Region Uppsala

Uppsnabbat Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 27 mars 2023

Dela

Bättre ekonomiskt resultat än budgeterat
De totala intäkterna för Trafik och samhälle under perioden januari-februari 2023 landade på 431 miljoner kronor. Det är en förbättring med 3,1 mnkr jämfört med budget. Biljettintäkterna har den största avvikelsen med en förbättring med 5,6 mnkr jämfört med budget. Stadsbusstrafiken i Uppsala har fler antal resande jan-februari jämfört med samma period förra året. Statistiken visar också att antalet resande på det nya linjenätet i Enköping ökat månad för månad sedan i höstas.

Tidstaxa införs från den 22 januari 2024
Nämnden fattade beslut om att dagens fem zoner för enkelbiljetter ersätts med en zon och att två prisnivåer införs: helt pris och rabatterat pris. Helt pris gäller för vuxen, 20-64 år, rabatterat pris gäller för ungdom, 7-19 år, studenter med minst 75 procent studietakt och äldre från 65 år och förmånstagare. Tidstaxans enkelbiljetter har en giltighetstid om 75 minuter.

Nytt linjenät i Bålsta
Ett nytt linjenät för busstrafiken införs i Bålsta. Det beslutade Trafik – och samhällsutvecklingsnämnden. Det nya nätet bygger på fyra tätortslinjer, som ska bidra till ökad tydlighet och förbättrat utbud under kvällar och nätter i Bålsta. Linjenätet skapar bättre möjlighet till arbetspendling med kollektivtrafik – inte minst till området Logistik Bålsta och Viby äng som, i och med beslutet, får kollektivtrafik. Det nya linjenätet införs etappvis, med start i december 2023.

Avslag på initiativ om att bjuda in personalföreträdare
Nämnden avslog Joel Goharis (S) initiativ att ge förvaltningsdirektören i uppdrag att bjuda in utförare av kollektivtrafik och företrädare för deras personal bjuds in till ett nämndsammanträde någon gång under 2023. Initiativet avslås med hänvisning till att det strider mot avtalad ansvarsfördelning mellan Region Uppsala och trafikföretagen att bjuda in personalföreträdare till nämnden.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Avslag på initiativ om snöröjning
Jenny Lundström (MP) hade lagt ett initiativ om att säkerställa snöröjning på perrongerna längs Upptågssträckningarna. Nämnden beslutade att avslå initiativet med hänvisning till att många olika myndigheter i form av kommunala väghållare, Trafikverket och enskilda väghållare har olika ansvar kring den infrastruktur som kollektivtrafiken och övrig trafik är beroende av. Det är varje parts ansvar att hantera de delar som ligger under dess ansvarsområde, bland annat snöröjning, övervakning av offentliga miljöer, tömning av papperskorgar och om en plats har sådana trafiksäkerhetsbrister att den behöver byggas om.

Om det återkommande kommer klagomål på snöröjningen på tågstationerna, kan förvaltningen påtala det för Trafikverket. Däremot hanterar och följer förvaltningen inte upp varje inkomna ärenden som ligger utanför under regionens ansvar.

Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Nyckelord

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Uppsnabbat innehåller korta sammanfattningar av ett urval av de beslut som fattats i Region Uppsalas styrelser och nämnder. För en fullständig redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras tillsammans med handlingarna till aktuellt möte.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 7-8 juni 20238.6.2023 15:50:23 CEST | Pressmeddelande

Regionplan och budget 2024-2026 fastställdes Regionfullmäktige fastställde regionplan och budget för 2024-2026. Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som anger inriktningen för hela Region Uppsalas verksamhet, dels för det kommande budgetåret 2024, dels för den kommande treårsperioden. Utgångspunkten är Region Uppsalas styrmodell, som innehåller fyra strategiska mål: ”attraktiv arbetsplats”, ”hög tillgänglighet”, ”god kvalitet med ekonomi i balans” samt ”hållbar och konkurrenskraftig utveckling”. Regionplan och budget 2024-2026 beskrivs som återhållsam och det kommer att krävas effektiviseringar för att nå en ekonomi i balans. De satsningar som görs handlar bland annat om att Region Uppsala ska bli en mer attraktiv arbetsgivare och att tillgängligheten till hälso- och sjukvård ska öka. Det påbörjade arbetet för att Region Uppsala ska bli bättre på att förebygga, stå emot och hantera kriser och påfrestningar fortsätter. För 2024 budgeteras ett nollresultat vilket är ett ti

Prisnivåerna i UL:s nya biljettmodell beslutade8.6.2023 11:29:30 CEST | Pressmeddelande

Regionfullmäktige fattade på sitt möte den 7-8 juni beslut om nya priser för UL:s ordinarie enkel- och 30-dagarsbiljett. Från och med 22 januari 2024 kostar en ordinarie enkelbiljett 39 kronor och en 30-dagarsbiljett 1030 kronor. Priserna införs i samband med att länet bildar en zon för de som reser med enkelbiljett, stället för, som idag, fem zoner och innebär att man kan resa hur långt man vill inom länet under de 75 minuter som biljetten gäller.

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 30 maj 202330.5.2023 16:17:17 CEST | Pressmeddelande

Prognos om minus 378 miljoner kronor Region Uppsalas balanskravsresultat för helåret 2023 beräknas till minus 378 miljoner kronor vid april månads utgång. Detta är efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven på 707 miljoner kronor, annars skulle resultatet beräknas till minus 1 085 miljoner kronor. Prognosen är 528 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat, och 71 miljoner kronor sämre än föregående månad. Förklaringen till det negativa resultatet är den höga inflationen som både påverkar det allmänna kostnadsläget, samt kostnaden för pensioner. Prognosen har även ändrats utifrån ändrade förutsättningar för årets lönerevision, Region Uppsala kommer att få avsätta mer pengar till löneökningar. Fortsatt höga kostnader för inhyrd personal, och effektiviseringsåtgärder inom Akademiska sjukhuset som inte bedöms få full effekt, är andra orsaker till den negativa prognosen. (V), (S) och (MP) yrkade på att regiondirektören skulle få i uppdrag att återkomma med förslag på beslut för att

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 29 maj29.5.2023 16:16:15 CEST | Nyheter

Fortsatt arbete med att utveckla den palliativ vården Sjukhusstyrelsen behandlade vid dagens sammanträde ett ärende om det pågående arbetet med att se över och utveckla den palliativa vården. Styrelsen beslutade att förutsättningarna för den palliativa vården i hemmet för barn och unga ska förbättras genom att man etablerar en grupp inom kunskapsstyrningen som får i uppdrag att förtydliga det palliativa uppdraget och införa det nationella vårdprogrammet för barn och unga. En avrapportering ska göras till styrelsen i februari 2024. Sjukhusstyrelsen beslutade också att palliativt centrum ska utvecklas till ett kompetenscentrum för palliativ vård i Uppsala län genom att förtydliga uppdraget, utveckla en funktion för FoUU-ansvar och förstärka det palliativa konsultteamet. En avrapportering ska göras till styrelsen i februari 2024. Det ska också genomföras en utredning av förutsättningarna för en samlad organisation för den specialiserade palliativa vården i länet. Utredningen ska utgå från

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum