Djurrättsalliansen

Över 900 brister på svenska slakterier förra året

Dela
83 av de 88 svenska slakterier som förra året hade minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen bröt mot djurskyddslagstiftningen. Totalt uppmärksammades 912 brister. Det visar Djurrättsalliansens granskning av länsstyrelsens offentliga handlingar.
Bilder tagna vid djurskyddskontroller på svenska slakterier under 2022. Foto: Länsstyrelsen
Bilder tagna vid djurskyddskontroller på svenska slakterier under 2022. Foto: Länsstyrelsen

Förra året hade 88 av Sveriges 126 aktiva slakterier minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen. På 83 av de kontrollerade slakterierna upptäckte myndigheten att djurskyddslagstiftningen inte följdes. Totalt rör det sig om över 900 uppmärksammade brister, till exempel att djur inte bedövades ordentligt innan deras halsar skars upp, slakteripersonal saknade kompetensbevis, djur sköts med hagelgevär på ett felaktigt avstånd, obligatoriska rutiner i slakteriverksamheten saknades, fåglar slogs med gummiklubba i huvudet upprepade gånger innan de förlorade medvetandet, djur utsattes för elchocker och ytorna där djuren vistades innan slakt var smutsiga och blöta av urin.

38 slakterier kontrollerades inte alls under förra året, och bara fem av de 88 kontrollerade saknade helt brister vid sina djurskyddskontroller.

– Vår granskning ger en inblick i hur djurens fasansfulla sista timmar i livet ser ut på svenska slakterier. Djuren ses huvudsakligen som produkter och utsätts för ett grymt system. Efter ett miserabelt och kort liv i en djurfabrik går de en brutal död till mötes på ett slakteri. För oss är det uppenbart att även det som sker inom lagens ramar är oförsvarligt och oerhört fel, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen.

Under 2022 utfördes ovanligt många djurskyddskontroller på slakterierna. Detta på grund av ett ”nationellt kontrollprojekt” för slakterier som svenska myndigheter (Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna) just nu arbetar med. Syftet med projektet är bland annat att ge ”förutsättningar för likvärdig kontroll”. Resultatet av projektet ska presenteras av länsstyrelserna i en rapport, som ska vara färdig i september i år.

De flesta svenska slakterier är små, och står för en väldigt liten del av det totala antalet slaktade djur. Majoriteten av slakten sker på ett fåtal stora slakterier, som bland annat HKScan, Guldfågeln, KLS Ugglarps och Kronfågel.

Två län står för 325 av bristerna

Skåne är ett av de län där flest slakterier ligger. Under förra året kontrollerades 16 av länets 18 slakterier vid minst ett tillfälle. 14 av de kontrollerade slakterierna bröt mot djurskyddslagstiftningen vid sina kontroller och totalt uppmärksammades 198 brister. Länsstyrelsen i Skåne har valt att helt maskera samtliga brister i de handlingar som Djurrättsalliansen har fått ut, förutom för tre slakterier. Därför har det i de flesta av fallen inte gått att granska på vilka sätt slakterierna inte följde lagen.

De tre slakterier som länsstyrelsen inte maskerade samtliga brister för fick under förra året även förelägganden (beslut om att brister måste åtgärdas inom en viss tid). Bristerna som uppmärksammades på dessa slakterier gällde bland annat att bedövning inte skedde i enlighet med lagstiftningen då lamm uppvisade ”otillräcklig bedövning vid slakt”, grisar utsattes för elchocker i samband med felaktig bedövning och djuren riskerade att skada sig på inredningen.

Efter Skåne är Kalmar det län där flest slakteribrister uppmärksammades, 127 stycken. I länet finns sju aktiva slakterier som alla förra året hade minst en djurskyddskontroll och alla bröt mot djurskyddslagstiftningen. Vid den kontroll länsstyrelsen gjorde på Kalmars största slakteri förra året uppmärksammades 20 brister. Bland annat kunde det ta upp till fem timmar innan djur som anlände till slakteriet kontrollerades, vilket enligt myndigheten riskerade att djuren utsattes för ett “utdraget lidande”. Länsstyrelsen uppmärksammade även att personalen inte gjorde någon bedövningskontroll på små kycklingar innan de avlivades: ”Vid ett tillfälle noterade länsstyrelsen att kycklingen var uppenbart vid medvetande efter att den slagits i huvudet då den flaxade med vingarna och tittade åt olika håll med uppspärrade ögon. Trots detta avlivades fågeln omgående genom att huvudet avlägsnades från kroppen utan att den bedövades på nytt”. En annan brist beskrev länsstyrelsen enligt följande: ”Personal som satt positionerad vid bedövningskontrollen upptäckte en dåligt bedövad kyckling sent och hann inte bedöva om den på ett fullgott sätt innan den nådde sticken. Personalen fick resa sig upp och försökte slå efter kycklingens huvud men missade delvis och hann inte utföra ytterligare slag”.

Här finns mer information om granskningen samt case från olika län och olika typer av slakterier.

– I en del av de handlingar vi har gått igenom beskrivs själva processen hur det går till när djuren dödas relativt ingående. Det är absurt att läsa om, och går knappt att föreställa sig att djuren utsätts för detta fruktansvärda. Varje dag, hela tiden och i enorma mängder. Vi hoppas att allt fler människor ser det självklara i att inte utsätta andra för sådant en själv inte skulle vilja bli utsatt för och väljer att äta växtbaserat istället, säger Malin Gustafsson.

Länsstyrelsen maskerar offentliga handlingar

Djurrättsalliansen har inte kunnat granska på vilka sätt en stor del av slakterierna har brutit mot djurskyddslagen. Detta då länsstyrelserna valt att maskera – alltså i de utlämnade handlingarna täcka över – de allra flesta brister som uppmärksammats. Länsstyrelserna försvarar maskeringen med hänvisning till paragraf 23 i Offentlighets- och sekretesslagens 30:e kapitel – att företaget, i det här fallet slakteriet, kan lida skada om uppgiften röjs.

– Att en kontrollmyndighet skyddar verksamheter som bryter mot lagstiftningen genom att maskera uppgifter i offentliga handlingar är anmärkningsvärt. Det blir oerhört svårt för allmänheten och medier att granska djurindustriernas verksamheter. Uppenbarligen sätts inte djurens intressen främst, säger Malin Gustafsson.

Här finns mer information och exempel på hur de maskerade handlingarna ser ut.

En del av länsstyrelserna har, trots maskerade brister, lämnat ut de bilder som tagits på slakterierna vid djurskyddskontrollerna. Djurrättsalliansen väljer i granskningen att publicera en del av myndighetens bilder. Malin Gustafsson förklarar varför:

– Dessa foton visar bara några få av de 119 miljoner djur som dödades på svenska slakterier under förra året, men ger en insyn i vad det är djuren tvingas genomlida. Vi tycker att allmänheten har rätt att ta del av vad som sker innanför slakteriernas väggar, för att själva kunna välja om de vill fortsätta stödja djurplågeriet eller inte.

En del av länsstyrelsernas bilder som togs vid kontroller förra året bifogas nedan.

Tidigare granskningar av svenska slakterier

Djurrättsalliansen har under lång tid granskat slakterierna på olika sätt. Årligen publicerar Djurrättsalliansen en analys av Jordbruksverkets siffror över hur många djur som dödas på svenska slakterier. Förra året slaktades 119 731 670 landlevande djur.

I januari 2021 släppte organisationen smygfilmat material från ett skånskt KRAV-slakteri, som TV4 var först med att publicera. Genomslaget i både traditionella och sociala medier var enormt, och två dagar efter avslöjandet tvingades slakteriet stänga ner. Fyra ur personalen, som syntes i filmerna, åtalsanmäldes av länsstyrelsen för djurplågeri och brott mot djurskyddslagen. En åklagare arbetar fortfarande på fallet, och det återstår att se om åtal väcks.

Senare samma år släppte Djurrättsalliansen en stor granskning av länsstyrelsernas djurskyddskontroller på svenska slakterier, en granskning som Aftonbladet publicerade. Granskningen visade att nio av tio svenska slakterier någon gång har brutit mot djurskyddslagstiftningen. Djurrättsalliansens nya granskning visar att slakterierna fortsätter att bryta mot djurskyddslagstiftningen i samma omfattning – 94 procent av de slakterier som 2022 kontrollerades hade brister.

Så har granskningen gjorts

För att sammanställa antalet aktiva svenska slakterier har Djurrättsalliansen utgått ifrån de listor som Livsmedelsverket och Jordbruksverket tillhandahåller. Vi har inte tagit med de slakterier som Livsmedelsverket eller länsstyrelsen bekräftat inte bedrivit någon verksamhet under 2022. Vi har därefter begärt ut länsstyrelsens samtliga protokoll efter djurskyddskontroller samt förelägganden som utfärdats av myndigheten på slakterierna 2022. Sammanlagt har 102 djurskyddskontroller gjorts och åtta förelägganden har utfärdats. Vid 88 av kontrollerna, på 83 olika slakterier, hittade länsstyrelsen brister, sammanlagt 912 stycken, i slakteriverksamheten.

Kontakt för mer information, handlingar eller intervju

Mejl: info@djurrattsalliansen.se
Telefon: 0723 00 39 00

-----

Nedan följer en redovisning – av antalet slakterier, antal kontroller med och utan brister samt förelägganden – gällande hela landet samt uppdelad över de 19 län där det under 2022 fanns minst ett aktivt slakteri.

Hela Sverige

Antal aktiva slakterier: 126
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier 2022: 102
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 88
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 83
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 912
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 5
Antal slakterier som fått minst ett föreläggande: 7
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 38

Blekinge

Antal aktiva slakterier i länet: 4
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 1
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 1
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 1
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 31
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 0
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 3

Dalarna

Antal aktiva slakterier i länet: 7
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 7
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 7
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 7
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 104
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 0
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 0

Gotland

Antal aktiva slakterier i länet: 2
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 2
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 2
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 2
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 15
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 0
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 0

Gävleborg

Antal aktiva slakterier i länet: 5
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 2
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 2
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 2
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 19
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 0
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 3

Halland

Antal aktiva slakterier i länet: 6
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 4
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 4
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 4
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 17
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 0
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 2

Jämtland

Antal aktiva slakterier i länet: 7
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 6
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 6
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 6
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 57
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 0
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 1

Kalmar

Antal aktiva slakterier i länet: 7
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 12
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 7
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 7
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 127
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 0
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 0

Kronoberg

Antal aktiva slakterier i länet: 1
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 2
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 1
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 1
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 1
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 0
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 0

Norrbotten

Antal aktiva slakterier i länet: 11
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 6
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 6
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 6
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 41
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 0
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 5

Skåne

Antal aktiva slakterier i länet: 18
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 17
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 16
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 14
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 198
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 2
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 3
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 2

Södermanland

Antal aktiva slakterier i länet: 3
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 3
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 3
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 3
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 56
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 0
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 0

Stockholm

Antal aktiva slakterier i länet: 4
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 3
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 3
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 3
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 31
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 1
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 1 (slakteriet som fick föreläggandet)

Uppsala

Antal aktiva slakterier i länet: 8
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 8
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 7
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 7
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 52
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 1
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 1

Värmland

Antal aktiva slakterier i länet: 3
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 4
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 3
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 3
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 65
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 1
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 0

Västerbotten

Antal aktiva slakterier i länet: 6
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 10
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 5
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 5
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 46
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 0
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 1

Västernorrland

Antal aktiva slakterier i länet: 6
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 0
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 0
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 0
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 0
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 0
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 6

Västra Götaland

Antal aktiva slakterier i länet: 20
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 11
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 11
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 8
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 26
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 3
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 1 (ett av de slakterier som inte haft någon kontroll)
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 9

Örebro

Antal aktiva slakterier i länet: 1
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 1
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 1
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 1
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 8
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 0
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 0

Östergötland

Antal aktiva slakterier i länet: 7
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 3
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 3
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 3
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 18
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 0
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 4

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bilder tagna vid djurskyddskontroller på svenska slakterier under 2022. Foto: Länsstyrelsen
Bilder tagna vid djurskyddskontroller på svenska slakterier under 2022. Foto: Länsstyrelsen
Ladda ned bild

Om

Djurrättsalliansen
Djurrättsalliansen
Box 3010
400 10 Göteborg

072-300 39 00http://www.djurrattsalliansen.se

Djurrättsalliansen är en svensk djurrättsorganisation som kämpar för djurs rättigheter. Vi arbetar för en framtid där alla djur har rätt till sina egna liv och behandlas med respekt och empati. En framtid utan djurförtryck och där inga djur utnyttjas för mat, kläder, nöje eller som försöksobjekt. 

Genom att dokumentera och avslöja djurindustrier, bedriva opinionsbildning och vara en inspirationskälla till djurvänlig livsstil gör vi skillnad för djuren. 

Organisationen är religiöst och partipolitiskt obunden och arbetar med demokratiska metoder utifrån en djurrättslig värdegrund. Djurrättsalliansen förespråkar icke-våld. 

Följ Djurrättsalliansen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Djurrättsalliansen

386 djur döda på fyra av landets djurparker13.7.2023 08:40:00 CEST | Pressmeddelande

Förra året dog totalt 386 djur på Borås djurpark, Parken Zoo, Kolmårdens djurpark och Furuviksparken. Det visar en ny granskning av Djurrättsalliansen, som flera gånger tidigare avslöjat att djurparker avlivar friska och utrotningshotade djur. Undersökningen visar även att länsstyrelsen i Skåne har börjat maskera information i offentliga handlingar om vilka och hur många djur som dött på länets djurparker.

Djurrättsalliansen manifesterar vid Furuviksparkens öppnande12.5.2023 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Lördagen den 13 maj öppnar djurparken Furuviksparken upp för allmänheten. Organisationen Djurrättsalliansen kommer att manifestera på plats med budskapet ”fångenskap dödar – avveckla djurparkerna”. Utöver de fyra schimpanserna Linda, Manda, Santino och Torsten som sköts ihjäl i vintras har tusentals djur dött på svenska djurparker de senaste åren. Djurrättsalliansen menar att vi människor måste sluta se djur som underhållning.

Två minkfarmer som bröt mot djurskyddslagen har stängt – övriga inte kontrollerade9.3.2023 11:00:00 CET | Pressmeddelande

Under förra året gjorde länsstyrelsen bara djurskyddskontroller på två av de omkring 20 minkfarmer som finns kvar i Sverige. Vid kontrollerna konstaterade myndigheten att farmerna inte följde djurskyddslagstiftningen, då ett flertal brister uppmärksammades. Djurrättsalliansens granskning visar att båda farmerna nu har stängt, men inte på grund av myndighetens tillsyn och agerande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum