Umeå kommun

Villkorade statsbidrag ger ekonomiskt överskott

Dela

Den första delen av året har präglats av den pågående coronapandemin. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett överskott till och med augusti på cirka 21,4 miljoner kronor jämfört med budget. Sjukfrånvaron bland lärarna har samtidigt minskat rejält under perioden.

Förvaltningens samlade arbete har sedan mars i fjol präglats av den pågående coronapandemin. Fokus har legat på att vidta åtgärder för att minska smittspridning, minska oro och att värna arbetsmiljön. I början av vårterminen bedrevs gymnasieundervisningen helt på distans för att i slutet av terminen övergå till närundervisning i årskurs tre.

I maj avslutades årets gymnasieval. Dragonskolan fortsätter att vara kommunens största och populäraste skola. Totalt valde cirka 80 procent av eleverna en kommunal gymnasieskola.

Andelen avgångselever med gymnasieexamen har ökat till 92,6 procent. Stora stödinsatser och en väl utbyggd lov- och sommarskola gjorde detta möjligt. I år beviljades ett större antal elever förlängd studietid och dessa räknas således inte in i kategorin avgångselever. Coronapandemin har påverkat meritvärdet negativt. Den redovisade ”genomsnittliga meritvärdespoängen” för avgångseleverna sjönk från 14,3 till 13,1. Även de kommande årens meritvärde förväntas påverkas negativt eftersom betyg som sattes under pandemin kvarstår och elevernas kunskapstapp väntas vara synligt i statistiken.

Prognos om överskott
Nämndens resultat till och med augusti är ett överskott på cirka 21,4 miljoner kronor jämfört med budget. Vuxenutbildningen står för 16,4 miljoner kronor av överskottet vilket främst beror på ytterligare villkorade statsbidrag för yrkesvux för år 2020 som betalats ut retroaktivt. Totalt sett prognostiseras ett överskott för nämnden på 18,2 miljoner kronor för hela året, vilket till stor del beror på de villkorade medlen för yrkesvux. Intäkter i form av statsbidraget ”Skolmiljarden” ingår med 2,6 miljoner kronor i resultatet, samtliga insatser och kostnader är inte genomförda utan kommer att ske under höstterminen. Bedömningen är att nämndens ekonomiska resultat har påverkats positivt till följd av pandemin med 9,1 miljoner kronor för perioden januari till augusti 2021.

Positiv effekt på sjuktalen
Den omfattande distansundervisningen under pandemin har inneburit att lärarna i mindre omfattning exponerats för olika typer av virus samt att lärare med lindriga symptom kunnat undervisa på distans. Det har fått en positiv effekt på sjuktalen i gymnasieskolorna och det sammantagna behovet av vikarier har minskat. Sjukfrånvaron har minskat till ett utfall om 3,1 procent, att jämföra med 5,0 procent föregående år under motsvarande period.

En stark tillväxt och minskad arbetslöshet i regionen speglas i den stigande sysselsättningsgraden bland nyanlända. Det är framför allt personer med utbildning som haft en stigande sysselsättningsgrad, medan de med låg utbildningsbakgrund fortsatt har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Samtliga sjuttonåringar, drygt 700 ungdomar, som sökt ferieprao inom ansökningstidens ram har erbjudits ferieprao i år.

För mer information kontakta:
Peter Vigren (S)
ordförande
070-549 46 99
peter.vigren@umea.se

Robert Axebro (C)
vice ordförande
072-501 95 59
robert.axebro@umea.se

Mariam Salem (MP)
2:e vice ordförande
070-485 19 36
mariam.salem@umea.se

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum