Region Uppsala

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 27 mars

Dela

Minusprognos för Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset väntas göra ett minusresultat på 650 miljoner kronor under 2023. Det framgår av månadsrapporten för februari. Detta är 550 miljoner kronor sämre än den beviljade budgeten på minus 100 miljoner kronor. Prognosen beror på att sjukhuset inte klarade av hela åtgärdsprogrammet under 2022, ökat budgetkrav och låg uppräkning i förhållande till kostnadsökningarna. Sjukhuset arbetar med åtgärder både sjukhusövergripande samt på verksamhetsområdesnivå för att minska det negativa ekonomiska gapet.

Prognosen för Lasarettet i Enköping ligger på minus 15 miljoner kronor. Försämringen beror på höga kostnader för inhyrd personal och ökad produktion

Sjukhusstyrelsens egen verksamhet prognostiserar ett nollresultat.

(S) yrkade under detta ärende på att sjukhusstyrelsen skulle avsätta 700 000 kronor till verksamhet på Akademiska sjukhuset för sjukhushundarna. Detta avslogs.

Svar på initiativ om geriatriken i Tierp

Vivianne Macdisi (S), Peter Lydell (S) och Karin Westlund (S) hade väckt ett initiativ om geriatriken i Tierp. I initiativet föreslås bland annat att en handlingsplan ska tas fram för att geriatriken ska kunna öppna under året. De föreslog också att all personal som har sin arbetsplats i Tierp ska ersättas för sina resor till Uppsala, fram till dess att geriatriken kan återöppnas, på samma sätt som under sommarens nedstängning.

Sjukhusstyrelsen beslutade att avslå initiativet med hänvisning till att det redan pågår en utredning. När det gäller föreslaget att ersätta personal för resor konstaterade styrelsen att verksamhetsområdet geriatrik inte har kunnat fortsätta att erbjuda busskortet till medarbetare från Tierp av skattemässiga skäl, men också därför att det blir ojämlikt i förhållande till övriga kollegor som pendlar samma sträcka utan dessa förmåner.

(S) reserverade sig och yrkade på att initiativet skulle bifallas.

Nyckelord

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Uppsnabbat innehåller korta sammanfattningar av ett urval av de beslut som fattats i Region Uppsalas styrelser och nämnder. För en fullständig redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras tillsammans med handlingarna till aktuellt möte.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 7-8 juni 20238.6.2023 15:50:23 CEST | Pressmeddelande

Regionplan och budget 2024-2026 fastställdes Regionfullmäktige fastställde regionplan och budget för 2024-2026. Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som anger inriktningen för hela Region Uppsalas verksamhet, dels för det kommande budgetåret 2024, dels för den kommande treårsperioden. Utgångspunkten är Region Uppsalas styrmodell, som innehåller fyra strategiska mål: ”attraktiv arbetsplats”, ”hög tillgänglighet”, ”god kvalitet med ekonomi i balans” samt ”hållbar och konkurrenskraftig utveckling”. Regionplan och budget 2024-2026 beskrivs som återhållsam och det kommer att krävas effektiviseringar för att nå en ekonomi i balans. De satsningar som görs handlar bland annat om att Region Uppsala ska bli en mer attraktiv arbetsgivare och att tillgängligheten till hälso- och sjukvård ska öka. Det påbörjade arbetet för att Region Uppsala ska bli bättre på att förebygga, stå emot och hantera kriser och påfrestningar fortsätter. För 2024 budgeteras ett nollresultat vilket är ett ti

Prisnivåerna i UL:s nya biljettmodell beslutade8.6.2023 11:29:30 CEST | Pressmeddelande

Regionfullmäktige fattade på sitt möte den 7-8 juni beslut om nya priser för UL:s ordinarie enkel- och 30-dagarsbiljett. Från och med 22 januari 2024 kostar en ordinarie enkelbiljett 39 kronor och en 30-dagarsbiljett 1030 kronor. Priserna införs i samband med att länet bildar en zon för de som reser med enkelbiljett, stället för, som idag, fem zoner och innebär att man kan resa hur långt man vill inom länet under de 75 minuter som biljetten gäller.

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 30 maj 202330.5.2023 16:17:17 CEST | Pressmeddelande

Prognos om minus 378 miljoner kronor Region Uppsalas balanskravsresultat för helåret 2023 beräknas till minus 378 miljoner kronor vid april månads utgång. Detta är efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven på 707 miljoner kronor, annars skulle resultatet beräknas till minus 1 085 miljoner kronor. Prognosen är 528 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat, och 71 miljoner kronor sämre än föregående månad. Förklaringen till det negativa resultatet är den höga inflationen som både påverkar det allmänna kostnadsläget, samt kostnaden för pensioner. Prognosen har även ändrats utifrån ändrade förutsättningar för årets lönerevision, Region Uppsala kommer att få avsätta mer pengar till löneökningar. Fortsatt höga kostnader för inhyrd personal, och effektiviseringsåtgärder inom Akademiska sjukhuset som inte bedöms få full effekt, är andra orsaker till den negativa prognosen. (V), (S) och (MP) yrkade på att regiondirektören skulle få i uppdrag att återkomma med förslag på beslut för att

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 29 maj29.5.2023 16:16:15 CEST | Nyheter

Fortsatt arbete med att utveckla den palliativ vården Sjukhusstyrelsen behandlade vid dagens sammanträde ett ärende om det pågående arbetet med att se över och utveckla den palliativa vården. Styrelsen beslutade att förutsättningarna för den palliativa vården i hemmet för barn och unga ska förbättras genom att man etablerar en grupp inom kunskapsstyrningen som får i uppdrag att förtydliga det palliativa uppdraget och införa det nationella vårdprogrammet för barn och unga. En avrapportering ska göras till styrelsen i februari 2024. Sjukhusstyrelsen beslutade också att palliativt centrum ska utvecklas till ett kompetenscentrum för palliativ vård i Uppsala län genom att förtydliga uppdraget, utveckla en funktion för FoUU-ansvar och förstärka det palliativa konsultteamet. En avrapportering ska göras till styrelsen i februari 2024. Det ska också genomföras en utredning av förutsättningarna för en samlad organisation för den specialiserade palliativa vården i länet. Utredningen ska utgå från

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum