 CEST | Pressmeddelande

Prognos om minus 378 miljoner kronor Region Uppsalas balanskravsresultat för helåret 2023 beräknas till minus 378 miljoner kronor vid april månads utgång. Detta är efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven på 707 miljoner kronor, annars skulle resultatet beräknas till minus 1 085 miljoner kronor. Prognosen är 528 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat, och 71 miljoner kronor sämre än föregående månad. Förklaringen till det negativa resultatet är den höga inflationen som både påverkar det allmänna kostnadsläget, samt kostnaden för pensioner. Prognosen har även ändrats utifrån ändrade förutsättningar för årets lönerevision, Region Uppsala kommer att få avsätta mer pengar till löneökningar. Fortsatt höga kostnader för inhyrd personal, och effektiviseringsåtgärder inom Akademiska sjukhuset som inte bedöms få full effekt, är andra orsaker till den negativa prognosen. (V), (S) och (MP) yrkade på att regiondirektören skulle få i uppdrag att återkomma med förslag på beslut för att

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 29 maj29.5.2023 16:16:15 CEST | Nyheter

Fortsatt arbete med att utveckla den palliativ vården Sjukhusstyrelsen behandlade vid dagens sammanträde ett ärende om det pågående arbetet med att se över och utveckla den palliativa vården. Styrelsen beslutade att förutsättningarna för den palliativa vården i hemmet för barn och unga ska förbättras genom att man etablerar en grupp inom kunskapsstyrningen som får i uppdrag att förtydliga det palliativa uppdraget och införa det nationella vårdprogrammet för barn och unga. En avrapportering ska göras till styrelsen i februari 2024. Sjukhusstyrelsen beslutade också att palliativt centrum ska utvecklas till ett kompetenscentrum för palliativ vård i Uppsala län genom att förtydliga uppdraget, utveckla en funktion för FoUU-ansvar och förstärka det palliativa konsultteamet. En avrapportering ska göras till styrelsen i februari 2024. Det ska också genomföras en utredning av förutsättningarna för en samlad organisation för den specialiserade palliativa vården i länet. Utredningen ska utgå från

Klyftan mellan pojkars och flickors mående fortsätter att öka15.5.2023 08:58:00 CEST | Pressmeddelande

År 2011 uppgav 90 procent av pojkarna och 81 procent av flickorna i Uppsala län att de mådde bra eller ganska bra. År 2023 är motsvarande siffror 80 procent av pojkarna, men bara 58 procent av flickorna. Klyftan mellan pojkars och flickors mående fortsätter att öka för varje gång undersökningen genomförs. Detta är ett av resultaten i 2023 års stora enkätundersökning Liv och Hälsa Ung.

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 27 april27.4.2023 16:41:56 CEST | Pressmeddelande

Brister hittade i fördjupad uppföljning av läkare Region Uppsala har gjort en fördjupad uppföljning av fem psykiatriker och en ortoped. Samtliga är verksamma inom Lag om läkarvårdsersättning, den så kallade nationella taxan. Av rapporten till sjukhusstyrelsen framgår att det framkommit allvarliga brister hos flera av vårdgivarna. Bristerna handlar bland annat om att man inte följer nationella behandlingsrekommendationer. Det saknas också strukturerad uppföljning av behandlingsresultatet och i många fall har besöksfrekvensen varit mycket hög. För tre av vårdgivarna rekommenderas Region Uppsala att upprätta en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. I två fall har det funnits allvarliga vårdskador som bör leda till Lex Maria-anmälan från läkarna. Sjukhusstyrelsen beslutade att en handlingsplan ska upprättas utifrån rapporten. En återrapportering ska lämnas till sjukhusstyrelsen i oktober. Oförändrad ekonomisk prognos efter mars Akademiska sjukhuset prognosticerar ett resultat på m

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum