Region Uppsala

Uppsala län har passerat 400 000 invånare

Dela

Nu har Uppsala län över 400 000 invånare. Det visar de senaste siffrorna om folkmängden i länet. Antalet invånare väntas fortsätta öka kommande år enligt Region Uppsalas befolkningsprognos.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Det bor nu över 400 000 invånare i Uppsala län visar de visar de senaste siffrorna om folkmängden i länet från Skatteverket. Det är en ökning med 4 974 personer jämfört med 2021.

– Det är mycket glädjande att vi blir fler invånare i Uppsala län, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande. En växande befolkning är ett kvitto på att Uppsala är en attraktiv region där många människor vill leva, bo och verka – idag och i framtiden.

– I Region Uppsalas uppdrag ingår det ett ansvar för att driva på för en hållbar regional utveckling i samverkan med länets kommuner, myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och akademi, säger Emilie Orring. Vi arbetar tillsammans för att utveckla Uppsala län genom att stimulera innovation, ny teknik, gröna lösningar för framtiden, ett förbättrat näringslivsklimat och stärkt kompetensförsörjning. Allt med syfte att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och fortsatt utveckling, både för dem som bor i länet idag och för kommande generationer.

Befolkningsprognos visar fortsatt ökning

Även Region Uppsalas senaste befolkningsprognos visar att Uppsala län växer och förväntas fortsätta växa i högre takt än rikssnittet. Prognosen visar att befolkningen i Uppsala län förväntas öka till 538 613 invånare år 2050. Det innebär en ökning med 39 procent mellan 2022 och 2050 och som jämförelse förväntas befolkningen i riket i stort växa med knappt 13 procent under samma period.

Invånarantalet i länet har ökat stadigt från 298 735 invånare år 2002 till dagens 400 000 invånare. Åldersfördelningen visar att andelen unga vuxna mellan 18 och 30 år är högre i Uppsala län jämfört med landet i stort, samtidigt som andelen personer över 35 år är något lägre än rikssnittet. Den växande folkmängden förklaras till stor del av ett positivt flyttnetto i kombination med ett positivt födelsenetto.

Enligt prognosen har Uppsala kommun den tredje högsta prognosticerade tillväxten inom länet mellan 2021 och 2050, 37 procent. Enköpings kommun förutspås öka med knappt hälften av dagens invånarantal under prognosperioden och Knivsta kommun väntas växa allra mest med 58 procent.

Kontakter

Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen: 076-785 41 72
Stefanie Bastani, analytiker, avdelningen för regional utveckling: 072- 204 09 28

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 28 november28.11.2022 15:52:55 CET | Nyheter

Utredning av ny sjukhusbyggnad på annan plats överlåts till regionstyrelsen Vid sjukhusstyrelsens sammanträde presenterades en fördjupad förstudie av centralblocket på Akademiska sjukhuset. Förstudien har tagit fram ett tänkbart scenario, som innebär att centralblocket renoveras och anpassas, men att det också skapas nybyggnader för vissa verksamheter, ett projekt som förväntas ta flera decennier. Som ett alternativ presenteras också ett förslag om att bygga ytterligare ett sjukhus. Sjukhusstyrelsen ansåg att frågan om ny sjukhusbyggnad behöver utredas vidare, där man tar hänsyn till fler perspektiv, bland annat behovet av högspecialiserad sjukvård och det pågående omställningsarbetet för framtidens hälso- och sjukvård. Det behövs också samråd med fler förvaltningar inom Region Uppsala och med länets kommuner. Sjukhusstyrelsen beslutade att överlåta ärendet till regionstyrelsen för fortsatt beredning. Oförändrad prognos för Akademiska efter oktober Akademiska sjukhusets årsprognos är o

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 24 november24.11.2022 16:47:58 CET | Nyheter

Delårsrapport januari-augusti godkänd Regionfullmäktige godkände delårsrapporten för perioden januari – augusti 2022. Region Uppsalas resultat för 2022 beräknas bli 424 miljoner kronor, vilket är 219 miljoner kronor bättre än budget. Det positiva resultatet beror på högre skatteintäkter, generella och riktade statsbidrag och ersättning för vaccinering. Intäkterna för trafik, riks- och regionvård och tandvård är lägre än budgeterat, vilket hänger samman med effekter av pandemin och svårigheter med kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Reviderad regionplan och budget 2023-2025 fastställd Den reviderade regionplanen och budgeten för 2023-2025 fastställdes av regionfullmäktige. Budgeten har tidigare fastställts vid fullmäktiges sammanträde i juni, men eftersom det har hållits val ska den faställas på nytt. Några revideringar i budgeten har gjorts sedan junisammanträdet. Bland annat har de beräknade skatteintäkterna och pensionskostnaderna justerats. En anslagsram på 37 miljone

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 22 november 202222.11.2022 14:19:15 CET | Pressmeddelande

Det nya produktionsköket vid Akademiska sjukhuset föreslås pausas Vid sitt möte beslutade fastighets- och servicenämnden att föreslå att arbetet med det nya produktionsköket pausas i sex månader, därefter tas ett nytt ställningstagande. En prognos för ärendet ska lämnas till nämnden senast i juni 2023. Beslutet går nu vidare till både regionstyrelsen och regionfullmäktige. Bakgrunden är att regionfullmäktige 2018 fattade beslut om genomförandet av projektet Nytt produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset. En första upphandling genomfördes i december 2021 och utfallet blev endast ett inkommet anbud, detta överskred dessutom väsentligen projektets budget. Därför avbröts upphandlingen med hänvisning till oacceptabelt anbud. Vid ett upphandlingsförfarande i maj 2022 hade materialprisindex införts, för att öppna för fler och lägre anbud. Men även denna gång inkom endast ett anbud, som låg ännu högre än det tidigare. Därför avbröts även denna upphandling med hänvisning till oacce

Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 november21.11.2022 16:27:03 CET | Nyheter

Vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2022 utsedda Vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2022 har utsetts. Priset delas ut för att uppmärksamma hälsofrämjande insatser inom hälso- och sjukvården. För 2022 års pris fördelas prissumman på sammanlagt 100 000 kronor mellan följande verksamheter: Familjeläkarna Luthagen, Uppsala för ett systematiskt arbete med stöd till goda levnadsvanor genom ett strukturerat och hälsofrämjande arbetssätt förankrat i ordinarie verksamhet - 60 000 kronor. Närvårdsenheten Tierp-Älvkarleby, Nära vård och hälsa för utveckling av ett personcentrerat arbete med hälsofrämjande perspektiv och stöd för goda levnadsvanor - 40 000 kronor. Oförändrad prognos för vårdstyrelsen i oktober Den ekonomiska prognosen för förvaltningarna Nära vård och hälsa och Folktandvården var oförändrad i oktober jämfört med föregående månad. Nära vård och hälsa lämnar en prognos på +/- 0 kronor, vilket är 15 miljoner kronor bättre än årsbudget. Folktandvården lämnar en prognos på plus 11 miljoner

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum