SKGS

SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschföreningarna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins elfrågor.

Pressmeddelanden
15
Meny

Välkommet besked om kommande förändringar i nätregleringen24.10.2017 10:19:00 CEST | Pressmeddelande

SKGS välkomnar de förslag till skärpning av elnätsregleringen som Energimarknadsinspektionen (Ei) idag lämnat över till regeringen. - Förslagen är omfattande och vi kommer att analysera dem i detalj, men vårt första intryck är att de innehåller flera förslag som tydligt stärker kundens position. Dit hör till exempel en mer rimlig kalkylränta, en tydlighet om hur räntan ska fastställas och avskaffande av den så kallade 30-årsregeln. Förslagen är med andra ord helt klart steg i rätt riktning, säger Mikael Möller, ansvarig för nätfrågor inom SKGS. - Vi upplever att Ei med sina förslag tydligt tar sitt uppdrag att skydda kunderna på allvar. Det är viktigt att komma ihåg att elnät handlar om monopol och att nätbolagen är företag som vill maximera sin vinst. Eftersom det inte finns någon konkurrens i ett monopol har vi kunder inget annat nätbolag att gå till om överföringen brister eller är för dyr, fortsätter Mikael Möller. Ei har sedan länge flaggat för att nätregleringen behöver revideras

Välkommet budgetbesked för Sveriges elförsörjning20.9.2016 09:38:00 CEST | Pressmeddelande

I budgetpropositionen ger regeringen besked om att effektskatten på kärnkraft fasas ut till 2018 och att fastighetsskatten på vattenkraft sänks i fyra steg fram till och med 2020. - Det är bra att arbetet nu startats med att fullfölja den energiöverenskommelse, som slöts mellan fem riksdagspartier i juni i år och vi välkomnar de budgetbesked regeringen gett idag, säger Anna Holmberg, energidirektör SKGS. - Skattesänkningarna gör att det bör finnas förutsättningar för att köra de sex yngre kärnkraftsreaktorerna sina tekniska livslängder och för att göra nödvändiga återinvesteringar i vattenkraften, säger Anna Holmberg, energidirektör SKGS. - Nu vill vi också se att regeringen går vidare med de övriga delarna av överenskommelsen. Dit hör bland annat vattenkraftens tillståndsprövningar och utbyggnaden av förnybar elproduktion. Det vore bra både för att värna Sveriges klimatsmarta elsystem och för jobben i basindustrin, avslutar Anna Holmberg. För frågor, kontakta Anna Holmberg, 072-722 72

Välkommet att väl fungerande elsystem värnas10.6.2016 16:10:00 CEST | Pressmeddelande

Dagens besked att en energipolitisk överenskommelse har nåtts är välkommet enligt basindustrin. - Det är bra att fem partier nu har gjort upp. Överenskommelsen visar att partierna insett hur viktigt det är att värna det väl fungerande elsystem vi har i Sverige. Tack vare sin mix av produktionsslag är svensk elförsörjning i världsklass och ger konkurrenskraftig, leveranssäker och koldioxidsnål el, säger Carl-Michael Raihle, ordförande för basindustrins energisamarbete SKGS. Partierna har kommit överens om att förlänga och utökat stödet till förnybar elproduktion. - Den höjda ambitionsnivån i elcertifikatssystemet kommer att driva fram ytterligare investeringar i kraftproduktion i en situation, där marknaden inte efterfrågar den. Det bör leda till fortsatt låga elpriser, vilket är gynnsamt för industrins konkurrenskraft, men vi oroas över hur det långsiktigt kommer att påverka marknadens funktion och lönsamheten för existerande investeringar, fortsätter Carl-Michael Raihle. Finansieringe

Carl-Michael Raihle ny ordförande för SKGS15.3.2016 09:26:00 CET | Pressmeddelande

Carl-Michael Raihle har valts till ny ordförande för basindustrins energisamarbete SKGS. Han ser fram emot sin nya roll och menar att SKGS arbete är viktigare än någonsin. Carl-Michael Raihle arbetar till vardags som affärsområdeschef för Ovako Hofors. Han har tidigare varit divisionschef på Luvata och haft flera tunga positioner inom Outokumpu. Med över 20 års erfarenhet av basindustrin vet Carl-Michael Raihle hur avgörande elsystemet är för svensk industris konkurrenskraft. När han fick erbjudandet att ta över ordförandeklubban i SKGS var han därför inte sen med att tacka ja. - SKGS är en kraftfull röst för ett framtida elsystem som fortsatt säkrar tillgången på el med god kvalitet, till konkurrenskraftiga priser och med lågt klimatavtryck. Med tanke på de stora utmaningarna som svensk elförsörjning står inför är SKGS arbete viktigare än någonsin. Därför var det självklart för mig att tacka ja när jag blev tillfrågad om att leda SKGS, säger Carl-Michael Raihle. SKGS kommer fortsätta

Beslut om Oskarshamn visar att Energikommissionen har ont om tid14.10.2015 14:50:00 CEST | Pressmeddelande

Dagens besked om förtida stängninga av kärnkraftsreaktorerna Oskarshamn 1 och 2 var väntat, men ändå mycket olyckligt för det svenska energisystemet. - Väl fungerande och klimatsmart kraftproduktion stängs ned, som ett resultat av förd politik med straffskatt på kärnkraft och subventioner till väderberoende kraft, säger Anna Holmberg, energidirektör SKGS. - De problem politiker har skapat kan politiker också lösa. Det är möjligt att skapa bättre villkor för den planerbara kärnkraftsproduktionen och därmed värna gjorda investeringar. Det vore det rätta ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, tillägger Anna Holmberg. - Beslutet från OKG AB visar hur ont om tid det är för regeringen och Energikommissionen att presentera åtgärder som även i det korta perspektivet säkerställer en fortsatt stabil elförsörjning till konkurrensmässiga priser, avslutar Anna Holmberg. För mer information, kontakta Anna Holmberg 072-722 72 44

Energipolitik leder till nedlagda kraftverk30.9.2015 15:40:00 CEST | Pressmeddelande

Dagens besked att OKG AB:s styrelse den 14 oktober avser fatta beslut om att stänga ned kärnkraftsreaktorerna O1 och O2 är ytterligare ett steg i fel riktning för den svenska energipolitiken. Den elintensiva industrin vill se omedelbara åtgärder från regeringen för att undvika en hotande effektbrist. - Vi i den elintensiva industrin är beroende av trygg elförsörjning av god kvalitet. Dagens besked är helt klart ett steg i fel riktning för att säkerställa just det, säger Anna Holmberg, SKGS energidirektör. - Vi anser att beskedet är orsakat av de villkor, som politiken skapat för kärnkraften. En annan politik hade kunnat bidra till att denna väl fungerande och koldioxidfria elproduktion drivs vidare under hela sin tekniska livslängd. Att ta bort effektskatten på kärnkraft och därigenom värna existerande reaktorer hade varit det samhällsekonomiskt smarta valet, men även bra för klimatet, fortsätter Anna Holmberg. - Redan i våras uppmanade vi regeringen att kalla till en öppen hearing om

Missad chans att värna svensk elproduktion21.9.2015 12:07:00 CEST | Pressmeddelande

Regeringens budgetproposition gav inga besked om sänkning av effektskatten på kärnkraft eller fastighetsskatten på vattenkraftverk. Regeringen missar därmed chansen att värna existerande svensk elproduktion. Fyra av Sveriges tio kärnkraftsreaktorer hotas av förtida stängning och kraftverksägarna säger att den höga effektskatten är en starkt bidragande orsak. Även vattenkraftens lönsamhet hotas av den höga fastighetsskatten på vattenkraftverk. - Budgetpropositionen gav inte de besked som krävs för att säkerställa att existerande produktionskapacitet kan utnyttjas. Vi som företräder svensk elintensiv industri är besvikna, säger Anna Holmberg, energidirektör SKGS. - Dagens produktion av koldioxidfri el från vatten- och kärnkraft bidrar med stabil och konkurrenskraftig elförsörjning till svensk industri. Att värna denna produktionskapacitet är samhällsekonomiskt det rätta att göra. Regeringen borde därför ha lämnat besked om sänkt skatt i budgetpropositionen, avslutar Anna Holmberg. För in

Förtida stängning i Ringhals allvarligt för svensk industri4.9.2015 11:54:00 CEST | Pressmeddelande

Vattenfall har idag meddelat att drift av reaktorerna Ringhals 1 och 2 som längst är möjlig till 2020. Svensk industri är starkt oroade hur Sverige ska kunna upprätthålla effektbalansen i de södra delarna av landet. - Vattenfalls besked är djupt oroande. Koldioxidfri elproduktion läggs ned och risken för effektbrist för svensk industri ökar, säger SKGS energidirektör Anna Holmberg. - Det vilar ett tungt ansvar på politikerna för att fungerande elproduktion slås ut innan den nått sin tekniska livslängd. Kraftiga subventioner till förnyelsebar el har gett en överkapacitet på marknaden, vilket i sin tur tryckt ned elpriset. Både förra och nuvarande regeringen har höjt effektskatten på kärnkraft till en nivå, som gör att kalkylen inte går ihop. Tillsammans har denna politiska påverkan starkt bidragit till dagens besked om R1 och R2 och tidigare aviseringar om Oskarhamns 1 och 2, fortsätter Anna Holmberg. Myndigheten Svenska Kraftnät, som har ansvaret för att upprätthålla balansen i den sve

Regeringen måste vidta åtgärder mot hotande effektbrist23.6.2015 15:09:00 CEST | Pressmeddelande

I och med E.ON.:s besked idag gällande O2:s framtid har nu det scenario fallit på plats som Svenska Kraftnät varnat för. Med fyra kärnkraftsreaktorer avstängda före 2020 riskerar Sverige att behöva uppleva perioder med effektbrist från Gävle och söderut. Detta kan leda till förödande effekter för Sveriges elförsörjning och för svensk basindustri. - Vi kräver nu konkreta besked från regeringen om vilka åtgärder den tänker sig vidta för att undvika effektbrist. Att förlänga effektreserven mildrar möjligen akuta problem, men ger inte en långsiktig lösning. Det duger inte att fortsätta att hänvisa till att Energikommissionen arbetar på att utveckla Sveriges elförsörjning på längre sikt. Effektbrist i nutid är en alltför akut frågeställning för att hantera med en det-löser-sig-nog-attityd, säger Tom Erixon, ordförande SKGS. - När besked kom om R1 och R2 begärde vi ändrat direktiv för Energikommissionen, men begäran avvisades. Vi har också föreslagit regeringen att kalla samman till en öppen

Dags för öppen hearing om effektbrist5.6.2015 09:39:00 CEST | Pressmeddelande

SVT rapporterar att Eon överväger att stänga två reaktorer i Oskarshamn i närtid och att beslut kan vara att vänta i sommar. Om uppgifterna stämmer bör Energikommissionen kalla till öppen hearing om effektbrist. Då kan det kartläggas vilka effekterna blir om SVT:s dramatiska uppgifter stämmer och vilka planer som finns för stängning av kraftverk i övrigt. - Att Eon överväger en stängning av O1 har varit känt en längre tid, men att planerna också kan komma att omfatta O2 är ny information. Detta innebär att Sverige kommer närmare och närmare en situation med reell effektbrist i närtid, säger Anna Holmberg, energidirektör SKGS. - Från basindustrins sida ser vi mycket allvarligt på utvecklingen. Som stora elförbrukare skulle en effektbrist slå hårt mot vår konkurrenskraft, exporten, jobben och välståndet, fortsätter Anna Holmberg. - Energiminister Ibrahim Baylan, som också är ordförande i Energikommissionen, måste nu visa handlingskraft och kalla till en öppen hearing om effektbristen. Si

Energikommissionen bör få ändrat uppdrag efter Vattenfalls besked28.4.2015 11:19:00 CEST | Pressmeddelande

Vatten fall har idag meddelat att Ringhals 1 och 2 kan komma att stängas mellan åren 2018 och 2020 istället för som tidigare kommunicerats kring 2025. Detta innebär att Energkommissionens uppdrag bör ändras. - Hotet om effektbrist har utan tvekan kommit närmare i tiden i och med dagens besked. Detta måste få konsekvenser för Energikommissionen och dess uppdrag bör ändras så att det handlar om att säkerställa tillräcklig planerbar elproduktion redan från 2018, säger SKGS energidirektör Anna Holmberg. Energikommissionen, som regeringen tillsatte i mars, har fått uppdraget att ta fram förslag om energipolitikens inriktning med fokus på tiden från år 2025 till 2050. I kommissionens direktiv anges att det kan förutses att några av de tio reaktorer som idag är i drift kommer att stängas före 2025. Efter Vattenfalls besked idag framstår det som att det finns en överhängande risk att stängningarna av reaktorer kommer tidigare än vad som förutsågs när regeringen fattade beslut om direktivet. -

Pressinbjudan: Hur kan Energikommissionen stärka Sveriges konkurrenskraft?20.4.2015 11:21:00 CEST | Pressmeddelande

Välkommen till SKGS energikonferens 2015 den 22 april. Lyssna till bland andra: Energiminister och Energikommissionens ordförande Ibrahim Baylan. Energikommissionens ledamöter. Energimarknadsinspektionens GD Anne Vadasz Nilsson. Svenska Kraftnäts GD Mikael Odenberg. Energimyndighetens GD Erik Brandsma. SKGS ordförande Tom Erixon. SKGS energidirektör Anna Holmberg. Tid: Den 22 april, frukost serveras från kl 08.00. Program kl 08.45-12.00. Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm. Anmälan: Anna Holmberg, anna.holmberg@skogsindustrierna.org Program 08.00 Frukost serveras 08.45 Välkomsthälsning. SKGS ordförande Tom Erixon och SKGS energidirektör Anna Holmberg. 08.50 Tal av energiminister Ibrahim Baylan, Energikommissionens ordförande 09.05 Frågestund med Ibrahim Baylan Under ledning av SKGS ordförande Tom Erixon, Henrik Sjölund, vd Holmen och Lennart Albertsson, vd Kemira Kemi. 09.30 Förutsättningarna för Energikommissionen Mikael Odenberg, GD Svenska Kraftnät, Anne Vadasz Nilsso

Skattehöjning på kärnkraft skadar möjligheterna till långsiktig energipolitik15.4.2015 10:16:00 CEST | Pressmeddelande

Regeringen föreslår idag i sin vårändringsbudget att effektskatten på kärnkraft höjs med 16.7 procent. Förslaget slår direkt mot lönsamheten för ett givet kraftslag och försämrar därmed förutsättningarna för Energikommissionens arbete. - Den kraftiga skattehöjningen och därmed också sänkta lönsamheten för kärnkraft försämrar förutsättningarna för framtida investeringar i svensk energiförsörjning. Regeringen försvagar därmed Energikommissionens mandat och dess möjlighet att finna en hållbar och långsiktig lösning på Sveriges energipolitiska utmaning, kommenterar SKGS energidirektör Anna Holmberg. - Energikommissionens uppgift - att skapa villkor som bidrar till ett konkurrenskraftigt elsystem - blir nu mycket svårare, vilket är olyckligt ur basindustrins perspektiv, avslutar Anna Holmberg. Bakgrund I vårändringspropositionen föreslår regeringen att skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer höjs från 12 648 till 14 770 kronor per megawatt av högsta tillåtna termiska effekt och måna

Höjd skatt på kärnkraft försvårar för Energikommissionen27.3.2015 15:46:00 CET | Pressmeddelande

Regeringen har idag gett besked om att den åter vill höja effektskatten. SKGS anser att regeringen därmed försvårar arbetet för Energikommissionen. - Regeringens besked är mycket olyckligt och det är en åtgärd som försvårar arbetet för den Energikommission som regeringen nyss tillsatt. Det är svårt att inte tolka regeringens besked som något annat än ett sätt att straffa ut kärnkraft från Energikommissionens arbete, säger SKGS energidirektör Anna Holmberg Sveriges elförsörjning står inför stora utmaningar. Inom tio år beräknas tre av dagens tio kärnkraftreaktorer vara avställda. Samtidigt kommer också en stor del av dagens produktion av vindel att ha uppnått sin tekniska livslängd och behöva ersättas. Kring 2040 förväntas samtliga dagens kärnkraftverk ha fasats ut enligt kraftverkens ägare. - Genom att höja skatten och sänka lönsamheten för ett givet kraftslag försämrar regeringen förutsättningarna för att Energikommissionen ska kunna finna en lösning på Sveriges långsiktiga utmaning.

SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschföreningarna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins elfrågor.