Vision

Vision: Framtidens socialtjänst kräver mer kraftfulla förändringar

Dela

De förslag som utredningen Framtidens socialtjänst idag presenterar innehåller mer av generella bestämmelser och minskad detaljerad lagstiftning. Syftet är gott; att öka handlingsutrymmet utifrån de individuella behoven av socialtjänstens insatser. Men Vision ser en stor risk att det kommunala handlingsutrymmet blir för stort och att socialtjänstens insatser kommer att styras av kommunala budgetramar snarare än av lagstiftarens intentioner och den professionella bedömningen. Det finns också en överhängande risk att likvärdigheten mellan kommunernas socialtjänst minskar än mer.

Utredaren har haft i uppdrag att se över och lämna förslag beträffande socialtjänstlagens struktur, tillgång till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst som främjar det förebyggande arbetet, stärka en kunskapsbaserad socialtjänst och mer tillgängliga insatser. Även behovet av en ny äldrelag, ett förtydligat barnrättsperspektivoch socialnämndens delegationsmöjlighet har setts över.

Av direktivet framgår att detta ska göras utan att det leder till kostnadsökningar, något som Vision är starkt kritisk till:

–  Visions medlemmar är välutbildade, engagerade och kompetenta. Vi vet vilken avgörande skillnad det kan göra för individer att få rätt stöd vid rätt tillfälle. Men ofta saknas förutsättningar för medarbetarna. Socialtjänsten är redan underfinansierad vilket resulterar i otillräckliga arbetsvillkor och bristande kvalitet. Det påvisas gång på gång i tillsyns- och lägesrapporter från de statliga myndigheterna. Det måste finnas en balans mellan krav och resurser säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Visions medlemmar vittnar om att kommunala riktlinjer kring budgetramar alltför ofta begränsar det professionella handlingsutrymmet att, i samråd med den enskilde, göra bedömningar av behovet och tillsätta insatser och stöd. I vår undersökning anger fyra av tio socialchefer att de upplever det svårt att inom givna budgetramar ge de insatser de anser att individen har behov av och rätt till. De verksamhetsområden som socialcheferna bedömer påverkas särskilt negativt av kommuners ekonomiska förutsättningar är sociala barn- och ungdomsvården och äldreomsorgen.

Vikten av det förebyggande arbetet har haft stort fokus i utredningens arbete. Men förslagen är inte tillräckligt tydliga och genomgripande, menar Vision. I socialtjänstlagens målparagraf förslås en skrivning om att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara lätt tillgänglig. Men när ekonomin gör det nödvändigt att prioritera stryker ofta det förebyggande arbetet på foten.

-  Socialtjänsten har hög kompetens att tillsammans med aktörer som skola, förskola och polis förebygga social utsatthet och kriminalitet. Men då behöver det förebyggande uppdraget formuleras skarpare i lagstiftningen och resurser säkerställas för detta, säger Veronica Magnusson.

Utredningen förslår vidare att det ska bli möjligt för kommuner att tillhandhålla vissa insatser utan individuell behovsprövning. För att tillgången till insatser ska bli likvärdig över landet anser Vision att det ska bli en skyldighet för kommunerna att tillhandhålla vissa insatser utan individuell behovsprövning. Tillgången till insatser ska inte styras av vilken kommun man bor i.

Enligt förslaget ska hemtjänst och korttidsboende ingå i de insatser som ska kunna ges utan individuell behovsprövning. Vision anser att både hemtjänst och korttidsboende är insatser där det behövs både utredning av behovet och uppföljning av insatsen. Dels för att säkerställa att individens behov tillgodoses och dels för att det ofta är en del av en vårdkedja och behöver samordnas med andra vård och omsorgsinsatser. Vision har tillsammans med Kommunal, Akademikerförbundet SSR och Vårdförbundet lagt ett särskilt yttrande i denna del i utredningen.

Vision organiserar ett stort antal medlemmar inom socialtjänsten såsom socialsekreterare, biståndshandläggare, handläggare och chefer. Vi har deltagit i utredningens expertgrupp och med utgångspunkt från medlemmarna fört fram vilka förändringar som behövs för en kunskapsbaserad socialtjänst som, med utgångspunkt från den enskildes behov, främjar social trygghet.

För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande, tfn 070- 746 21 24.

Kontakter

Bilder

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 199 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Pressinbjudan: Hearing om att stärka det brottsförebyggande arbetet19.10.2020 14:18:51 CESTPressmeddelande

Fredagen den 23 oktober bjuder nio fackförbund in representanter för regering, myndigheter, kommuner och forskning till en gemensam hearing om det brottsförebyggande arbetet. Medarbetarna i samhällsbärande yrken spelar en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet. Men uppdraget behöver förtydligas och prioriteras av politiker och arbetsgivare för fungera mer effektivt. Målet med hearingen är att diskutera hur vi kan förbättra förutsättningarna att lyckas med brottsbekämpningen.

Pressinbjudan: Hearing om att stärka det brottsförebyggande arbetet19.10.2020 13:55:42 CESTPressmeddelande

Fredagen den 23 oktober bjuder nio fackförbund in representanter för regering, myndigheter, kommuner och forskning till en gemensam hearing om det brottsförebyggande arbetet. Medarbetarna i samhällsbärande yrken spelar en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet. Men uppdraget behöver förtydligas och prioriteras av politiker och arbetsgivare för fungera mer effektivt. Målet med hearingen är att diskutera hur vi kan förbättra förutsättningarna att lyckas med brottsbekämpningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum