Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ny rapport från MUCF: Unga hbtq-personer utsätts för omvändelseförsök i Sverige

Dela
Foto Michael Erhardsson
Foto Michael Erhardsson

Det förekommer att unga hbtq-personer i Sverige utsätts för tvång och påtryckningar som syftar till att förändra deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Det visar den rapport som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, tagit fram på uppdrag av regeringen.

Resultaten tyder på att mer behöver göras så att alla unga kan leva ett liv där deras rättigheter och identitet fullt ut respekteras. Det finns skäl för regeringen att tillsätta en utredning som får i uppdrag att utreda möjligheten att lagstifta mot omvändelseförsök och då inte bara gällande barn under 18 utan även vuxna personer, säger generaldirektör Lena Nyberg.

I juli 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att kartlägga och sammanställa kunskap om så kallad omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer. I uppdraget ingår även att i dialog med relevanta aktörer samla och redovisa en bild av unga hbtq-personers (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners) egna erfarenheter av företeelser som har uppfattats som omvändelseterapi.

Det saknas i dag en tydlig definition av ordet omvändelseterapi och flera aktörer tolkar begreppet mer snävt än vad som beskrivs i regeringsuppdraget. MUCF har därför valt att i stället använda begreppet omvändelseförsök med definitionen ”försök att få någon att förändra, permanent dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet eller uttrycka kön på det sätt personen själv vill”.

- MUCF:s definition innefattar både handlingar som är olagliga i dag, såsom hot och våld, och handlingar som inte är olagliga, exempelvis ritualer och bön i syfte att ”bota” individen eller andra påtryckningar och tvång, säger projektledare Ulrika Westerlund.

Rapporten bygger bland annat på resultat från MUCF:s nationella ungdomsenkät och intervjuer med unga. I rapporten redovisas resultat från 2021 års enkät som för första gången innehöll frågor med syfte att kartlägga unga hbtq-personers utsatthet för olika former av omvändelseförsök.

Stort lidande för utsatta

Myndigheten har även intervjuat stödverksamheter som möter utsatta ungdomar och samrått med andra myndigheter, exempelvis Jämställdhetsmyndigheten, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck hos Länsstyrelsen i Östergötland, Socialstyrelsen och Barnafrid vid Linköpings universitet.

Rapporten visar att det i dag inte är möjligt att uppskatta hur många unga som är utsatta för omvändelseförsök i Sverige. Det är svårt att dra gränsen mot andra former av utsatthet riktad mot unga hbtq-personer, exempelvis hedersrelaterat våld och hatbrott. Det förs inte heller någon statistik över unga som söker hjälp på grund av omvändelseförsök och det är svårt att nå utsatta unga genom enkäter och intervjustudier.

- MUCF:s kartläggning visar dock att omvändelseförsök av unga hbtq-personer förekommer i en inte obetydlig utsträckning i Sverige, i vilka sammanhang som det sker och vilka typer av påtryckningar det kan röra sig om, säger Lena Nyberg.

- De ungas egna berättelser vittnar om stort lidande för de individer som utsätts. Internationell forskning visar också att det är mycket skadligt att utsätta människor för den här typen av påtryckningar och tvång, säger Ulrika Westerlund.

Av de unga hbtq-personer som svarade på nationella ungdomsenkäten (totalt 882 personer) uppgav fem procent att de någon gång utsatts för sådant som kan klassificeras som omvändelseförsök, exempelvis någon form av behandling, hot om att tvingas gifta sig, ha blivit skickad på ”uppfostringresa”, ha blivit hotad att föras ut ur Sverige, eller andra former av hot, våld eller tvång.

MUCF har även tagit del av berättelser från unga och stödverksamheter som möter unga och fått ta del av olika typer av utsatthet som alla kan sägas vara omvändelseförsök. Det kan röra sig om misshandel, tvångsäktenskap, sexuella övergrepp, stark kontroll, uttalade eller förtäckta hot, social isolering eller uteslutning, verbala kränkningar, att föras utomlands under falska premisser eller mot sin vilja eller försök att bota genom kontakt med läkare, genom bön eller ritual.

Flera förslag från MUCF

I rapporten föreslår MUCF bland annat att regeringen tillsätter en utredning om ett förbud mot omvändelseförsök av barn och vuxna. Utredningen bör även utreda behovet av en särskild lag, och vilka befintliga lagar som förbjuder eller begränsar (vissa former av) omvändelseförsök.

En utredning bör även få i uppdrag att utarbeta en lämplig definition av omvändelseförsök i en eventuell lagstiftning och utreda hur lagstiftning kan utformas för att vara förenlig med mänskliga rättigheter, inklusive religionsfriheten.

MUCF föreslår att regeringen ger i uppdrag till berörda myndigheter att samla in mer kunskap om hbtq-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck, samt kunskapshöjande insatser till myndigheter som möter utsatta.

MUCF föreslår mer informationsinsatser så att unga som utsätts för omvändelseförsök vet hur de kan få hjälp. Samt att civilsamhällets organisationer som arbetar för att nå utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, samt hbtq-personer generellt, får utökade möjligheter att ansöka om stöd för att bedriva sin verksamhet.

Läs rapporten ”Unga hbtq-personers utsatthet för omvändelseförsök i Sverige” på mucf.se

Fakta/Metod och definitioner i MUCF:s kartläggning

  • Nationella ungdomsenkäten är en återkommande enkätundersökning som MUCF skickar ut till unga i åldersgruppen 16-25 år. Enkäten har genomförts ungefär vart tredje år sedan 2004. I rapporten om omvändelseförsök redovisas resultat från 2021 års enkät som skickades till ett slumpmässigt urval av 12 000 unga (16-25 år). Urvalet kan anses vara representativt för unga i Sverige i dessa åldrar. Svarsfrekvensen var 50 procent (5 997 svarande).
  • Hedersrelaterat våld och förtryck. I rapporten om unga hbtq-personers utsatthet för omvändelseförsök i Sverige utgår MUCF från de definitioner av hedersrelaterat våld och förtryck som används av regeringen, Jämställdhetsmyndigheten och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck hos Länsstyrelsen i Östergötland.

Läs om uppdraget rörande omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer på regeringen.se

Läs om uppdraget att kartlägga unga hbtq-personers livssituation på regeringen.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto Michael Erhardsson
Foto Michael Erhardsson
Ladda ned bild
Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Foto: Linnea Bengtsson
Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Foto: Linnea Bengtsson
Ladda ned bild
Ulrika Westerlund, projektledare,  rapporten ”Unga hbtq-personers utsatthet för omvändelseförsök i Sverige”. Foto: PRIVAT
Ulrika Westerlund, projektledare, rapporten ”Unga hbtq-personers utsatthet för omvändelseförsök i Sverige”. Foto: PRIVAT
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ny satsning under pandemin: 80 miljoner i bidrag till civilsamhället för att hjälpa socialt särskilt utsatta3.3.2022 14:22:15 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får på nytt i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till civilsamhället under pandemin. Totalt rör det sig om 80 miljoner kronor denna gång. Under åren 2020 och 2021 har myndigheten fördelat totalt cirka 200 miljoner kronor i stöd till 40 organisationer. - Möjligheten att återigen få förmedla bidrag till civilsamhället i spåren av pandemin är betydelsefull, de här pengarna gör verklig nytta för många människor. Vi vet också att många organisationer drabbats hårt ekonomiskt under pandemin och är i behov av stöd, säger generaldirektör Lena Nyberg. Satsningen ingår i den extra ändringsbudget som riksdagen beslutat om och syftet är att mildra effekterna av pandemin för samhällets mest utsatta. Statsbidraget kan sökas av ideella föreningar och vissa trossamfund, samverkansorgan och församlingar som bedriver verksamhet som riktar sig till exempelvis hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsi

MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg: ”Viktigt att fortsätta satsa på mötesplatser för unga hbtqi-personer”28.2.2022 08:28:08 CET | Pressmeddelande

I dag publicerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, sin slutrapport om regeringsuppdraget att stärka förutsättningar att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. - Det behövs fler insatser för att skapa trygga mötesplatser för unga hbtqi-personer, inte minst i landsbygdskommuner. Det behövs också ökad kunskap om hbtqi-frågor, psykisk hälsa och hälsofrämjande arbete i den öppna fritidsverksamheten, säger generaldirektör Lena Nyberg. MUCF har i tidigare rapporter visat att unga hbtqi-personer möter särskilda hinder under sin fritid. Var fjärde ung hbtqi-person har avstått från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemött. Unga hbtqi-personer är dessutom i högre utsträckning utsatta för mobbning och kränkningar i jämförelse med andra unga. 2019 fick MUCF i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningar att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. Inom ramen för uppdraget presenterade myndigheten i mars 2021 en kartläggning som visade att

10 projekt för unga får dela på 14 miljoner kronor i EU-bidrag11.2.2022 12:01:37 CET | Pressmeddelande

10 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 14 miljoner kronor (1 416 421 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmet Erasmus+ som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa. I den här ansökningsrundan, som påbörjades den 3 november förra året, fick MUCF in totalt 26 ansökningar till Erasmus+ Ungdom. Rundan ligger under den programdel som handlar om Partnerskap för samarbete, där organisationer kan söka om bidrag för projekt som handlar om samarbetspartnerskap och småskaliga partnerskap. Myndigheten beviljar bidrag till 10 projekt och fördelar cirka 14 miljoner kronor (1 416 421 euro) till organisationer i bland annat Stockholm, Uppsala och Uddevalla. En stor del av ansökningarna handlar om klimatförändringar och hållbarhet samt inkludering. - När vi summerar rundan ser vi att det finns ett fortsatt stort intresse för att söka partnerskap för samarbete, vilket vi tycker är roligt och lovande

MUCF får ansvar för Europaåret för unga 2022 i Sverige: ”Glada och stolta över uppdraget”  28.1.2022 14:34:35 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har av regeringen utnämnts till nationell samordnare för Europaåret för unga 2022. - Unga i hela Europa har drabbats hårt av pandemin med isolering, distansundervisning i skolor, ökad arbetslöshet inom branscher där unga ofta får sina första arbeten och minskad social aktivet i en ålder när det är särskilt viktigt. Det är mycket bra att unga nu får stå i fokus i EU:s arbete, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. I december beslutade EU-kommissionen att 2022 skulle bli ett europeiskt ungdomsår. Tanken är att samordna en rad aktiviteter i nära kontakt med Europaparlamentet, medlemsländerna, regionala och lokala myndigheter, ungdomsorganisationer och ungdomarna själva. - Genom att göra 2022 till Europaåret för unga hjälper vi unga européer att försvara och främja frihet och solidaritet, våra värden och möjligheter för alla. Det är vi skyldiga alla dem som har drabbats hårdast av pandemin och som nu måste få sina liv tillbaka, sa

27 projekt för unga får dela på 16 miljoner kronor i EU-bidrag13.1.2022 13:24:27 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har beviljat totalt 16 miljoner kronor (1 582 728 euro) i bidrag till 27 svenska ungdomsprojekt. Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa. - Vi hoppas på att ännu fler söker under 2022, såväl erfarna som nya aktörer, säger Ellen Gosdoum, chef for avdelningen för internationellt samarbete. Den andra ansökningsrundan 2021 avslutades den 5 oktober, och MUCF fick ta emot totalt 47 ansökningar till Erasmus+ Ungdom. Cirka 6 miljoner kronor (564 678 euro) beviljades till 16 organisationer i bland annat Gävle, Stockholm och Göteborg. En stor del av ansökningarna handlade om miljö och klimatförändringar, fysiskt och mentalt välmående och entreprenörkunskaper. MUCF fick 13 projektansökningar till Europeiska solidaritetskåren och beviljade cirka 10 miljoner kronor (1 018 050 euro) i bidrag till 10 volontärprojekt och ett solidarit

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye