Vårdföretagarna

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar. 
Läs mer på www.vardforetagarna.se

Pressmeddelanden
274
Meny

Vårdföretagarna kommenterar lagrådsremiss - Rösta ner och fokusera på verkliga utmaningar19.1.2018 12:48 | Pressmeddelande

- Ältandet av "vinstfrågan" som Vänsterpartiet har tvingat fram har inte bara lagt en våt filt över välfärdsföretagandet. Det har kvävt den viktiga debatten om välfärdens framtid. Vi måste lägga detta bakom oss. - Shekarabis och Sjöstedts argument för vinsttaket är hänvisningar till anekdoter om skandaler och gamla opinionsundersökningar. Jag kan inte tror att regeringen menar allvar med att stifta lag med det som grund, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna. - Det bästa nu vore om riksdagen så snabbt som möjligt röstar ner förslaget om vinsttak. Då skulle vi äntligen få chans att diskutera välfärdens verkliga utmaningar: Hur vi lockar fler till de viktiga vårdyrkena, hur vi får resurserna att räcka till de växande behoven, och hur vi klarar den nödvändiga utbyggnaden av äldreboenden. Här har omsorgsföretagen viktiga bidrag till lösningarna, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna, i en kommentar till lagrådsremissen om att begränsa vinsten för o

Vårdföretagarna kommenterar utredning om personlig assistans - Lagstiftningen måste skärpas16.1.2018 18:13 | Pressmeddelande

I dag presenterade regeringens utredare Stig Svensson en översyn av assistansersättningens utveckling och marknaden för anordnare av personlig assistans. I utredningen konstateras bland annat att det förekommer kriminell verksamhet med inslag av människohandel. I vissa fall har ingen assistans utförts eller till mycket bristande kvalitet. - De allra flesta assistansutförare är mycket seriösa och tar ett stort samhällsansvar för personer med funktionsnedsättningar. Tyvärr har rent kriminella aktörer nästlat sig in i branschen, något som är helt oacceptabelt. Det är viktigt att skärpa lagstiftningen och göra det så svårt som möjligt för de som skor sig på några av samhällets mest utsatta individer och samtligt lurar staten på miljarder kronor att vara verksamma. Samtidigt är det viktigt att Polisen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Försäkringskassan och Skatteverket samarbetar och får tillräckliga förutsättningar för att snabbt komma åt dessa kriminella element, säger Vårdföretaga

Socialstyrelsen bekräftar - Privata äldreboenden håller hög kvalitet16.1.2018 06:03 | Pressmeddelande

Privata äldreboenden kommer även i år bra ut i Socialstyrelsens undersökning av kvaliteten i boendena. På 18 av 27 kvalitetsparametrar hävdar sig de privata alternativen bättre än de kommunala. 92 procent av landets äldreboenden har svarat på Socialstyrelsens frågor om kvalitet i den årliga enhetsundersökningen om äldreomsorg. – Regeringen sitter just nu och förbereder ett förslag om vinsttak för privat driven äldreomsorg som bygger på missuppfattningen att vinstdrivande verksamheter håller sämre kvalitet. Socialstyrelsens undersökning bekräftar återigen att privata äldreboenden håller minst lika eller högre kvalitet än sina kommunala konkurrenter, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna. - Som exempel har privata utförare i mycket högre utsträckning aktuella rutiner för vårdplanering på plats, exempelvis rutiner för läkemedelsgenomgångar, jämfört med kommunala boenden. Vi ska inte motarbeta dem som lyckas bra, utan istället lära av varandra, säger Håkan Tenelius, nä

Regeringen missar viktigt uppdrag i regleringsbrev21.12.2017 12:38 | Pressmeddelande

I dagarna överlämnade regeringen 2018 års regleringsbrev till Försäkringskassan. Precis som i förra årets instruktioner till myndigheten gör regeringen kopplingen mellan ett ökat antal timmar för personer med assistansersättning med överutnyttjande och kriminalitet. - Det är bra att regeringen fokuserar på att få bort kriminella aktörer. De skadar hela branschen och sänker förtroendet för assistansreformen. Men att likställa ökat antal assistanstimmar med fusk och kriminalitet tyder på okunskap. Flera experter, däribland Försäkringskassan själva, anser att naturliga orsaker som exempelvis assistans efter 65-års åldern, ändrad normering av ny rättspraxis bidrar till ett ökat antal timmar, säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund. Den 1 oktober 2016 övergick Försäkringskassan från att betalat ut ersättning i förskott till efterskottsbetalning, något som har fått förödande konsekvenser för assistansutförarna. - Förändringen i sig var väntad, men Försäkringskassan har änd

Nu finns möjlighet till fokus på sjukvårdens verkliga utmaningar - Vårdföretagarna kommenterar vårdutredningen20.12.2017 13:06 | Pressmeddelande

- Av allt att döma släpper nu regeringen tanken på ett vinsttak eller en begränsning av vinstutdelning i sjukvårdsföretag. Vi välkomnar detta, och ser fram emot en utredning som kan fokusera på sjukvårdens verkliga utmaningar. Regeringen borde dra samma slutsats på de övriga välfärdsområden som Reepaluutredningen vill begränsa. Det säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef i Vårdföretagarna, i en kommentar till regeringens nya utredning om ”ordning och reda i vården”. - Visserligen säger direktiven att utredaren i sin analys ska utgå ifrån bland annat den modell som Reepaluutredningen föreslog, men sannolikheten att den nya utredningen håller fast vid Reepalus vinsttak torde vara obefintlig. - Vi välkomnar också översynen av ersättningssystemen, där utredningen ska se till hela sjukvården och inte fokusera på den privata andelen. Det måste innebära att underskotten i den offentligt drivna vården – förlusterna i välfärden – äntligen analyseras. - Vårdföretagarna kommer att så långt vi

Regeringen måste agera innan kvaliteten blir lidande15.12.2017 14:49 | Pressmeddelande

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) konstaterar idag i rapporten Assistansmarknaden bland annat att utformningen av ersättningssystemet riskerar att begränsa valmöjligheten för vissa brukare och göra det svårare att rekrytera personliga assistenter. Vidare slår myndigheten fast att den statliga ersättningen inte täcker de faktiska kostnaderna, vilket riskerar att flera bolag kommer hamna i betalningssvårigheter de kommande åren, något som kan försämra kvaliteten i assistansen. - Det är glädjande att myndigheten bekräftar det vi utförare har känt av en lång tid, att uppräkningen av ersättningen är för låg och påverkar kvaliteten i utförandet negativt. Precis som inspektionens analys visar måste ersättningen anpassas till de faktiska kostnaderna, säger Maria Nyström, ordförande i Vårdföretagarnas branschstyrelse för personlig assistans. Ersättningsmodellen för personlig assistans bygger på samma beräkningsgrund som för statliga myndigheter, vilken innehåller krav på att effektivise

Vårdföretagarna utesluter HVB-företag med verksamhet i Södertälje6.12.2017 09:23 | Pressmeddelande

Vårdföretagarna utesluter med omedelbar verkan ett medlemsföretag som driver HVB-verksamhet med säte i Skärholmen. Verksamheten har i huvudsak bedrivits i Södertälje. Företaget utesluts med omedelbar verkan då de inte fullgjort sina förpliktelser inför förhandlingar med Vårdföretagarnas fackliga motpart, Kommunal. Företaget har inte heller lämnat in sin senaste årsredovisning till Bolagsverket. -Medlemmar i Vårdföretagarna ska följa lagar och regler. Vi har utöver det branschens tuffaste uppförandekod. Vårdföretagarna ser ett stort behov av att IVO, Skatteverket, Polisen och andra berörda myndigheter tar sitt ansvar, samverkar bättre och agerar snabbare, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna. Vårdföretagarna avslår ett tiotal medlemsansökningar och utesluter ett antal företag varje år på grund av att de inte lever upp till Vårdföretagarnas hårda krav för medlemskap. Vårdföretagarna kräver att medlemmar företräder branschen på ett professionellt sätt. Medlemmar har

Sänkt ersättning kan leda till äldreboendebrist21.11.2017 16:44 | Pressmeddelande

Imorgon onsdag förväntas kommunstyrelsen i Uppsala fatta beslut om att behålla den sänkta ersättningsnivån till äldreboenden, trots upprepade varningar om att kvaliteten i omsorgen äventyras. Vårdföretagarna uppmanar i en skrivelse kommunstyrelsen att göra en grundlig analys innan ersättningsnivån fastställs. Annars riskerar kommunen en utveckling mot färre platser på äldreboenden, samtidigt som behovet hos de äldre ökar. - Att bygga och driva ett äldreboende är en stor investering. Det kräver tydliga förutsättningar som sträcker sig över flera år. Det är oroande att kommunen nu slår undan benen för sina privata äldreboenden genom att kraftigt sänka ersättningen. Har man som Uppsala valt att välkomna privata aktörer i äldreomsorgen genom lagen om valfrihet, LOV, har man också ett ansvar för att vårda den relationen, säger Sabina Joyau, Näringspolitisk expert på Vårdföretagarna. - Om inte de kommunala äldreboendena klarar sin ekonomi och kvalitet med den lägre ersättningen kan en sänkni

Patrik Wreeby från Västernorrland invald i Vårdföretagarnas styrelse19.10.2017 06:03 | Pressmeddelande

På Vårdföretagarnas årsmöte valdes Patrik Wreeby från Premicare in i styrelsen för bransch sjukvård. Patrik Wreeby är specialistläkare i allmänmedicin och en av två grundare av företaget. Premicare driver idag 5 vårdcentraler i Västernorrland med ca 35 000 listade patienter och ca 130 medarbetare. Bolaget satsar nu på att utveckla egna plattformar för digital vård för att öka tillgängligheten. -När den privat drivna sjukvården är satt under hård press med hot om vinstbegränsning från regeringen och landstingen kompenserar för underskott hos sina egna mottagningar känns det extra viktigt att ta plats i styrelsen. Jag hoppas att jag kan tillföra det viktiga småföretagarperspektivet då faktiskt de flesta vårdföretag är just små företag, säger Patrik Wreeby, nyvald styrelseledamot i Vårdföretagarnas sjukvårdsstyrelse.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar. 
Läs mer på www.vardforetagarna.se