SBAB Bank

Farlig strategi att Följa John i inflationsbekämpningen

Dela
Riksbanken höjer sannolikt styrräntan med 0,25 procentenheter i juni och väntas därmed följa flera andra centralbanker som redan fattat sådana beslut och ECB som väntas ta samma beslut. En fortsatt hög tolvmånadersinflation och risk för kronförsvagning talar för detta, sett till hur Riksbanken hittills resonerat. Riksbanken borde dock lägga större vikt vid Sveriges räntekänsliga ekonomi, att den fulla effekten av redan gjorda räntehöjningar ännu inte syns och flera faktorer som talar för kraftigt fallande inflation i närtid. Boräntan med tre månaders bindningstid väntas toppa på 4,8 procent och sedan sjunka ner mot 3,5 procent under 2025 bedömt utifrån att Riksbanken väntas sänka styrräntan flera gånger med start i februari nästa år. Bankernas bolånemarginaler är nere på samma låga nivåer som under finanskrisen, men intjäningen är god tack vare låga inlåningsräntor. Detta är slutsatserna i SBAB:s rapport Boräntenytt nr 3, 2023.

Riksbanken väntas höja styrräntan med ytterligare 0,25 procentenheter

Riksbanken väntas höja styrräntan med ytterligare 0,25 procentenheter i slutet av juni och därmed följa flera andra centralbanker som redan fattat sådana beslut nyligen, och även ECB som väntas fatta samma beslut innan Riksbanken (se Tabell 1). En fortsatt hög inflation över målet mätt utifrån de senaste tolv månaderna och rädsla för kronförsvagning talar för detta, sett till hur Riksbanken hittills resonerat.Tolvmånadersinflationen väntas dock falla tillbaka kraftigt under det andra halvåret i år och månadsinflationen ligga strax över målet mot slutet av innevarande år. Riksbanken väntas därför sänka styrräntan flera gånger nästa år med start i februari.

- Bedömt utifrån Riksbankens agerande och resonemang hittills väntar vi oss att Riksbanken höjer styrräntan med ytterligare 0,25 procentenheter vid nästa möte. Det är dock en farlig strategi att Följa John med andra centralbanker. Risken finns för en onödigt djup lågkonjunktur. Riksbanken borde lägga större tyngd vid Sveriges räntekänsliga ekonomi och att vi inte ännu har sett den fulla effekten av redan gjorda räntehöjningar. Många sitter med låga bundna räntor som löper ut i år. Flera andra faktorer talar också för kraftigt fallande inflation under det andra halvåret i år, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- Producentpriserna har fallit kraftigt, vilket bör smitta av sig i fallande konsumentpriser. Drivmedels- och elpriserna är väsentligt lägre än för ett år sedan. Leveranskedjorna fungerar åter igen och fraktpriserna samt det globala livsmedelsindexet är tillbaka på de nivåer som gällde innan pandemin och Ukrainakriget bröt ut. Löneavtalen har landat i måttliga löneökningar och inflationsförväntningarna är under kontroll. Det är därför viktigt att inte lägga alltför stor vikt vid en bakåtblickande analys av tolvmånaders-talen för inflationen, säger Robert Boije.

Den rörliga räntan väntas toppa på 4,8 procent och sedan falla till 3,5 procent 2025

Utifrån förväntningen att Riksbanken höjer styrräntan med ytterligare 0,25 procentenheter i juni och att det blir den sista höjningen, bedöms den rörliga snitträntan toppa på 4,8 procent mot slutet av året, med hänsyn tagen till att det fulla genomslaget av styrräntehöjningen sker med viss fördröjning (se Tabell 2). Den väntas sedan sjunka ner mot 3,5 procent under 2025.

- Även om det alltjämt råder stor osäkerhet om utvecklingen, så är vår bedömning att de rörliga bolåneräntorna sjunker tillbaka kraftigt redan nästa år, säger Robert Boije.

Jämnt skägg mellan att välja rörlig bolåneränta och ett års bindningstid – givet prognosen

Utifrån SBAB:s prognos över bolåneräntor med olika bindningstid, förefaller rörlig ränta som binds om var tredje månad under ett år och ett års bindningstid just nu vara i stort sett likvärdiga alternativ, sett till den förväntande räntekostnaden (se Diagram 1).

- Enligt vår prognos över räntan för olika bindningstider förefaller det just nu vara jämnt skägg mellan att välja rörlig ränta och ett års bindningstid. Det kan vara värt att tänka på, särskilt för räntekänsliga bolånetagare. Samtidigt är det - som alltid - viktigt att betona att alla prognoser är osäkra, säger Robert Boije.

Bolånemarginalen fortsätter att krympa men låga inlåningsräntor relativt utlåningsräntorna håller uppe bankernas vinster

Bolåneräntorna har sedan början av 2022 inte ökat i paritet med vare sig höjningen av styrräntan eller bankernas upplåningskostnader via två- och femåriga bostadsobligationer. Ett skäl till detta är att bankerna – i synnerhet storbankerna – i stället har hållit nere inlåningsräntorna (se diagram 2). Det är också ett skäl till att den rörliga bolåneräntan väntas nå sin topp först flera månader efter den sista höjningen av styrräntan. SBAB:s indikatorer för Finansinspektionens beräknade bolånemarginal visar att den har fortsatt att sjunka och nu ligger runt 0,5 procent – den lägsta nivån sedan finanskrisen 2008/2009 (se diagram 3). Sett utifrån de låga inlåningsräntorna hos framför allt storbankerna, är dock de faktiska intjäningsmarginalerna betydligt högre.

- Mitt råd är att hushållen noga tittar på vilka banker som har konkurrenskraftiga utlåningsräntor och som samtidigt ger anständiga inlåningsräntor. Faktum är också att penningpolitiken skulle bli mer effektiv om styrräntan fick ett större genomslag på framför allt inlåningsräntorna i nuvarande läge, säger Robert Boije.

Se diagram och statistikunderlag i bifogad PDF-version av detta pressmeddelande.

Hela Boräntenytt nr. 3, 2023 bifogas och finns även att ladda ner här.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli, mäklarguiden Hittamäklare och boendeappen Boappa är en del av SBAB:s trygga och enkla tjänster för bolån och boendeekonomi utan krångel. Antal bolånekunder uppgår till 293 000 och 521 000 privatpersoner har sparkonto (per den 31 mars 2023). Antal medarbetare (FTE) är 864. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, hittamaklare.se, boappa.com, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Var tredje bolånetagare kan behöva betala räntorna med sparpengar i höst21.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

I dag förväntas Riksbanken höja räntan med 0,25 procentenheter. Inför detta beslut har SBAB låtit fråga 1 000 bolånetagare hur de påverkas av ytterligare räntehöjningar. Av resultatet framgår att en av fem bolånetagare med en belåningsgrad över 50 procent kommer att påverkas mycket negativt av en så liten höjning som 25 punkter. En tredjedel tror att de kommer eller kanske kommer att behöva använda sina sparpengar för att betala räntorna i höst. Stiger boräntan till 7 procent tror nästan var tredje person att de skulle behöva flytta. Situationen är än svårare för de med en belåningsgrad över 80 procent. En fjärdedel av dem är rädda för att inte kunna betala sina räntor i höst och vid en eventuell försäljning riskerar de att gå med förlust.

Historiskt stort fall i bostadsbyggandet drar ned svensk tillväxt14.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Svensk ekonomi väntas krympa med en procent i år för att sedan växa nästa år med 0,4 procent. Färre nya bostäder och lägre hushållskonsumtion bidrar till den låga tillväxten. Bostadspriserna bedöms falla lite till innan botten är nådd. Antalet påbörjade nya bostäder bedöms efter fallet svara mot endast hälften av det som behövs sett till befolkningsökningen och ännu mindre sett till kompetensförsörjnings-behovet i tillväxtorter och i klimatomställningens spår. SBAB:s beräkningar av den trendmässiga inflationen indikerar att inflationen faller snabbare än vad officiella inflationssiffror ger vid handen. Detta i kombination med att Sverige väntas få lägst tillväxt i hela EU, bör mana till försikthet med ytterligare räntehöjningar.

Minskad optimism bland bostadsägarna om bostadspriserna11.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det är fortfarande något fler bostadsägare som tror på stigande än fallande bostadspriser under det kommande året, men optimismen har minskat något jämfört med föregående kvartal. 31 procent tror på stigande priser och 21 procent på fallande priser. De flesta, 36 procent, tror dock på stillastående priser. Oron för negativ prispåverkan till följd av risk för stigande elpriser är fortsatt stor, även om den har minskat något. Detta visar SBAB:s mätning av drygt 1000 bostadsägares prisförväntningar (Housing Price Expectations – HPE) för årets tredje kvartal.

Fortsatt mycket tufft läge för bostadssäljare7.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

SBAB:s indikator Bomarknadstempen för augusti visar att det är ett fortsatt mycket tufft läge för bostadssäljare. För lägenheter var det färre återpubliceringar och kortare försäljningstider. Samtidigt var utbudet och andelen prissänkta större. För hus steg budpremierna något och andelen prissänkta minskade. Samtidigt ökade utbudet och försäljningstiden. Mot denna bakgrund återstår att se om prisuppgången på bostäder i augusti var mer av en tillfällig ”efter-sommaren-effekt”.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum