Första AP-fonden

Framåtblick i brytningstid

Dela
Globala ränte- och aktiemarknader återhämtade sig under första halvåret 2023 från de kraftiga marknadsfallen föregående år. Riskbilden tycktes svårtolkad för världens investerare och mellan långa perioder av stiltje växte de trevande uppgångarna nästan obemärkt i styrka. Trots en osäker och volatil marknad bidrog Första AP-fonden (AP1) positivt till stabilitet i inkomstpensionssystemet med en avkastning på 6,6% och redovisade ett resultat på 27,8 miljarder kronor. Det förvaltade kapitalet uppgick vid halvårsskiftet till 446,4 miljarder kronor.

VD Kristin Magnusson Bernard kommenterar resultatet:

Vi överträffar åter målet om 3 procents real avkastning under rullande tioårsperioder då den genomsnittliga avkastningen de senaste 10 åren i snitt uppgår till 5,7 procent. Positiva resultatbidrag kom från noterade aktier samt valuta och vägde upp den negativa avkastningen från onoterade fastigheter. Kostnaderna ligger på en fortsatt låg nivå med en förvaltningskostnadsandel på 0,06 procent .

Höga och stigande inflationstal har utgjort globala investerares största huvudbry under en längre tid. Under våren föll inflationsuppgångarna gradvis tillbaka i många utvecklade länder, men förblev långt över de nivåer världens centralbanker uttryckt i sina inflationsmål. Marknadskänsligheten för oväntat höga inflationsutfall under perioden var stor, vilket inte är förvånande givet att centralbankernas åtstramning är historiskt dramatisk både avseende takt och omfattning. Trots det fortsatte arbetsmarknaderna i många länder utvecklas mycket starkt och många bolagsrapporter överträffade analytikernas förväntningar.

I det trevande men över tid positiva marknadsläget ökade vi gradvis aktievikten och durationen, dvs. räntekänsligheten, från den konservativa positionering vi intog förra året till strax över neutrala nivåer. De fastighetsbolag vi äger har behållit sina fina kreditbetyg och fortsatt haft god tillgång till kapitalmarknaden. Vi har också vinnlagt oss om att hålla fast vid våra finansieringsstrategier för att vårda vårt förtroende hos investerare.

I skrivande stund syns ännu inga tydliga tecken på att det tragiska invasionskriget i Ukraina i närtid går mot sitt slut. Geopolitiska spänningar och energiberoenden kommer sannolikt färga investeringsklimatet även under den tid som ligger framför oss. Vår omvärld kommer troligtvis fortsatt att kännetecknas av stor osäkerhet, kraftig marknadsvolatilitet och höga kapitalkostnader. Förväntad marknadsavkastning framgent blir sannolikt något lägre, men kanske också mer uthållig där livskraftiga affärsmodeller kan stärkas och högre priser kan bidra till en varsam hushållning med ändliga resurser.

För att skapa trygghet, handlingskraft och avkastning i en sådan miljö krävs god styrning och ledning. Vår styrelse har under året inlett en översyn av den styrmodell för vårt risktagande som funnits med oss i snart tio år. Syftet är att säkerställa att vårt ramverk för risktagande ger oss bästa förutsättningar att uppfylla vårt lagstadgade uppdrag och håller lika god nivå som de mest professionella pensionsfonderna runtom i världen.

På tröskeln till en ny tid ser jag med stor förväntan fram emot att få utveckla Första AP-fonden tillsammans med vår styrelse och alla medarbetare!

Nyckeltal

30 jun 2023

30 jun 2022

31 Dec 2022

Utgående fondkapital, mdkr

446,4

420,1

421,2

Periodens resultat, mdkr

27,8

-43,6

-39,9

Nettoflöden till Pensionssystemet, mdkr

-2,6

-2,0

-4,7

Ingående fondkapital, mdkr

421,2

465,8

465,8

Förvaltningskostnadsandel, Rörelsens kostnader, procent*

0,06

0,06

0,05

Förvaltningskostnadsandel, Provisionskostnader, procent*

0,00

0,01

0,01

Total Förvaltningskostnadandel, procent*

0,06

0,07

0,06

Avkastning efter kostnader, procent

6,6

-9,4

-8,6

Real avkastning efter kostnader, procent

5,3

-14,7

-20,9

Annualiserad avkastning efter kostnader 5 år, procent**

7,5

7,3

6,7

Annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, procent**

8,4

8,7

8,1

Real annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, procent**

5,7

6,9

5,6

*Vid halvårsrapport beräknas kostnadsandelen som helårseffekt.

**Vid halvårsrapport beräknas även annualiserad avkastning för 5 respektive 10 år

Läs hela halvårsrapporten 2023 här.

Kontakter

Bilder

Kristin Magnusson Bernard, vd Första AP-fonden
Kristin Magnusson Bernard, vd Första AP-fonden
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Första AP-fonden
Första AP-fonden
Regeringsgatan 67
111 56 Stockholm

08-566 202 00https://www.ap1.se/

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet. Fonden förvaltar 446 miljarder kronor (30 juni 2023) i en portfölj bestående av bland annat noterade aktier, räntebärande värdepapper, valuta, fastigheter, hedgefonder, riskkapitalfonder, infrastruktur och high yield. Investeringarna finns över hela världen. Första AP-fonden investerar långsiktigt och är en aktiv och engagerad ägare som ställer höga krav inom miljö, etik och bolagsstyrning.

Följ Första AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Första AP-fonden

On the brink of a new era22.2.2024 08:50:00 CET | Press release

Global fixed-income and equity markets recovered in 2023, after the sharp market downturns of the previous year. The year alternated between substantial upturns and sharp market downturns as investors tried to assess interpret the situation, and deal with the increased volatility. With carefully considered portfolio positions and a steady focus on implementation, Första AP-fonden achieved a return of 9.1 per cent, which corresponds to net investment income of SEK 38.0 billion.

På tröskeln till en ny tid22.2.2024 08:50:00 CET | Pressmeddelande

Globala ränte- och aktiemarknader återhämtade sig under 2023 från de kraftiga marknadsfallen föregående år. Under året växlade betydande uppgångar med kraftiga marknadsfall när investerare försökte tolka det svårbedömda läget och hantera den ökade volatiliteten. Med en noga övervägd portföljpositionering och ett fokuserat genomförande nådde Första AP-fondens avkastning 9,1 procent, vilket motsvarar ett resultat på 38,0 miljarder kronor.

Looking ahead during a time of transition20.7.2023 09:00:00 CEST | Press release

In the first half of 2023, global-fixed income and equity markets recovered from the sharp market downturn of the previous year. It seemed as if the world’s investors struggled to interpret risk, and between prolonged periods of slow activity, the tentative upturns grew almost unnoticeably stronger. Despite an uncertain and volatile market, Första AP-fonden contributed positively to the stability of the income pension system with a return of 6.6 per cent and reported net investment income of SEK 27.8 billion. Assets under management totalled SEK 446.4 billion at mid-year.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye