VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Unik och omfattande genomgång av möjligheter att minska miljöbelastningen av mikroplast från vägtrafiken

Dela

VTI har kartlagt och prioriterat potentiella styrmedel och åtgärder mot mikroplast från däck- och vägslitage. Den nya rapporten är den mest omfattande genomgången av olika möjligheter att minska belastningen av mikroplast från vägtrafiken som har gjorts. Utsläpp från däck beräknas uppgå till drygt 11 000 ton per år vilket är mer än hälften av alla utsläpp av mikroplaster i Sverige.

Foto: Katja Kircher, VTI
Foto: Katja Kircher, VTI

Syftet med rapporten är att identifiera potentiella styrmedel och åtgärder som kan minska belastningen av mikroplast från däck- och vägslitage på miljön, samt att bedöma vilka som bör prioriteras för fördjupad utredning eller kunskapsuppbyggnad. Rapporten omfattar styrmedel och åtgärder som minskar utsläppen, spridningen och effekterna av mikroplastpartiklar från däck och vägmarkeringar i miljön samt de som bidrar till att öka kunskapen inom området.

– Vi har sammanställt 35 översiktliga styrmedels- och åtgärdsrubriker under vilka det finns 58 preciseringar som i detalj anger vad det är för potentiellt styrmedel eller åtgärd som avses, förklarar Mikael Johannesson, forskningschef på VTI och en av författarna. Vi har fokuserat på styrmedel och åtgärder som bidrar till att minska uppkomst och utsläpp av däckpartiklar men till exempel slitage av vägmarkeringar ingår också i kartläggningen. Anledningen till vårt fokus på däck är att däckslitage utgör den allra största källan till mikroplast från vägtrafiken och att det generellt är effektivast att vidta en åtgärd vid källan.

Prioriteringen av styrmedlen och åtgärderna har skett i nivåerna: högt prioriterad, prioriterad och inte prioriterad. I flertalet fall behövs mer kunskap innan de kan utvärderas, implementeras eller genomföras, varför förslag som leder till direkta åtgärder inte kan ges.

– Av de 20 som vi har prioriterat högst anser vi några vara särskilt intressanta. De är de som handlar om 1) minskat trafikarbete, 2) körbeteende, 3) däckens slitagebenägenhet 4) lufttryck och hjulinställningar, 5) reglering av farliga ämnen, 6) uppsamling av däckpartiklar under färd, 7) hållbar hantering av vägdagvatten, och 8) kunskapsuppbyggnad för bedömning av risker och behov av åtgärder. Vi kan alla genom vårt beteende minska belastningen av mikroplast men frivilliga åtgärder är knappast tillräckligt det behövs också styrmedel på olika nivåer, inte minst på EU-nivå säger Mikael Johannesson.

Bristen på kunskap gör att det inte går att bedöma hur stor risken är med mikroplast i miljön och därför går det inte heller att bedöma åtgärdsbehovets storlek. Det faktum att utsläppen från däck- och vägslitage är stora och ökar, att partiklarna sannolikt är svårnedbrytbara och ackumuleras i miljön samt att partiklarna i sig och miljö- och hälsofarliga ämnen i partiklarna kan påverka organismer negativt bedöms dock vara tillräckligt för att vidta förebyggande åtgärder. Behoven av åtgärder mot mikroplast har bl.a. förts fram av Europeiska kommissionens vetenskapliga råd. Det är också i linje med försiktighetsprincipen i miljöbalken.

Rapporten har tagits fram inom ramen för ett flerårigt regeringsuppdrag om mikroplast från vägtrafiken.

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om mikroplast från vägtrafiken (2021, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA)

Utsläpp av mikroplast från vägtrafik (2021, vti.se)

Kontakter

Mikael Johannesson, forskningschef VTI
Tel: 08–555 770 34
E-post: mikael.johannesson@vti.se

Bilder

Foto: Katja Kircher, VTI
Foto: Katja Kircher, VTI
Ladda ned bild

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI är ett forskningsinstitut med uppdrag från regeringen att bedriva forskning och utveckling inom transportområdet. Vi verkar för att målen för transportpolitiken uppnås genom att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn.

Vi är cirka 200 medarbetare på flera platser i landet. Mer än hälften av våra medarbetare inom forskning och utveckling har doktors- eller licentiatexamen. Vi har egna professorstjänster inom väg- och banteknik, människa-maskin-interaktion (HMI), miljöanalys samt nationalekonomi.

Hos oss finns en mängd vetenskapliga discipliner samlade. Genom att både arbeta på djupet och tvärs över olika kunskapsområden kan vi bidra i både mindre och stora forskningssatsningar.

Vi har kunskap inom alla trafikslag – väg, järnväg, sjö- och luftfart.

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI har utrett var i byggprocessen glimmer genereras i obundna ballastmaterial9.6.2022 15:30:48 CEST | Pressmeddelande

Fredrik Hellman, senior forskare och Håkan Arvidsson, laboratorieansvarig, på VTI har tillsammans med Lars Stenlid från Skanska gjort fält- och laboratoriestudier i syfte att undersöka och öka förståelsen för vilka delar av byggprocessen som riskerar att öka fritt glimmer i finfraktionerna och därmed ge en försämrad beständighet och risk för spårdjupsutveckling och sprickbildning i vägkonstruktionen.

Snabbare elektrifiering genom samspel, differentierade priser och höjd kunskap31.5.2022 15:25:03 CEST | Pressmeddelande

För att nå de svenska klimatmålen vill regeringen skynda på elektrifieringen av alla transportslag. VTI har fått uppdraget att utreda hur det ska gå till. En snabb elektrifiering kräver ett utvecklat samspel mellan transport- och energisektorn. Prisdifferentiering kan öka kapaciteten för laddning och elförsörjning. Kunskapen behöver höjas bland dem som ska ta till sig den nya tekniken.

Nya mobilitetstjänster ur tre perspektiv – offentliga aktörer, medborgare och marknadsaktörer20.5.2022 13:26:13 CEST | Pressmeddelande

Mistra SAMS (Sustainable Accessibility and Mobility Services) är ett forskningsprogram om vad en socialt och miljömässigt hållbar mobilitet och tillgänglighet skulle kunna innebära. Ett forskningsprogram där bland andra tre av rapportförfattarna Jacob Witzell, Kelsey Oldbury och Joel Göransson Scalzotto, från VTI, medverkar. I sin rapport presenterar de illustrativa exempel på nutida initiativ inom mobilitetsområdet som syftar till att stärka miljömässigt hållbara och socialt rättvisa resor och transporter och reflekterar kring roller som offentliga aktörer, marknadsaktörer och medborgare spelar i utvecklingen.

Hastighetsefterlevnad sämst på 40-sträckor i tätort12.5.2022 13:14:42 CEST | Pressinbjudan

I februari 2020 fattade Riksdagen beslut om ett nytt halveringsmål inom trafiksäkerhet. Målet för 2030 är att antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras och antalet allvarligt skadade minska med 25 procent. På uppdrag av NTF har forskarna Anna Vadeby och Anna Anund på VTI, Statens väg- och forskningsinstitut genomfört en studie i syfte att följa upp hastighetsutvecklingen på det kommunala vägnätet i tätort.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum