Inspektionen för vård och omsorg

Var har IVO sett 2021?

Dela

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, presenterar idag myndighetens årsrapport ”Vad har IVO sett” för 2021. I årets rapport belyser myndigheten bland annat allvarliga brister på boenden för barn och unga, att oseriösa och kriminella aktörer utnyttjar testning av covid-19 och att den nya lagstiftningen om estetiska behandlingar fått effekt.

Allvarliga brister på boenden riskerar barnens rätt till trygg och säker vård

IVO har funnit brister i cirka 29 procent av verksamheterna inom HVB, stödboenden och SiS-hem. På LSS-boenden för barn har IVO funnit brister i cirka 25 procent av verksamheterna. Mer än hälften av bristerna rör områden som kan ha en direkt påverkan på barns trygghet såsom tvångs- och begränsningsåtgärder, säkerhet, bemötande, personalens kompetens och verksamhetens bemanning.

Utifrån allvarliga brister som synliggjordes under 2021 har IVO genomfört flera åtgärder i tillsynsarbetet, framförallt kopplat till tillsynen av boenden för barn och unga. Ett resultat av arbetet är att IVO under 2021 förbjudit, förelagt och återkallat tillstånd från fler verksamheter än någonsin tidigare. IVO fattade under 2021 ett knappt 60-tal sådana beslut, att jämföra med mindre än tio beslut tidigare år. Myndigheten har fattat dessa beslut på grund av fara för enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet. Det kan handla om att barn utsätts för våld, droger, sexuella trakasserier eller att boendemiljön utgjort en sanitär olägenhet, i vissa fall ren vanvård.

Oseriösa och kriminella aktörer har tagit sig in på marknaden för testning av Covid-19

IVO har under 2021 sett brister och risker kopplade till oseriösa och kriminella aktörer. Myndigheten har vidtagit flera åtgärder under året i syfte att agera mer kraftfullt, vilket bland annat märks i ett ökat antal återkallade tillstånd avseende brister hos aktörer inom personlig assistans och HVB. IVO kan även konstatera att oseriösa och kriminella aktörer har tagit sig in på marknaden för testning av covid-19. Myndigheten har under året granskat ett 30-tal sådana verksamheter. I ungefär en tredjedel av ärendena har tillsynen resulterat i beslut av mer ingripande och allvarlig karaktär, som förelägganden, förbud samt polis- och åtalsanmälningar.

IVO kan konstatera flera risker i patientsäkerheten inom dessa verksamheter, bland annat att testade personer fått felaktiga provsvar och att verksamheterna inte analyserat proverna eller provsvaren. Det kan förutom att drabba individen även bidra till en ökad smittspridning och fara för andra i samhället.

Ny lagstiftning om estetiska behandlingar har fått effekt

Den 1 juli 2021 trädde lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft och IVO fick därmed ett utvidgat tillsynsuppdrag. Sedan dess har upplysningar till IVO om olämpliga och oseriösa verksamheter eller individer som ägnar sig åt sådan verksamhet ökat kraftigt. Antalet inkomna synpunkter på estetiska behandlingar till IVO har ökat med 460 procent mellan 2020 och 2021.

Mot bakgrund av dessa signaler har IVO inlett 178 tillsynsinsatser. Hittills har det bland annat lett till ett antal åtalsanmälningar, varav ett flertal avser bristfällig medicinsk kompetens för att utföra behandlingarna.

I rapporten Vad har IVO sett 2021? finns IVO:s viktigaste iakttagelser och slutsatser från tillsynen och tillståndsprövningen under 2021. Rapporten överlämnas till regeringen. 

Hela rapporten finns att läsa här

Kontakter

Om

Inspektionen för vård och omsorg
Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

010-788 5010http://www.ivo.se/

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

Följ Inspektionen för vård och omsorg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Inspektionen för vård och omsorg

Pressinbjudan: IVO presenterar rapport från nationell sjukhustillsyn18.1.2023 13:08:42 CET | Pressmeddelande

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en nationell tillsyn av 27 sjukhus i Sverige. IVO presenterar nu en delrapport med en redovisning av tillsynens iakttagelser och myndighetens slutsatser för läget inom svensk sjukvård. Medverkar på pressträffen gör IVO:s generaldirektör Sofia Wallström och avdelningschef Peder Carlsson. Möjlighet till enskilda intervjuer finns i samband med pressträffen. Tid: 13.00, torsdagen den 19 januari. Plats: IVO:s lokaler Solnavägen 4, plan 7, Torsplan, Stockholm. Föranmälan: För att medverka på pressträffen krävs föranmälan senast 12.00 den 19 januari. Uppge namn och redaktion i ett mail till press@ivo.se. Kontakt: IVO:s presstjänst 010 - 788 50 10 press@ivo.se

IVO: Allvarliga missförhållanden på SiS särskilda ungdomshem för flickor11.1.2023 09:00:15 CET | Pressmeddelande

IVO har på regeringens uppdrag genomfört en förstärkt tillsyn av Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem, med ett särskilt fokus på verksamheter där flickor vårdas. Vid 19 av 21 tillsynade ungdomshem har IVO kritiserat SiS för allvarliga brister. Tillsynen visar att flickor utsätts för kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder, och att alltför många flickor känner sig otrygga på sina boenden. – Vi ser allvarliga brister i samtliga verksamheter där unga flickor vårdas. Flickorna utsätts för hot, kränkningar, våld och avskiljningar som inte har stöd i lag. Att avskiljningar i många fall genomförs genom att flickorna hålls fast mot ett golv eller en vägg, eller i sin säng, är mycket allvarligt. Flickorna är placerade utanför sitt eget hem, de är en utsatt grupp med komplexa behov och i många fall med psykisk ohälsa. Flickorna har rätt till en god vård och en trygg miljö, säger Sofia Wallström, IVO:s generaldirektör. IVO ser en direkt koppling mellan barn och ungas mö

IVO: Stor brist på disponibla vårdplatser inom sjukhusvården24.3.2022 11:00:03 CET | Pressmeddelande

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en nationell tillsyn av samtliga regioners sjukhusvård. I ett första steg av tillsynen har IVO begärt in uppgifter och analyser från alla regioner med fokus på vårdplatser och bemanning. IVO kan idag presentera en sammanställning av regionernas redovisningar. Sammantaget får IVO en bild av en sjukhusvård som präglas av stor brist på vårdpersonal och därmed brist på disponibla vårdplatser.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum