Svensk Betong
Svensk Betong

Svensk Betong är branschorganisation för företag som till­verkar fabriksbetong, utövar betongpumpning samt företag som tillverkar och/eller monterar betongprodukter. Medlems­företagen finns över hela Sverige och bidrar till sysselsättning och samhällsutveckling på många orter i landet. 

Betong- och cementindustrin omsätter årligen mer än 30 mdkr och sysselsätter nästan 9 000 personer. Till detta kommer betongarbetare som är anställda av byggentreprenörsföretag. De senaste åren har det årligen producerats mer än 6 miljoner kubikmeter betong i Sverige.

  • Svensk Betong

Löfsjögård: ”Regeringens budget lämnar mer att önska”20.9.2023 09:57:46 CEST | Pressmeddelande

Regeringen Kristersson har presenterat 2024 års budgetpropositionen. Budgeten innehåller en del positiva inslag för Svensk Betongs medlemsföretag, men dessvärre finns det betydligt mer att önska. - Vi uppmanar regeringen Kristersson att överväga ytterligare strukturreformer för att öka byggtakten och därmed även möta det akuta bostadsbehovet som finns i Sverige, säger Malin Löfsjögård.

Svenska kraftnäts beslut för elförsörjning till Gotland inte tillräckligt skarp30.5.2023 13:28:56 CEST | Pressmeddelande

Svenska kraftnät har meddelat sitt beslut om att driftsätta två nya kraftledningskablar till Gotland 2031. - Att Svenska kraftnät nu tagit ett beslut välkomnar vi, men tyvärr är tidsplanen inte tillräckligt skarp för vi ska känna oss trygga i att klara av delmålet i vår Färdplan att börja producera klimatneutral betong till 2030. För att nå dit är vi beroende av att CCS-fabriken för koldioxidinfångning i Slite som planeras att driftsättas 2030 inte försenas på grund av för långsam utbyggnad av elförsörjningen till Gotland, säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.

Svensk Betong lanserar nyhetssajten Forum Betong1.2.2023 09:11:26 CET | Pressmeddelande

- Det händer väldigt mycket inom samhällsbyggnadssektorn just nu vilket gör det svårt för många att hålla sig uppdaterad om den intensiva hållbarhetsutvecklingen som sker i betongbranschen. För att öka kunskapsspridningen om betong och hur viktigt materialet är för vår samhällsutveckling och klimatomställning har vi skapat en naturlig hemvist med de senaste nyheterna och reportagen om det som händer i betongbranschen, säger Mattias Borrelid, Kommunikationsansvarig på Svensk Betong.

Långsiktig råvaruförsörjning av cement i fara trots positivt besked för Cementa13.12.2022 13:03:32 CET | Pressmeddelande

”Vi stod inför en allvarlig cementkris som skulle drabbat alla som jobbar i betongbranschen. Krisen skulle även strypt den svenska samhällsekonomin för utan cement och betong stannar bostads- och infrastrukturbyggandet i landet. Mark- och miljödomstolens beslut att godkänna Cementas ansökan om ett fyraårigt tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland är positivt för landet," säger Malin Löfsjögård.

Svensk Betong: ”Ulf Kristerssons nya regering måste lösa cementkrisen”17.10.2022 12:01:00 CEST | Pressmeddelande

Ulf Kristersson (M) är nu landets statsminister efter Magdalena Andersson (S). ”Nu är det bråttom för Ulf Kristerssons regering att lösa cementkrisen,” säger Malin Löfsjögård, VD på Svensk Betong. Hösten 2021 sa en enig Riksdag ja till den dåvarande regeringens förslag till speciallag för att möjliggöra ett tillfälligt tidsbegränsat tillstånd för företaget Cementa till fortsatt täktverksamhet vid Slite på Gotland. Tillståndet gäller till och med den 31 december 2022. ”Cementas tillfälliga tillstånd går ut vid årsskiftet. Cementa har lämnat in en ansökan för ett kortsiktigt, fyraårigt, tillstånd att bryta kalksten i Slite. Finns inte ett nytt tillstånd på plats till årsskiftet skapar det osäkerhet som får stora delar av byggbranschen att undra om det finns tillräckligt med cement om ett halvår. Om cementkrisen inte får en långsiktig lösning snart riskerar den att leda till allvarliga ekonomiska konsekvenser,” säger Malin Löfsjögård. Enligt branschorganisationen Byggföretagen kan ett sto

Mattias Borrelid ny kommunikationsansvarig på Svensk Betong5.9.2022 14:01:00 CEST | Pressmeddelande

Svensk Betong har rekryterat Telias pressansvarige Mattias Borrelid till ny kommunikationsansvarig. Rollen är en nyinrättad tjänst för att stärka organisationens kommunikations och påverkansarbete. - Det var många kandidater som visade intresse för den här tjänsten. I Mattias har vi hittat en person med bred kommunikativ kompetens som kommer att passa in perfekt i vårt team. Han har en bred erfarenhet av journalistiskt hantverk men även påverkanskommunikation från politik och branschorganisation samtidigt som han arbetat som talesperson på ett av Sveriges största företag. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med Mattias för att fortsätta stärka Svensk Betongs arbete med fokus på betongens viktiga roll för samhällsutveckling och klimatomställning, säger Malin Löfsjögård, VD på Svensk Betong. Mattias Borrelid kommer senast från en position som pressansvarig på Telia. Han har en bakgrund av press- och kommunikationsarbete som tidningsredaktör på mediekoncernen Tidningar i Norr AB, poli

Ludwig Zetterström omvald som ordförande för Svensk Betong6.5.2022 10:49:00 CEST | Pressmeddelande

Vid Svensk Betongs stämma igår den 5 maj omvaldes Ludwig Zetterström (VD Swecem, representerar Swerock) som ordförande för branschorganisationen Svensk Betong. Jag tackar för förtroendet och ser med stor entusiasm fram emot att få fortsätta leda Svensk Betong, säger Ludwig Zetterström. Betongbranschen och Svensk Betongs medlemmar arbetar intensivt med den pågående klimatomställningen. Detta arbete fortgår i snabb takt och redan idag finns klimatförbättrad betong med halverad klimatpåverkan. Tyvärr finns det fortfarande missuppfattningar och felaktigheter som beslutsfattare och politiker använder som argument att misskreditera vårt byggnadsmaterial. Vi har också cementkrisen som ännu inte är löst med allvarliga osäkerheter framåt. Här behövs agerande och tydlighet från politiken för att säkra långsiktigt hållbar och tryggad cementförsörjning i Sverige med kalkstensbrytning och cementtillverkning i Slite. Betong och cement behövs om Sverige klara samhällsutveckling, beredskap och klimato

Svensk Betong publicerar Vägledning Klimatförbättrad betong Utgåva 216.3.2022 09:19:00 CET | Pressmeddelande

Betongbranschen bedriver sedan ett antal år tillbaka ett intensivt hållbarhetsarbete med fokus på minskad klimatpåverkan och att nå målsättningen klimatneutral betong enligt den färdplan som lämnades till regeringen 2018. Redan idag är det möjligt att kraftigt reducera betongens klimatpåverkan för en rad olika konstruktioner. Ökad användning av klimatförbättrad betong är en viktig del i arbetet. För att främja omställningen och gå från ord till handling publicerar Svensk Betong nu Vägledning Klimatförbättrad betong Utgåva 2, där första utgåvan publicerades 2019. Vägledningen är genomgående reviderad och lyfter på ett tydligare sätt fram betydelsen av att se klimatoptimering av vår byggda miljö ur ett större perspektiv. Tabeller för såväl fabriksbetong som för prefabricerade produkter har också uppdaterats för att fånga de möjligheter som den nyligen reviderade nationella tillämpningsstandarden för betong, SS 137003:2021, innebär. Det är idag möjligt att nå upp till halverad klimatpåver

Svensk Betong publicerar uppdaterad konsekvensanalys om cementkrisen15.3.2022 13:09:00 CET | Pressmeddelande

Idag publicerar branschorganisationen Svensk Betong en uppdaterad konsekvensanalys om den cementkris som briserade den 6 juli 2021. Krisen uppstod när Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas täktansökan för ett nytt långsiktigt tillstånd att fortsätta bryta kalksten i Slite på Gotland efter den 31 oktober 2021. Tidigare hade man i januari 2020 fått tillstånd i lägre domstolsinstans. Den 14 juli 2021 lämnade Svensk Betong tillsammans med flera andra organisationer och fackförbund in en konsekvensanalys till regeringen som visade att det redan under hösten riskerade att uppstå byggkris med negativ påverkan ut i hela samhället. Vilket beror på att det inte finns några alternativ, t.ex. med import, att på kort sikt ersätta den mängd cement som produceras i Slite. Produktionen av cement i Slite står för upp mot 75 procent av den cement som idag används i Sverige. I denna uppdaterade konsekvensanalys ges en lägesbeskrivning av hur situationen ser ut nu och de osäkerheter som finns fra

Vinnova konstaterar att testning- och provningskapaciteten för cement och betong riskerar att bli en flaskhals som kan riskera byggstopp2.2.2022 12:02:00 CET | Pressmeddelande

Vinnova har nu slutredovisat regeringsuppdraget att kartlägga befintlig test- och provningsverksamhet för cement och betong. Detta med anledning av den pågående cementkrisen för att se över hur en ökad import av nya cement till Sverige skulle påverka provningskapaciteten. Vinnovas slutsats är att provnings- och testverksamheten redan idag är ansträngd samt att den riskerar att bli en flaskhals om en omställning behöver ske till ökad import istället för kalkstensbrytning i Slite. I underlagsrapporten från RISE konstateras att om det blir aktuellt med ökad import behöver den nationella provningskapaciteten kraftigt ökas. För det behövs en noggrann planering av hur utökningen ska genomföras med lokaler, utrustning, kompetens, huvudman samt hur utökningen ska bekostas. Det behöver också finnas rimlig övergångsperiod, inte minst provning och testning kopplat till anläggningsbyggande, annars riskeras stor påverkan på betongleveranser och stopp för byggprojekt. Utvecklingen av klimatförbättra

Reviderad betongstandard ökar takten i klimatomställningen22.12.2021 11:08:00 CET | Pressmeddelande

Nu har en ny reviderad utgåva av SS 137003 publicerats, vilket är den svenska tillämpningsstandarden för betong. Revideringen är ett viktigt steg i det klimatarbete som betongbranschen bedriver utifrån Färdplan klimatneutral betong och kommer öka takten i klimatomställningen. Det pågår ett intensivt klimatarbete i många branscher, inte minst inom svensk betong- och cementindustri. Branscherna har i sina färdplaner satt upp tydliga målsättningar för hur materialens klimatpåverkan ska reduceras på vägen mot klimatneutral cement och betong. Redan idag finns teknik, metoder och flera möjliga åtgärder för att nå upp till en halvering av betongens klimatpåverkan i produktionsskedet, utan att påverka byggnadens funktion eller livslängd. De klimatrelaterade aspekterna, tillsammans med nya forskningsresultat och erfarenheter, utgör huvudsakliga incitament för ändring av regelverket på beständighetsområdet. I nya utgåva 6 av SS 137003 utökas bland annat antalet accepterade bindemedelssammansättn

Uttalande i samband med regeringens godkännande av Cementas ansökan om förlängt tillstånd18.11.2021 16:35:00 CET | Pressmeddelande

Regeringen har idag fattat beslut om att ge Cementa förlängt tillstånd för att bryta ur den kvarvarande volymen kalksten i Slite som omfattades av det tidigare tillståndet. Den tillfälliga förlängningen gäller fram till 31 december 2022. Det är bra att regeringen nu tagit detta nödvändiga beslut för att undvika en akut situation med byggstopp inom kort. Men regeringen borde valt en längre period för tillståndet. För möjligheter att ställa om till andra alternativ och för Cementa att få ett nytt långsiktigt tillstånd handlar om betydligt längre tidsperiod, säger Malin Löfsjögård VD Svensk Betong. Cement och betong behövs för samhällsutveckling och klimatomställningen där vi behöver långsiktiga villkor. En omställning till import tar flera år att få på plats och vi behöver också besked om fortsatt kalkstensbrytning och cementtillverkning i Sverige, säger Malin Löfsjögård VD Svensk Betong. Vi lever dock fortfarande under hot om ett omfattande byggstopp och allvarliga konsekvenser för sven

Svensk Betong välkomnar regeringens uppdrag om långsiktigt perspektiv på försörjning av kalksten och cement i Sverige – men den akuta krisen behöver regeringen lösa nu!21.10.2021 09:20:00 CEST | Pressmeddelande

Regeringen meddelade igår att de ger ett uppdrag till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), Statens energimyndighet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Fortifikationsverket och Boverket att genomföra en fördjupad analys och kartläggning av efterfrågan på cement, tillgången till kalksten och cement samt de logistiska förutsättningarna för import. Detta för att säkerställa tillgången till kalksten, klinker och cement i Sverige. Regeringen konstaterar att kalksten är en basråvara som är nödvändig för Sveriges samhällsbyggande, näringsliv och infrastruktur. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2022. Tillväxtanalys ges ansvaret för att samordna uppdraget som ska komplettera de analyser som regeringen tidigare har beställt från Ramboll, SGU och Boverket, -Vi välkomnar regeringens uppdrag om ett långsiktigt perspektiv, men vi befinner oss just nu i en akut situation där Cementas nuvarande tillstånd för kalkstensbrytning i Sl

Svensk Betong välkomnar Riksdagens beslut om kalkstensbrytning29.9.2021 16:03:00 CEST | Pressmeddelande

Riksdagen har idag beslutat att säga ja till regeringens förslag om tillfälliga ändringar i miljöbalken. Vilket gör det möjligt för regeringen att pröva en ansökan om förlängt tillstånd för kalkstensbrytning. Lagändringen föreslås träda i kraft den 15 oktober 2021 och gälla fram till 1 januari 2022. Förslaget begränsas till situationer då verksamheten behövs för att tillgodose väsentliga allmänna intressen och behovet av kalksten inte kan tillgodoses på annat tillfredsställande sätt. - Vi välkomnar dagens beslut från Riksdagen. Lagändringen ger nu regeringen möjlighet att besluta om en tillfällig förlängning av Cementas nuvarande tillstånd för att bryta ur kvarvarande kalksten. På så sätt kan ett akut byggstopp redan i höst undvikas, säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong. -Men lagändringen ger bara en tillfällig frist. Ytterligare politiska initiativ och besked behövs för att säkra kalkstensbrytning och cementtillverkning i Sverige och Slite på lång sikt, annars riskerar vi att stå

Cementbrist leder till omfattande byggstopp visar ny analys. Byggbranschen begär omgående möte med regeringen.14.7.2021 14:58:00 CEST | Pressmeddelande

Sverige står inför ett omfattande byggstopp. Redan i november kommer 3 av 4 nya bostäder inte att kunna byggstartas. Flera stora infrastrukturprojekt stoppas eller fördröjas. Mellan 200 000 och 400 000 jobb hotas. Investeringsbortfallet beräknas till över 20 miljarder kronor, per månad. Det visar en ny konsekvensanalys som Byggföretagen gjort med anledning av Mark- och miljööverdomstolens beslut att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Cementbrist leder till omfattande byggstopp visar ny analys. Byggbranschen begär omgående möte med regeringen. – Läget är mycket allvarligt. Sverige står inför ett omfattande byggstopp. Cementbristen kommer att få omfattande konsekvenser för svensk ekonomi och sysselsättning, säger Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd. – Byggbranschen har jobbat genom hela pandemin och skapat värde för Sverige. Det här är värre än den kris vi hade på 90-talet då många förlorade sina jobb, säger

Cementas täktansökan avvisas – oroande besked med risk för allvarliga konsekvenser6.7.2021 21:54:00 CEST | Pressmeddelande

Igår meddelade Mark- och miljööverdomstolen att de avvisar Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Cementas ansökan om förnyat täkttillstånd för verksamheten i Slite beviljades i Mark- och miljödomstolen i januari 2020. Därefter har domen överklagats och nu prövats i nästa instans. Cementas ansökan har gällt ett förlängt täkttillstånd till 2041 eftersom nuvarande tillstånd löper ut i oktober i år. -Det är ett mycket oroande besked som kommer att leda till allvarliga konsekvenser, inte bara för Cementa och svensk betongindustri, utan för hela byggsektorn och samhället säger Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong. -Vi har ett stort behov av nya bostäder och ny infrastruktur i Sverige och idag står cementfabriken i Slite för merparten av den cement som används för betongbyggande i Sverige. Effekterna av detta kommer bli allvarliga, inte minst för fler viktiga och stora infrastrukturprojekt som nya Slussen, Västlänken, Förbifart Sto

Svensk Betong lanserar webbutbildning om klimatförbättrad betong – för ökad takt i omställningen!31.5.2021 12:00:00 CEST | Pressmeddelande

Betongbranschen och Svensk Betongs medlemsföretag arbetar aktivt och med högt tempo för minskad klimatpåverkan och långsiktigt hållbart betongbyggande. Arbetet pågår målinriktat utifrån den färdplan som branschen tagit fram tillsammans med Betonginitiativet inom ramen för Fossilfritt Sverige. Det finns redan idag stor potential till minskad klimatpåverkan med klimatförbättrad betong. Goda exempel visar vägen och allt fler projekt lyckas nå upp till halverad klimatpåverkan beroende på typ av konstruktion. Teknik, kunskap och erfarenhet finns hos våra medlemsföretag runt om i landet och utvecklingen går fort. Det återspeglas i starkt ökad efterfrågan på klimatförbättrad betong. - Men, vi vill mer och se ökad takt i omställningen. Betongen kan spela en avgörande roll om alla aktörer i värdekedjan hjälps åt och samverkar. Vi behöver dela kunskaper, erfarenheter och öppna upp för dialog redan i tidiga faser för att lyckas fullt ut. Klimatförbättrad betong måste bli förstahandsval i hållbart

Ludwig Zetterström omvald som ordförande för Svensk Betong22.4.2021 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

Vid Svensk Betongs stämma idag 22 april omvaldes Ludwig Zetterström (VD Swecem, representerar Swerock) som ordförande för Svensk Betong. - Jag tackar för förtroendet och ser med stor entusiasm fram emot uppgiften att fortsätta leda Svensk Betong, säger Ludwig Zetterström - Betongbranschen och Svensk Betongs medlemmar arbetar intensivt med den pågående klimatomställningen. Detta arbete fortgår i snabb takt och redan idag finns klimatförbättrad betong med upp till halverad klimatpåverkan. Tyvärr finns det fortfarande missuppfattningar och felaktigheter som beslutsfattare och politiker använder som argument att misskreditera vårt byggnadsmaterial. Så vi behöver fortsätta arbetet med att visa att detta vackra, beständiga, brandsäkra, värmelagrande och hållbara material är det mest lämpade byggnadsmaterialet idag och i framtiden, avslutar Ludwig Zetterström. Vid stämman omvaldes också Anders Knutsson (Betongindustri AB), Gunilla Holmberg (Skanska Industrial Solutions AB) och Filip Sten (Abe
  • 1
  • 2
  • Sista
  • >>

Svensk Betong är branschorganisation för företag som till­verkar fabriksbetong, utövar betongpumpning samt företag som tillverkar och/eller monterar betongprodukter. Medlems­företagen finns över hela Sverige och bidrar till sysselsättning och samhällsutveckling på många orter i landet. 

Betong- och cementindustrin omsätter årligen mer än 30 mdkr och sysselsätter nästan 9 000 personer. Till detta kommer betongarbetare som är anställda av byggentreprenörsföretag. De senaste åren har det årligen producerats mer än 6 miljoner kubikmeter betong i Sverige.

  • Svensk Betong