Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen Group uppnår stabilt resultat för 2023 med ett starkt fjärde kvartal

Dela

Under året har koncernen gjort ytterligare framsteg med implementeringen av sin strategi och systematiskt drivit på omstruktureringen.

 

 • Försäljningsintäkterna ökade med 15 procent jämfört med föregående år till 322,3 miljarder euro, drivet av ökade leveranser i Europa och Nordamerika
 • Orderbanken i Västeuropa normaliserades ytterligare i början av året till 1,1 miljoner bilar
 • Leveranser av elbilar ökade med 35 procent till 771 000 bilar 2023; andelen av koncernleveranserna ökade kontinuerligt under året och nådde 8,3 procent 2023
 • Rörelseresultatet före enskilda poster på 22,6 miljarder euro ligger kvar på samma nivå som föregående år. Positiva volym-, pris- och mixeffekter kompenserade i stor utsträckning för högre produktkostnader och negativa värderingseffekter på 3,2 miljarder euro
 • Rörelsemarginalen på 7 procent var något lägre jämfört med föregående år
 • Nettokassaflödet i Automotive Division mer än fördubblades till 10,7 miljarder euro, med stöd av en kraftig minskning av varulager vid årets slut
 • Nettolikviditeten i Automotive Division låg vid årets slut på en stabil nivå på 40,3 (43,0) miljarder euro, efter utdelningsutbetalningar på cirka 11 miljarder euro
 • Oliver Blume, koncernchef för Volkswagen Group: "2023 var ett viktigt år för Volkswagen Group när det gäller vår omställning. Förra året fortsatte vi att implementera vårt 10-punktsprogram och prestationsprogrammen. Vår clean-up” är slutförd. Huvudinriktningen är satt för omstruktureringen av Volkswagen Group. Vi bygger vidare på detta 2024 och har en solid grund för en accelererad uppskalning från 2025."
 • Arno Antlitz, CFO & COO för Volkswagen Group: "Resultatet för räkenskapsåret 2023 visar att vi har blivit ännu mer stabila. Vi har utmärkta produkter och har lanserat ambitiösa effektivitetsprogram för hela koncernen. Därför har vi tilltro till 2024, trots dämpade ekonomiska utsikter och intensiv konkurrens."
 • Koncernledningen och styrelsen föreslår en utdelning på 9,00 euro per stamaktie och 9,06 euro per preferensaktie; en utbetalningsgrad på 28 procent
 • Koncernens prognos för 2024: Försäljningsintäkterna förväntas öka med upp till 5 procent, med stöd av positiva effekter, i synnerhet från lanseringen av nya produkter. Försäljningsmarginalen förväntas ligga mellan 7,0 och 7,5 procent; förväntat nettokassaflöde från Automotive Division mellan 4,5 och 6,5 miljarder euro och nettolikviditeten förväntas bli mellan 39 och 41 miljarder euro.

Volkswagen Group uppnådde ett stabilt finansiellt resultat under 2023. Detta drevs av ett starkt fjärde kvartal med en omsättning på 87 miljarder euro och en ökning av rörelseresultatet med drygt 25 procent jämfört med föregående år. Under året har koncernen gjort ytterligare framsteg med implementeringen av sin strategi och systematiskt drivit på omstruktureringen. Fokus låg på kundorienterade produkter och övertygande design, utöver att stärka regionerna, särskilt Kina och Nordamerika. Genom att införa prestationsprogram i alla divisioner har koncernen tagit betydande steg mot en hållbar lönsamhetsökning.

Koncernens försäljningsintäkter ökade med 15 procent till 322,3 miljarder euro 2023, drivet av ökade leveranser, förbättrad produktmix och positiva priseffekter. Leveranserna av elbilar ökade med 35 procent till 771 000 enheter, drivet av tillväxt i alla regioner. Andelen elbilar ökade kontinuerligt under året och uppgick till 8,3 procent för 2023, jämfört med 6,9 procent föregående år. Det totala antalet levererade fordon ökade med 12 procent till 9,24 miljoner. Alla regioner bidrog till denna tillväxt, med Europa (+20 procent) och Nordamerika (+18 procent) som viktigaste drivkrafter. I Kina, koncernens största enskilda marknad, ökade leveranserna till kunderna med 2 procent, trots en utmanande marknadsmiljö.

Oliver Blume, koncernchef för Volkswagen Group: "2023 var ett viktigt år för Volkswagen Group när det gäller vår omställning. Förra året fortsatte vi att implementera vårt 10-punktsprogram och prestationsprogrammen. Vår clean-up” är slutförd. Huvudinriktningen är satt för omstruktureringen av Volkswagen Group. Vi bygger vidare på detta 2024 och har en solid grund för en accelererad uppskalning från 2025."

Rörelseresultatet före enskilda poster uppgick till 22,6 (22,5) miljarder euro och låg på samma nivå som föregående år trots betydande negativa värderingseffekter, särskilt från råvarusäkringar, på 3,2 miljarder euro. Detta motsvarar en försäljningsmarginal före enskilda poster på 7,0 (8,1) procent.

Nettokassaflödet i Automotive Division uppgick till 10,7 (4,8) miljarder euro. Ökningen beror främst på tillväxten i den operativa verksamheten. Elimineringen av flaskhalsar i leveranskedjan för färdiga bilar ledde också till en kraftig minskning av lagren med cirka 5 miljarder euro vid årets slut.

Nettolikviditeten i Automotive Division låg kvar på en stabil nivå med 40,3 (43,0) miljarder euro, efter utdelningsutbetalningar på cirka 11 miljarder euro.

Koncernledningen och styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 9,00 euro per stamaktie och 9,06 euro per preferensaktie, vilket motsvarar en ökning med 0,30 euro per stamaktie respektive preferensaktie jämfört med föregående års siffror. Utbetalningskvoten motsvarar 28 procent och ligger därmed något under koncernens ambition om minst 30 procent.

Arno Antlitz, CFO & COO för Volkswagen Group: "Resultatet för räkenskapsåret 2023 visar att vi har blivit ännu mer stabila. Vi har utmärkta produkter och har lanserat ambitiösa effektivitetsprogram för hela koncernen. Därför har vi tilltro till 2024, trots dämpade ekonomiska utsikter och intensiv konkurrens. På grundval av detta kommer vi konsekvent att driva Volkswagen Groups omställning framåt. Vi förväntar oss medvind från ett stort antal nya produktlanseringar, en positiv utveckling av produktkostnaderna och fortsatt kostnadsdisciplin. Vår flexibilitet är vår styrka: Vi fortsätter att investera i elektrifiering och digitalisering av vårt produktutbud, samtidigt som vi håller våra förbränningsfordon konkurrenskraftiga under övergångsfasen."

Volkswagen Group fortsätter att investera på den kinesiska marknaden, i nya produkter, i batteriverksamhet och i plattformar för elbilar och förbränningsmotorer. Under 2024 kommer investeringsgraden att toppa på förväntade 13,5 till 14,5 procent. Under de kommande åren förväntar sig koncernen att investeringsgraden successivt närmar sig målnivån på 11 procent till 2027. Genom att bättre utnyttja synergier kommer koncernen att kunna begränsa sina initiala investeringar till 170 miljarder euro i den kommande femårsplanen från 2025 till 2029.

Utsikter 2024

Volkswagen Group förväntar sig att försäljningsintäkterna kommer att överstiga föregående års siffra med upp till 5 procent. Försäljningsmarginalen förväntas ligga mellan 7,0 och 7,5 procent.

Inom Automotive Division förutsätter koncernen en investeringsgrad på mellan 13,5 procent och 14,5 procent 2024. Nettokassaflödet i Automotive Division för 2024 förväntas ligga på mellan 4,5 och 6,5 miljarder euro. Detta kommer i synnerhet att omfatta investeringar för framtiden och kassautflöden från fusioner och förvärv för batteriverksamheten, som är en viktig pelare i Volkswagen Groups omställning. Nettolikviditeten i Automotive Division förväntas ligga på mellan 39 miljarder euro och 41 miljarder euro 2024. Koncernens mål är att fortsätta med sin solida finansierings- och likviditetspolitik.

Utmaningar kommer framför allt att uppstå på grund av den ekonomiska situationen, den ökande konkurrensen, volatila råvaru-, energi- och valutamarknader samt strängare utsläppsrelaterade krav.

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Volkswagen Group Sverige är ett helägt dotterbolag till Europas största bilproducent Volkswagen AG. Volkswagen Group Sverige är den största bilimportören på den svenska marknaden och har sitt huvudkontor i Södertälje. Gruppen marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT, VW Transportbilar och Porsche.

Följ Volkswagen Group Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Volkswagen Group Sverige AB

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye