BioInnovation
BioInnovation

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.

 

 

Pressmeddelanden
13
Meny

Nyinvigd utrustning kan ge biobaserat bränsle från svensk skogsråvara15.5.2017 10:31:00 CEST | Pressmeddelande

Den 11 maj invigdes Sveriges första slurry hydrokracker – en högteknlogisk utrustning, unik i sitt slag och som inom kort kan möjliggöra svenskproducerat biobränsle i pilotskala. Pilotanläggningen är öppen och neutral för akademi och näringsliv att testa och verifiera olika koncept för kommersialisering. BioInnovations innovationsprojekt BioLi2.0 är ett av startprojekten. Lignin är en huvudbeståndsdel i trä. Av lignin kan man tillverka bioolja genom hydrokrackning, så det bli en viktig metod för att öka tillgången på biodiesel och därmed minska miljöpåverkan från transportsektorns. – Sedan förra hösten har vi inom projektet BioLi2.0 bedrivit forskning för att framställa biodrivmedel ur lignin. Vi har nått långt i labbskala, men med den här anläggningen tar vi ett signifikant steg närmre målet genom att gå från gram till kilo. Det känns superroligt att nu kunna får nyttja denna högteknologiska pilot, och om vi lyckas hela vägen till industriell process, kommer vi vara en inspiration för

Nedbrytningsbar odlingsduk underlättar för odlaren och miljön23.2.2017 13:38:00 CET | Pressmeddelande

Idag används plastbaserade odlingsdukar på åtta miljoner hektar om året i världen. Det motsvarar två hela Danmark, och användningen ökar. I samverkan med flera parter utvecklas nu en odlingsduk av biobaserade råvaror från skog och åker som bryts ner naturligt och underlättar för både bönderna och miljön. Den kommer att testas i större skala under årets odlingssäsong. Hantering av odlingsduk av plast kan vara en smutsig historia. Likt haven håller också många av världens odlingsarealer sakta men säkert att fyllas med plast, och exakt vad det får för långsiktiga konsekvenser för mikroklimatet och grödorna är inte till fullo utrett. I Sverige måste odlaren enligt lag lyfta duken ur jorden i slutet av säsongen och kasta eller återvinna den. Fördelen med biobaserade odlingsdukar är att de inte behöver avlägsnas då de naturligt bryts ner succesivt utan att skada miljön. Odlingsdukar går också att impregnera med olika typer av tillskott för markförbättring eller insektsavvisande ämnen. En typ

Sverige måste effektivisera arbetet kring hållbarhet kopplad till bioekonomin – nu inleds förstudie31.1.2017 15:53:00 CET | Pressmeddelande

I höstas beslutade innovationsprogrammet BioInnovation att öppna en förstudie för att utreda hur man kan bygga vidare på framtagna standarder för bioekonomin. Målet med förstudien är att formulera ett projekt som kan stödja den biobaserade industrin i stort när det gäller hållbarhetsfrågor. Swedish Standards Institute (SIS) fick förtroendet att projektleda och koordinera arbetet då de lett framtagandet av de gällande standarderna. Förstudien består bland annat av två workshops och vid den första samlades ett femtiotal intressenter i Svenskt Näringslivs Hus för att vara med och påverka. – Standarder ger en bra grund för ett gemensamt arbetssätt och en trovärdig kommunikation gällande hållbarhetsfrågor. I det här fallet är de framtagna standarderna ganska övergripande och mer detaljer behövs för att dra full nytta av dem. Dessutom ser man ett behov av ytterligare aktiviteter såsom datainsamling, kommunikationsmaterial med mera, berättar Maria Gustafsson, SIS projektledare samt koordinato

BioLi2.0 – Från lignin till biobaserade drivmedel och kemikalier22.8.2016 15:06:00 CEST | Pressmeddelande

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har beviljats sitt tredje innovationsprojekt – ”BioLi2.0 – Från lignin till biobaserade drivmedel och kemikalier”. Inom ramen för projektet ska företag, forskningsinstitut och akademi under 2,5 år samarbeta för att utveckla processer för framställning av drivmedel och kemikalier baserade på förnybart lignin som ersättning för fossila, petroleumbaserade produkter. Projektet kommer att ledas av Marie Anheden från Innventia och har en total budget om 46,9 Mkr. Bakgrund till projektet Oljeanvändningen i världen ökar stadigt. För att möta utmaningen med ökade koldioxidutsläpp krävs en ökad användning av förnyelsebara råvaror med kortare omloppstid. För växter ligger omloppstiden mellan mindre än ett år till ett antal decennier. Lignin som förnybar resurs har stor potential som råvara för kemi- och petroleumindustrin. Lignin är den näst vanligaste beståndsdelen efter cellulosa i växter och fungerar som ett skelett. Omkring 20-30% av träd oc

Framtidens biobaserade byggande och boende4.12.2015 12:37:00 CET | Pressmeddelande

”Framtidens biobaserade byggande och boende” är ett beviljat strategiskt innovationsprojekt inom BioInnovation. Inom ramen för projektet ska företag, offentlig verksamhet, forskningsinstitut och akademi under tre år samarbeta för att skapa hållbara nya tjänster och produkter för en ökad användning av biobaserade komponenter inom byggande och boende. Projektet kommer att ledas av Marie Johansson från SP Sveriges tekniska forskningsinstitut och har en total budget om 55,4 Mkr. Bakgrund till projektet Byggsektorn är en samhällssektor som står för en mycket stor andel av både material och energiutnyttjandet i Sverige och världen. Samhället står också inför en stor utmaning i och med den stora bostadsbristen i Sverige och större delen av Europa. Dessutom har fastighetsbeståndet stora renoveringsbehov när det gäller funktion och energikrav. Ett effektivare utnyttjande av biobaserade material för dessa ändamål skulle kunna hjälpa samhället att ställa om mot en biobaserad ekonomi och också bid

Etablera närodlad textil i Sverige14.10.2015 14:21:00 CEST | Pressmeddelande

Det strategiska innovationsprojektet BioInnovation har beviljats sitt första strategiska innovationsprojekt ”Etablera närodlad textil i Sverige” och kommer att ledas av Pernilla Walkenström från Swerea IVF. Projektet har en total budget om 45,4 Mkr. Bakom projektet står företag, forskningsinstitut och akademi som under tre år skall samarbeta för att skapa hållbar produktion av nya textilfiber från skogsråvara eller återvunnen biobaserade textil. Behovet av textilfibrer växer – till år 2050 förväntas en tredubblad efterfråga. Förklaringen finns i urbaniseringen och en växande medelklass. Produktionen av oljebaserade textilfibrer och bomullsfibrer har redan nått sin topp och belastar dessutom miljön på olika sätt. Syftet i det här projektet är att undersöka om, och hur, en hållbar biobaserad textilproduktion kan uppnås genom produktion av textilfibrer från skogsråvara eller återvunnen biobaserad textil. Mål med projektet Projektet är ett strategiskt initiativ för att utveckla området kri

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.