Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Varannan ung känner sig inte inkluderad i samhället

Dela

I en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, framkommer att varannan ung i Sverige inte känner sig inkluderad i samhället. På landsbygden är andelen ännu högre.

I MUCF:s rapport Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige som bygger på en enkätundersökning och tolv fokusgrupper beskriver unga sina levnadsvillkor utifrån känslan att vara del av ett samhälle. I enkäten framkommer tydliga skillnader mellan olika grupper av unga. Unga i städer uppger till exempel genomgående bättre livsvillkor, social inkludering och förutsättningar för ett bra liv än vad unga i landsbygder och utsatta områden gör. I fokusgrupperna framkommer flera likheter mellan dem som bor i landsbygd, glesbygd och utsatta områden och hur de ser på sina hinder och möjligheter att leva de liv de vill leva.

I enkäten framgår att unga utanför städerna har sämre tillgång till hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och möjlighet att välja fritidsaktiviteter. De unga i fokusgrupperna berättar att det finns praktiska hinder i vardagen som beror på att service, beslut och prioriteringar inte är utformade så att de fungerar där de bor.

- Det är ett allvarligt problem att det finns stora skillnader i levnadsvillkor mellan grupper av unga på grund av var man bor. Alla unga ska ha goda levnadsvillkor och kunna vara med att påverka sin vardag, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF.

- Om unga inte kan lita på samhället, och inte heller vara med och påverka frågor som rör dem, riskerar vi att de tappar tilltron till samhället. Det kan i förlängningen bli en risk för det demokratiska system som i dag känns viktigare än någonsin att försvara, säger Lena Nyberg.

Under fokusgrupperna berättar deltagare till exempel att det är ett problem att inte ha ett gymnasium nära hemmet. Det kan bli en ekonomisk fråga om de måste flytta hemifrån när de börjar i gymnasiet. Inackorderingstillägget upplevs vara för lågt för att räcka till hyra och ökade levnadsomkostnader.

- Det är en grundläggande rättighet att kunna utbilda sig. Det ska inte bero på vad ens föräldrar tjänar, säger Ulrika Hektor, chef för utredningsavdelningen på MUCF.

MUCF föreslår därför till regeringen att inackorderingsbidrag för elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola med offentlig huvudman och med annan än offentlig huvudman höjs från 1/30 av prisbasbeloppet per hel månad eleven är inackorderad till att följa Kronofogdens förbehållsbelopp.

Fler resultat

  • I de orter i både landsbygd och utsatta områden där MUCF gjort fokusgrupper uppger deltagarna att de bor i en ort som anses vara sämre. De beskriver att ortens rykte och status ger negativa konsekvenser och att de bemöts utifrån andras negativa föreställningar om hur personer som kommer från deras ort är och beter sig.
  • I utsatta områden beskriver flera fokusgruppdeltagare att det känns otryggt att gå i en skola i ett område med högre socioekonomisk standard än deras eget område.
  • Intervjuade i fokusgrupperna efterlyser kortare kötider för att få vård för psykisk ohälsa. I utsatta områden lyfter deltagare även behovet av ökad tillgänglighet till utredning och stöd för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • Vissa unga hbtq-personer i fokusgrupperna upplever dåligt bemötande i vården.
  • Unga som är eller har varit utsatta för mobbning eller kränkningar uppger i fokusgrupperna att det främst sker i skolan. De beskriver att lärare och andra vuxna sällan ingriper på ett sådant sätt att de förhindrar att mobbningen fortgår. Enkäten visar att en av sex unga blivit utsatta under det senaste halvåret och tjejer blir oftare utsatta än killar.
  • Fokusgruppsdeltagare beskriver mobbning och kränkningar som kopplat till normer och föreställningar om hur personer av deras eget kön ska vara och bete sig. Det räcker med små avvikelser från normerna i gruppen för att drabbas. I utsatta områden berättar deltagarna även om kränkningar kopplade till etnisk bakgrund och hbtq-personer beskriver utsatthet kopplad till normer om kön och sexuell läggning.

Fokus 18-rapporten baseras på tolv fokusgrupper med unga i olika delar av Sverige och en nationell ungdomsenkät, som genomfördes under våren 2018. Deltagarna var, med några få undantag, i åldern 17–23 år. Genom fokusgrupperna har de unga fått möjlighet att beskriva sina upplevelser av social inkludering med egna ord.

Den nationella ungdomsenkäten görs av myndigheten vart tredje år. Den baseras på två urval. Det första urvalet är ett obundet slumpmässigt urval av 5 000 unga i åldern 16–25 år från hela landet. Urvalet är representativt för denna grupp av unga i Sverige. Det andra urvalet består av 2 000 unga som bor i utsatta områden. Det används enbart för att studera situationen i utsatta områden.

Rapporten och den nationella ungdomsenkäten är två av flera delar i myndighetens uppdrag att följa upp ungas levnadsvillkor.

Läs Fokus18-rapporten i sin helhet här

För mer information kontakta pressjouren på: press@mucf.se eller telefon 010 160 10 20

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Sex miljoner kronor i bidrag för att minska hot och hat i det offentliga samtalet18.6.2019 12:18:42 CESTPressmeddelande

Sex organisationer får totalt sex miljoner kronor i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Bidraget är del av regeringens satsning för att bland annat minska hot och hat i det offentliga samtalet. Pengarna kan till exempel användas för att stödja individer eller grupper som är opinionsbildare och som därför kan utsättas för hot, våld eller andra kränkningar. Regeringen beslutade den 13 juli 2017 om en handlingsplan till det fria ordets försvar. Syftet är att förebygga och hantera hot och hat mot journalister, politiskt förtroendevalda och konstnärer då dessa aktörer är särskilt utsatta i det demokratiska samtalet. Projektbidraget är en del av regeringens satsning. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, prövar ansökningar om bidrag enligt förordning (2018:32) om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet Med hot och hat i det offentliga samtalet avses i denna förordning hot, våld och andra kränkningar mot

MUCF gör analys inför ny ungdomspolitik: ”Ungas psykiska ohälsa en viktig fråga för samhället”18.6.2019 08:33:45 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått i uppdrag av regeringen att analysera unga personers levnadsvillkor. Analysen blir underlag för ett nytt handlingsprogram för ungdomspolitiken. - Ungdomars möjligheter och utmaningar har länge varit en alltför lågt prioriterad fråga. Genom att regeringen lägger en skrivelse till riksdagen kommer frågorna att diskuteras och få högre prioritet. Vi är glada att få bidra med vår kunskap och erfarenhet i detta arbete, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Den nationella ungdomspolitiken bestäms av regering och riksdag. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ansvarar för att följa upp och analysera ungas levnadsvillkor. Den 17 juni 2014 beslutade riksdagen om den nuvarande ungdomspolitiken. Målet för denna är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. - Myndigheten samlar kunskap och lyssnar till unga själva. Unga är en vikt

MUCF fördelar 1,9 miljoner kronor till tio projekt – för bättre hälsa för romer17.6.2019 08:15:00 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ger nu bidrag till tio projekt för att bedriva hälsofrämjande insatser riktade till romer. Totalt rör det sig om drygt tio projekt och pengarna går bland annat till organisationer som Roma Institutet, Trajosko Drom och Internationella klubben Vorta Drom. MUCF fördelar, på uppdrag av regeringen, bidrag till organisationer inom civilsamhället för att de ska bedriva hälsofrämjande insatser riktade till romer. Prioriterade projekt är bland annat de som riktar sig till romska kvinnor och flickor samt de som utförs i samverkan med kommun eller landsting. MUCF prioriterar även projekt som sökt högst 150 000 kronor i bidrag i syfte att bättre sprida fördelningen av medel över civilsamhället. Bidrag får lämnas för projekt som personer med romsk språk- och kulturkompetens deltar i. Organisationerna får inte ha ett vinstsyfte med verksamheten och måste stödja sig på demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot dis

Utbildning i hbtq-frågor för att göra skolmiljön tryggare: ”Viktigt att ha rätt kunskap”17.6.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

Sedan 2014 har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, gett utbildning i hbtq-frågor på skolor. Bara under 2018 utbildades nästan 1600 lärare, rektorer och annan skolpersonal. - Unga hbtq-personer är utsatta för våld, hot och kränkningar i skolan i högre grad än unga generellt. Det kan vi inte acceptera utan det måste motverkas. Vi måste ta ungas arbetsmiljö på allvar, alla unga har rätt att kunna vara sig själva och vara trygga i skolan, säger generaldirektör Lena Nyberg. Utbildningarna genomförs som en del av myndighetens uppdrag från regeringen att främja en tryggare skolmiljö för unga hbtq-personer och att motverka homo-, bi- och transfobi i skolan. Uppdraget inleddes 2014 och myndigheten erbjuder gratis föreläsningar och workshops för personal i grundskolans år 7-9 och gymnasieskolan. Nu startar årets utbildningsturné, först ut är skolor i Stockholm, Kulturama, och i Uppsala, Magleungsskolans grundskola och gymnasium. - MUCF har hittills besökt och utbildat person

Resultatet av Skolval 2019 till Europaparlamentet klart: ”Viktigt fortsätta prata politik i skolan”5.6.2019 08:00:00 CESTPressmeddelande

Det slutliga resultatet av Skolval 2019 till Europaparlamentet är nu klart. Totalt röstade 65 630 elever vilket är en ökning med 47 procent jämfört med Skolval 2014 till EU - Nu börjar det viktiga efterarbetet, att man fortsätter diskussionen i klassrummen även mellan valen. Det är viktigt för skolan att ta tillvara det ökande intresset för politik och demokratifrågor hos unga,säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Skolval 2019 drivs av Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige och Ung Media Sverige på uppdrag av MUCF. Skolverket och Valmyndigheten är samarbetsmyndigheter. Det är ett simulerat val som arrangeras av elever eller av elever och skolpersonal på skolorna. Det riktar sig till årskurs 7-9 och gymnasiet inklusive särskolan. Skolval 2019 till Europaparlamentet inleddes den 9 maj och avslutades fredagen den 24 maj. 377 av landets skolor var anmälda, vilket är nästan 40 procent fler än vid 2

Drygt 50 miljoner kronor till 50-tal projekt – ska främja ungas organisering, motverka rasism och värna om demokratin5.6.2019 07:15:00 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ger nu bidrag till ett 50-tal projekt för att främja ungas självständiga organisering, att minska rasism och intolerans samt för att värna demokratin och förebygga våldsbejakande extremism. Totalt rör det sig om drygt 50 miljoner kronor och pengarna går bland annat till Rädda Barnen, RFSL, Jordens vänner, Tjejer i förening och studieförbunden Vuxenskolan, ABF och Medborgarskolan. Varje år fördelar MUCF bidrag till unga och till civilsamhället på uppdrag av regeringen, både till olika projekt och till organisationernas ordinarie verksamhet. Bidragen kan gå till offentliga aktörer, till exempel kommuner, regioner och samordningsförbund. Organisationerna får inte ha ett vinstsyfte med verksamheten och måste stödja sig på demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering. - Bidragen fördelas på uppdrag av regeringen som också formulerar syftet och dess användningsområde. Vi fördelar bidragen efter

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum